کانال رسمی درمانگاه خیریه صاحب کوثر
2.86K subscribers
18 photos
7 files
21 links
کانال رسمی درمانگاه خیریه صاحب کوثر
Download Telegram
to view and join the conversation
📌قابل توجه مراجعین محترم📌

آقای دکتر رحمتی شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۹ در درمانگاه حضور خواهند داشت
کانال رسمی درمانگاه خیریه صاحب کوثر pinned «📌قابل توجه مراجعین محترم📌 آقای دکتر رحمتی شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۹ در درمانگاه حضور خواهند داشت»
🍁😷شنبه۱۴۰۰/۷/۱۷
شیفت صبح

د.مقدسی متخصص داخلی ۷

د.نادری متخصص مغزو اعصاب ۸:۳۰

د.مقیمی متخصص اطفال ۹:۳۰

د.مقتدر آزادی متخصص ارتوپدی ۱۰

خانم.د.شیخ الاسلامی متخصص چشم ۹

خانم میرزا حسینی اپتومترسیت ۹

خانم د. یعقوب پور متخصص قلب ۹

خانم.د.محمدی متخصص زنان ۸:۳۰

خانم.د.رنگچی متخصص داخلی ۹

خانم.د.پاکدل متخصص روماتولوژی ۹

خانم.د.اسکویی متخصص گوش ۹:۳۰

د.بیگ‌محمدلو متخصص اورولوژی ۱۰

د.حمیدی زاده متخصص خون و آنکولوژی ۱۰
🍁😷شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۷
شیفت عصر


خانم.د.آزادپناه متخصص اطفال ۱۶

د.رازقی متخصص ارتوپدی ۱۶

خانم.د.خراسانی جراح عمومی ۱۶

خانم.د.رادفوق تخصص گوارش ۱۵

د.حلیمی متخصص اورولوژی ۱۶

آقای خلج اپتومتریست ۱۵

خانم دروگر کارشناس ارشد تغذیه ۱۵

د.شریفی متخصص گوش ۲۰

د.سلیمانی جراح مغزو اعصاب ۱۵

خانم.د.یکتانژادمتخصص مغزو
اعصاب ۱۷:۳۰

خانم .د. هاشمی متخصص قلب ۱۵:۳۰

د.نقوی متخصص چشم ۱۵

د.فتحی متخصص داخلی ۱۶

د.رنجبری متخصص اورولوژی ۱۳
🍁😷یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۸
شیفت صبح

د.مقدسی متخصص داخلی ۷

د.مقیمی متخصص اطفال ۹:۳۰

د.مقتدرآزادی متخصص ارتوپدی ۱۰

د.موسوی متخصص گوش ۱۰:۳۰

خانم.د.یعقوب پور متخصص قلب ۹

خانم.د.رجبیان متخصص داخلی ۱۰

د.جعفری متخصص چشم ۹

خانم میرزاحسینی اوپتومتریست ۱۱

د.امجدی متخصص عفونی ۹

د.حسینی متخصص اورولوژی ۱۰

د.نادری متخصص مغزو اعصاب ۸:۳۰

خانم.د.خواجه نوری متخصص زنان ۹

د.یاهو جراح عمومی ۱۰
🍁😷یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۸
شیفت عصر

خانم.د.محمد دوست متخصص داخلی ۱۵

خانم.د.آزادپناه متخصص اطفال ۱۶

د.صادقیان متخصص ارتوپدی ۱۷:۳۰

د.گوردزی جراح عمومی ۱۶

د.شریفی متخصص گوش ۲۰

د.حق شناس متخصص ارولوژی ۱۶

خانم.د.محمدی متخصص زنان ۱۳

د.اعتضادی روانپزشک ۱۴

د.کاظمی اصل فوق تخصص قلب ۱۴:۳۰

د.منصوری متخصص طب فیزیکی ۱۷

د.عالیخانی جراح مغزو اعصاب ۱۵:۳۰
💢 آقای دکتر یاهو یکشنبه ۱۸ مهر ماه حضور نخواهند داشت
💢 آقای دکتر گودرزی ۱۸ مهر ماه صبح جایگزین دکتر یاهو خواهند بود
💢 آقای دکتر حق شناس یکشنبه ۱۸ مهر ماه حضور نخواهند داشت
😷🍁دوشنبه۱۴۰۰/۷/۱۹
شیفت صبح

د.مقدسی متخصص داخلی ۷

د.نادری متخصص مغزو اعصاب ۸:۳۰

د.مقتدرآزادی متخصص ارتوپدی ۱۰

خانم.د.شیخ الاسلامی متخصص چشم ۱۰

خانم میرزاحسینی اپتومترسیت ۱۰:۳۰

خانم.د.لاله یعقوب پور متخصص قلب ۹

د.فتاحی فوق تخصص غدد ۷

د.یاهو جراح عمومی ۱۰

د.نوشاد متخصص اطفال ۱۰

خانم.د.حاصل متخصص زنان ۹

خانم.د.ایمانی متخصص اورولوژی ۱۱
😷🍁دوشنبه۱۴۰۰/۷/۱۹

شیفت عصر


د.مقیمی متخصص اطفال ۱۶

د.رازقی متخصص ارتوپدی ۱۵:۳۰

خانم.د.خراسانی جراح عمومی ۱۶

د.غفوریان فوق تخصص گوارش ۱۸

د.احمدی متخصص عفونی ۱۷

د.کاظمی اصل فوق تخصص قلب ۱۵

خانم.د.شهسواری متخصص زنان ۱۵

خ.د.رجبیان متخصص داخلی ۱۶

د.توکلی زاده فوق تخصص ریه ۱۴

خانم دکتر خراسانی جراح عمومی ۱۶

د.نقوی متخصص چشم ۱۵:۳۰

خانم.د.شهسواری متخصص زنان ۱۵

د.حلیمی متخصص اورولوژی ۱۶

د.شریفی متخصص گوش ۱۹
💢آقای دکتر شریفی متخصص گوش و حلق و بینی امروز دوشنبه ۱۹ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰ حضور خواهند داشت
😷🍁سه شنبه۱۴۰۰/۷/۲۰
شیفت صبح

د.مقدسی متخصص داخلی ۷

خانم میرزاحسینی اپتومتریست ۱۰:۳۰

د.نقوی متخصص چشم ۱۰:۳۰

د.محمدی فوق تخصص ارولوژی ۱۰:۳۰

خانم.د.یعقوب پور متخصص قلب ۹

د.فردوسی متخصص مغزواعصاب ۹

خانم.د.معاون متخصص زنان ۱۰

د.محمدی فوق تخصص درد ۱۱

خانم.د.آزاد پناه متخصص اطفال ۱۰

خانم.د.رجبیان متخصص داخلی ۱۰

د.مقتدر آزادی متخصص ارتوپدی ۱۰

خانم.د.ضیایی متخصص پستان ۱۱

خانم.د.خراسانی جراح عمومی ۱۰
😷🍁سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰
شیفت عصرخانم.د.آزادپناه متخصص اطفال ۱۶

د.صادقیان متخصص ارتوپدی ۱۷:۳۰

د.کاظمی اصل فوق تخصص قلب ۱۵

د.شریفی متخصص گوش ۱۸

د.جهان افروزمتخصص ارولوژی ۱۵:۳۰

د.عالیخانی جراح مغزواعصاب ۱۵:۳۰

د.حمیدی زاده متخصص خون و انکولوژی ۱۸

خانم.د.آرین نیا فوق تخصص روماتولوژی ۱۶

د.گودرزی جراح عمومی ۱۶

د.خسروی متخصص چشم ۱۴:۳۰

د.شمس فوق تخصص گوارش ۱۵

خانم .د.نارمکی کارشناس تغذیه ۱۷

خانم.د.ثابتی متخصص اعصاب و روان ۱۶
😷🍁چهارشنبه۱۴۰۰/۷/۲۱
شیفت صبح

د.مقدسی متخصص داخلی ۷

د.صادقیان متخصص ارتوپدی ۱۰

خانم.د.شیخ الاسلامی متخصص چشم ۱۰:۳۰

خانم میرزاحسینی اپتومتریست ۱۰:۳۰

د.مرتضوی متخصص ارولوژی ۱۰

خانم.د.محمدی متخصص زنان ۸

خانم.د.مهدوی متخصص داخلی ۱۰

د.مافی جراح عمومی ۱۰

خانم منصوری روانشناس ۱۰

خانم د.حقیقی متخصص مغزو اعصاب ۱۱

د.نوشادمتخصص اطفال ۱۰

خانم منصوری روانشناس ۱۰

د.کاظمی اصل فوق تخصص قلب ۸
😷🍁چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۱
شیفت عصر

خانم.د.محمددوست متخصص داخلی ۱۵

د.مقتدرآزادی متخصص ارتوپدی ۱۷

د.بهمردی کلانتری متخصص عفونی ۱۵

خانم.د.شهسواری متخصص زنان ۱۵:۳۰

د.اعتضادی روانپزشک ۱۶

د.منصوری طب فیزیکی ۱۷

د.ابراهمیمی فوق تخصص آسم وآلرژی ۱۳:۳۰

د.مقیمی متخصص اطفال ۱۴:۳۰

د.معصومی فوق تخصص اطفال ۱۸

د.گودرزی جراح عمومی ۱۶

خانم.د.یعقوب پور متخصص قلب ۱۵:۳۰

د.حسینی متخصص اورولوژی ۱۶

د.خسروی متخصص چشم ۱۵

د.غلامپورفوق تخصص غدد ۱۴:۳۰

د.شریفی متخصص گوش ۱۹
😷🍁پنج شنبه۱۴۰۰/۷/۲۲

د.مقیمی متخصص اطفال ۱۰:۳۰

د.فتاحی فوق تخصص غدد ۷

د.یاهوجراح عمومی ۱۰

خانم میرازا حسینی اپتومتریست ۱۰:۳۰

د.جهان افروز متخصص ارولوژی ۱۱

د.کاظمی اصل فوق تخصص قلب ۹

خانم.د.خواجه نوری متخصص زنان ۱۰

د.نقوی متخصص چشم ۱۰:۳۰

خانم .د. رنگچی متخصص داخلی ۹:۳۰

د.حقیقی متخصص مغزواعصاب ۱۱

د.مقتدرآزادی متخصص ارتوپد ۱۰
😷🍁پنج شنبه۱۴۰۰/۷/۲۲
شیفت عصر

د.فردوسی متخصص مغزو اعصاب ۱۷:۳۰

خانم.د.خراسانی جراح عمومی ۱۶

د.احمدی متخصص عفونی ۱۷

خانم.د.سیری متخصص زنان ۱۶

د.خسروی متخصص چشم ۱۶

د.بیاتی فوق تخصص قلب ۱۴

د.داوودی متخصص اطفال ۱۷

د.شفیعی پور متخصص ارتوپدی ۱۶

خانم دروگر کارشناس تغذیه ۱۵
آقای دکتر کاظمی قلب امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ماه حضور نخواهند داشت
😷🍁شنبه۱۴۰۰/۷/۲۴
شیفت صبح

د.مقدسی متخصص داخلی ۷

د.نادری متخصص مغزو اعصاب ۸:۳۰

د.مقیمی متخصص اطفال ۹:۳۰

د.مقتدر آزادی متخصص ارتوپدی ۱۰

خانم.د.شیخ الاسلامی متخصص چشم ۹

خانم میرزا حسینی اپتومترسیت ۹

خانم د. یعقوب پور متخصص قلب ۹

خانم.د.محمدی متخصص زنان ۸:۳۰

خانم.د.رنگچی متخصص داخلی ۹

خانم.د.پاکدل متخصص روماتولوژی ۹

خانم.د.اسکویی متخصص گوش ۹:۳۰

د.بیگ‌محمدلو متخصص اورولوژی ۱۰

د.حمیدی زاده متخصص خون و آنکولوژی ۱۰

د.مافی جراح عمومی ۱۰
🍁😷شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴
شیفت عصر


خانم.د.آزادپناه متخصص اطفال ۱۶

د.رازقی متخصص ارتوپدی ۱۶

خانم.د.خراسانی جراح عمومی ۱۶

خانم.د.رادفوق تخصص گوارش ۱۵

د.حلیمی متخصص اورولوژی ۱۶

آقای خلج اپتومتریست ۱۵

خانم دروگر کارشناس ارشد تغذیه ۱۵

د.شریفی متخصص گوش ۲۰

د.سلیمانی جراح مغزو اعصاب ۱۵

خانم.د.یکتانژادمتخصص مغزو
اعصاب ۱۷:۳۰

خانم .د. هاشمی متخصص قلب ۱۵:۳۰

د.نقوی متخصص چشم ۱۵

د.فتحی متخصص داخلی ۱۶

د.رنجبری متخصص اورولوژی ۱۳
💢خانم دکتر پاکدل شنبه مورخ ۲۴ مهر ماه از ساعت ۱۱ حضور خواهند داشت
💢آقای دکتر گودرزی شنبه ۲۴ مهرماه جایگزین دکتر مافی خواهند بود
💢آقای دکتر شریفی شنبه ۲۴ مهر ماه از ساعت ۱۷ حضور خواهند داشت