پولاد تکین
221 subscribers
27 photos
1 video
382 links
شرکت پولاد تکین
آهن قراضه
آهن اسفنجی
سيليكومنگنز
شمش آهن

👇 اینستاگرام 👇
https://instagram.com/ahanpt

گوگانی: 09141063656
Download Telegram
فولاد روهینا دزفول از 17 دیماه

پاداش=تماس

ویژه 11600
درجه یک 11380
درجه دو 11270
درجه سه 10080
چدن و آلیاژی 9750
حلب 8900
    
پرس تخلیه نمی‌شود.

کمک کرایه ندارد

ممنوعات: آلیاژی،چدن،سیم
در صورت ارسال بار انفجاری و تقلب کل بار صفر میگردد
📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
یادآوری
فولادگستر از 10 دی

پاداش=تماس

سوپرویژه 11600
ویژه 11600
یک 11500
دو 11500
سه 11500
آلیاژی 11500
پرس بدنه یک 11500
پرس بدنه دو 11500
پرس خودرو 11500
فله و پرس حلب 9590

بدنه کشتی،ابعاد بلند،بشکه های حامل سوختنی و فیلترسوخته یکدست فقط با هماهنگی قبلی تخلیه میگردد.

از ارسال هرگونه قطعات راه آهنی (ریل و ...) خودداری فرمایید. در صورت مشاهده شدن این قطعات دربارهای ارسالی بار فوق ضبط به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

کمک کرایه ها

استانها فارس،بوشهر،هرمزگان،سیستان،مازندران،کرمان و خراسان 200 تومان

سایر استانها 150

داخل استان بدون بارنامه کیلویی 50 تومان کمتر محاسبه میگردد.

هزینه برشکاری کیلویی 250 تومان کسر میگردد.
وزن کمتر ملاک محاسبه میباشد.

📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
پولاد تکین
پیمانکار محترم فولادگستر پاداش این شرکت از تخلیه 17 دیماه افزایش دارد 09141063656
پیمانکار محترم فولادگستر

پاداش این شرکت از تخلیه 18 دیماه 100 تومان افزایش دارد
09141063656
فولادگستر از 25 دیماه

پاداش=تماس

سوپرویژه 11700
ویژه 11700
یک 11600
دو 11600
سه 11600
آلیاژی 11600
پرس بدنه یک 11600
پرس بدنه دو 11600
پرس خودرو 11600
فله و پرس حلب 9690

بدنه کشتی،ابعاد بلند،بشکه های حامل سوختنی و فیلترسوخته یکدست فقط با هماهنگی قبلی تخلیه میگردد.

از ارسال هرگونه قطعات راه آهنی (ریل و ...) خودداری فرمایید. در صورت مشاهده شدن این قطعات دربارهای ارسالی بار فوق ضبط به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

کمک کرایه ها

همه استانها 200

داخل استان بدون بارنامه کیلویی 50 تومان کمتر محاسبه میگردد.

هزینه برشکاری کیلویی 250 تومان کسر میگردد.
وزن کمتر ملاک محاسبه میباشد.

📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
فولادگستر از 26 دیماه

پاداش=تماس

سوپرویژه 11800
ویژه 11800
یک 11700
دو 11700
سه 11700
آلیاژی 11700
پرس بدنه یک 11700
پرس بدنه دو 11700
پرس خودرو 11700
فله و پرس حلب 9800

بدنه کشتی،ابعاد بلند،بشکه های حامل سوختنی و فیلترسوخته یکدست فقط با هماهنگی قبلی تخلیه میگردد.

از ارسال هرگونه قطعات راه آهنی (ریل و ...) خودداری فرمایید. در صورت مشاهده شدن این قطعات دربارهای ارسالی بار فوق ضبط به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

کمک کرایه ها

همه استانها 200

داخل استان بدون بارنامه کیلویی 50 تومان کمتر محاسبه میگردد.

هزینه برشکاری کیلویی 250 تومان کسر میگردد.
وزن کمتر ملاک محاسبه میباشد.

📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
افزایش کمک کرایه
فولادگستر از 2 بهمن

پاداش=تماس

سوپرویژه 11900
ویژه 11900
یک 11800
دو 11800
سه 11800
آلیاژی 11800
پرس بدنه یک 11800
پرس بدنه دو 11800
پرس خودرو 11800
فله و پرس حلب 9950

بدنه کشتی،ابعاد بلند،بشکه های حامل سوختنی و فیلترسوخته یکدست فقط با هماهنگی قبلی تخلیه میگردد.

از ارسال هرگونه قطعات راه آهنی (ریل و ...) خودداری فرمایید. در صورت مشاهده شدن این قطعات دربارهای ارسالی بار فوق ضبط به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

کمک کرایه ها

استان‌های فارس،بوشهر،سیستان و بلوچستان،کرمان،هرمزگان،مازندران،خوزستان 600

سایر استانها و اصفهان 450

داخل استان بدون بارنامه کیلویی 50 تومان کمتر محاسبه میگردد.

هزینه برشکاری کیلویی 250 تومان کسر میگردد.
وزن کمتر ملاک محاسبه میباشد.

📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
صنایع فولاد خوزستان از 4 بهمن

پاداش= تماس

سنگین درجه یک فرآوری نشده 12330
سنگین درجه دو فرآوری نشده 12190
سبک 9710
پرس بدنه و خودرو 12330
پرس حلب 11240
 
📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
صنایع فولاد خوزستان از 4 بهمن

پاداش= تماس

سنگین درجه یک فرآوری نشده 12580
سنگین درجه دو فرآوری نشده 12440
سبک 9960
پرس بدنه و خودرو 12580
پرس حلب 11480
 
📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
فولادگستر از 4 بهمن

پاداش=تماس

سوپرویژه 12000
ویژه 12000
یک 11900
دو 11900
سه 11900
آلیاژی 11900
پرس بدنه یک 11900
پرس بدنه دو 11900
پرس خودرو 11900
فله و پرس حلب 10050

بدنه کشتی،ابعاد بلند،بشکه های حامل سوختنی و فیلترسوخته یکدست فقط با هماهنگی قبلی تخلیه میگردد.

از ارسال هرگونه قطعات راه آهنی (ریل و ...) خودداری فرمایید. در صورت مشاهده شدن این قطعات دربارهای ارسالی بار فوق ضبط به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

کمک کرایه ها

استان‌های فارس،بوشهر،سیستان و بلوچستان،کرمان،هرمزگان،مازندران،خوزستان 700

سایر استانها و اصفهان 550

داخل استان بدون بارنامه کیلویی 50 تومان کمتر محاسبه میگردد.

هزینه برشکاری کیلویی 250 تومان کسر میگردد.
وزن کمتر ملاک محاسبه میباشد.

📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
صنایع فولاد خوزستان از 5 بهمن

پاداش= تماس

سنگین درجه یک فرآوری نشده 12830
سنگین درجه دو فرآوری نشده 12690
سبک 10210
پرس بدنه و خودرو 12830
پرس حلب 11740
 
📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
فولاد روهینا دزفول از 11 بهمن

پاداش=تماس

ویژه 12200
درجه یک 11980
درجه دو 11870
درجه سه 10680
چدن و آلیاژی 10350
حلب 9500
    
پرس تخلیه نمی‌شود.

کمک کرایه ندارد

ممنوعات: آلیاژی،چدن،سیم
در صورت ارسال بار انفجاری و تقلب کل بار صفر میگردد
📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
فولادگستر از 11 بهمن

پاداش=تماس

سوپرویژه 12050
ویژه 12050
یک 11950
دو 11950
سه 11950
آلیاژی 11950
پرس بدنه یک 11950
پرس بدنه دو 11950
پرس خودرو 11950
فله و پرس حلب 10050

بدنه کشتی،ابعاد بلند،بشکه های حامل سوختنی و فیلترسوخته یکدست فقط با هماهنگی قبلی تخلیه میگردد.

از ارسال هرگونه قطعات راه آهنی (ریل و ...) خودداری فرمایید. در صورت مشاهده شدن این قطعات دربارهای ارسالی بار فوق ضبط به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

کمک کرایه ها

استان‌های فارس،بوشهر،سیستان و بلوچستان،کرمان،هرمزگان،مازندران،خوزستان 700

سایر استانها و اصفهان 650

داخل استان بدون بارنامه کیلویی 50 تومان کمتر محاسبه میگردد.

هزینه برشکاری کیلویی 250 تومان کسر میگردد.
وزن کمتر ملاک محاسبه میباشد.

📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani
فولاد روهینا دزفول از 13 بهمن

پاداش=تماس

ویژه 12800
درجه یک 12580
درجه دو 12360
درجه سه 11280
چدن و آلیاژی 10640
حلب 9770
    
پرس تخلیه نمی‌شود.

کمک کرایه ندارد

ممنوعات: آلیاژی،چدن،سیم
در صورت ارسال بار انفجاری و تقلب کل بار صفر میگردد
📱09141063656
📱09195514696
https://ahanpt.ir
@Nimagogani