محمدی | شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید
779 subscribers
360 photos
328 videos
267 files
368 links
موسسه آموزشی سبقت برتر
استاد مرتضی محمدی- دبیر رسمی آموزش و پرورش
دبیر شیمی و کنکور سمپاد مشهد
مدرس کنکور آموزشگاه های معتبر مشهد

دبیر شیمی و کنکور رتبه های تک رقمی کنکورهای 90,91,97,98

www.ShimiBartar.ir
پشتیبانی
👇👇👇
@sebghat_shimi
Download Telegram
نکات مبدل کاتالیستی:

1️⃣عناصری که به عنوان کاتالیزگر در مبدلها استفاده میشوند , Pt Pd و Rh هر سه جزو عنصرهای واسطه میباشند.


2️⃣بعد از مدتی مبدلهای کاتالیستی کارایی خود را از دست میدهند که بصورت دورهای باید تعویض شوند.


3️⃣هر سه واکنش انجام شده در مبدل کاتالیستی از نوع اکسایش ـ کاهش است چون در هر سه واکنش، عنصر به حالت آزاد وجود دارد.#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید
🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
تشابه سلولهاي الكتروليتي با سلولهاي گالواني:


1⃣در هر دو سلول اکسایش در آند و کاهش در کاتد انجام میشود.

2⃣حرکت آنیونها به سمت آند و کاتیونها به سمت کاتد میباشد.

3⃣در هر دو، جهت جریان الکترونها در مدار بیرونی از آند به کاتد است


#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید

🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
💢چربی، اسید چرب ، استر و صابون💢

✔️چربی مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلندزنجیر است (در واقع چربی خود استر است ولی چون استرها به صورت تعادلی به اسید سازنده خود نیز تبدیل می شوند در تعادل مقداری اسید چرب نیز وجود دارد).

✔️اسیدهای چرب همان کربوکسیلیک اسیدها با زنجیر بلند کربنی است (زنجیر بلند یعنی تعداد کربن آنها بیشتر باشد).

✔️استرها گروهی از ترکیبات هستند که از واکنش الکلها با کربوکسیلیک اسیدها به دست می آیند.

✔️در چربی ها نیروی بین مولکولی غالب نیروی واندروالس است چون بخش عمده مولکول ناقطبی است (به علت زنجیر بلند هیدروکربنی). در نتیجه چربی ها در آب نامحلول هستند.

✔️صابونها نمک اسیدهای چرب هستند (حاوی کاتیون و آنیون).

✔️اگر کاتیون صابون، سدیم باشد صابون جامد ولی اگر پتاسیم و یا آمونیوم باشد صابون به حالت مایع می شود.

#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید

🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
💢پاک کننده های خورنده💢

✔️رسوبات و مسدود کننده های مجاری لوله ها را نمی توان با صابون و یا غیرصابون زدود.

✔️برای زدودن این رسوبات به پاک کننده هایی نیاز است که بتوانند با آنها واکنش داده و فرآورده هایی تولید کنند که با آب شسته شود.

✔️موادی مانند هیدروکلریک اسید (جوهر نمک)، سدیم هیدروکسید (NaOH) و سفید کننده هااز شیمیایی فعال بوده و خاصیت خورندگی دارند.

✔️این ترکیبات خاصیت اسیدی و بازی شدیدی دارند.

✔️نوعی پاک کننده به شکل پودر عرضه می شود که شامل سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیوم بوده که در واکنش با آب گاز هیدروژن و گرما نیز تولید می کنند.

✔️تولید گرما باعث افزایش دما و افزایش قدرت پاک کنندگی می شود.

✔️گاز تولید شده با نفوذ در خلل و فرج رسوبات و انبساط ناشی از تولید آن باعث سست شدن استحکام رسوبات و مسدود کننده ها شده و به باز شدن مجاری کمک می کند.

#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید

🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
💢تفاوت کلوئید با محلول💢

🔹در محلول ذرات حل شونده بصورت یون یا مولکول بسیار ریز هستند ولی در کلوئید ذرات بصورت مولکولهای بزرگ و توده های مولکولی بوده و از حل شونده های محلول بزرگترند.

🔹با گذشت زمان نه محلول و نه کلوئید ته نشین نمی شوند هر دو پایدارند اما کلوئیدها برخلاف محلولها با اضافه شدن محلول الکترولیت لخته می شوند

🔹محلولها تک فازی و همگن هستند ولی کلوئیدها بیش از یک فاز و حداقل دو فاز و ناهمگن محسوب می شوند.

🔹محلولها شفاف ولی کلوئیدها ظاهری کدر یا مات دارند.

🔹در محلولها مسیر عبور نور مشخص نیست ولی در کلوئیدها به علت ذرات بزرگتر و پخش نور، مسیر عبور نور مشخص است.
#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید

🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
💠اسید در نظریه آرنیوس💠

⭕️ اسید در نظریه آرنیوس ماده ای است که اولا در آب حل شده، دوما یون هیدروژن یا پروتون آزاد یا تولید کند.

⭕️اسیدهای آرنیوس که در ساختمان خود H داشته باشند، در آب H(مثبت) آزاد می کنند مثل HCl

⭕️اسیدهای آرنیوس که در ساختمان خود H ندارند می گوییم در آب H (مثبت) تولید می کنند مثل N2O5

⭕️هیدروژن هالیدها اسید آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب یون هیدروژن آزاد می کنند که به محلول آنها هیدروهالیک اسید می گویند مثل: HF، HCl، HBr..

⭕️نافلزهای فعال اسید آرنیوس هستند زیرا آنها با آب واکنش داده و یون هیدروژن تولید می کنند مثل :
Cl2+ H2O —> HClO + H + Cl

⭕️اکسیدهای نافلزی محلول در آب اسید آرنیوس هستند (اکسیدهای اسیدی) مثل CO2، SO3، N2O5

⭕️مولکولهای CO، NO و N2O اگرچه اکسیدهای نافلزی هستند ولی به دلیل قطبیت بسیار کم، انحلال پذیری بسیار کم در آب دارند و بصورت مولکولی حل شده و نمی توانند یون هیدروژن در آب تولید کنند به همین دلیل اسید آرنیوس به شمار نمی روند.

⭕️الکل ها با اینکه در ساختار خود OH- دارند مثل متانول و اتانول، اما به هنگام حل شدن در آب یون H تولید نمی کنند و اسید آرنیوس نیستند.

⭕️فنول بر خلاف الکل ها به هنگام انحلال در آب به مقدار جزئی تفکیک شده و یون پروتون تولید می کند و اسید آرنیوس به شمار می آید.


#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
نمونه هایی از کاربردهای مواد اسیدی و بازی در زندگی:


1⃣در کشاورزی برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک می افزایند.


2⃣اغلب داروها، ترکیبات شیمیایی با خاصیت اسیدی یا بازی هستند مانند شیر منیزی که یک داروی معده است و برای خنثی کردن اسید معده به کار میرود.


3⃣تنظیم میزان اسیدی بودن شویندهها ضروری است، عموما شوینده ها خاصیت بازی (قلیایی)دارند.


4⃣زندگی بسیاری از آبزیان به میزانpH (خاصیت اسیدی و بازی) آب وابسته است.


5⃣اکثر میوهها دارای اسید هستند و pHآن کمتـر از ٧اسـت. ماننـد آسـکوربیک اسـید (ویتـامین C )در پرتقـال و مرکبـات، بنزوئیک اسید در تمشک و اگزالیک اسید در اسفناج.


6⃣ورود فاضلابهای صنعتی به محیط زیست باعث تغيير pHمیشود و اکثرا pHآب را کاهش میدهند


#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید


🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
💠اسید در نظریه آرنیوس💠

⭕️ اسید در نظریه آرنیوس ماده ای است که اولا در آب حل شده، دوما یون هیدروژن یا پروتون آزاد یا تولید کند.

⭕️اسیدهای آرنیوس که در ساختمان خود H داشته باشند، در آب H(مثبت) آزاد می کنند مثل HCl

⭕️اسیدهای آرنیوس که در ساختمان خود H ندارند می گوییم در آب H (مثبت) تولید می کنند مثل N2O5

⭕️هیدروژن هالیدها اسید آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب یون هیدروژن آزاد می کنند که به محلول آنها هیدروهالیک اسید می گویند مثل: HF، HCl، HBr..

⭕️نافلزهای فعال اسید آرنیوس هستند زیرا آنها با آب واکنش داده و یون هیدروژن تولید می کنند مثل :
Cl2+ H2O —> HClO + H + Cl

⭕️اکسیدهای نافلزی محلول در آب اسید آرنیوس هستند (اکسیدهای اسیدی) مثل CO2، SO3، N2O5

⭕️مولکولهای CO، NO و N2O اگرچه اکسیدهای نافلزی هستند ولی به دلیل قطبیت بسیار کم، انحلال پذیری بسیار کم در آب دارند و بصورت مولکولی حل شده و نمی توانند یون هیدروژن در آب تولید کنند به همین دلیل اسید آرنیوس به شمار نمی روند.

⭕️الکل ها با اینکه در ساختار خود OH- دارند مثل متانول و اتانول، اما به هنگام حل شدن در آب یون H تولید نمی کنند و اسید آرنیوس نیستند.

⭕️فنول بر خلاف الکل ها به هنگام انحلال در آب به مقدار جزئی تفکیک شده و یون پروتون تولید می کند و اسید آرنیوس به شمار می آید.


#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
💢ویژگی های اسیدهای ضعیف💢

▪️اسیدهای ضعیف در آب به طور جزئی تفکیک می شوند و تعداد کمی از مولکولهای آنها به یون تبدیل می شود.

▪️مولکولهای اسید با یونهای تفکیک شده در تعادل هستند و واکنش را باید دوطرفه بنویسیم.

▪️در محلول اسیدهای ضعیف، غلظت یون هیدرونیم از غلظت اسید خیلی کمتر است.

▪️تعادل بین اسید ضعیف و یونها، تمامی ویژگی های یک واکنش تعادلی را اعم از برابری سرعت رفت و برگشت و ثابت ماندن غلظتها را دارد.

▪️همه کربوکسیلیک اسیدها ضعیف هستند.

▪️برای اسیدهای ضعیف، K اسیدی تعریف می شود.

▪️ترتیب قدرت اسیدی اسیدهای ضعیف:

HSO4 > H3PO4 > HF > HNO2 > H2CO3 > HOCl > HOBr > HCN

#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
نظریه آرنیوس

1️⃣این نظریه یونش و تفکیک اسیدها و بازها را در محیط آبی توجیه می کند.

2️⃣رسانایی جریان الکتریسیته محلول اسید و باز را می توان با این نظریه توجیه کرد.

3️⃣واکنش خنثی شدن اسید و باز که منجر به تولید نمک و آب می شود با این نظریه قابل توجیه است.

4️⃣قدرت اسیدی و بازی را می توان با این نظریه توجیه کرد. هر ماده ای H بیشتری تولید کند اسید قویتری است.

▪️نارسایی ها

1⃣این نظریه فقط برای ترکیباتی قابل استفاده است که در آب محلول باشد و در حلال های غیر آبی کاربرد ندارد.

2⃣برای موادی که نتوانند در محلول یون هیدروژن یا هیدروکسید تولید کنند قابل استفاده نیست.

3⃣در این نظریه آب هیچ نقش اسیدی یا بازی در انحلال اسیدها و یا بازها ندارد.

4⃣آب پوشی یون هیدروژن با آب و تبدیل آن به یون هیدرونیوم با این نظریه قابل توجیه نیست.

#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید

🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
1⃣واکنشهای برگشت ناپذیر (یکطرفه) کامل

واکنشهایی که واکنش‌دهنده‌ها میتوانند به فرآورده‌ها تبدیل شوند ولی فرآورده‌ها نمیتوانند واکنش‌دهنده‌ها را تولید کننـد.

مانند انواع واکنشهای سوختن و واکنش فلزات با اسیدها

2⃣ واکنشهای برگشتپذیر (دوطرفه)

واکنشهایی که در دو جهت رفت و برگشت حرکت میکنند و مواد واکنشدهنده و فرآورده مـیتواننـد بـه یـکدیگـر تبـدیل شوند.


3⃣واکنشهای تعادلی

این نوع واکنشها مانند واکنشهای برگشتپذیر هستند با این تفاوت که باید سرعت رفت و برگشت در آنها برابر باشد


#شیمی_دوازدهم_فصل_اول
#اینجا_بجای_همه_جا
#شیمی_را_فقط_مفهومی_یاد_بگیرید

🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@sebghatebartar_shimi
قابل توجه تمامی دانش آموزان عزیزم، سوالات کنکور ریاضی ۴۰۱ توسط سایت سازمان سنجش مثل سال های قبل توزیع نشد. فکر کنم امسال قرار نیست اینکار رو انجام بدهند.
سوالات کنکور هنر که دیروز برگزار گردید هم توی سایت نیست .

سوالات زیر ممکنه سوالات امروز باشه که براتون ارسال میکنم.
👇👇👇👇👇
فیزیک و شیمی 1401.pdf
11.7 MB
سوالات فیزیک و شیمی
کنکور ریاضی ۱۴۰۱

به محض اینکه سوالات ریاضی به دستمون برسه
اینجا ارسال میشه.
ریاضی.pdf
1.3 MB
سوالات ریاضی کنکور سراسری ۱۴۰۱ رشته ریاضی

تلگرام | اینستاگرام
Kanoon 12 Tajrobi - 11 Shahrivar 1401.pdf
9.8 MB
آزمون #قلم_چی
🎓 #دوازدهم_تجربی
📆 ١١ شهریور ١۴٠١
📕 سوال + پاسخنامه تشریحی

🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@shimi_sebghat
سلام سلام 😍
حالتون چطوره؟؟؟
امیدوارم که عالی باشید 🥰

دانش آموزان عزیزم
فیلم تحلیل آزمون ١١ شهریور ١۴٠١ قلم چی آماده و در سایت و اپلیکیشن شیمی برتر آپلود شده است.

همین الان اپلیکیشن اندروید شیمی برتر رو نصب کنید یا وارد سایت شیمی برتر بشید و فیلم تحلیل رو ببینید 👍

دانلود اپلیکیشن در ٢٠ ثانیه از اینجا

سایت : Shimibartar.ir
سلام سلام
حالتون چطوره؟؟؟

دانش آموزان عزیزم تحلیل سوالات آزمون ١١ شهریور ١۴٠١ قلم چی دوازدهم تجربی، بخش یازدهم هم در سایت و اپلیکیشن شیمی برتر گذاشته شد

سایت شیمی برتر 👇
Shimibartar.ir

لینک دانلود اپلیکیشن اندروید شیمی برتر 👇
https://araamesh.sebghatebartar.com/new/ShimiBartar.apk

🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@shimi_sebghat
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آزمون قلم چی
🎓 دوازدهم تجربی
سوال ۱۵۱ | اسید و باز - محاسبه سریع PH
📆 ٢۵ شهریور ١۴٠١
👨‍🏫 استاد مرتضی محمدی

مشاهده تحلیل کل سوالات در سایت و اپلیکیشن شیمی برتر

سایت شیمی برتر 👇
Shimibartar.ir

دانلود اپلیکیشن اندروید شیمی برتر از 👈 اینجا 👉


🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@shimi_sebghat
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آزمون قلم چی
🎓 دوازدهم تجربی
سوال ۱۵۴ | باز قوی و ضعیف - محاسبات PH
📆 ٢۵ شهریور ١۴٠١
👨‍🏫 استاد مرتضی محمدی

مشاهده تحلیل کل سوالات در سایت و اپلیکیشن شیمی برتر

سایت شیمی برتر 👇
Shimibartar.ir

دانلود اپلیکیشن اندروید شیمی برتر از 👈 اینجا 👉


🧪🌡🧪🌡🧪🌡
@shimi_sebghat