Балтийское региональное отделение ФРА
31 members
1 photo
25 links
Балтийское региональное отделение Фонда Рабочей Академии
Strādnieku Akadēmijas Fonda Baltijas reģionālā nodaļa
Darbinikų Akademijos Fondo Baltijos regioninis skyrius
Töötajate Akadeemia Fondi Baltimaade regiooni filiaal

rpwbl.ru

@marsovs1917
Download Telegram
to view and join the conversation
RUS: Вести из «успешной» Эстонии : https://rpwbl.ru/vesti-iz-uspeshnoj-estonii/
Призываем трудящихся Эстонии выходить на связь с нами!

LAT: Ziņas no «veiksmīgas» Igaunijas: https://rpwbl.ru/lv/vesti-iz-uspeshnoj-estonii/
Aicinām biedrus no Igaunijas sazināties ar mums!
RUS:
Как в Латвии защититься от увольнения?
Что скрывает от нас трудовой кодекс?
https://rpwbl.ru/kak-v-latvii-zashhititsya-ot-uvolneniya/

LAT:
Kā pasargāties no atlaišanas Latvijā?
Ko no mums slēpj darba likums?
https://rpwbl.ru/lv/kak-v-latvii-zashhititsya-ot-uvolneniya/
Комментарий профсоюзного работника тов. Голякова по поводу оплаты больничных листов (Латвия)

«Государство правящего класса ввело правило, что первые десять дней больничного листа оплачивает работодатель. И то, начиная со второго дня! И не 100 процентов, а только 80 процентов! Но они и тут умудряются обмануть рабочих! Они оплачивают только те дни, которые совпадают со сменами по графику. То есть из всех «первых дней» рабочий может в итоге получить оплату только за один день!»

Товарищи рабочие! Вступайте в прогрессивные профсоюзы или организуйте свои! В Латвии человека, который является членом профсоюза более 6 месяцев, нельзя уволить без согласования с профсоюзом! За помощью обращайтесь в Рабочий фронт Латвии: info@stradnieki.org

Вас увольняют: что делать. Краткое практическое руководство работнику, которому грозит увольнение: https://stradnieki.org/vas-uvolnjajut-chto-delat

Картинка: Darba likums — Трудовой кодекс

=================

Arodbiedrības darbinieka b. Goļakova komentārs par slimības lapu apmaksu (Latvija)

«Valdošās šķiras valsts ir ieviesusi noteikumu, pēc kura pirmās desmit slimības lapas dienas apmaksā darbadēvējs. Turklāt, sākot tikai ar otro dienu! Un nevis 100 procentus, bet tikai 80 procentus! Bet arī šajā situācijā viņiem izdodas apmānīt strādniekus! Viņi apmaksā tikai tās no «pirmām dienām», kuras sakrīt ar maiņām pēc grafika. Līdz ar to, tā sauktajās «pirmajās dienās» strādniekam var tikt apmaksāta tikai viena diena!»

Biedri strādnieki! Iestājieties progresīvajās arodbiedrībās vai organizējiet savas! Latvijā cilvēku, kurš ir arodbiedrības biedrs vismaz 6 mēnešus, nedrīkst atlaist bez saskaņošanas ar arodbiedrību! Pēc palīdzības vērsieties Latvijas Strādnieku frontē: info@stradnieki.org

Jūs atlaiž: ko darīt. Īss praktisks ceļvedis darbiniekam, kuram draud atlaišana: https://stradnieki.org/jus-atlaizh-ko-darit-
Так кто кому должен?
https://rpwbl.ru/tak-kto-komu-dolzhen/

Банки принадлежат капиталистам, которым кроме прибыли нужно только больше прибыли. И с помощью послушного правительства будут приниматься (не сомневайтесь) все нужные решения для достижения поставленных целей. Трудящиеся снова остаются у разбитого корыта. Если только сами пожелают продолжать жить при капитализме…

Класть свои деньги на свои банковские счета можно бесплатно. Покуда деньги лежат на счету, банки пускают их в оборот и зарабатывают. Однако, если клиент хочет забрать свои деньги со счёта, за это уже нужно платить, и всё больше.

Вот вам наглядный пример того, как трудящиеся, хотят они этого или не хотят, обязаны содержать тех, кто их грабит. И обязаны в соответствии с нормами права (а право — это возведённая в закон воля господствующего класса).

Комиссии за банковские переводы, снятие денег (не говоря уже о кредитах и ипотеке) — и всё по закону. И с каждым днём вас приучают к тому, что всё так и должно быть, что так живёт весь цивилизованный мир.

Материал подготовлен Рабочим фронтом Латвии.

Читайте:
ПСС В. И. Ленина
К. Маркс «Капитал»
Г. В. Ф. Гегель «Наука логики»
Ф. Энгельс «Анти-Дюринг»

Смотрите занятия Рижского марксистского кружка на русском и на латышском языке!

=================

Kurš tad kuram parādā?
https://rpwbl.ru/lv/tak-kto-komu-dolzhen/

Bankas pieder kapitālistiem, kuriem, izņemot peļņu, vajag tikai lielāku peļņu. Un ar paklausīgas valdības palīdzību tiks pieņemti visi nepieciešamie lēmumi (bez šaubām), lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Darbaļaudis atkal paliek pie salauztas siles. Ja nu vienīgi paši vēlēsies turpināt dzīvot kapitālismā…

Naudas iemaksa savos bankas kontos ir bezmaksas. Kamēr nauda atrodas kontā, bankas to laiž apgrozībā un pelna. Bet, ja klients vēlas atgūt savu naudu no konta, par to jau ir jāmaksā, un arvien vairāk.

Lūk, uzskatāms piemērs tam, kā darbaļaudīm, grib viņi to vai arī negrib, ir pienākums uzturēt tos, kas viņus aplaupa. Un šis pienākums ir saskaņā ar tiesību normām (tiesības — likumā izvirzīta valdošās šķiras griba).

Komisijas maksas par bankas pārskaitījumiem, par naudas izņemšanu (nemaz nerunājot par kredītiem un hipotēkām) — viss saskaņā ar likumu. Un katru dienu jums māca, ka viss ir tā, kā tam vajadzētu būt, ka visa civilizētā pasaule tā dzīvo.

Materiālu sagatavoja Latvijas Strādnieku fronte.

Lasiet:
V. I. Ļeņina PSK
K. Markss «Kapitāls»
G. V. F. Hēgelis «Loģikas zinātne»
F. Engelss «Anti-Dīrings»

Skatieties Rīgas marksisma puciņa nodarbības latviešu un krievu valodā!
Корейская Народная Демократическая Республика (видео)
https://rpwbl.ru/korejskaya-narodnaya-demokraticheskaya-respublika-video/

Забудьте всё, что вы слышали о Северной Корее из буржуазных средств массовой информации. Настоящая Северная Корея — современная процветающая коммунистическая страна с крайне эффективной плановой экономикой и всеми условиями для развития человека.

Сегодня КНДР — единственная страна, в которой построен коммунизм в первой фазе (социализм). В Северной Корее нет частной собственности на средства производства, и поэтому достигнута самая главная человеческая свобода — свобода от эксплуатации человека человеком. Каждый член корейского общества, каждый трудящийся — хозяин своей страны. В КНДР, несмотря на многолетнюю экономическую блокаду со стороны буржуазных государств, достигнут хороший уровень жизни, позавидовать которому могут трудящиеся многих и многих стран мира; люди работают не больше восьми часов в день, им доступны все современные достижения науки и техники: библиотеки, интернет, мобильные телефоны, мировая классическая и техническая литература; на телевидении нет жестокости и разврата — создаются условия для свободного всестороннего развития каждого члена общества, люди в КНДР становятся всё более развитыми и сознательными с каждым поколением. Всё прогрессивное человечество, все народы мира видят в Корейской Народно-Демократической Республике знаменосную надежду на мирное процветающее будущее человечества, ведь в КНДР человек человеку — друг, товарищ и брат.

Двери КНДР открыты всем. Многие латвийцы посетили Северную Корею в качестве туристов или участников международных спортивных соревнований.

https://youtu.be/-yGgQenHCcY

=================

Korejas Tautas Demokarātiskā Republika (video)
https://rpwbl.ru/lv/korejskaya-narodnaya-demokraticheskaya-respublika-video/

Aizmirstiet visu, ko esat dzirdējuši par Ziemeļkoreju no buržuāziskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Ziemeļkoreja ir moderna ziedoša komunistiskā valsts ar ļoti efektīvu plānveida ekonomiku un visiem apstākļiem cilvēka attīstībai.

Šodien KTDR ir vienīgā valsts, kurā uzcelts komunisms pirmajā fāzē (sociālisms). Ziemeļkorejā nav privātīpašuma uz ražošanas līdzekļiem, tāpēc ir sasniegta vislielākā cilvēka brīvība — brīvība no cilvēka ekspluatācijas. Katrs Korejas sabiedrības biedrs, katrs darba cilvēks ir savas valsts saimnieks. Par spīti KTDR ilggadējai ekonomiskajai blokādei no buržuāziskajām valstīm, ir sasniegts labs dzīves līmenis, ko var apskaust daudzas un daudzas pasaules valstis; cilvēki strādā ne vairāk kā astoņas stundas dienā, viņiem ir pieejami visi mūsdienīgi zinātnes un tehnikas sasniegumi: bibliotēkas, internets, mobilie tālruņi, pasaules klasiskā un tehniskā literatūra; televīzijā nav cietsirdības un netikumības — tiek radīti apstākļi katra sabiedrības biedra brīvai vispusīgai attīstībai, cilvēki KTDR kļūst arvien attīstītāki un apzinīgāki ar katru paaudzi. Visa progresīvā cilvēci, visas pasaules tautas redz Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā cerību uz mierīgu, ziedošu cilvēces nākotni, jo KTDR cilvēkam cilvēks ir draugs, biedrs un brālis.

KTDR durvis ir atvērtas. Daudzi Latvijas iedzīvotāji apmeklēja Ziemeļkoreju kā tūristi vai starptautisko sporta sacensību dalībnieki.

https://youtu.be/-yGgQenHCcY
Снова виноваты дураки?
https://rpwbl.ru/snova-vinovaty-duraki/

На одном из новостных порталов латвийского интернета появилась статья, в которой был поднят следующий вопрос:

«Найдется ли на следующих выборах достаточное количество дураков, чтобы проголосовать за этих рейрсов, кариньшей и прочих политических выродков и политических бандитов?».

Перед нами наглядный пример идеалистического мировоззрения: «Плохие и глупые министры не дают людям жить в Латвии». Вот на следующих выборах избиратель будет умнее и не допустит этих проходимцев к власти…

Что может быть наивнее, чем эта распространённая мысль? Разве что надежда на то, что работодатель по своему собственному желанию начнёт платить вам зарплату как положено — из расчёта стоимости товара рабочая сила… и сократит продолжительность рабочего дня с сохранением зарплаты для того, чтобы вы смогли проводить больше времени с семьёй и заниматься саморазвитием.

Никогда ещё в истории человечества ни одни самые буржуазно-демократические выборы не послужили причиной прихода к власти людей, которые бы представляли интересы народа, трудящегося большинства, противоположного класса.

Разве этого недостаточно, чтобы сделать простой историко-материалистический вывод и перестать надеяться на этот буржуазный цирк?

Министры и депутаты — это слуги. Но не слуги народа, а слуги правящего класса, буржуазии. И вне зависимости от своей внешности, характера или иных субъективных факторов, объективным в них остаётся одно — служба капиталу для осуществления эксплуатации трудящегося населения страны. И чем больше вас злит государство, чем больше из вашего сердца доносится протяжный стон: «Да это не государство вовсе! Это позор какой-то…» — знайте — тем лучше оно выполняет свою истинную функцию.

=================

Vai atkal dumji ir vainīgi?
https://rpwbl.ru/lv/snova-vinovaty-duraki/

Vienā no Latvijas interneta ziņu portāliem parādījās raksts, kurā tika pacelts šāds jautājums:

«Vai nākamajās vēlēšanās būs pietiekami daudz muļķu, lai nobalsotu par šiem reirsiem, karinšiem un citiem politiskajiem noziedzniekiem un politiskajiem bandītiem?»

Mums priekšā ir ideālistiskas pasaules skatījuma piemērs: «Sliktie un stulbie ministri neļauj cilvēkiem dzīvot Latvijā.» Nākamajās vēlēšanās vēlētājs būs gudrāks un neļaus šiem blēžiem nākt pie varas…

Kas var būt naivāks par šo izplatīto domu? Ja vien cerība uz to, ka darba devējs pēc savas gribas sāks maksāt jums algu, kā pienākas — pamatojoties uz darbaspēka preces vērtības izmaksām… un samazinās darba dienas ilgumu, saglabājot algu, lai jūs varētu pavadīt vairāk laika kopā ar ģimeni un nodarboties ar pašattīstību.

Nekad agrāk cilvēces vēsturē nevienas buržuāziski demokrātiskās vēlēšanas nav izraisījušas tādu cilvēku pie varas nākšanu, kuri pārstāvētu tautas, darbaļaužu vairākuma, pretējās šķiras intereses.

Vai tad ar to nepietiek, lai izdarītu vienkāršu vēsturiski materiālistisku secinājumu un necerētu uz šo buržuāzisko cirku?

Ministri un deputāti ir kalpi. Bet ne tautas kalpi, bet valdošās šķiras, buržuāzijas kalpi. Neatkarīgi no viņu izskata, rakstura vai citiem subjektīvajiem faktoriem, objektīvais tajos paliek tikai viena lieta — kalpošana kapitālam, lai ekspluatētu valsts darbaļaudis. Un jo vairāk jūs sanikno valsts, jo vairāk no jūsu sirds skan ilgstošais vaids: «Tā nav valsts! Tas ir kaut kāds kauns…» — ziniet — jo labāk tā pilda savu patieso funkciju.
Минземледелия: жители Латвии, помогите буржуазии!
https://rpwbl.ru/minzemledeliya-zhiteli-latvii-pomogite-burzhuazii/

Министерство земледелия призывает жителей Латвии, а также государственные и муниципальные учреждения и компании покупать продукты местного производства, в том числе для общественного питания.

Интересно получается. Реставрация капитализма в 1991 году вроде бы вернула Латвию на «рыночные рельсы», вернула «невидимую руку», конкуренцию и прочие прелести. Почему же жители нашей страны должны отказываться от литовского молока, польского масла или эстонского хлеба, которые, в первую очередь, дешевле латвийских? Потому что наш капиталист хороший, добрый, национальный и нуждается в помощи? Буржуазные государства и так помогают крупному бизнесу преодолеть экономический кризис, господин министр вероятно не в курсе.

Дальше. Много ли в Латвии осталось предприятий по производству продуктов питания, которые не принадлежат иностранному капиталу? Достаточно крупных, которым по силам обеспечить продукцией всё население Латвии. Располагает ли господин министр такими данными?

Ведь надпись на товаре «сделано в Латвии» ещё не значит, что предприятие принадлежит национальным капиталистам. Вот и пойми министра, чьи же интересы он защищает: местной буржуазии или иностранной. Ясно одно — точно не интересы трудящихся.

Класс капиталистов не может быть «другом и товарищем» рабочему классу. Ни во время войны, ни во время пандемии. Как бы вы нас, трудящихся, не пытались насильно объединить с буржуазией, ничего у вас, господа, не получится. И не мечтайте.

=================

Zemkopības ministrija: Latvijas iedzīvotāji, palīdziet buržuāzijai!
https://rpwbl.ru/lv/minzemledeliya-zhiteli-latvii-pomogite-burzhuazii/

Zemkopības ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus, kā arī valsts un municipālās iestādes un kompānijas pirkt vietējo ražotāju produktus, tai skaitā pārtiku.

Interesanti sanāk. Kapitālisma restaurācija 1991. gadā it kā atgrieza Latviju uz «tirgus sliedēm», atgrieza «neredzamo tirgus roku», konkurenci un pārējos brīnumus. Tad kāpēc mūsu valsts iedzīvotājiem ir jāatteicas no Lietuvas piena, Polijas sviesta un Igaunijas maizes, kuri, pirmkārt, ir lētāki nekā Latvijas? Vai tāpēc, ka mūsu kapitālists ir labs, savējais, nacionālais un tam ir nepieciešama palīdzība? Buržuāziskās valstis tik un tā palīdz lielajam biznesam pārvarēt ekonomisko krīzi. Ministra kungs droši vien nav par to informēts.

Tālāk. Vai nu Latvijā palika tādi pārtikas ražošanas uzņēmumi, kuri nepiederētu ārzemju kapitālam un būtu pietiekami lieli, lai nodrošinātu visu Latviju ar savu produkciju? Vai nu ministra kungam ir tādi dati?

Taču uzraksts «Ražots Latvijā» vēl nenozīmē, ka uzņēmums pieder vietējam īpašniekam. Un kā lai saprast, kuru intereses aizsargā ministrs: vietējās buržuāzijas vai ārzemju kapitāla? Bet noteikti ne darbaļaužu intereses.

Kapitālistu šķira nevar būt strādnieku šķiras «draugs un biedrs». Ne kara laikā, ne pandēmijas laikā. Lai kā arī jūs nemēģinātu piespiest mūs, strādājošos, apvienoties ar buržuāziju, nekas jums, kungi, nesanāks. Variet pat nesapņot!
Очередное достижение латвийской внешней политики
https://rpwbl.ru/ocherednoe-dostizhenie-latvijskoj-vneshnej-politiki/

Уголь до недавних пор оставался для Латвии одним из важных транзитных грузов. Но латвийские политики в угоду своим зарубежным кукловодам успешно добивают и этот источник доходов бюджета.

Вот результат внешнеполитической деятельности Латвии в восточном направлении.

Количество запрошенных/согласованных железнодорожных вагонов угля:
Октябрь: запрошено 4832, согласовано 279
Ноябрь: согласовано 0

Для железнодорожников и докеров Латвии это означает дальнейшие сокращения рабочих мест.

Материал подготовлен Рабочим фронтом Латвии.

Читайте:
ПСС В. И. Ленина
К. Маркс «Капитал»
Г. В. Ф. Гегель «Наука логики»
Ф. Энгельс «Анти-Дюринг»

Смотрите занятия Рижского марксистского кружка на русском и на латышском языке!

=================

Kārtējais Latvijas ārpolitikas panākums
https://rpwbl.ru/lv/ocherednoe-dostizhenie-latvijskoj-vneshnej-politiki/

Ogles līdz neseniem laikiem Latvijai bija viena no nozīmīgākajām tranzīta kravām. Bet Latvijas politiķi savu ārvalstu saimnieku labā veiksmīgi iznīcina arī šo ienākumu avotu.

Lūk, Latvijas ārpolitikas austrumu virzienā rezultāts.

Pieprasīto/saskaņoto ogļu dzelzceļa vagonu skaits:
Oktobris: pieprasīts 4832, saskaņots 279
Novembris: saskaņots 0

Latvijas dzelzceļniekiem un ostas strādniekiem tas nozīmē turpmāko darba vietu samazināšanu.

Materiālu sagatavoja Latvijas Strādnieku fronte.

Lasiet:
V. I. Ļeņina PSK
K. Markss «Kapitāls»
G. V. F. Hēgelis «Loģikas zinātne»
F. Engelss «Anti-Dīrings»

Skatieties Rīgas marksisma pulciņa nodarbības latviešu un krievu valodā!
ЛЖд принадлежит народу?
https://rpwbl.ru/lzhd-prinadlezhit-narodu/

«…Латвийское государство является единственным владельцем LDz (Latvijas Dzelzceļš — Латвийская железная дорога), и предприятие принадлежит всем жителям Латвии, а не правлению, совету или частным владельцам», — изрекла член правления LDz Вита Балоде-Андруса.

В этом откровении прекрасно всё! Слова члена правления должны обязательно понравиться тем работникам, которых LDz уволила в результате наступившего экономического кризиса. Или, перефразируя её, можно сделать вывод, что работники принадлежащей им государственной компании уволили сами себя и тем самым ухудшили своё положение. Противоречий не ощущается?

В таком темпе можно договориться и до того, что Latvijas gāze (Латвийский газ), Rīgas siltums (Рижские теплосети) или Rīgas Tirdzniecības osta (Рижский торговый порт) принадлежат всему народу Латвии — ну чем же не общественная собственность?

Напоминаем, что государство — это диктатура правящего класса. Именно класса, а не населения. Правящий класс Латвии — буржуазия, которая плюёт на интересы трудящихся. Когда слышишь разговоры об общих интересах капиталиста и наёмного работника, то жди повышения налогов или других изменений, которые ухудшат жизнь простых рабочих людей.

Но мы с каждым днём становимся всё грамотнее и больше не верим в сказки про классовый мир.

Материал подготовлен Рабочим фронтом Латвии (https://stradnieki.org/).

Читайте:
ПСС В. И. Ленина: https://stradnieki.org/lenin
К. Маркс «Капитал»: https://stradnieki.org/kapital-marksa
Г. В. Ф. Гегель «Наука логики»: https://stradnieki.org/nauka-logiki-gegelja
Ф. Энгельс «Анти-Дюринг»: https://stradnieki.org/files/Anti-Djuring.pdf

Смотрите занятия Рижского марксистского кружка на русском (https://www.youtube.com/watch?v=yxR00u0KBEk&list=..) и на латышском (https://www.youtube.com/watch?v=cOaeU-XXQBQ&list=..) языке!

=================

LDz pieder tautai?
https://rpwbl.ru/lv/lzhd-prinadlezhit-narodu/

«Latvijas valsts ir vienīgais LDz īpašnieks, un tas ir vienīgais uzņēmums, kas pieder Latvijas iedzīvotājiem, nevis valdei, padomei vai privātajiem īpašniekiem», — sacīja LDz valdes locekle Vita Balode.

Šis viedoklis ir lielisks! Valdes locekles vārdi noteikti varētu iepatikties tiem LDz darbiniekiem, kuri tika atlaisti ekonomiskās krīzes rezultātā. Pārfrāzējot viņas sacīto, var secināt, ka darbinieki, kuriem pieder valsts uzņēmums, paši sevi atlaida un tādējādi pasliktināja savu stāvokli. Vai nav jūtama pretruna?

Šādā veidā var izdomāt, ka arī «Latvijas gāze», «Rīgas siltums» vai «Rīgas Tirdzniecības osta» pieder visai Latvijas tautai — var rasties jautājums, vai tas nav sabiedrības īpašums?

Atgādinām, ka valsts ir valdošās šķiras diktatūra. Tieši šķiras, nevis iedzīvotāju. Latvijas valdošā šķira ir buržuāzija, kuru neuztrauc darbaļaužu intereses. Dzirdot sarunas par kapitālistu un algotu darbinieku kopīgām interesēm, gaidi nodokļu palielināšanu vai citas izmaiņas, kas pasliktinās dzīvi parastajiem darbaļaudim.

Bet mēs katru dienu kļūstam izglītotāki un vairs neticam šīm pasakām par starpšķiru mieru.

Materiālu sagatavoja Latvijas Strādnieku fronte (https://stradnieki.org/).

Lasiet:
V. I. Ļeņina PSK: https://stradnieki.org/lenins
K. Markss «Kapitāls»: https://stradnieki.org/marksa-kapitals
G. V. F. Hēgelis «Loģikas zinātne»: https://stradnieki.org/hegela-logikas-zinatne
F. Engelss «Anti-Dīrings»: https://stradnieki.org/files/Anti-Dirings.pdf

Skatieties Rīgas marksisma pulciņa nodarbības latviešu (https://www.youtube.com/watch?v=cOaeU-XXQBQ&list=..) un krievu (https://www.youtube.com/watch?v=yxR00u0KBEk&list=..) valodā!