قطعات بلندگو
142 members
279 photos
مرکز جامع فروش قطعات بلندگو در ایران
مشهد ، انتهای سعدی 8، فروشگاه پایتخت 32212500-051
Download Telegram
to view and join the conversation
#دام ۵cm کاغذی
۴۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#فوم بیضی "۹ لاستیکی
۷۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#دمپر ۷۱۸
۹۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#دمپر ۱۱cm
۷۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#دام ۱۴.۴ پایونر ۳۰۵
۴۰۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#دام ۱۴.۵cm پلاستیکی ۳۰۷ و ۳۰۸
۴۵۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#فوم "۱۲ پایونر ۳۰۵
۵۸۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#فوم "۱۲ ابری kenwood
۴۳۰۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#ترمینال سفید
۱۵۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#لیبل ۶۹۷۵
۳۵۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#لیبل ۷۱۸
۳۵۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#لیبل v2
۳۵۰۰ تومان

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#لیبل ۷۱۸ex

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#دام ۳۰۷ و ۳۰۸

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#دمپر v2

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#قاب تیوتر

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#پایه تیوتر ۶۹۷۵

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#پایه تیوتر ۷۱۸

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#تیوتر بزرگ pioneer 6975

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin
#تیوتر بزرگ ۷۱۸

جهت #سفارش ، با اين شماره ها تماس حاصل فرماييد👈

0513-2212500
09152400970-09152404080
ورود به کانال 👈👈
@payytakht
ارتباط با ادمين👈👈
@payytakh_admin