دانش سیاست
4.74K members
1.85K photos
1.5K videos
944 files
124 links
این کانال جهت آشنایی با مفاهیم سیاسی،اصطلاحات و واژگان سیاسی،تحلیل های روز،اخبار و هر آنچه که در حوزه سیاست می باشد ،ایجاد شده است
مدیر کانال:
محمد سجاد شیرودی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی

ایمیل:
m.s.shiroody@gmail.com

ارتباط با ادمین :
@S_h_shirody_2018
Download Telegram
to view and join the conversation
🔰🔰🔰مفاهیم اندیشمندان جامعه شناسی

1_⬅️ #آگوست_کنت: فیزیک اجتماعی، جامعه‌شناسی، پویایی‌شناسی، ایستایی‌شناسی، پوزیتیویسم، این‌همانی علوم .

۲_⬅️ #هربرت_اسپنسر: ارگانیسم‌گرایی(اندام‌واره‌گی)، سوپرارگانیسم(والا اندام‌واره)، تحول‌گرایی(تکامل‌گرایی).

۳_⬅️ #امیل_دورکیم: واقعیت اجتماعی، وجدان جمعی، همبستگی مکانیکی، همبستگی ارگانیکی، آنومی(بی‌هنجاری)، جامعه‌گرایی.

۴_⬅️ #رابرت_مرتون: کارکرد آشکار، کارکرد پنهان، تئوری برد متوسط، گسست بین اهداف نهادی و وسایل.

۵_⬅️ #تالکت_پارسونز: مدل آجیل(AGIL)کنش ارادی، تفکیک کارکردی.

۶_⬅️ #جفری_الکساندر: کارکردگرایی جدید، الگوی تلفیقی، نظریه چندبعدی، جامعه‌شناسی فرهنگی و جامعه مدنی.

۷_⬅️ #کارل_مارکس: جبر تاریخی، تضاد طبقاتی، آگاهی طبقاتی، دوران‌های پنجگانه، آگاهی راستین و کاذب، طبقه پرولتاریا، طبقه بورژوا، تضادگرایی.

۸_⬅️ #ماکس_وبر: انواع کنش، تیپ ایده‌ال، افسون‌زدایی، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، بوروکراسی(دیوانسالاری).

۹_⬅️ #جرج_هومنز: قضایای هومنز، نظریه مبادله، رفتارگرایی.

۱۰_⬅️ #جرج_هربرت_مید: کنش متقابل نمادین، نشانه، نماد، بازی نقش، نقش‌گیری، خود، من فاعلی، من مفعولی، دیگران مهم (دیگران عمومیت‌یافته).

۱۱_⬅️ #ادموند_هوسرل: پدیدارشناسی، بود، نمود، واقعیت خنثی، اپوخه، تحلیل نیتی، تقلیل پدیدارشناختی.

۱۲_⬅️ #آلفرد_شوتس: جهان‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی خرد، نظام‌های ارزشی.

۱۳_⬅️ #آروین_گافمن: روش‌شناسی مردمی(مردم روش)، نظریه نمایشنامه‌ای، نقض موقعیت، داغ ننگ.

۱۴_⬅️ ُرج_زیمل: سنخ‌شناسی، غریبه، فلسفه پول، کلان‌شهر و حیات ذهنی.

۱۵_⬅️ #تورستین_وبلن: طبقه تن‌آسا، مصرف فرهنگی، مصرف تظاهرآمیز.

۱۶_⬅️ #ویلفردو_پاره‌تو: کنش منطقی و غیرمنطقی، ته‌نشست‌ها، مشتقات، گردش نخبگان.

۱۷_⬅️ #رالف_دارندورف: توزیع دوگانه اقتدار، گروه ذینفع، شبه‌گروه، تضاد.

۱۸_⬅️ #هربرت_مارکوزه: انسان تک‌ساحتی، نئومارکسیسم، نظریه انتقادی.

۱۹_⬅️ #لویی_آلتوسر: بازتولید شرایط تولید، نظریه مارکسیستی دولت، ایدئولوژی، گسست معرفت‌شناسی، دستگاه‌های دولتی.

۲۰_⬅️ #آنتونیو_گرامشی: هژمونی، روشنفکر ارگانیک، فن‌سالاری.

۲۱_⬅️ #یورگن_هابرماس: حوزه عمومی، نظریه کنش ارتباطی، بازسازی، زیست جهان.

۲۲_⬅️ #سی_رایت_میلز: طبقه جدید، یقه‌سفیدها، هراس پایگاهی.

۲۳_⬅️ #میشل_فوکو: گفتمان، تبارشناسی، دانش و قدرت.

۲۴_⬅️#نوربرت_الیاس: درباره تمدن، جامعه درباریان، آرایش‌های اجتماعی، تکوین اجتماعی.

۲۵_⬅️ #آنتونی_گیدنز: دیدگاه تلفیقی، ساخت‌یابی(ساختاریابی)، نقد دوآلیسم، قواعد و منابع.

۲۶_⬅️ #مارگارت_آرچر: جهت‌گیری فرهنگی، پویایی نظام فرهنگی، مشروط‌سازی فرهنگی، تناقضات فرهنگی، تکمیل فرهنگی، مکالمه درونی.

۲۷_⬅️#پیر_بوردیو: میدان، عادت‌واره، ذائقه، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین، خشونت نمادین، نازعه برای تصاحب سرمایه.

۲۸_⬅️#جرج_ریتزر: پارادایم‌های سه‌گانه، متاتئوری(فرانظریه)، جامعه‌شناسی ترکیبی، مک‌دونالدی شدن، جهانی شدن، مصرف‌گرایی.


🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ویدیو_آموزشی

♌️جوانان زیادی هستند که رویای سیاستمدار شدن را دارند. #آموزش و تعلیم سیاست به #کودکان در آلمان.

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
4_578820012198854694.pdf
538.4 KB
☑️ منابع مطالعات جهان

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔗نظرات ژاک لاکان درباره
هویت، عشق و سیاست

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️جهان پس از سیاست!
▪️مراد فرهادپور
▪️۸ مرداد ۱۳۹۳

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
🎯🎯موارد استفاده از تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان می‌تواند در مورد هر زمینه‌ای و یا در مورد هر مشکل و یا موقعیتی به کار گرفته شود. چون تحلیل گفتمان اساساً یک خوانش تفسیری و ساختاری است، پس از هیچ رهنمود ویژه‌ای پیروی نمی‌کند(در واقع یک راهنمایی دقیق و خاصی برای این روش وجود ندارد).
به همان‌اندازه که هر شخصی می‌تواند ازنظریات ژاک دریدا، میشل فوکو، ژولیا کریستوا و یا فدریک جیمسون استفاده کند، می‌تواند از نظریات متفکران پست مدرن و انتقادی نیز استفاده کند.
هدف تحلیل گفتمان معطوف به جمع‌آوری جواب‌های دقیقی نیست، فقط این روش به ما کمک می‌کند که افق‌های دید شخصی‌مان را گسترش دهیم. به همان‌اندازه که می‌توانیم به افق‌‌‌های دید دیگران دست بیابیم، می‌توانیم برنامه کار و هیجانات ناشناخته و نارسایی‌های خودمان را بهتر بشناسیم. به عبارت دقیق‌تر تحلیل گفتمان آنچه درپشت اعمال وجود دارد را روشن می‌کند.
🎯برای مثال تحلیل گفتمان نظریه‌های علوم کتابداری را به کار می‌برد و در برابر اعتبار و درستی روش تحقیق (کمی‌یا کیفی) بحث نمی‌کند و بیان یا ارزش خاصی را نشان نمی‌دهد. تحلیل گفتمان بر وجود پیام متن‌ها و قرارگرفتن آنها درون یک زمینه اجتماعی و یا تاریخی تأکید می‌کند. هدف تحلیل گفتمان روشن کردن هیجانات و سیاست‌هایی است که شامل بحث برای یا علیه یک روش تحقیق خاص، قضیه یا ارزش است.

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
📙کتاب"
کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی"

نویسنده: حسینقلی قجری

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
فهرست_کاربرد_تحلیل_گفتمان_در_تحقیقات.pdf
320 KB
فهرست مطالب کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
تحلیل روش شناسی تحلیل گفتمان.pdf
314.6 KB
نکاتی تحلیلی و روش‌شناختی دربارة تحلیل گفتمان (با نگاهی به پژوهش‌های ایرانی)
سهیلا صادقی فسائی؛ محمد روزخوش

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
تحلیل انتقادی گفتمان-فرکلاف.pdf
27.7 MB
کتاب تحلیل انتقادی

نویسنده: نورمن فركلاف

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
تحلیل گفتمان به عنوان تئوری و روش.pdf
1.1 MB
کتاب "تحلیل گفتمان به عنوان تئوری و روش" لاتین

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
Audio
در آمدی بر روش تحلیل گفتمان توسط دکتر بشیر

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
تحلیل_گفتمان_نامه_حضرت_علی_ع_به.pdf
294.5 KB
مقاله تحلیل گفتمان انتقادی نامه حضرت علی(ع) به معاویه

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
"نظریه و روش در تحلیل گفتمان" نوشته: ماریان یورگنسن و لوییز فیلیپس ترجمه هادی جلیلی

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
در نظریة لاكلاو و موفه (1985) تحلیل گفتمان سیاسی و در حقیقت به نوعی تحلیل گفتمانی در دو سطح توجه به رویدادهای ارتباطی و توجه به نظم گفتمانی انجام می پذیرد و هدف از تحلیل گفتمان، توضیح رویدادهای ارتباطی خاص و تشكیل و دگرگونی نظم سیاسی گفتمان می باشد.
⚛️منظور از نظم سیاسی گفتمان، پیكربندی ساختمند ژانرها و گفتمان هایی است كه گفتمان سیاسی را تشكیل می دهند. نظمی اگر چه باز و تغییركننده كه گفتمان سیاسی¬اش را در نقطة مشخصی از زمان، معین و حدود آن را مشخص می كند. "مفصل بندی" یكی از تكنیك هایی است كه در این گونه تحلیل گفتمان بسیار رایج است و منظور از آن قرار دادن پدیده هایی در كنار یكدیگر است كه به طور طبیعی در كنار هم قرار ندارند. به عبارت دیگر تلفیقی است از عناصری كه با قرار گرفتن در مجموعة جدید، هویتی تازه می یابند. .


🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎙 بیانات کمتر شنیده شده مقام معظم رهبری در مورد زندگی نورانی امام هادی(ع):
در نبرد بین امام هادی (ع) و خلفایی که در زمان ایشان بودند، آن کس که ظاهراً و باطناً پیروز شد، حضرت هادی (ع) بود...

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
Audio
سخنرانی دکتر سلطانی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران با عنوان «تحلیل گفتمان و مطالعات دینی»

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
رویکرد انتقادی.pdf
286.6 KB
زبان، قدرت و ايدئولوژي در رويكرد"انتقاديِ" نورمن فركلاف به تحليلِ گفتمان
جهانگير جهانگيري* علي بندرريگي زاده**

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
تحلیل گفتمان انتقادی فوکو.pdf
396.5 KB
درآمدي بر تحلیل گفتمان میشل فوکو؛ روش هاي تحقیق کیفی *عبدالهادي صالحی زاده**

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper
4_5972145355003789442.pdf
239 KB
متن کامل مقاله
"نظریه گفتمان و علوم سیاسی"

تألیف دکتر علی اصغر داوودی


🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper