گالری طرح های تابلو فرش رضوی
6 subscribers
2.02K photos
1.98K links
Download Telegram
Tepracnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۱۰۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰

ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
قسمت سوم بخش پنجم تابلو فرش👇👇👇👇
Lamhkamnitsar
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح منظره

🔻ابعاد : ۷۰×۱۰۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۵۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۵۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۵۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۵۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۵۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۱۰۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۷۰×۱۰۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Lamhkamnitsar
🖼تابلو مخمل طرح آیه

🔻ابعاد : ۵۰×۱۰۰

🔶️قابل سفارش در سایز های ۵۰×۳۵ ، ۷۰×۱۰۰ ، ۵۰×۷۰ ، ۵۰×۱۰۰ میباشد🔶️

#منظره #گل #جدید #پرفروش #آیه


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
قسمت دوم بخش دوازدهم 👇👇👇👇Tepracnitsar
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×50

🔻قاب : #pvc

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×100

🔻قاب : #پرنده

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×50

🔻قاب : #pvc

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×100

🔻قاب : #pvc

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×100

🔻قاب : #pvc

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×100

🔻قاب : #pvc

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×100

🔻قاب : #pvc

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
Tepracnitsar

🔹️تابلو فرش چاپی بافته۱۲۰۰شانه🔹️

#مدرن # منظره

🔻ابعاد : 70×100

🔻قاب : #pvc

#پرفروش #طرح_جدید #چهره #آیه


😍محصولی ازتابلوفرش مویدی🥰


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet