Shunico
62 members
75 photos
31 videos
11 files
19 links
shunico.com هر واقعیتی نیاز به واقعیت افزوده داره shunicostudio@gmail.com
Download Telegram
to view and join the conversation
از بس که نداشته هايمان را به رخمان کشیدند ما ایرانیان، ایران را بدبخت ترین کشور دنیا میدانیم
به اشتراک بگذارید تا کمی هم از داشته هايمان بدانیم!

اينجا ايران است.....
بيمارستان نمازي شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر دنيا براي پيوند کبد در دنيا

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﮊﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ(100متر در ثانیه)

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺷﮑﺎﺭگاه ﭘﻬﭙﺎﺩ RQ170 ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺮﺍنی

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 3ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ!!!

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ, ﺩﺍﻋﺶ, ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ, ﺣﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻫﻢ نمی توﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺤﺪﺵ ۸۴ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻡ.ﺍﺱ


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ

🌹ﻫﻤﻮﻃﻦ :
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ را دست کم نگیریم

@shunico
فوتکارت در حال پیشرفت کافه بازار

@shunico
⭐️ دومین ورکشاپ تخصصی انجمن بازی سازان مستقل خوزستان ⭐️

🎮 نقد و برسی گروهی بازی اینساید


زمان : 10 صبح جمعه 12 مرداد
🏠 مکان : اهواز ، کیانپارس ، بین آبان و موحدین غربی ، جنب موسسه مالی اعتباری کوثر ، انتهای بن بست پلاک 10 ، سالن سرگرمی شیردال

🌕 نقد طراحی و پروسه تولید بازی : سورنا شجاعی
🌕 نقد انجین و توسعه فنی بازی : محمدرضا توکل فرد
🌕 نقد کارگردانی هنری بازی : مصطفی عامری خواه

🌟🔥 همراه با بازی رایگان برد گیم های متنوع و جذاب !!!! 🔥💥

لینک ثبت نام برای تعداد محدود : http://dailyahvaz.com/event/kh-igda
Kiān:
عکس دسته جمعی، در پایان رویدادAhvazDM
@shunico
درخشش بازی سازان اعزامی انجمن بازی سازان مستقل خوزستان در دومین نمایشگاه المللی Tehran Game Convention

انجمن بازی سازان مستقل خوزستان که مدتی است کار خود را با هدف آموزش و رشد بازی سازان بومی استان شروع کرده است پس از برگزاری گردهمایی ها و نشست های پی در پی و همچنین راه اندازی ورکشاپ های تخصصی بازی سازی در نهایت با اعزام هیئتی متشکل از استودیوهای درون استانی و علاقه مندان بازی سازی به نمایشگاه بین المللی TGC تهران و غرفه سازی برای بازی های تکمیل شده توانست توجه رسانه های خبری و ناشران بین المللی را به خود جلب کند
دستاوردهای بازی سازان استان خوزستان پیرو این رویداد :
حضور سه استودیو بازی سازی استانی : دیاکو ، اپینو و شونیکو
شرکت 30 نفر از بازی سازان استان
ارائه و رونمایی سه بازی در پلتفرم های کامپیوتر و موبایل با نام های : رستم سلحشور نور ، به دور مریخ و فوتکارت
راه اندازی دو غرفه اختصاصی برای بازی های استانی

@shunico
◀️ثبت نام در ششمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه آغاز شد. ( ظرفیت محدود )

🗓پایان مهلت ثبت نام رایگان: 30 مرداد

🌀کسب اطلاعات بیشتر:
🌐http://mpm.sharif.ir

@shunico
همگرا روشی تازه برای حمایت بازیسازان داخلی

https://goo.gl/TGNdPm

@shunico
رویداد ایده پردازی بازی های موبایلی
با بیش از 2 میلیون تومان جایزه برای نفر برگزیده. ایده های خودتون رو برای ما ارسال کنید.


@shunico
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻
یارب بحق غدیر و
مولای غدیر
بادست علی و
مرتضی دستم گیر
تا همره قدسیان
فرستم صلوات
فریاد زنم زفرط شادی تکبیر
عید سعید غدیر
خم پیشاپیش مبارک باد🎊
@shunico
قابل توجه دزدان بیت المال:
این عکس در حاشیه‌ی نیزارهای جزیره‌ی مجنون گرفته شده،اسلحه هنوز هم در دستانش بود
او اینگونه فداکاری نکرد تا تو کشور را غارت کنی

@shunico
علیکنّ بالفرار...
@shunico
کاهش قیمت طلا و سکه فردا هم ادامه دارد

🔻طلا و سکه روز چهارشنبه متاثر از سخنرانی‌های سیاسی افزایش قیمت بی سابقه‌ای را تجربه کرد که روز پنجشنبه دوباره با کاهش شدید روبرو شد.

🔻کارشناسان بازار طلا و سکه پیش‌بینی می‌کنند روز شنبه نیز این کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.

🔻آن‌ها دلیل این کاهش قیمت را افزایش بی دلیل و بدون پشتوانه قیمت طلا و سکه عنوان می‌کنند که با فروکش تب نشست‌های سیاسی سازمان ملل این حباب که در هفته‌های اخیر ایجاد شده بود کم کم از بین خواهد رفت.
#اقتصادی
@khabarsarasari
Shunico updated group photo
در اینستاگرام :

https://instagram.com/shunico_studio

هم مارا دنبال کنید.

@shunico
شرکت نرم افزاری رایا امداد نصر جنوب جهت تکمیل کادر فنی خود نیازمند برنامه نویس با مشخصات ذیل می باشد :

تسلط بر react native جهت توسعه اپلیکیشن اندروید و IOS

تلفن تماس : 09908140257
ایمیل : rayaemdad@iran.ir