Selfamooz.ir
158 subscribers
295 photos
44 videos
147 files
295 links
سِلف آموز بستریست برای کمک به یادگیری و مهارت آموزی توسط خود فرد.

ارتباط با ادمین👇
@rasoulmohammadi62

http://selfamooz.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
Sketcher CATIA-26.rar
108.8 KB
🔗 آموزش ترسیم در محیط اسکچر کتیا - شماره 26
💻 آموزش ترسیم دو بعدی در اتوکد - شماره 18

👀 مشاهده ویدئو

🔗 فایلهای مورد نیاز آموزش

📌 رمز فایل: در قسمت توضیحات زیر ویدئو قرار گرفته است.

🖥 کانال یوتیوب سلف آموز

🗓 پلی لیستهای کانال یوتیوب سلف آموز

🌐 سایت سلف آموز

🆔 @selfamooz
#AutoCAD_Youtube
💻 آموزش ترسیم در محیط اسکچر کتیا - شماره 26

👀 مشاهده ویدئو

🔗 فایلهای مورد نیاز آموزش

📌 رمز فایل: در قسمت توضیحات زیر ویدئو قرار گرفته است.

🖥 کانال یوتیوب سلف آموز

🗓 پلی لیستهای کانال یوتیوب سلف آموز

🌐 سایت سلف آموز

🆔 @selfamooz
#CATIA_Youtube
🔗 فایلهایی که آموزش آنها، این هفته در کانال یوتیوب سلف آموز قرار خواهد گرفت.

📌 توجه: رمز فایلها بعد از انتشار ویدئو در قسمت توضیحات ویدئو قرار میگیرد.

www.youtube.com/c/selfamooz

👇👇👇👇👇
2D Drawing-19.rar
38.9 KB
🔗 فایلهای آموزش ترسیم دو بعدی در اتوکد - شماره 19
Sketcher CATIA-27.rar
42.3 KB
🔗 آموزش ترسیم در محیط اسکچر کتیا - شماره 27
💻 آموزش ترسیم دو بعدی در اتوکد - شماره 19

👀 مشاهده ویدئو

🔗 فایلهای مورد نیاز آموزش

📌 رمز فایل: در قسمت توضیحات زیر ویدئو قرار گرفته است.

🖥 کانال یوتیوب سلف آموز

🗓 پلی لیستهای کانال یوتیوب سلف آموز

🌐 سایت سلف آموز

🆔 @selfamooz
#AutoCAD_Youtube
Forwarded from Mohammad Reza Alipour
استخدام
💻 آموزش ترسیم در محیط اسکچر کتیا - شماره 27

👀 مشاهده ویدئو

🔗 فایلهای مورد نیاز آموزش

📌 رمز فایل: در قسمت توضیحات زیر ویدئو قرار گرفته است.

🖥 کانال یوتیوب سلف آموز

🗓 پلی لیستهای کانال یوتیوب سلف آموز

🌐 سایت سلف آموز

🆔 @selfamooz
#CATIA_Youtube
🔗 فایلهایی که آموزش آنها، این هفته در کانال یوتیوب سلف آموز قرار خواهد گرفت.

📌 توجه: رمز فایلها بعد از انتشار ویدئو در قسمت توضیحات ویدئو قرار میگیرد.

www.youtube.com/c/selfamooz

👇👇👇👇👇
2D Drawing-20.rar
40.7 KB
🔗 فایلهای آموزش ترسیم دو بعدی در اتوکد - شماره 20
Sketcher CATIA-28.rar
44.1 KB
🔗 آموزش ترسیم در محیط اسکچر کتیا - شماره 28
💻 آموزش ترسیم دو بعدی در اتوکد - شماره 20

👀 مشاهده ویدئو

🔗 فایلهای مورد نیاز آموزش

📌 رمز فایل: در قسمت توضیحات زیر ویدئو قرار گرفته است.

🖥 کانال یوتیوب سلف آموز

🗓 پلی لیستهای کانال یوتیوب سلف آموز

🌐 سایت سلف آموز

🆔 @selfamooz
#AutoCAD_Youtube
💻 آموزش ترسیم در محیط اسکچر کتیا - شماره 28

👀 مشاهده ویدئو

🔗 فایلهای مورد نیاز آموزش

📌 رمز فایل: در قسمت توضیحات زیر ویدئو قرار گرفته است.

🖥 کانال یوتیوب سلف آموز

🗓 پلی لیستهای کانال یوتیوب سلف آموز

🌐 سایت سلف آموز

🆔 @selfamooz
#CATIA_Youtube
🔗 فایلهایی که آموزش آنها، این هفته در کانال یوتیوب سلف آموز قرار خواهد گرفت.

www.youtube.com/c/selfamooz

👇👇👇👇👇
Add (Add).LSP
755 B
🔗 لیسپ جمع اعداد در اتوکد