محصولات کشاوزی پوپونیک
650 members
840 photos
برای سفارش به آدرس
www.poponik.com
و یا با تلگرام زیر در ارتباط باشید
@poponlk
Download Telegram
to view and join the conversation
بذر کاکتوس مامیلاریا کلمبیانا دارای تیغ های بسیار تیز و سخت در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس سوگرنسیا سورموسا به رنگ سبز کمرنگ یا سبز-آبی در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر فرو کاکتوس استاینسی با ظاهری کروی شکل و خار های بلند قرمز در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس وبربایورسوس جانسونی مقاوم در برابر خشکسالی در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر ساکولنت گاستریا برگ زبر و زبان مانند در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 5900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس نئورایموندیا رزیفلورا با رنگ سبز کمرنگ با ساقه های تیغ دار در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 3900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس اورئو سرئوس ترولی بدون نیاز به آبیاری زیاد در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس پیلوسرئوس پاچی کلاندوس با ساقه ای فیروزه ای، آبی یا سبز رنگ در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 6900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس تریکسانتوسروس بلوسفلدیرام با ستون های صاف و رنگ در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 3900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس اسپوستوا میرابیلیس با موهای متراکم و بلند در پایه در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس نرایموندیا گیگانتی به رنگ سبز کمرنگ در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس پیلوسرئوس گلاسنس با موهای سفید رنگ در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 3900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس نئورایموندیا چارینسیس با ظاهر کروی شکل در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 3900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس عظیم الجثه مکزیکی با گل های سفید و بزرگ در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 3900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس اورئوسرئوس نئوکلسیانوس پوشیده از موهای سفید در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 7900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس مامیلاریا مگنی ماما با سرعت رشد کم در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 2900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس آستروفیتوم استریاس وی تایپ با سرعت رشد کم در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 2 عددی آن 10900تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس آستروفیتوم آستریاس میکس ژاپنی و تایلندی به شکل گرد و ستاره ای در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 2 عددی آن 9900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر کاکتوس آستریاس اویبو دارای آرئولهای کرک مانندی بر روی سطح خود در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 2 عددی آن 9900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk
بذر ژمینو کاکتوس با گل های روشن رنگی در پوپونیک موجود است.
قیمت بسته 10 عددی آن 3900 تومان می باشد.
سفارش:
🌏 www.poponik.com
📱09358504040
📳 @Poponlk