انتشارات دادجو / حبیبی
38 subscribers
1 photo
1 link
کانال پر شور و اشتیاق انتشارات دادجو
سایت:
Dadjobook.ir
کانال انتشارات دادجو در سامانه ساماندهی وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است برای اطمینان بر روی لینک زیر کلیک کنید.
http://t.me/itdmcbot?start=publicationdadjohabibi
Download Telegram
to view and join the conversation
انتشارات دادجو دوباره به تلگرام برگشت
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 28 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 18 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 9 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.