polyhedron
2.51K subscribers
790 photos
10 videos
89 files
299 links
polyhedron 的自媒體備份。有事請聯繫telegram 的 @ngiamzsjit 或進入我的“半地穴式聊天室”留言(當前鏈接 https://t.me/joinchat/yVzGDxXndKQ0OGI9
Download Telegram
逛了一個小博物館,昌平區博物館,前年去的時候沒開放。在區圖書館的二樓,只有一個展廳,是“古代昌平”,展出從新石器到清代文物。圖2是漢代大陶罐。圖4、5是唐代陶棺,放骨灰的。圖7元代的大罐子裏面全是銅錢。圖8把上谷(kuk)寫成了上古(kox),說明元代入聲已經消失。
計畫春節後去濟南玩ㄦ三天,除了大明湖、趵突泉、心在情婦那,還有什麼很值得推薦的麼?玩ㄦ的、喫的都可以,可以是偏小衆的。
https://mp.weixin.qq.com/s/SsCG8KiCBm96__pxbXNKTg
據說頭2集有我上鏡
1月21日-27日(除夕到初六)每晚20点,在CCTV-9
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
3D打印的彈簧兔子。模型下載:  ​​​https://www.thingiverse.com/thing:4058182 PLA打印,不加支撐,100%塡充,外壁速度30 mm/s。
介紹一個telegram的bot, https://t.me/RustRssBot ,可以把你關注的支持RSS的雹(blog)或新聞推送個提醒。

因爲新浪博客除了作者以外已不可訪問,我最近打算逐步把我之前的新浪博客搬運到github上,每次搬運這個bot就能提醒。
我的blog是 https://biopolyhedron.github.io/ ,訂閱地址是 https://biopolyhedron.github.io/atom.xml

另外,我搬運文章後,時閒仍按文章首發時算,因此新搬運來的不在最新的位置。
Forwarded from 𗷲𗒅 Zsjit Ngiam@Pok-kieng
情婦坡最想看的幾個館都沒開放,包括史前、夏商周、攷古山東三個館🌚
扁鵲眞的是鳥啊。。。 ​​​
滿江紅 岳飛
muɔ̂n cɑ̀ŋ ɣʱūŋ
ɲɔ̇ʔ fì

遙望中原,荒煙外、許多城郭。
jiɛ̄u ʋɑ́ŋ tʃyùŋ ŋyɛ̄n xuɑ̀ŋ ʔjiɛ̀n ŋuɔ́i xyû tɔ̀ dʒʱiə̄ŋ kuɔ̍ʔ
想當年、花遮柳護,鳳樓龍閣。
siɑ̂ŋ tɑ̀ŋ niɛ̄n xuà tʃiɛ̀ liə̂u ɣʱú vʱúŋ lə̄u lyūŋ kɔ̍ʔ
萬歲山前珠翠繞,蓬壺殿裏笙歌作。
ʋán syǐ ʂàn dzʱiɛ̄n tʃyù tsʰyǐ ɹiɛ̂u bʱūŋ gʱū diɛ́n lî ʂə̀ŋ kɔ̀ tsɔ̍ʔ
到而今、鐵騎滿郊畿,風塵惡。
tɑ̌u ɹī kìm tʰiɛ̍ʔ gí muɔ̂n cɑ̀u gʱī fùŋ dʒʱīn ʔɔ̍ʔ

兵安在?膏鋒鍔。民安在?填溝壑。
piə̀ŋ ʔàn dzái kɑ̀u fùŋ ŋɔ̇ʔ mīn ʔàn dzái dʱiɛ̄n kə̀u xɔ̍ʔ
嘆江山如故,千村寥落。
tʰǎn cɑ̀ŋ ʂàn ɹyū kǔ tsʰiɛ̀n tsʰuə̀n liɑ̄u lɔ̇ʔ
何日請纓提銳旅,一鞭直渡清河洛。
ɣʱɔ̄ ɹiə̇ʔ tsʰiə̂ŋ ʔjiə̀ŋ dʱī jyí lyû ʔjiə̍ʔ piɛ̀n dʒiə̇ʔ dú tsʰiə̀ŋ ɣʱɔ̄ lɔ̇ʔ
卻歸來、再續漢陽遊,騎黃鶴。
kʰiɔ̍ʔ kuì lāi tsǎi zʱyu̇ʔ xǎn jiɑ̄ŋ jiə̄u gʱī ɣʱuɑ̄ŋ ɣʱɔ̇ʔ
C2705: Pok-kieng se, Dad-hing Kioi-driang, Iung-qan.
C130: Brak-jang-denh, Brak-ku, Pok-kieng Phiung-dai, Pok-kieng nom.
沒買到靠窗的票,怕是刷不成世界迷霧了😢