Sydenkoulu - Place of Becomings
16 subscribers
15 photos
1 video
20 links
Download Telegram
Kesäkoulu 2022 / Summer School 2022

Event space

Summer School takes place 10.-17.7.2022 in the countryside on Kukoistus Collective’s farm. The area is surrounded by fields, forests and right beside the yard there’s a permaculture forest garden. Next to the yard there’s a pond where you can swim during any moment possible.

Workshops take place outdoors and in the Culture Barn’s new studio. The team and the participants will lodge in their own tents. There’s a cozy, old wood-warmed sauna which can be heated up daily if needed.

“Cultural Collective Kukoistus is a community of artists, researchers and activists working on a farm in the village of Korkeaoja. Kukoistus provides its members with workspaces, organizes events and trainings, and aims for a life worth living.” https://en.kukoistus.org/

Early bird -offer available until 29th of May!

🌱🌻🏕️🏡🌈

Tapahtumapaikka


Kesäkoulu tapahtuu 10.-17.7.2022 maaseudulla Kukoistus-kollektiivin tilalla. Aluetta ympäröivät pellot, metsät ja aivan piha-alueen reunasta alkaa permakulttuurinen metsäpuutarha. Pihapiirin vieressä sijaitsee lampi, johon voi pulahtaa uimaan aina kun vapaita hetkiä ilmaantuu.

Työpajoja pidetään sekä ulkona että Kulttuurinavetan uudessa salissa. Tiimi ja osallistujat majoittuvat Kukoistuksen mailla omissa teltoissaan. Vanha tunnelmallinen puusauna lämmitetään tarvittaessa päivittäin.
“Kukoistus kollektiivi on Korkeaojan kylässä, maatilalla toimiva taiteilijoiden, tutkijoiden ja aktivistien yhteisö. Kukoistus tarjoaa jäsenilleen työtiloja, järjestää tapahtumia ja koulutuksia ja tähtää elämän arvoiseen elämään.” https://www.kukoistus.org/

Early bird -tarjous voimassa 29.5. asti!
Photos: Karoliina Korvuo
Kesäkoulu 2022 / Summer School 2022

Ticket sales

The early bird ticket sales are now on at: https://sydenkoulu.finqushop.com/

Get them by 29th of May!

More info: sydenkoulu.com/kesakoulu22

🌱🌻😎💚🌼

Lipunmyynti

Early bird -liput ovat nyt myynnissä: https://sydenkoulu.finqushop.com/

Lunastathan omasi 29.5. mennessä!

Lisätietoja tapahtumasta: sydenkoulu.com/kesakoulu22
Kesäkoulu 2022

Inkeri Kautto, ohjaaja / Sisäinen ja sosiaalinen kestävyys

Olen ohjaaja, kehohoitaja, yhteisöpedagogiopiskelija ja määrätietoinen, lempeä ihmettelijä. Tällä hetkellä löydän inspiraatiota elämälle antautumisesta inhimillisyyden ja raa’an rehellisyyden kautta. Koen kaikkien tärkeiden vastausten löytyvän jokaisen omasta sisäsyntyisestä viisaudesta, mitä kuuntelemalla voimme välillä jopa yllättävin tavoin, kulkea kohti täydempää ja syvästi ravitsevaa elämää.

Ihmiskokemuksen täyden kirjon salliminen, turvan tunteen laajentaminen ja ilon herättely ovat palasia kestävän yhteisöllisyyden teemasta, joille tahdon olla osaltani luomassa tilaa kesäkoulun kokonaisuudessa ja elämässä ylipäätään. Hienovarainen ryhmän aistiminen ja sieltä kumpuavien oivallusten näkyväksi tuominen on osa luontaista osaamistani ja kokemuksellisuus, kehollisuus, vuorovaikutus ja elävyydelle ja yhteydelle avautuminen jakamiseni ytimessä.

Odotan jo innolla yhteistä matkaamme!
www.sydenkoulu.com/kesakoulu22
Summer School 2022

Inkeri Kautto, guide / Internal and social sustainability

I’m a facilitator, bodyworker, a student of community education and a decisive, gentle wonderer. At the moment I find inspiration from surrendering to life through simple humanness and raw honesty. I see that all the most important answers are found within and that by listening to our inner wisdom we are capable of walking towards a more full and deeply nourishing life, through sometimes even surprising paths.

Allowing the full spectrum of human experience, expanding the feeling of safety and welcoming joy are pieces of sustainability in communities. These are things I want to be creating space for in kesäkoulu this year, and in life in general. Natural sensitivity to feel into a group and bring insights that serve the whole is a big part of the wisdom I carry and experiential and embodied learning, interaction and calling in aliveness and connection are at the core of what I share.

I look forward to our journey together with pleasurable excitement!

Join Summer School: www.sydenkoulu.com/kesakoulu22
Sini Siipola, ohjaaja / Rituaali ja animismi

Etsin yhteyksiä ja suotuisia ympäristöjä, oli kyseessä ihminen tai muu olento. Haluan havaita ja ymmärtää miten asiat ovat luonnossa ja oppia niiltä, työskennellä yhdessä ympäristön kanssa. Kuljen shamanistista polkua. Koulutukseltani olen tanssitaiteilija. Arvostan yhdessä tanssimisen taitoa ja ohjaajana suosin inklusiivista lähestymistapaa.

Koen luontoyhteyden ja itsensä hahmottamisen osana luontoa yhä tärkeämmäksi tässä ajassa. Animistinen lähestymistapa on ollut ja on yhä itselleni tärkeä keino olla yhteydessä ympäristöni kanssa. Kyseessä on elämänmittainen oppimismatka vuorovaikutuksesta.

Rituaalimuotoisen työskentelyn selkeät rajaukset voivat auttaa keskittymään intention, havainnoinnin ja läsnäolon harjoittamiseen. Kannustan katsomaan luonnon elementtejä ja ehkä arkiselta tuntuvia asioita arvostavalla tavalla ja tarkastelemaan suhdetta niihin. Haluan kannustaa ravitseviin vuorovaikutussuhteisiin ja monimuotoisuuteen. Elämän verkko on yhteyksien verkko.
Summer School 2022 guide introduction

Sini Siipola / Ritual and animism


With people and other beings, I seek connections and favorable environments. My aim is to see how things are in nature and learn from that, to work together with the surroundings. I’m walking a shamanistic path. By training I am a dance artist. I find value in the art of dancing together and as a guide I take on an inclusive approach.

I find nature connection and seeing yourself as a part of nature even more important in this time. The animistic approach has been and is an important way for me to connect with my surroundings. It’s a lifelong learning journey about interaction.

The clear form of ritualistic work can help focus on practicing intention, perception and presence. I encourage you to look at the elements of nature and the things that might seem mundane, in a respectful way and study your relationship with them. I wish to encourage nourishing interaction and diversity. A web of life is a web of connections.

www.sydenkoulu.com/kesakoulu22
Kesäkoulu 2022

Julia Kukkonen, ohjaaja / Sisäinen ja sosiaalinen kestävyys


Olen pedagogi, taiteilija ja lempeän radikaali aktivisti, jota ajaa halu tehdä maailmasta kauniimpi paikka jokaiselle. Luonnoltani uteliaana ja neuvokkaana punon yhteen viisautta moninaisista lähteistä, ja pyrin jatkuvasti ymmärtämään maailmaa, luontoa ja ihmisyyttä syvemmin. Ja elämään eheästi tuon ymmärryksen kanssa. Uskon ilon, yhteisen oppimisen ja ekosysteemiajattelun voimaan, sekä tunnen syvää merkityksellisyyttä, kun voin pitää tilaa toisille löytää ainutlaatuisen itsensä.

Kesäkoulussa olen kiinnostunut luomaan kylän. Tutkimaan erilaisia työkaluja ja harjoitteita hyödyntäen - dialogeista ja luovasta työskentelystä leikkeihin, läsnäoloon ja vertaismentorointiin - kuinka voisimme rakentaa perinteistä kylää vastaavan tukiverkon, yhteisön, sosiaalisen maiseman, turvan ja merkityksellisyyden tunteen.
Summer School 2022 guide introduction

Julia Kukkonen / Internal and social sustainability


I’m an educator, artist and a gentle radical activist, who is driven to make the world a more beautiful place for all. As a curious and resourceful being, I intertwine wisdom from diverse sources and continually aim to understand the world, nature and humanity better. And live in integrity with this understanding. I believe in the power of joy, mutual learning and ecosystems thinking, and find a deep sense of meaning when holding space for others to discover their own unique self.

In Kesäkoulu, I am interested in creating a village. Exploring through a variety of tools and practices - from dialogues and creative exercises to games, presence and peer-mentoring - how we could build a support system, community, social landscape, safety and sense of meaning to match those of a traditional village.

www.sydenkoulu.com/kesakoulu22
Kesäkoulu 2022 / Summer School 2022

Antti Kaivola, guide / task management, self leadership


In my background, language considers things as objects and more recently as inputs to a process that delivers outputs to defined customers. The question often is to modify the most suitable existing methodological templates to the language of the group at hand. Visualizations, boxes and arrows between them are a tool to help people form shared understanding around the real happenings and common ground for collective activity. My usual facilitation is quite outcome-oriented.

Within typical Leadership we ontologically state that others (people to be led) exist in an organizational setting. Luckily there are other bases from which to look at what is going on within groups of people. Anyway, I see all theories mainly as tools for personal theory-building and conceptualization, that can enhance one’s understanding of how the universe functions and help in taking steps closer to a personal truth of the world. One’s work is to cherry-pick the most resonating pieces of theory and externalize that knowledge into a tangible format that could be used as a shortcut to right action in various situations. Instead of replicating life rules prepared for us by authorities, our task is to construct our own way of being.

My interest lies in allowing people to participate in the emergence of high collective performance. I try to apply and find ways to include sociocratic or other non-hierarchical ways in organizing human engagement and also financial activities. I aim to sense which of the tools, methods or structures that I and others have, would serve each context the best. Individuals I could also help with Getting Things Done, note-taking, personal organizing and task management.

///

Antti Kaivola, ohjaaja / tehtävien hallinta, itsen johtaminen

Oppimassani kielessä asioita käsitellään objekteina ja erityisesti viime aikoina syötteinä prosessiin, joka toimittaa tuotoksia määritellyille asiakkaille. Yleinen kysymys on, kuinka muovata kaikkein sopivinta aiempaa mallia kyseisen ryhmän kieleen ja puheen tapaan. Visualisointi, laatikot ja nuolet niiden välillä, ovat keino, jolla auttaa ihmisiä muodostamaan jaettua ymmärrystä todellisista tapahtumista ja pohjaa yhteiselle toiminnalle. Minulle tutuinta fasilitoinnissa on ryhmän ohjaaminen asetettua päämäärää kohti.

Tyypillisesti ihmisten johtamisen ontologiassa määrittyy johtajan suhde muihin organisaation piirissä toimiviin henkilöihin. Onneksi on muitakin lähtöpisteitä, joista käsin tarkastella ihmisryhmien toimintaa. Joka tapauksessa näen nämä teoriat lähinnä keinoina henkilökohtaisen teorian muodostamiseen ja konseptuaalisen ymmärryksen rakenteluun. Näin voidaan paremmin käsittää universumin toimintaa ja päästä lähemmäs jokaisen omaa totuutta maailmasta. Kunkin meistä työnä onkin poimia tästä kakusta kaikkein soivimmin värähtelevät teoriat ja ulkoistaa niiden kautta syntyvä ymmärryksemme tiiviiseen muotoon, joka voi muistuttaa meitä totuutemme mukaisesta toiminnasta vaihtuvissa tilanteissa. Auktoriteettien meille valmistelemien elämänohjeiden toistamisen sijaan, meidän kuuluu rakentaa oma tapamme olla maailmassa.

Olen kiinnostunut tavoista joilla voidaan sallia ihmisten osallistuminen kollektiivisen korkean toimintakyvyn ilmaantumiseen. Yritän löytää ja sisällyttää sosiokraattisia tai muita ei-hierarkisia tapoja inhimillisen (myös taloudellisen) toiminnan järjestämiseen. Pyrin tunnistamaan mitkä saatavilla olevat työkalut, metodit ja rakenteet parhaiten palvelisivat kyseistä kontekstia. Yksilöitä voisin auttaa myös yleisten työskentelytapojen kehittämisessä, tiedon ja muistiinpanojen hallinnassa, sekä tehtävien järjestelyssä ja suorittamisessa.
Kesäkoulu 2022 / Summer School 2022

Sydenkoulu Summer School is coming again! 10.-17.7.2022
@ Kukoistus, Korkeaoja, Finland

We will gather in a beautiful countryside environment to explore what creates true sustainability and what it is like to live together in a temporary and self-organizing community.

Welcome friend <3

Get your ticket by 17th June for 380€!

Ticket price includes 40 hours of workshops, materials, four meals a day and accommodation in your own tent in the courtyard of Kukoistus.

https://sydenkoulu.com/kesakoulu22

🤗🎉🤓🌞🌱🌻

Sydenkoulun Kesäkoulu tulee taas! 10.-17.7.2022
@ Kukoistus, Korkeaoja, Suomi

Kokoonnumme kauniiseen maalaisympäristöön tutkimaan, mistä todellinen kestävyys syntyy ja mitä on elää yhdessä väliaikaisessa yhteisössä.

Tervetuloa, ystävä <3

Osta lippusi 17.6.. mennessä hintaan 380€!

Lipun hinta sisältää 40 tuntia työpajoja, materiaalit, neljä ateriaa päivässä ja majoittumisen omassa teltassa Kukoistuksen pihapiirissä.

https://sydenkoulu.com/kesakoulu22
Summer School 2022

Let’s make it happen! It’s been lovely to hear your excitement about Summer School. To answer the community’s concerns, we are now offering the tickets at an early bird price until the end of this week (June 19th).

https://sydenkoulu.finqushop.com/

If you still feel that the price is an obstacle for you, there is also an option for a payment plan. Just contact us and let’s sort it out.

///

Kesäkoulu 2022

Nyt laitetaan tämä tapahtumaan! On ollut ihanaa kuulla innostuksestanne Kesäkoulua kohtaan. Haluamme vastata yhteisöä askarruttaneisiin kysymyksiin tarjoamalla liput early bird -hintaan tämän viikon loppuun asti (19.6.).

https://sydenkoulu.finqushop.com/

Jos lipun hinta on sinulle haastava, osamaksulla maksaminen on myös mahdollista. Ota meihin yhteyttä niin selvitetään asia.
Summer School is happening this year!

Thank you for everyone who has already bought a ticket, signed up as a volunteer and for everyone sharing our posts & info about the event.

Big thank you! 💖🙏

The remaining tickets are still on sale and you are still very welcome to join the event!

www.sydenkoulu.finqushop.com

///

Kesäkoulu järjestetään tänä vuonna!

Kiitos kaikille, jotka ovat jo ostaneet lipun, ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi sekä jakaneet postauksiamme ja infoa tapahtumasta.

Suuret kiitokset! 🙏💕

Loput liput ovat yhä myynnissä ja olet mitä lämpimimmin tervetullut osallistumaan tapahtumaan.

www.sydenkoulu.finqushop.com
Kesäkoulu on täyttynyt mukavasti ja alkaa jo pian! Vielä on kuitenkin mahdollisuus ilmoittautua puolivapaaehtoiseksi ja ostaa lippu puoleen hintaan (190€). Jos tämä kiinnostaa, ole pikimmiten yhteydessä Venlaan: venla@sydenkoulu.com