داستانهای نازخاتون
1.21K subscribers
145 photos
6 videos
116 files
661 links
روزمره گی های نازخاتون 👇
@nazkhaatoon
کتاب صوتی نازخاتون 👇
@nazkhatoonstoryaudio
سایت ما رو در گوگل دنبال کنید👇
https://www.nazkhaatoon.ir
ادمین کانال👇
@nazkhaton
Download Telegram
تا عصر از فکرم بیرون نمی امدم. چهره معصوم همسرش از جلوی چشمانم کنار نمی رفت. دختره ساده بیچاره از همه جا بی خبر. دلش را به کی خوش کرده.

صدبار قضیه را مرور کردم. حتی فکر خیانت هم ازرنده بود. اگر سروش این کار را با من می کرد بی برو برگرد طلاق می گرفتم. باید تا همسر ارسلان نفهمیده گره را باز می کردم. بعدازظهر با سینا راهی خانه مامان مهین شدیم. در راه هزار جور فکر می کردم. چطوری بگم. چی بگم. بالاخره رسیدم و زنگ زدم.

در را باز کردند. مامان مهین تعجب کرده بود. اما توی رودربایستی به رو نمی اورد: چه عجب؟ چی شده راه گم کردی؟

خندیدم و روی کاناپه نشستم. لباس های سینا را دراوردم. چای اورد و هر سه کنار هم نشستیم. سینا را از بغلم گرفت و با سینا شروع کرد به بازی کردن.

فنجان چایم را برداشتم و من من کنان گقتم: چه خبر؟ خواستگار نیومده؟

مامان مهین لبخندی زد و با چشم پر از تعجب گقت: نه، چطور مگه؟

گفتم: اخه من یه خواتسگار خوب برای خاله مهری دارم. گفتم اول بهتون بگم، نظرتون رو بپرسم، بعد طرف رو خبر کنم.

خاله مهری هول شد و گفت: نه بابا دیگه از من گذشته.

مامان مهین اخمی کرد و گفت: یعنی چه؟ بی خود میگه. پسره کی هست؟

- غریبه اس.

خاله مهری دوباره پرید وسط حرفم: خانم من به شما گفتم نه. تمومش کن.

مامان تشر زد و رو به خاله مهری گفت" تو بی خود کردی که گفتی. من خسته شدم. دیگه نمی تونم تحمل کنم. تا کی بکشم. هان؟

- نترس همین روزها میرم.

- اره می ری. کجا؟ یونجه زار؟

از فرصت استفاده کردم و گفتم: با کی؟ با ارسلان می ری؟

از تعجب خشکش زد. پلک نمی زد: ارسلان! تو از کجا می شناسی؟

مامان مهین بیچاره، از همه جا بی خبر، من و خاله مهری رو بر و بر نگاه می کرد.

- از تو کافی شاپ با شما بود.

- خوب بود که بود. منظور؟

فنجان چایم را سر کشیدم. روی میز گذاشتم و گفتم: تو می دونی ارسلان زن داره؟

با اخم و حرص گفت: اره ازدواجش تحمیلی بوده. دختره رو دوست نداره. قراره طلاقش بده و بعدم با هم ازدواج کنیم.

مامان مهین سیلی محکمی در صورتش زد. مثل برق گرفته ها مامان مهین را نگاه می کرد. دستش را روی صورتش گذاشت و رو به من گفت: خوب شد؟ راحت شدی؟ اومده بودی برای همین؟ اره خبرچینی کردی حالا برو.

مامان مهین گفت: ارسلان کیه؟

گفتم: دوست سروشه. من نمی دونم اینا چطوری با هم دوست شدن.

خاله پرید وسط حرفم: به تو مربوط نیست.

گفتم: دیوانه. زن داره. دلت می یاد. اگه یکی با خودت این کار رو بکنه خوشت می یاد؟ اره؟

- خوب خودش منو می خواد. من که به زور نرفتم دنبالش. اون منو ول نمی کنه.

- خاله ی من، تو هم مثل زنش. داره بازیت می ده.

- باشه تو هر جور دوست داری فکر کن من دوستش دارم. پاشم وایسادم.

- به درک، به جهنم. ولی مطمئن باش چوب می خوری. تا حالا هر کسی از این کارا کرده ، عاقبت به خیر نشده. دودش چشم خودت می ره.

بلند شدم و سینا را بغل کردم و به طرف در راه افتادم. مامان مهین دنبالم دوید: کتی صبر کن، کتی!

بی اعتنا به صدا کردنش در را باز کردم و کفش هایم را پوشیدم که خاله مهری داد زد: شما فضولی نکن، دلسوزی نکن. ما خودمون عقلمون می رسه. شده کاسه داغ تر از اش!

داد زدم: امیدوارم خوش بخت بشی خاله جون. چشم حسود کور.

از مامان مهین خداحافظی کردم و زدم بیرون. از مشاجره ای که کرده بود تمام تنم می لرزید. ترافیک خیابان هم دست به دست هم داده بود که اعصابم متشنج تر شود. سروش خانه نبودو زدم زیر گریه. می دانم از فشاری که به خودم وارد شده بود. گریه می کردم یا دلم برایهمسر ارسلان می سوخت.

تازه پی به ماهیت خانواده مادرم برده بودم. تازه می فهمیدم که آقاجون برای چی حرص می خورد و مخالفت می کرد. تازه می فهمیدم که حق با حاج صادق بوده که با ازدواج پدر و مادرم مخالفت کرده. خانواده های به ظاهر متمدن که زیر پوسته ظاهری شان هر کثافتکاری را به راحتی انجام می دهند و به روی خودشان هم نمی اورند. ادم هایی که انسانیت و شرافت و پاکدامنی را فقط شنیده اند ولی هیچ گاه لمس نکرده اند. حیف از واژه ی ادم که حرام اینها شود. اراذلی هستند که ظاهرشان را با زرق و برق می پوشانند. وای که چدر خاله مهری متنفر شده بودم. چقدر چهره اش کریه به نظرم می آمد. دختره ی اشغال. دلم می خواست برای سروش هم درددل کنم. برایش بگویم که ارسلان چه جانوری است. چه ماهیتی دارد. اما صد افسوس که شوهر خودم هم یکی از انها بود. برایش هیچ حد و مرزی وجود نداشت. هر کاری دلش می خواست، انجام می داد. درست مثل حیوان. دلم برای خودم می سوخت. من هم بنا به هوس دل مادرم مثل تمام اد هایی که به دام این افراد به ظاهر خوشبخت و پولدار می افتند، صد شده بودم. جایم بین اینها نبود اما تن داده بودم. چقدر خسته ام. احساس افسردگی می کردم. حتی حوصله بچه ام را نداشتم. سینا را خواباندم و وسایل نقاشی را از کمد دراوردم. فقط رنگ و بوم می توانستتسکینم دهد.
احساس گذشته را در وجودم زنده کند. سروش هم از دیدن بوم تعجب کرد.

- چه عجب! چی شده خانم پیکاسو شدن؟

مشغول کشیدن بودم و گقتم: پیکاسو بودم تو نمی دیدی.

سرحال بود. گونه ام را گرفت و کشید: پس پیکاسو من رفتم بخوابم. شب بخیر.-شب بخیر.
تا نزدیکی های صبح قلم زدم و تابلو را کشیدم.هوا گرگ و میش بود که تمام شد و خسته خوابم رفت.صبح به ناچار به گریه ی سینا بلند شدم.چشمم باز نمیشد.ولی اجباز شیر درست کردن و عوض کردن پوشکش بیدارم کرد.سروش رفته بود.نزدیک ظهر بود که نسیم تلفن زد:سلام بی معرفت.
-سلام نسیم جان چطوری؟
-از احوالپرسی های شما خیلی شوهر پرستی بابا!
خندیدم و گفتم:از تو یاد گرفتم.
-نه بابا من باید پیش تو شاگردی کنم.چه خبر؟
-خوبیم امیر چطوره؟
-امیر خوبه.مردها که بد نمیشن سینا کوچولومون چطوره؟بزرگ شده؟برم خواستگاری یا نه؟
سینا روی تخت سر کیف بود.بازش کرده بودم که پوشکش کنم.از فرصت استفاده میکرد و حسابی از باز بودنش لذت میبرد.دست و پا میزد و خنده اش بلند شده بود.گفتم:سینا دار و ندارشو به تماشا گذاشته.گوش کن چقدر هم سر کیفه.گوشی را گذاشتم جلوی دهان سینا.او هم در خندیدن و جیغ کشیدن سنگ تمام گذاشت.نسیم هم از انطرف غش و ضعف میکرد.قربان صدقه اش میرفت.گفتم:چه عجب نسیم یادی از ما کردی؟
-قراره یک گروه زنونه بریم شمال.پایه هستی؟
خوشبحال نسیم چقدر سرحال بود.چه خوشی هایی داشت.لبخندی زدم و گفتم:چطور؟
-دیگه چرا و چطور نداره.بیا بریم خیلی خوش میگذره.
-آخه سینا چی؟
-وا؟مگه سینا رو میخوایم ببندیم به ماشین؟خوب چند تا هم هستن که مثل تو بچه دارند.همه با هم میریم.اونجا هم کمک هستیم نترس.
مثل بچه ها ذوق زده شده بودم.خوشی کردن را فراموش کرده بودم.گفتم:بذار به سروش بگم بهت خبر میدم.
-باشه پس من منتظر تلفن تو هستم.
-فعلا کاری نداری؟
-نه قربانت.
-خداحافظ.
خداحافظی کردم و سر کیف با خودم میخندیدم.دلم میخواست هر جور شده زودتر سروش را پیدا کنم و موافقش را بگیرم.به موبایلش زنگ زدم گفتم اگر میتواند زودتر بیاید.
عصر نشده بود که آمد.سینا را بغل کرده بود و یک دل سیر بوسیدش.بعد پاهایش را غلغلک میداد و سینا هم از خنده ریسه رفته بود.با ظرف میوه کنارشان نشستم.همینطور که با سینا بازی میکرد گفت:چی کارم داشتی؟
با لبخند گفتم:قراره عمه ها و دختر عمه هام برند شمال.نسیم امروز تلفن کرد که منهم باهاشون راهی بشم.نمیدونم برم یا نه؟
از خدا خواسته گفت:معلومه عزیزم چرا نری؟خسته ای افسرده ای رنگ به روت نیست.خوب برو دیگه.منم که نیستم مایه ی عذابت بشم.
#بامداد_سرنوشت
# قسمت_هشتم
با خجالت و ناراحتی گفتم:وا چه حرفا خوب اگه تو بیای با هم میریم.
-نه بابا نوکرتم.من با بچه حوصله ی هیچ جا رو ندارم.
دلم گرفت شده بود لنگه ی آقا سالار فراری از زن و بچه.چقدر خوشبخت بودم!چقدر مادرم کیف کرد وقتی خاله مینو از من خواستگاری کرد!آه بلندی کشیدم و بلند شدم.سروش به اتاق کتابخانه رفت و از بین کتابها چیزی برداشت و آورد.در آشپزخانه بودم که گفت:بفرمایید خانم.
یک بسته اسکناس هزاری بود دوباره پرسید:کافیه؟یا بازم بدم؟
ما فقط سه چهار روز سفر بودیم.پس بیشتر نیازی نبود.همین هم خیلی بود.برداشتم و تشکر کردم.گفت:زودباش زنگ بزن به عمه ت یه وقت جاتو به کسی ندن.
خیلی مشتاق شده بود.من ساده از همه جا بیخبر هم ذوق زده شده بودم.برداشتم و تشکر کردم.به نسیم تلفن زدم و قرار شد فردا ساعت 4 عصر خانه ی حاج صادق باشم.وای که ساعت جلو نمیرفت.دلشوره داشتم ساک خودم و سینا را بستم صد باز همه چیز را چک کردم.ولی باز اضطراب داشتم که نکند چیزی از قلم بیفتد.بالاخره با سلام و صلوات از سروش خداحافظی کردم و راه افتادم.
نزدیک عید بود درختان باغ تازه جوانه زده بودند.هوا گاهی بارانی بود گاهی آفتابی ولی مطبوع و دلنشین بود عزیز و عمه مهناز از دیدنم حسابی خوشحال شدند.هزار بار سینا را بوسیدند و قربان صدقه اش میرفتند.قمر اسپند دود میکرد و پول دور سرش میچرخاند نسیم آمد.بقیه هم آمدند.اما مینی بوس نیامد.
یکی دو ساعت بعد تلفن زدیم و سراغ گرفتیم.راننده گفت مینی بوس خراب شده ولی تا فردا صبح آماده میشود.فکری کردیم و قرار را به فردا صبح ساعت ده موکول کردیم.میخواستم به خانه برگردم که عزیز الا و بلا گفت که باید بمانی.هر چه اصرار کردم نه عزیز و نه عمه مهناز راضی نشدند.شام را خوردیم.خاطرات دوباره به سراغم آمدند.همه جای خانه شان برایم خاطره بود.هوای پدر و مادرم به سرم زده بود.هوای مهدی.آخ که چقدر دلم براش تنگ شده بود.هنوز نگاه گرمش جلوی چشمش بود.چقدر در عشقش سوختم و به کسی دم نزدم.چقدر مرد بود.چه وقاری چه اصالتی.چه زندگی میتوانستیم داشته باشیم.به عمه ملوک گفتم:راستی از آقا مهدی چه خبر؟
-سرگرم کار.هر چه مادرش اصرار میکنه زیر بار زن گرفتن نمیره بیچاره پیرزن داره اب میشه.
عجب!خوشحال شدم.از اینکه هنوز به کس دیگری فکر نمیکرد.از اینکه مال کس دیگری نشده بود خوشحال شدم.نسیم شناسنامه به دست آمد و به عمه مهناز گفت:مامان شناسنامه ات رو کجا گذاشتی؟مال منهم بذار پیش خودت.
گفتم:شناسنامه برای چی؟لازمه؟
-آره بابا بی شناسنامه نمیشه جایی رفت.
-وای!من شناسنامه ام رو نیاوردم.
نسیم با حرص گفت:ای خنگ خدا آخه این چیزیه که آدم یادش بره!
عمه مهناز گفت:آره آدم بچه دار حواس نداره.بذار بچه دار بشی اونوقت میبینمت.
گفتم:آره واقعا.همه ش هول سینا بودم که وسایلش جا نمونه.
عمه گفت:خوب حالا با یه آژانس برو و برگرد.میخوای سینا رو هم نبر بذار پیش ما.
فکری کردم و گفتم:آخه میترسم اذیت کنه.گریه کنه.
عمه لبخندی زد و گفت:نترس بابا ما بلدیم.بچه بزرگ کردیم.ساعت یازده و نیم بود.آژانس گرفتم و به خانه آمدم.چراغها روشن بود.خوشحال شدم که سروش هنوز نخوابیده.آژانس را دم در نگه داشتم و به سرعت بالا رفتم.صدای نوار آنقدر بلند بود که در راهرو به وضوح شنیده میشد.کلید انداختم و در را باز کردم.به طرف هال پیچیدم نمیدانم شاید مرگ را امتحان کردم شاید میمردم بهتر از چیزی بود که دیدم.دختری جوان و قد بلند با پیراهن رکابی قرمز که تا سر زانو بیشتر نبود روی کاناپه لم داده بود.چشمانم آنقدر گشاد شده بود که عن قریب از حدقه بیرون میزد.با دهان باز سرجایم میخکوب شدم.دختر با دیدن من داد زد:سروش سروش.سروش با لباس زیر در حالیکه بطری های مشروب دستش بود از اتاق کتابخانه بیرون آمد.چشمش که به من افتاد شیشه ها از دستش رها شدند و صدای خرد شدنشان کمتر از شکستن من نبود.چشمم جایی را نمیدید.سرم چنان گیج رفت که سریع تکیه ام را به دیوار راهرو دادم.سروش مات و مبهوت با لکنت گفت:تو تو مگه مسافرت نرفتی؟
همه جا تاریک شد و دیگر هیچ چیز نفهمیدم.وقتی چشم باز کردم عمه مهناز و نسیم بالای سرم بودند.صدای گریه ی سینا می آمد.عمه اب به صورتم زد و گفت:عمه خوبی؟کتی جان چی شد؟خواب بودم بیدار بودم.کابوس بود.زبانم قدرت تکلم نداشت.انگار تا ته حلقم لوله شده بود.عمه مهناز حس کرد.لیوان آب را لب به دهانم گذاشت و چند لب خورد.دور و برم را چنان نگاه کردم که انگار تابحال آنجا را ندیده بودم.
نسیم هم اصرار میکرد به حرف زدن من:کتی خوبی؟چی شده؟
فقط گفتم:سروش کجاست؟
-رفته دارو برات بگیره.یک ساعت میشه که بیهوشی.بما تلفن شد.ما هم زود خودمون رو رسوندیم.
قیافه ی نفرت انگیز دختر جوان از ذهنم پاک نمیشد.خنده ی چندش آورش که با دیدن من فرو خورد سرم را داغ میکرد.سرم به دستم بود و عمه مهناز بالای سرم نشسته بود.نسیم بیچاره هم سینا را بغل کرده بود و سر و ته اتاق را گز میکرد.سرم منگ بود.باور نمیکردم نمیخواستم باور کنم.آمد به سرم از آنچه میترسیدم.چرا سروش بمن خیانت کرد؟من که با تمام بدی ها و تلخی هایش میساختم!منکه هم همسرش بودم هم مادرش و هم پدرش!
منکه به همه کثافت کاری هایش تن داده بودم!میسوختم و دم نمیزدم!چطور جرات کرده بود؟چطور دختره ی کثافت هرزه را در خانه ی من آورده بود؟چطور دلش می آمد.هوای خانه مان را مسموم کند؟هر چه فکر میکردم هیچ علاقه ای در وجودم از سروش نبود.همان دفعه که از خانه بیرونم کرد برایم بود و نبودش یکی بود.پس عصبانیتم از چیست؟چرا حرص میخورم؟چرا از حال رفتم؟همه بخاطر توهینی بود که به من شده بود.مرا زیر پایش له کرده بود و سراغ تفاله ی کس دیگری رفته بود.من در زیبایی و زندگی کم نگذاشته بودم.اشکهایم بی اختیار پایین می آمدند.مثل سرب داغ از گوشه های چشمم تا نزدیک گوشم صورت را میشکافت.قلبم آتش گرفته بود.از دورن میسوختم.تحمل همه چیز را داشتم غیر از این یکی را.خون جلوی چشمم را گرفته بود.چقدر سروش بیحیا و وقیح شده.از خودم متنفر شده بودم.از بی وجودیم حالم بهم میخورد.تقصیر خودم بود.خودم رهایش کردم و بی هیچ چون و چرایی به همه ی کارهایش تن دادم.ولی چه میتوانستم بکنم؟دعوا نکردم که کردم.کتک نخوردم که خوردم.ناسزا نشنیدم که شنیدم.تمام دنیا بر سرم سنگینی میکرد.دلم میخواست عمه و نسیم هر چه زودتر بروند.نیم ساعتی کشید و سروش آمد.عمه هر چه اصرار کرد که بماند قبول نکردم و گفتم سروش کنارم هست و هر دو رفتند.سکوت خانه هم برای من اشک میریخت.سروش دور و برم نمی آمد.من هم نای بلند شدن نداشتم.انگار از دو پا فلج شده بودم.سینا ارام و معصوم کنارم خوابیده بود.چشمم به سقف بود و فکرهایم تمامی نداشت.به دور و برم نگاهی انداختم.نه دیگر جای ماندن نیست.اصلا نمیتوانستم زندگی با سروش را تحمل کنم.زخم خیانت خوب شدنی نیست.در و دیوار خانه آزارم میداد.فقط اشکهایم که بی صدا پایین می آمد التیام دل شکسته و پرخونم بود.پس چرا صبح نمیشد؟چرا ساعت حرکت نمیکرد؟تصمیمم را گرفته بودم.همه ی زندگیم را میفروشم و به آلمان میروم.
نیم ساعتی گذشت.سروش بین چهارچوب در ایستاد.یک دستش را به چهارچوب تکیه داده بود و دست دیگرش پشت سرش بود.خیره و مظلوم نگاهم میکرد.قیافه ی متهم نادم و پشیمان به خودش گرفته بود.تازه فهمیدم که چرا اینقدر اصرار داشت تا منهم سفر بروم.تازه میفهمیدم بی اصل و نسب بودن به قول حاج صادق یعنی چه.چقدر پیرمرد بیچاره سنگ مرا به سینه کوبید.چقدر من سنگ روی یخش کردم.پدرم پیرش کرد و من کمرش را شکستم.واقعا درد بود برای خانواده ای همچون حاج صادق تهرانی نسب که دختر به کسی مثل سروش بدهند.او صد تای سروش را در روز میخرید و ازاد میکرد.تقصیر مادرم بود.همه چیز همه ی بلاها را او بر سرم آورد.چند ثانیه سکوت بینمان گذشت با صدای محزون گفت:کتی همه اشتباه میکنن منم آدمم بخدا غلط کردم.رویم را بطرف پنجره برگرداندم.جلو آمد و کنار تختم نشست ادامه داد:کتی من عادت کردم به این کارا کم کم همه رو ترک میکنم.
با تنفر نگاهش کردم.دندانهایم روی هم فشرده میشد.گفتم:تو کثیفترین آدمی هستی که توی عمرم دیدم.ازت متنفرم.
دستم را گرفت:کتی گوش بده.
دستم را محکم از دستش بیرون کشیدم و با داد گفتم:نه تو گوش کن خسته شدم دیگه همه چیز تموم شد.همه چیز.
-ولی...
-ولی نداره.من به آخر خط رسیدم.هر چی هم بگی تو گوشم نمیره.بلند شد و رفت.
روز بعد از صبح تا شب خانه بود.ولی از اتاق کتابخانه بیرون نیامد.سینا را حمام کردم.لباسهایم را جمع کردم و چمدانم را هم بستم.آخر شب بود.طاقت نیاورد.داشتم سینا را میخواباندم که آمد روی تخت نشست و گفت:این کارا چیه؟جواب ندادم.با تو ام گفتم این اداها چیه؟
با عصبانیت نگاه تندی به صورتش کردم و گفتم:میخوام برم.برای همیشه.تو هم راحت هر هرزه ای رو دوست داشتی بیار توی خونه.
-چرند نگو.خفه شو.
عصبی بود باز از همان کوفتی کشیده بود.هر وقت زیادی مصرف میکرد عصبی میشد.دلش نمیخواست در لحظات کیفش فکر کند.گفتم:خفه میشم گورم رو هم گم میکنم.راحت باش.
با دست راستمحکم کف دست چپش کوبید و گفت:ببین هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی.اینو بکن تو مغزت.
-حالا میبینی؟
-پس لجبازیه!بچرخ تا بچرخیم.اصلا خوب کردم.میرم جلوی چشمت خانم میارم.کور شو.حرص بخور تا بمیری.
داد زدم:برو بیرون کثافت.
-کثافت تویی و جد و آبادت.
محکم زدم به صورتش.چند ثانیه مات و مبهوت نگاهم کرد و بعد یک دفعه گفت:چه غلطی کردی؟منو میزنی؟و به جانم افتاد.چنان با کشت و لگد میزد که استخوانهایم داشت خرد میشد و برایش اهمیتی نداشت.سینا گریه میکرد.بی توجه به او فقط مرا میزد.گوشه اتاق مچاله شده بودم و امان بلند شدن نمیداد.جیغ میزدم و او بیشتر میزد:خفه شو صداتو ببر.
با مو از جا بلندم کرد و از شدت درد کشیده شدن موهایم دنبالش روانه شدم.وسط هال روی زمین پرتم کرد:میخوای بری؟هری.
زار میزدم از درد بدنم نمیتوانستم از جا بلند شوم.سینا هم به هق هق افتاده بود.کشان کشان به اتاق خواب رفتم و بچه ام را بغل کردم.هر دو با هم گریه میکردیم.دیگر برای من همه چیز تمام شده بود.از گوشه ی لبم خون می آمد.هنوز درد موهایم توی مغزم بود.به سختی پسرم را خواباندم و تا صبح گریه کردم و با خدا حرف زدم .خودش هم رفت و خوابید.صبح بیدار شدم.سروش هنوز خواب بود از خدا خواسته به سرعت لباسهای سینا را پوشاندم و وسایلم را برداشتم تا بروم که با زنگ تلفن عمه مهناز سروش بیدار شد.نمیفهمیدم پشت تلفن چه میگویم.نمیشنیدم عمه چه میگوید.دستپاچه شده بودم.فقط مرتب میگفتم:خوبم خیلی بهترم.
هنوز حرفهایم تمام نشده بود که سروش چنان دو شاخه تلفن را کشید که با قابش از دیوار جدا شد.نگاهی به سر و وضع ما کرد و گفت:کجا؟از ترس گفتم:دیگه نمیتونم.سینا را بغل کردم و با دست دیگرم چمدان را کشان کشان به طرف در بردم.
پشت سرم آمد.در را باز کرد و گفت:خوش آمدین.دیگه این طرفها آفتابی نشی ها!
-خیالت راحت.

از در بیرون رفتم.هنوز چند قدم برنداشته بودم که دنبالم دوید.تا برگشتم.سینا را از بغلم کشید و گفت:«حالا برو.این مال منه.»چمدان از دستم افتاد.خیره خیره نگاهش کردم.از شتابی که برای بیرونکشیدن از آغوشم کرده بود،سینا به گریه افتاد.طفلک معصومم،هق هق می کرد و اشک هایش مثل دوکاسه پر اب از چشمان درشتش سرازیر می شد.سروش ایستاده بود تا رفتن مرا نظاره کند.عقب عقب چند قدم برداشتم و به دیوار تکیه دادم.متوجه نامیزانی حالم شد.گفت:«چیه؟مگخ نمی خواستی بری؟خب برو.»اشک هایم بی اختیار روی صورتم غلتید و فرو ریخت.کنار دیوار سرخوردم و نشستم.چمباته زدم و نگاهش کردم.قهقهه زد:« آهان،دلم خنک شد.دیگه جلوی من در نیای ها!»
فقط اشک می ریختم.بدون سینا حتی نفس کشیدن هم سخت بود.یک لحظه دوری از او دنیا را برایم تیره و تار می کرد.مثل زندانی گریخته بودم که پشت در خروج، در یک قدمی آزادی،گرفته باشند.سروش با سینا به داخل رفت و من نای بلند شدن نداشتم.تمام بدنم ازکتک خوردن دیشب درد می کرد.در نهایت یاس و نا امیدی به خانه برگشتم.تمام خانه بر سرم سنگینی می کرد.غریبه ای بودم میان زندگی ام،هوا خفه بود.بوی بهار را نمی فهمیدم،شادی مردم را نمی دیدم.لبخند با لبهایم غریبگی می کرد.چطور می توانستم در خانه ای زندگی کنم که شوهرم هر عیاشی که دلش بخواهد می کند؟
سروش سریع به یکی از دوستانش زنگ زد و از او خواست تا کلید ساز بیاورد.حتی اطمینان نداشت که مرا برای یک ساعت تنها بگذارد.با سینا بازی می کرد و انگار نه انگار که من هم وجود دارم.
به اتاق خوابم پناه بردم.لبم درد می کرد.جلوی اینه رفتم تا ببینم چه شده.وای خدای من،صورتم نهایت بی رحمی اش را نشان می داد.از دیدن خودم وحشت کردم.دوباره اشک های داغم سرازیر شد.لب هایم متورم شده بودو پارگی داشت.گونه چپم کبود و سمت راست بینی ام هم ورم کرده بود.مثل بچه ای که کتک می خورند و یک راست به سراغ مادرشان می روند،هوای مادرم را کردم.دیگر نه غرورم را می خواستم حفظ کنم نه برایم اهمیت داشت سروش از گریه ای باخبر شود..با صدای بلند دل سیر گریه کردم.به یاد نوازش های مادرم افتاده بودم،آغوش او را می خواستم.لبخند مهربانش را،دست نوازشگرش را می خواستم تا تسکینم دهد.به یاد زحماتی افتادم که برای زایمانم کشیده بود.چقدر به سروش می رسید.چقدر به او مهربانی می کرد، از صبح تا شب می دوید،از خستگی آخر شب پاهایش را به دیوار می گذاشت.خوی مزدش را کف دستش گذاشت.خوب پسری کرد.خوب غربتم را پر کرد،ای کاش مادرم بود و داماد به خیال نمونه اش را می دید.دامادی که آرزویش را داشت. در افکارم غرق بودم که صدای زنگ در بلند شدو دوست سروش آمد.بیرونرفتم.فقط صدایشان را می شنیدم.مرد دیگری هم آمده بودکه معلوم بود کلید ساز است.نیم ساعتی کشیدکه همگی رفتند و صدای بسته شدن در آمد.
لای در اتاق خواب را باز کردم و سرک کشیدم.سینا روی کاناپه بود و خبری از سروش نبود.بیرون امدم و پسرم را در آغوش کشیدم.نه،رفته بود.دستگیره در ورودی را چرخاندم،در باز نمی شد.پسره پست فطرت در را روی من و سینا قفل کرده بود.از همه جا ناامید،لباسهایم را در آوردم و پسرم را خواباندم.
دیگر هیچ را بطه ای بین من و سروش نبود.حتی دو کلمه بین ما رد و بدل نمی شد.نه او مرا می دید و نه من حضور او را حس می کردم.در خانه ای زندانی شده بودم و تنها برای خرید بیرون می رفتم آن هم بدون سینا.سینا گرو گانش بود،او مرا نمی خواست،می خواست خدمتکاری داشته باشد که هم از خودش و هم از پسرش نگهداری کند.شب ها هم در اتاق کتابخانه رختخواب پهن می کرد و تنها می خوابید.ان سال نه عیدی داشتیم و نه شادی،سروش به تنهایی چهار پنج روز به مسافرت رفت.می دانستم شمال می رود و حتما با زنی همراه است.از حسادت دلم نمی سوخت.دلم برای خودم می سوخت.برای توهینی که به من می کرد.برای غرورم که زیر پایش له می کرد.دلم برای مظلومیتم و نجابتم می سوخت.من نوه ی خانواده ی با اصالت تهرانی نسب بودم نه هرزه ای گوشه خیابان که برای یک شب هوس کسی بشوم.آقا جونم به حق می گفت ما از جنس هم نبودیم.هوسی بود که قربانی اش من شده بودم.تب تندی که عرقش زود در می آید.
سروش از سفر برگشت.چنان سینا را می بویید و می بوسید که انگار جانش را جا گذاشته بود.او را محکم به سینه اش می چسباند و فشار می داد که بدن من می لرزید..از علاقه و وابستگی زیاد سروش به سینا می ترسیدم که کار دستم بدهد.هنوز امید داشتم که خسته می شود و بالاخره به طلاق من رضایت می دهد.اما وجود سینا و ارتباط عاطفی اش با او نگرانم می کرد. روز به روز هم این احساس بیشتر می شد.قسم راستش جون سینا بود.
فصل 6
پاییز بود و سینا هم راه افتاده بود.البته چند قدم بر می داشت و دوباره تعادلش به هم می خورد.با اینکه راه می رفت چاق و تپل بود.صورتش بین من و سروش را نشان می داد.وقتی موهای لختش تکان می خورد،دلم ضعف می رفت.بغلش می کردم و چند ماچ حسابی از گونه اش می کردم.بعد به زور جیغ خودش را از آغوشم بیرون میکشید.تول یک سالگی اش بود،خودم هم فراموش کرده بودم.عصر بود که سروش بر عکس همیشهقبل از غروب به خانه آمد، با گل و کیک و چند بسته کادو،تعجب کردم.همه را روی میز گذاشت و سینا را بغل کرد«سلام بابایی،تولدت مبارک» و چند بار او را به بالا پت کرد و گرفت.سینا از این کار خیلی خوشش می آمد و غش غش می خندید.و دو سه دندان تازه جوانه زده اش را نشان می داد.سروش جلوی آشپزخانه آمد و گفت:«سلام عزیزم،شما چطوری؟»
عجیب بود.مدت ها بود که حتی اسم مرا نمی برد و فقط خواسته اش را عنوان می کرد.آن هم با لحن تلخ و تند.سلام کردم.گفت:«این سور و سات من رو راه بنداز که امشب می خوام با پسرم عشق کنم.»و گونه سینا را محکم بوسید.بیرون امدم.گل ها را درون گلدان گذاشتم و کیک را در آوردم و با شمع روش جلویشان قرار دادم.سینا را بغل گرفته بود و شعر تولدت مبارک را می خواند.روی کاناپه ی دیگری نشستم و نگاهم را با لبخند به سینا دوختم.سروش گفت:«ا،ا،شما چرا اونجا،بفرمایید کنار بنده.»احساس کردم حال طبعی ندارد.جوابش را ندادم.دوباره گفت:«کتی به جون سینا اگه نیای نه من نه تو»
باز هم جواب ندادم و فقط گفتم«خوبه ،من راحتم.»
«د،من ناراحتم .جون سینا بیا پیش ما.»
با قسم جون سینا بلند شدمو با بی میلی کنارشان نشستم،دستش را دور گردنم انداخت و سرش را به گوشم نزدیک کرد:«کتی خیلی دوست دارم.تو سوگلی منی.»
دهانش بوی گند می داد.گفتم:«باز از این زهرماری خوردی.»
«این دواست عزیزم نه زهر مار.»خودش را لوس کرد و گفت:«اخم نکن دیگه.بیا به میمنت تولد پسرمون اشتی کنیم.م
نگاهم به کیک بود و جوابش را نمی دادم.دستم را گرفت و بوسید:«غلط کردم،کتی،جون من»
دستم را به سرعت کشیدم.سینا را روی مبل نشاند و روی زمین پایین پای ما نشست.سرش را روی پاهایم گذاشت:«کتی جون،تا کی قهر باشیم؟شش ماهه من بدون تو میمیرم!»
سینا را نگاه می کردم و با دستهایش باز ی می کردم که یک دفعه پایم را گرفت و شروع کرد به بوسیدن و غطط کردن گفتن.دیگر نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم.هر چه قدر می خواستم پایم را از دستش بیرون بکشم نمی توانستم.غلغلک می داد و خنده ام بیشتر می شد.گفت:«تا نگی آشتی ولت نمی کنم.»
نفسم بریده بود،گفتم:«باشه،باشه،آشتی»حرفم را نمی فهمید. هیچ وقت مرا نفهمید. دردم همین بود. مرد زندگی نبود. همه چیزش، خوش گذرانی اش و عیاشی بود. بچ هبود. خیلی بچه تر از سنش. حتی مسئولیت نان گرفتن هم برایش سنگین بود. چه برسد به چرخاندن یک زندگی. فقط نگاهش کردم. از روی تحقیر گفت: چیه ؟ نمی شناسی؟

سرم را تکان دادم و اشک هایم روی گونه ام رخت. با دیدن اشک هایم و چانه ام که به شدت می لرزید. قهقهه زد: نیگا کن دیوونه. تو روانی بودی و مادرت تو رو انداخت به ما. بی خودی دائم گریه می کنی. خوب، خلی دیگه! و رفت.

خدا خدا می کردم سینا بخوادب که من هم چرتی بزنم. اگار کوه کنده بودم. ظهر غذایش را دادم و به هر ضرب و زوری بود خواباندمش.
نزدیک عید بود. همه مشغول خانه تکانی بودند. دیگر به زندگیم عادت کرده بودم و تنها به عشق سینا راه می رفتم و نفس می کشیدم. کارگر امد و همه جا را شست و رفت. خانه مثل دسته گل شده بود. خرید رفتم، برای سینا، برای هف سین. برای پذیرایی عید. ولی کدام عید؟ نه رویم می شد جایی بروم. چون سروش به خانه خانواده من نمی آمد نه کسی بود که به دیدنم بیاید. از مامان مهین هم خبری نبود. با من قهر بودند. خاله مهری در حد زنی می دیدم که با سروش به خانه من امده بود. فقط گاهگاهی به موبایل سروش زنگ می ز و حال بچه را می پرسید. سروش پیشنهاد داد که عید جایی برویم. پول حسابی توی دست و بالش بود. می دانستم وضعش خوب شده. گفت: کجا بریم؟ با خنده گفتم: چی بگم؟

- خوب بگو دیگه. دوست داری کجا بریم؟

- نمی دونم.

- شرق خوبه؟ تا حالا اون طرف نرفتیم. هان؟ خوبه؟

من ساده هم باور کردم. غافل از اینکه داشت از من و بچه سواستفاده می کرد. ما هم جزونقشه بودیم. یعنی به عنوان رد گم کردن باید با او می رفتیم. دوباره گفت: کجای شرق رو دوست داری؟

از خدا خواسته گفتم: من تا حالا امام رضا نرفتم. اگه می شه بریم مشهد.

کف دست هایش را بر هم کوبید و گفت: ای وای... زدی تو خالو منم چند ساله که نرفتم. پس بار و بندیل رو جمع کن روز اول راه بیفتیم.

- باشه. وسایل پخت و پز هم بیارم؟

- نه بابا . اصلا خوشم نمیاد تو سفر غذا بپزی. بی خیال این حرف ها.

سال تحویل شد. امسال توی هفت سین، سه تا شمع روشن کردم. سه تا تخم مرغ رنگ کردم. حالا دیگر سینا هم حساب می شد. تازه زبان باز کرده بود و با شیرینی زبانی هایش دلم را می برد. راهی مشهد شدیم. ولی با ماشین خودمان. تعجب کرده بودم. می دانستم مشکل مالی نداریم. پس چرا باید به سختی برویم؟ چرا با هواپیما نمی رویم. دلم طاقت نیاورد. از سروش پرسیدم: راستی چرا با ماشین؟ خوب با هواپیما می رفتیم.

داشت چمدان ها را در صندلی عقب جای می داد که گفت: دِ نمی دونی. مشهد باید با سختی رفت.

- چرا؟

- ثواب داره خانوم. ثواب داره. اونم دفعه اول.

به گروه خونش نمی خورد از این حرف ها بزند. اهلش نبود. تنها چیزی که سرش نمی شد اعتقادات مذهبی بود. حالا برای من منبر می رفت. می دانستم علت خاصی دارد اما نمی دانستم عمق فاجعه اش چقدر است. راه افتادیم. هوا خنک و خوب بود. هر از گاهی جایی نگه می داشت پیاده می شدیم. چای می خوردیم. سینا کمی بازی می کرد بعد هم راه می افتادیم. شهر به شهر جاهای دیدنی می رفتیم. با عکس گرفتن خاطره برای خودمان ثبت می کردیم. هر جا پلیس راه بود بدون هیچ مشکلی عبور می کردیم. بالاخهر رسیدیم. در شهر چرخیدیم تا به خیابان اصلی که مرقد مطهر امام هشتم بود رسیدیم. گنبد طلایی و گل دسته ها نمایان شدند. بدنم به شدت می لرزید. احساس می کردم امام رضا فقط مرا می بیند. احساس می کردم به قصر پادشاهی با قدرت می روم. حتی بلد نبودم سلام بدهم. با زبان عامیانه سلام کردم و دل پرم را با اشک هایم خالی کردم. چقدر خوب بود. چه احساس خوبی داشتم. سبک شده بودم. انگار روحم در بدنم نبد. غربت امام رضا را چشیده بودم. با دل گرفته برای خودم و اقا حسابی زار زدم. سروش جلوی حرم نگه داشت. من و سینا پیاده شدیم. گفت: شما برید زیارت . من هم برم هتل جای بگیرم.

بعد نگاهی به ساعتش کرد و گفت:

- ساعت دهه. من ساعد یازده و نیم همین جا منتظرت هستم. گم نشی ها؟!

- نه تو برو. خداحافظ.

دست سینا را گرفتم و چشم به گنبد اقا به طرف حرم راه افتادم. چه جاه و جلالی. چه شکوه و عظمتی؟ فواره های حوض روشن بود. در حوض چراغ های رنگی روشن بود و اب را چند رنگ نشان می داد. صحن پر از جمعیت بود. این موقع شب چقدر شلوغ به نظر می رسید.

چراغ ها همه جا روشن بودند. برق طلایی گنبد و جلوه گل دسته ها زیر نور چراغهای بیشتر به چشم می خورد. کفش هایم را به کفشداری دادم و با سینا قدم به داخل حرم و رواق ها گذاشتیم. قلبم به شدت می زد. همه جا غرق نر و اینه بود. سنگ های مرمر سبز پای زوار را می بروسید و فرش های بزرگ و پهن کرم رنگ چشم هر بیننده ای را خیره می کرد. جمعیت موج می زد. شانه به شانه همه حرکت کردم تا جایی که زن ها را از مردها جدا می کرد. چه کار خوبی! چقدر انسان احساس ارامش و سبکی می کند. به همراه موج مردم می رفتیم تا ضریح اقا نمایان شد. به مردم نگاه کردم. هر کسی گوشه ای مشغول درددل با اقا بود. به پیروی مردم دستم را روی سینه ام گذاشتم و سرم را خم کردم. سینا از فشار جمعیت و گرما گریه می کرد. یک باره صورتم خیس شد. اشک هایم مثل سیلاب پایین می امد. گوشه ای نشستم و بغض چهارسال چنان رها شد و چانه ام می لرزید که کلمات به درستی ادا نمی شدند. بوی عطر محمدی سرمستم می کرد. بوی بهشت بود. از هر شهر و دیاری امده بودند. همه به اقا اما رضا متوسل شده بودند و راز دل می گفتند. سینا هم محو در و دیوار شده بود.
چنان به چلچراغ ها چشم دوخته بود که انگار بود و نبود مرا حس نمی کرد.

هر چه دلم می خواست به اقایم اما رضا گفتم. بدون رودربایستی. بدون اینکه غرورم جریحه دار شود. بدون اینکه خجالت بکشم و یا بخواهم ابرو داری کنم. حرف هایی که حتی به مادر نمی توانستم بگویم به اقا گفتم. دانه های اشکم به حد نهایت درشت شده بود. هر کسی از کنارم رد می شد می گفت: خانم التماس دعا.

نه کسی را می دیدم و نه کسی برایم اهمیت داشت. به اقا امام رضا گفتم: اقا شما رو به خدا کمکم کنید. اقا از خدا بخواهید نجاتم بدهد و یا مرگم را برساند. به خدا خسته شدم.

حرف هایم تمامی نداشت. غصه هایم روی هم تلنبار شده بود و محرمی غیر از اقا امام رضا را از گوشه دلم باخبر نکرده بودم. نه دعا خواندن بلد بودم و نه قران خواندن. ولی همین حرف زدن به اندازه تمام دنیا دلم را سبک کرد. با چشمان قرمز و پف کرده نگاهی به ساعت کردم باید می رفتیم. سروش منتظرمان بود. دلم نمی امد این همه صفا را بگذارم و بروم. حرم هم خلوت تر شده بود. در راه برگشت دری بود مانند ضریح اقا، فقط سفید رنگ بود.

پشت در زن ها و بچه ها با طناب های بلند و کوتاه خود را به مشبک های در بسته بودند. تعجب کردم. چند لحظه ای گوشه ای ایستادم و نگاهشان کردم. بعضی بچه ها که طناب به گردنشان بود روی پای مادران به خواب رفته بودند. بعضی گریه می کردند. بعضی زن ها زیر لب حرف می زدند و دستشان را به در می کوبیدم. از یکی پرسیدم: چرا اینها اینجا جمع شده اند و چرا با طناب و این وضع خوابیده اند؟

اشک صورت زن را خیس کرد و گفت: غریبی؟

گفتم: بله المان بودم و تا به حال اما رضا نیامده ام.

- خوش به سعادتت. تو رو به جان پسرت من رو هم دعا کن.

اشک هایم را پاک کرد و ادامه داد: اینها همه مریض اند. اینجا می مانند تا امام رضا شفایشان بدهد. همه مریض لاعلاج دارند. از همه جا رونده هستند دعا کن دخترم. چون دفعه اول هست که اومدی، هر حاجتی بخواهی اقا امام رضا می ده. اینها رو هم دعا کن شفا بگیرند.

مات و بمهوت به همه انها نگاه کردم. دلم گرفت. سینا رابیشتر توی اغوشم فشردم و صورتش را بوسیدم. بدترین غصه ها را قبول می کردم اما حاضر نبودم خراشی به دست و پای بچه ام بیفتد. بچه های معصوم با صورت های خسته و خواب الود روی پای مادرها دراز کشیده بودند. به طرف در خروجی رفتم. اما غصه مردم دلم را می ازرد. سروش با دیدنم دادش بلند شد: معلوم هست کجایی؟ صد جور فکر کردم گفتم گم شده. تو نباید یه نیگاهی به ساعت کنی.

راست می گفت. هوش و حالم جا نبود.

گفتم: راست می گی. از دستم در رفت.

آه بلندی کشیدم و سوار شدم. زیاد از حرم دور نشده بودیم که جلوی هتلی ایتساد. بد نبود. تر و تمیز و مدرن بود. اتاقمان روبه روی گنبد طلایی امام رضا بود. پنجره را که باز کردم. گنبد نمایان می شد. از همانجا با گنبد حرف می زدم. قربان صدقه اما رضا می رفتم و در حق همه دعا می کردم. سروش در چهار روزی که در مشهد بودیم فقط دوبار حرم امد و خیلی زود هم برگشت. ولی من دل نمی کندم. فقط برای غذا و استراحت به هتل می امدم و بقیه روز را کنار امام رضا می ماندم. جای همه خالی بود. جای مامان که از خاطرات مشهد رفتنش برایم می گفت. جای پدر، جای عزیز، جای اقاجون، عمه مهاز. وای چقدر دلم برایشان تنگ شده بود. وقتی ادم از همه دور می شود بیشتر دلش هوای انها را می کند. به نیابت همه زیارت کردم. حتی برای قمر هم زیارت کردم. بیچاره پیرزن تمام ارزویش این بود که باز هم مشهد و مکه بورد. اگر اره کربلا باز شود به پابوس اما حسین هم برود. با دلی پر از غم و اندوه از امام رضا خداحافظی کردم و راهی تهران شدیم. سروش سرحال بود. تلفن از دستش نمی افتاد و من ساده فکر می کردم برای کارش با تلفن حرف می زد. بعدا متوجه شدم که شوهرم، تکیه گاه زندگیم، من و بچه را سپر بلای خودش کرده و برای اینکه خرش از پل بگذرد، ما را به مشهد برده. ما دکور کارش بودیم. او مخدر قاچاق کرده بود و برای اینکه مامورها متوجه نشوند، ما را همراه خود کرده بود. ولی برایم انقد زیارت امام رضا شیرین بود که خاطره اش همه چیز را شست و با خورد برد. دو روز نگذشته بود که سروش گفت عازم سفر است. داشتم قاشی می کشیدم که قفل در صدا کرد و سروش امد. سینا تا او را می دید همه اسباب بازی هایش را رها می کرد و به طرفش می دوید. سروش هم کم نمی گذاشت. از هر جیبش یک شکلات درمی اورد و با صدبار بوسیدن، سینا رضایت می داد و رهایش می کرد.

مصرف مواد مخدر لاغرش کرده بود. لباس هایش به تنش زار می زد. خودش هم حس کرده بود. برای همین تمام ریشش را می تراشید و موهایش را قارچی کوتاه کرده بود. کلمه ای حرف بین ما رد و بدل نمی شد. ان روز برعکس همیشه یک راست امد بالای سرم و پرسید: خوب سر خودت رو گرم کردی ها.

جوابی ندادم. دوباره گفت: خسته نشدی عزیزم؟ و از پشت شانه هایم را شروع کرد به مالیدن.

پرسیدم: چیه؟ باز کار داری؟ از این طرفا؟
- نه جون تو.

- پس چی؟ دلت برای من شور می زنه؟

- عیبی داره؟

- نه فقط از نگرانی پس نیفتی.

- ببین حالا. هی لیچار بار ما کن. اصلا به شما زنا خوبی نیومده. هر کاری ما بکنیم باز یه ایرادی روش هست.

قلم را کنار گذاشتم و به طرفش چرخیدم: سروش راست و حسینی بگو چیکار داری؟

- اخ قربون ادم چیز فهم. یه سفر دیگه می خوام با من بیای.

- چرا من؟

- همین جوری. تفریح اشکالی داره؟

فکر کردم و گفتم: نه. ولی تو ایندق رمشتاق من و سینا نبودی. حالا برای ما پرپر می زنی!

- ای بابا. من دربست مخلص تو و اقازاده ام. فرمایشاتی می کنید ها!

خندیدم و گفتم: نه سروش جان. ما نمی آییم.

چشمانش گشاد شد: دِ، چرا؟

- خوب خسته سفر مشهدیم. بعدم من کلی کار دارم.

- گور پدر کار. من می گم بیا. تو هم می گی چشم. باشه؟

- نه عزیزم. دلم نمی خواد بیام.

با دست زد به سرش: ای خاک بر سر احمق من. که به فکر توام. به جهنم. گور پدر تو و اون بچه.

کفش هایش را بسرعت پوشید و در را محکم به هم کوبید و رفت.

بو برده بودم که در سفر مشهد مواد مخدر قاچاق کرده و گردش و تفریح و زیارتی در کار نبوده. امیدوار بودم از مسافرتش دست بردارد و بدون ما کاش راه نیفتد. اما افسوس که پول هنگفت قاچاق مواد مخدر بدجوری به دهانش مزه کرده بود. نمی دانست که بار کج به مقصد نمی رسد. نمی دانست که برای این کار ها باید تاوان سختی بدهد. تاوانی که نابودی به ارمغان می اورد. ولی کجا بود پوش شنوا؟ رهایش کردم و امید داشتم نرفتنم برنامه اش را به هم بریزد. شب پکر برگشت. مثل اینکه مواد هم گیرش نیامده بود. مدام بینی اش را بالا می کشید. سینا به طرفش دوید، پاهایش را گرفت و با زبان کودکانه اش به به می خواست. حتی حوصله او را هم نداشت. داد زد: کتی بیا این بچه رو بگیر. دیوانه ام کرد.

اوضاع قمر در عقرب بود. سریع سینا را بغل کردم. زد زیر گریه و دست کوچکش موهایم را می کند که چرا از سروش جدایش کردم. در دستک یک مشت شکلات داشتم. مشتم را جلویش باز کردم و گفتم: ببین مامان. به به . بیا.

گریه اش قطع شد و شروع کرد به باز کردن کاغذ شکلات. سروش بی حال روی کاناپه افتاده بود. پاهایش تا وسط اتاق امده بود و به پشتی کاناپه تکیه داده بود. انگار سرش روی گردنش سنگینی می کرد. بدون انکه به من نگاه کند گفت: من فردا می رم سفر. یعنی باید برم.

پرسیدم: کجا؟

- ترکیه. چند روز بیشتر نیست. فقط حواست را جمع کن. اگر کسی تلفن زد و با من کار داشت، بگو نمی دونم کجا رفته. حالیت شد؟

سرم را به علامت مثبت تکان دادم و ادامه دادم: چه سفری هست که اینقدر مخفیانه.

با بی حالی گفت: سفر کاری. جنس ها رو باید بیارم این ور.

خنده شیطنت امیزی کردم و گفتم: جنس ها . چه جنسی هست؟

از لحنم حرص خورد و گفت: یعنی چی؟ چرا سین جین می کنی؟ همه چیزتون که رو به راهه، هار شدین!

با عصبانیت گفتم: خودتی. من دیگه حوصله این گندکاری تو رو ندارم. دیگه بس مه.

داد زد: گند کدومه. باز خیال بافی هات شروع شد؟

- برو خودت رو سیاه کن. چی قاچاق می کنی؟ هان؟

- خفه شو دهنت رو ببند.

- چرا، هان؟ چرا دروغ می گم؟

- زیادی زر بزنی همین جا می کشمت. به خدا می کشم.

واقعا قیافه اش عین حیوان درنده شده بود. ترسیدم. بلند شدم و به اشپزخانه رفتم. دلش طاقت نیاورد و دنبالم امد. او هم ترسیده بود. از اینکه من از کارش سردر اوردم. جلوی اپن ایستاده بود و گفت: قاچاق چیه؟ هان؟

جواب نمی دادم و با سرعت و نیرویی بیش از حدم در اشپزخانه کار می کردم. دوباره پرسید: با توام. حرف بزن. پس چرا خفه خون گرفتی؟ دیدی گرت گفتی! چیزینداری بگی.میدانست که بو برده ام.میخواست مرا تحریک کند تا باز بگویم و او توجیهم کند.خوب بگو.اگه میدونی بگو تا روشنت کنم.
با حرص ظرف در دستم را به ظرفشویی کوبیدم و گفتم:خیالت راحت میدونم.مواد مخدر قاچاق میکنی.اگه ایندفعه هم بکنی میرم لو میدم.
-غلط زیادی زبون در آوردی.کثافت تو از من بدتری.چطور پول خرج کردنش خوبه!ادا در میاری؟نفستو میبرم.
گریه ام گرفت:بخدا نمیخوام من این پول رو نمیخوام.به چون سینا نمیخوام سروش.
-بتو مربوط نیست من چیکار میکنم.باز بهت رو دادم.باز به روت خندیدم.
هق هق گریه میکردم و توی گریه گفتم:سروش تو رو خدا اینکار رو نکن جون سینا دست بردار.همیشه از قاچاقچیان مواد مخدر متنفر بودم.آدمهایی که انگل جامعه بودند و جوانان را به نیستی و نابودی میکشاندند.چقدر میتوانستند بیرحم باشند.آنقدر که بخاطر پول و خوش گذرانی راضی به فنا شدن دیگری بودند.سینا از داد و بیداد ما گریه کنان بطرفم دوید.سورش هم زیر لب بد و بیراه میگفت و به اتاقش رفت.بچه ام را بغل گرفتم و صورتش را شستم و به ارامش دعوتش کردم.صبح سروش زیپ ساک بسته اش را کشید و گفت:من رفتم.فقط با اردشیر در تماس باش هر کاری هم داشتی به او بگو.
خواب آلود بودم.دستی به موهایم کشیدم و رفتن سروش را نظاره کردم.کاری نداری؟مواظب سینا باش.دلم شور میزد.ما از هم خیلی دور بودیم.ولی اینبار دلم گواهی بدی میداد.سینا را حسابی بوسید و طبق معمول سینا گریه سر داد برای اینکه با سروش برود.دستهایش را که لباس سروش را گرفته بود کشیدم و باز شروع کرد به زدن من.سروش خداحافظی کرد و رفت.تا 24 ساعت تلفن میزد و با موبایل با ما در تماس بود.ولی بعد از 24 ساعت دیگر تماس نگرفت.هر چه زنگ میزدم یا خاموش بود یا در دسترس نبود.اردشیر دو سه بار تماس گرفت و گفت:کتی خانم هر کاری داشتید به موبایلم زنگ بزنید یه وقت تعارف نکنید ها!تشکر کردم و سراغ سروش را گرفتم با اطمینان گفت:خیالت راحت رسیده و دنبال کاره.اگه خبری شد حتما به شما زنگ میزنم.
-لطف میکنید خیلی ممنون.
-کاری با بنده حقیر ندارید؟
-خیلی زحمت کشیدید نخیر.و خداحافظی کرد.
یکهفته گذشت و سروش نیامد.هر بار با اردشیر تماس میگرفتم با دستپاچگی مرا دست به سر میکرد.دلم مثل سیر و سرکه میجوشید.انگار قرار بود اتفاق وحشتناکی بیفتد.بعد از دو هفته اردشیر به خانه مان آمد.با شیرینی و کلی تنقلات برای سینا.یک عروسک بزرگ هم برای او گرفته بود.نمیدانم چرا ولی اصلا از اردشیر خوشم نمی آمد.نگاههایش به رویم سنگینی میکرد.حرف زدنش با عشوه بود.چای تعارف کردم و نشستم.سینا را روی پایش نشانده بود و بازی میکرد.رو به من گفت:خوب حالتون خوبه؟
-خیلی ممنون تو رو خدا از سروش چه خبر؟شما چرا بمن چیزی نمیگید هر دفعه یه حرفی میزنید.قرار بود یک هفته ای بیاد ولی الان دو هفته شده و هیچ خبری هم نیست.تو رو خدا خواهش میکنم با من روراست باشید.
اردشیر با لبخند گفت:کتی خانم شما که دلش خوشی از سروش نداری.پس چرا اینقدر نگرانی؟البته حالش خوبه.ولی...
نگذاشتم حرفش تمام شود.راست میگفت من از سروش متنفر بودم ولی تنها دلخوشیم سینا بود که دلم نمیخواست بی پدر بزرگ شود.من و سروش مدتها بود که مثل دو غریبه فقط زیر یک سقف زندگی میکردیم.گفتم:ولی نداره بالاخره زن و شوهر دعوا دارن.ولی سروش مرد زندگی منه.پدر بچه ی منه.
-بخدا حیف از شما حیف از این همه خانمی و گذشت.
دوباره حرف را عوض کردم:خوب از سروش چه خبر؟نگفتید!
-چیز مهمی نیست نمیخواستم بگم ولی اصرار شما.خوب هر کسی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه.
-خوب تو رو خدا اصل مطلب رو بگید.
-گرفتنش مرز ترکیه.البته بچه ها دنبال کارش هستن که یه جوری ردش کنن.ولی ترکیه خیلی وضع خرابه.مخصوصا کسی بره تو زندان دیگه در آوردنش کار حضرت فیله.
با دست زدم به صورتم:یا خدا.کی؟چطوری؟
-با مواد گرفتنش.برای همین هم کارش سخت شده.یه ده روی میشه.
عصبی بودم و سرم را به علامت ندامت تکان میدادم:چقدر گفتم چقدر گفتم نکن.این کارا عاقبت نداره.مگه به خرجش رفت.یاسین بود به گوش...دستهایم را رو به آسمان گرفتم:ای خدا تو به دادمون برس.
اردشیر متاثر شد و گفت:بخدا چند وقت دیگه آزاد میشه.مطمئن باشید بچه ها دنبال کارش هستن.
آرام و قرار نداشتم.در اتاق راه میرفتم از این سر به آن سر از آن سر به این سر.اردشیر متوجه خرابی حالم شد گفت:خوب با اجازه من برم فعلا کاری ندارین؟
اصلا متوجه او نبودم.گفتم:نه خیلی ممنون.تا دم در بدرقه اش کردم و رفت.
یکماه گذشت.هیچ خبری از سروش نبود.چله ی تابستان بود.پولم ته کشیده بود.حتی یک ریال هم نداشتم.باید فکری میکردم.نباید به امید سروش میماندم.هیچ چیز معلوم نبود.با هر صدای زنگ در یا تلفن از جا میپریدم.روزهایم به سختی میگذشت.تصمیم گرفتم طلاهایم را بفروشم تا بالاخره خبری از سروش بشود.محرم بود.طلا ارزان شده بود.اما به اجبار همه را فروختم و مبلغ نسبتا چشمگیری جور شد.تا اوایل پاییز هم سر کردیم.ولی آخرش چه؟با خودم حرف میزدم.گاهی فکر میکردم دیوانه شده ام.هیچ کس را برای درد دل نداشتم.از خانواده ی پدرم که خجالت میکشیدم چرا که در نهایت میگفتند ای داد بیداد خود کرده را تدبیر نیست.مامان هم که روی دشمن را سفید کرده بود.گاهی یک غریبه یک دوست از صد تا فامیل دلسوزتر است.آخرین روزهای مهر بود که آینه و شمعدان عروسی مان را هم فروختم.اصلا دلم نمی آمد.شاید ازدواج موفقی نبود و هر چند که دل خوشی از سروش نداشتم و او بدترین کارها را با من کرده بود ولی آینه و شمعدانم سمبل عشق و زندگیم بود.بغض توی گلویم جمع شده بود.ولی خرج خورد و خوراک و بچه شوخی بردار نیست.اواخر پاییز بود که دنبال کار میگشتم.در روزنامه ها در شرکتها در کارخانه ها هر جایی که فکرش را میتوان کرد.رفتم از صبح با سینا در خیابانها راه می افتادیم و بعدازظهر خسته و هلاک برمیگشتیم.رنگ شهر برگهای خشک و زوزه ی باد دلم را بیشتر می آزرد.بارانهای پاییزی با ابرهای تیره تنهایی ام را غم بار تر میکرد.خسته شده بودم.هیچ جایی برایم کار پیدا نمیشد.یا در مصاحبه و آزمون رد میشدم و یا با بچه قبولم نمیکردند.سینا هم آنقدر وابسته ام بود که لحظه ای از من جدا نمیشد.متساصل مانده
بودم و تمام توکلم بخدا بود.خدایی که در همه لحظات و شرایط مرا تنها نگذاشته بود.خدایی که همیشه در بدترین موقعیت ها ابرویم را حفظ کرده بود.مطمئن بودم اینبار هم یار و یاورم است و به من و بچه کوچکم رحم خواهد کرد.
بعدازظهر روزی ناامید از شرکتی بیرون آمدیم.روبرویش پارک بود.به اصرار سینا به پارک رفتم و آنقدر خستگی بر بدنم عارض شده بود که از خدا خواسته روی یکی از نیمکتها ولو شدم.به مردم نگاه میکردم.هر کس حالی داشت.پیر جوان خسته شکست خورده عصبانی داغ احساسات همه و همه چهره هایشان را بازگو میکرد
درختان برهنه و هوا ابری بود.هر از گاهی باد تندی میوزید و برگهای خشک ریخته روی زمین را جابجا میکرد.تنها بچه ها بودند که صدای جیغ و خنده شان آزادانه از دل کودکانه شان بلند میشد.به آنها حسرت میخوردم و ارزو میکردم ای کاش هنوز بچه بودم.ای کاش تنها مشغله ام بازی بود و بس.ای کاش فارغ از همه ی درد و مشکلات میخندیدم و میدویدم.سخت است.واقعا سخت است.چقدر آن روزها به نیازمندان و تهیدستان فکر میکردم.گاهی با دیدن کودکان خردسال در سر چهارراه ها بغضم میترکید.درد را حس کردن با درک کردن خیلی فرق میکند.اینکه بدانی شب نانی در سفره نداری.اینکه بدانی بچه ات گرسنه است و تو دست بسته و بیچیز باید به تماشای او بنشینی.اینکه بچه ات چیزی بخواهد و نتوانی برایش تهیه کنی.ولو یک موز ساده تبلیغات تلویزیون درد را برایم بیشتر میکرد.گاهی سینا با دیدن چیزی در تلویزیون آن را از من طلب میکرد و منهم براحتی برایش تهیه میکردم.ولی آنهایی که حساب ریالهای خود را تا آخرین روز ماه دارند چی؟جواب بچه های آنها را چه کسی میدهد؟بوی غذاهای رستورانها که تا دهها متر همه را گیج میکند با دل کودکان آنها چه میکند؟میوه ها نوبرانه انواع آجیل شب چله که داخل سبدهای پشت ویترین دل را میبرد.از همه چیز تنفر داشتم.با صدای سینا که گفت اب میخوام مامان.به خودم آمدم.لیوانم را از کیفم در آوردم و دستش را در دستم گرفتم و طرف آبخوری راه افتادیم.لیوان را پر کردم لب دهانش گرفتم.چند لب خورد و گفت:سیر شدم.دوید و بطرف وسایل بازی رفت.
دوباره سرجایم نشستم.اما اینبار پیرمردی هم کنارم نشسته بود.کلاه پشمی به سر داشت و بارانی بلندی به تن کرده بود.عصای کنده کاری شده اش را روی پایش گذاشته بود و روزنامه را میخوانند.باز سینا بطرفم آمد و دستم را گرفت:پاشو پاشو من تاب میخوام.و منهم گفتم:نه مامان برو یه بازی دیگه.نمیتونم بیام.برو
پیرمرد سر از روزنامه برداشت و نگاهش را روی من و سینا متمرکز کرد و گفت:به به چه پسر خوبی اسمت چیه؟
سینا دستم را رها کرد و جلوی پیرمرد ایستاد.نگاهش به عصای او بود.پیرمرد دوباره گفت:نگفتی اسمت چیه؟
دست کوچکش را دراز کرد و عصا را برداشت.بطرفش خیز برداشتم و عصا را از دستش کشیدم:نه نه این مال آقاست.چرا دست زدی؟
سینا گریه اش بلند شد.پیرمرد زود گفت:بیا بابا.خانم شما بیخودی عصبانی شدید.من خودم گفتم که برداره بیا پسرم.
با خجالت و شرمندگی گفتم:نه حاج اقا.خواهش میکنم.به این حرف این گوش ندید.سینا با دست مرا زد و من هر کاری میکردم آرام نمیگرفت.
پیرمرد از جیبش شکلاتی در آورد و جلوی سینا گرفت:بفرمایید.
-دست شما درد نکنه.
سینا ساکت شد و شکلات را گرفت و شروع کرد به باز کردن.پیرمرد پرسید:خوب آخر ما نفهمیدیم اسم این آقا پسر چیه!
با لبخند گفتم:سینا حاج آقا.
-به به چه اسم قشنگی.آقا سینا بابات مَرده یا تو؟
سینا با زبان کودکانه اش گفت:بابا رفته.
-خوب امشب میاد حالا کدوم مَردین؟
سینا دوباره گفت:نه نمیاد.
یکدفعه اشک روی صورتم را خیس کرد.پیرمرد بیچاره هول شد و گفت:خانم طوری شده؟از دست من کمکی بر میاد؟تعارف نکنید.
صورتم را پاک کردم و گفتم:نه شما ببخشید.بخدا خیلی خسته و پریشونم حاج آقا.
-چرا بابا؟جوونی بچه به این سرحالی داری نکنه با شوهرت...
سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم:شوهرم مرد نبود.بخدا سرتون رو درد میارم.
-نه بابا بگو ما مردم باید بداد هم برسیم وگرنه به درد لای جرز میخوریم.
سرم را پایین انداختم و ادامه دادم:از خانواده ی بی بند و باری بود.شوهرم رو میگم.هر کاری دلش میخواست میکرد.من هم شده بودم کنیزش و مطیع اوامرش.رفت ترکیه و حالا هم میگن افتاده زندون.
-ای داد بیداد لا اله الا الله.
-یکماهه دنبال کارم.هیچ جا با بچه بهم کار نمیدن.
-پدر و مادرت چی؟اونا کمکی نکردن؟
-آلمان هستن.برم اونجا که چی؟بشم اینه ی دقشون!یکی رفتم دو تا برگردم!
-پدر و مادر شوهرت چی؟اونا...
نگذاشتم حرفش تمام شود.گفتم:خدا خیرتان بده.یکماه بعد از عروسی ما از هم طلاق گرفتن و بعد هم هر کدوم غیبشان زد.
عصایش را قائم نگه داشته بود و سینا با انگشتهای کوچکش روی کنده کاری های آن دست میکشید.گفت:چه کاری بلدی؟با بند کیفم بازی میکردم و گفتم:کار فنی بلد نیستم.تابلوهای نقاشی میکشم.رشته ام بوده.ولی برایم مهم نیست هر کاری باشه میکنم.
پیرمرد گفت:عجب بازی روزگاره دیگه.باید صبر کرد.خوب منهم کارخونه دارم و هم شرکت.با تعجب به صورتش نگاه کردم.چشم به دهانش دوختم:ولی فکر کنم توی شرکت برای شما بهتر باشه.اونم با این بچه ی معصوم.
اشک در کاسه ی چشمم حلقه زد و لبخند بروی لبهایم نقش بست.گفتم:تو رو خدا راست میگین؟یعنی برای من کار دارید؟
-بله بالاخره بنی آدم اعضای یکدیگرند.امروز من به شما کمک میکنم فردا نوبت شماست.شاید من به شما محتاج بشم.آه بلندی کشید و گفت:همیشه همینطوره.نوبت به نوبت.خدا همه جا کمک میکنه.از خدا غافل نشو
صورتم را پاک کردم و گفتم:بخدا حاج آقا غیر از اون به هیچکس توکلم نبود.شما رو هم خدا فرستاد.
-فردا برو به این نشونی و پسری قد بلند و مو مشکی به اسم یونسی رو پیدا کن.بگو منو حاج طاهر فرستاده.پسرمه.امشب بهش خبر میدم که فردا انشالله کاری برات جور کنه.
نشانی را گرفتم و راه افتادم.بی شباهت به پدربزرگم نبود.مثل حاج صادق با جذبه و مهربان بود.صلابت از صورتش میبارید.از خوشحالی روی پا بند نبودم.هر چه سینا میگفت با جان و دل انجام میدادم.تا صبح خوابم نرفت.دلم هزار راه میرفت.نکند سرکار باشم!نکند خواب دیدم!نکند دروغ باشد!چرا ساعت جلو نمیرفت؟بالاخره صبح شد و با شور و شوق فراوان سینا را حاضر کردم و روانه ی محلی شدم که نشانی اش را از پیرمرد گرفته بودم.نشانی دقیق بود.ساختمان چند طبقه ای که انتظار ما را میکشید.بسم الله گفتم و داخل شدم.سراغ آقای یونسی را گرفتم.دو طبقه بالا رفتم.پشت در اتاقش نوشته بود مدیر کل منشی با آیفون خبر ورودم را داد و اقای یونسی به داخل دعوتم کرد.دست سینا را گرفتم و با گامهای کوچک او با داخل رفتم.مرا بیاد خیریه مهدی انداخت.شیشه های دودی.گلدانهای گل و از همه مهمتر چند شاخه گل مریم که روی میز بود.البته مصنوعی بودند.دلم بجایی دیگر پر کشید چرا بغض گلویم را میفشارد؟با خودم گفتم خجالت بکش.اینجایی.پیش آقای یونسی.برای کار.لب پایینم را به دندان بالا گرفته بودم و بطرف میز آقای یونسی رفتم.سلام کردم.سرش پایین بود و چیزی مینوشت.گفت:بفرمایید بنشینید.نشستم و سینا را هم روی پایم گذاشتم.
چند ثانیه بعد قلمش را روی میز گذاشت و گفت:شما خانم تهرانی نسب هستید؟
گفتم:بله حاج آقا...
هنوز نگفته بودم که ادامه داد:بله بله حاج اقا بمن گفتند شما امروز می آیید.تحصیلاتتون چقدره؟
-دیپلم دارم.گرافیک هم دوره ی کاملش رو دیدم.
-خوبه شما از امروز در قسمت حسابداری مشغول به کار بشید.سندها رو وارد دفتر کنید و کپی ها رو یادداشت کنید.همین.فکر نکنم زیاد مشکل باشه.باز هم رو در بایستی نکنید.اگر سخت بود حتما به خبر بدید.»
«نه،نه ،اصلا سخت نیست.هر کاری شما بفرمایید من انجام می دم.»
« به امید خدا.پس بفرمایید بریم که هم اتاق و هم همکار ها رو بهتون معرفی کنم.»
بلند شدم و پشت سرش راه افتادم.قد بلند و خوش لباس.از سر و وضعش معلوم بود که آدم متمولی است.مبادی آداب بود وهمین دلگرمی خوبی برایم بود.با اینکه مرا نمی شناخت بسیار احترامم کرد و در حین صحبت،نهایت ادب را رعایت می کرد.همکارم یک خانم و اقا بودند.هردو مسن و مهربان و حسابی با سینا گرم گرفتند و از این بابت خیالم راحت شد.حقوقم زیاد نبود.اما کفاف زندگی من و سینا را می داد.البته مثل گذشته نمی توانستم خرج کنم.خرجمان محدود و به اندازه دخلمان بود.ولی باز جای شکرش باقی استکه توانستم کاری پیدا کنم و دستم را پیش این و آن دراز نکنم.
زمستان با تمام سختی اش گذشت.در برف و بوران رفتن،صیح زود که هوا هنوز تاریک است بیدار شدن،آن هم با یک بچه کوچک که خواب شیرنش را ول نمی کند،خیلی سخت است.سینا دو سالش تمام شد.واقعا زیر بار مشکلات زندگی خم شده بودم.عید شد خسته بودم،آنقدر که تنها دلخوشی ام تعطیلات بود.چون می توانستم استراحت کنم و چند روزی را در خانه بمانم.روز اول فروردین بود که در کمال تعجب زنگ خانه مان به صدا در امد.بدنم لرزید.فقط سروش می توانست باشد.اردشیر هم قبل از آمدن تلفن می زد و خبر می داد.پس حتما سروش است.دست و پایم یخ کرده بود.ایفون را برداشتم:«کیه؟»وای خدای من باورم نمی شه.صدای گرم پدر و مادرم بود.از ذوق جیغ کشیدم و سینا را بغل کردم و مرتب می بوسیدمش.بچه هاج و واج مانده بود.در را باز کردم و به انتظار ایستادم..به نظرم شکسته تر شده بودند.یکدیگر را در آغوش گرفتیم به اندازه تمام این سالها گریستم.آنها از درد سینه ی من چیزی نمی دانستند و همه اشکهایم را پای غربتم می گذاشتند.آن سال زیباترین عید را داشتم.سرتغ سروش را گرفتند گفتم برای کار به مسافرت رفته .همه جا رفتیم خانه اقا جون،خونه عمه ملوک،نسیم،همه جا غیر از خانه مامان مهین.مادرم هم یک نوک پا
رفت و برگشت.پدرم از صبح تا شب با سینا مشغول بود.هر روز او را به خیابان می برد و با یک اسباب بازی گران قیمت بر می گشتند..شب سیزدهم عمه مهناز تلفن زد و دعوتمان کرد.چه سیزده بدری بود.همه دور هم جمع شده بودیم.عزیز خوشحال و سرحال بود.اقا جون سینا را در باغ راه می برد.نسیم از شوهرش می گفت،عمه ملوک از سروش می پرسید و هانیه هم نامزد کرده بود.غافل می شدیم هر دو در باغ گم و گور می شدند.
ظهر سفره را روی ایوان پهن کردند.با قالاپلو با گوشت،خورشت فسنجان ،آلبالوپلو،سبزی خوردن،ماست،دوغ خلاصه خوردیم و گفتیم و خندیدیم.بعد از ظهرم همه مشغول خوردن آجیل بودند و بعد هم کاهو و سکنجبین.عزیز سبزه ها را آورد و گفت هر کس آرزویی داره،نیت کنه وگره بزنه»من هم نیت کردم و گره زدم.چقدر خوش گذشت انگار در خواب بودم.انگار همه چیز را باد از خاطرم برده بود.بوی چمن تازه،بوی نم خاک،صدای شر شر آب حوضها،همه قلبم را ارامش می دادند.
نیمه فروردین بودکه پدر و مادرم با قلبی شکسته به آلمان برگشتند.پدر می گفت:«قرار است کارهایمانن را بکنیم و به ایران بیاییم دوری تو را نمی توانم تحمل کنم.»
بهار با همه زیبایی اش گذشت و تابستان هم به دنبالش،ولی از سروش خبری نبود.دیگر به روال زندگی ام عادت کرده بودم.دیگر بود و نبودش برایم فرقی نمی کرد.تنها دلم برای سینا می سوخت.چراباید بی پدر بزرگ شود؟چرا همه ی بچه دست پدرشان را می گیرند و سینای من دست مرا می گیرد؟چرا لفظ بابا برای او مرده است؟پسرم چقدر به این و آن عمو بگوید؟او هم مثل همه،بچه های دنیا بابا می خواست،فقط بابا.سروش نه مرد زندگی بود و نه پدر برای پسرش.من سوخته بودم و زندگی ام به خاکستر نشسته بود ولی حاضر نبودم سینا هم بسوزد و یک عمر بی پدری را یدک بکشد.
اوایل پاییز بود هوا رو به سردی می رفت.باران تندی می بارید.نزدیک غروب بود سینا را حمام کرده بودم و داشتم لباس هایش را تنش می کردم.صدای در ورودی بلند شد.کسی داشت با دست به ان می کوبید.تعجب کردم و بلند شدم و به پشت در رفتم.گوشم را به در گذاشتم:گفتم:«کیه؟»یک زن تنها بودم و می ترسیدم.از همه چیز،حتی از سایه خودم.جوابی نیامد.دوباره پرسیدم باز جوابی نیامد.برگشتم به طرف سینا .هنوز دو قدم برنداشته بودم که باز صدای در بلند شد.از همانجا داد زدم:«کیه؟چرا جواب نمی دی؟»
صدای ضعیفی بود:«باز کن منم.»
پاهایم می لرزید.صدای سروش بود.در را باز کردم.اول لای در ایستادم و سرک کشیدم.خودش بود.به محض دیدنش دررا تا انتها باز کردم و با چشمان از حدقه در آمده گفتم:«سلام بیا تو»
سلام کرد و داخل شد.از سر تا پایش خیس آب بود.بوی نم و عرق می داد.لباسهایش چرک بود.ریشش بلند شده بود،خیلی بلند،یک کلاه بافتنی روی سرش بود.بدون توجه به من به طرف سینا رفت.سینا بلند شد و ایستاد.چند ثانیه نگاهش کرد و به سرعت به طرف من دوید.دستهای سروش باز مانده بود.دلم برایش سوخت،برای او که نه برای پدری که دلش برای پسرش تنگ شده.کلاهش را از سرش کشید.موهایش را از ته تراشیده بود.لاغر و زرد شده بود.روی مبل ولو شد.با حیرت کنارش نشستم.از سر تا پایش را ورنداز کردم و گفتم:«خوبی؟ تموم شد؟»
ساکت بود و در و دیوار را نگاه می کرد.انگار اولین بار است خانه را می بیند.سینا با دو دست گردنم را محکم گرفته بود و حتی حاضر نبود روی پایم بنشیند.سروش تازه مرا دید:«چقدر لاغر شدی؟»
خندیدم و گفتم:«از خودت خبر نداری تو که بدتری!»
سرش را میان دو دستش گرفت و گفت:«داغونم ،داغون»
خسته بود،شکسته بود.اگر در خیابان می دیدمش حتما پولی کف دستش می گذاشتم.
سریع برایش یک فنجان چای اوردم و جلویش گذاشتم:«بخور گرم شی.»
بلند شد:«نه،اول بم حموم بعد برام چای بیار.»لباسهایش را در آورد و به حمام رفت.
نمی دانم چرا غریبه شده بود.احساس راحتی نداشتم.اصلا نمی شناختمش.تازه به نبودش عادت کرده بودم.یکی ساعتی کشید و از حمام امد.با حوله روی مبل نشست.ریشش را تراشیده بود.دوباره چای ریختم.گفت:«چه خبر؟ چه می کنی؟»
شانه هایم را بالا انداختم و گفتم:«هیچی،کار و کار»
«زندگی بدون ما خوب بود؟»
خندیدم و گفتم:«تو چطوری؟»
دستی به سرش کشید:«من که زندگی نداشتم،اسارت بود،نه زندگی.»
«آزاد شدی؟»
خندید از روی تمسخر.گفت:«آزاد!دلت خوشه.خوابشم اونجا نمی بینی،چه به اینکه آزادم بشی.»سرش را جلو آورد و آهسته گفت:«فرار کردم،فرار.»
خوب،خدا رو شکر حالا دیدی من بیراه نمی گفتم،دیدی خیر خواهت بودم،دیدی گفتم این کارها تاوان داه.بفرما.به این همه مصیبت می ارزید؟ولی حیف که اونموقع کر بودی.یک سال از عمرت را تلف کردی.بازم جای شکرش باقیه.»
سینا در بغلم خوابش رفته بود.بلند شدم و سرجایش خواباندمش.سروش ساکت شده بود.بهتر بگویم لال شده بود.سروش بلبل زبان حرف نمی زد.فقط گوش می داد.در حالی که می دانستم که یک دنیا حرف دارد.فقط پرسید:«سرکار می ری؟»
«آره تو یه شرکت مشغولم.»
«چقدر می دن؟»
«150 تومن»
خنید و گفت:«فقط 150 تومن.»
با حرص گفتم:«آره نه پس،یک میلیون.»
«یعنی تو با 150 تومن داری زندگی می کنی؟»
بله مجبورم،یه ریال هم حسابش رو دارم.فکر کردی پول علف خرسه یا پول در آوردن را حته !مردم و زنده شدم.شب و روزم یکی شده.باید با بچه سر کار برم.سرکار برم کار خونه رو بکنم.هم مرد باشم و هم زن.تو اصلا می فهمی کار کردن یعنی چی؟»
گریه ام گرفت.دیگر نتوانستم بقیه حرفم رو بزنم.چان ام می لرزید.اشک امانم نمی داد.سروش سرش را پایین انداخته بود.هیچ نگفت.نه ها گفت ونه ،نه.دلم پر بود.بغض یک سالم کم نبود.تا نیمه شب بیدار بودیم و حرف می زدیم.صبح سروش خواب بود که با سینا به شرکت رفتم.بعد از ظهز که برگشتم هنوز در خانه بود.اعتراض کرد:«چرا سینا رو بردی؟»
«خوب هنوز به تو عادت نکرده.گفتم شیون راه نندازه.»
«ا،پس من لولوام!»
«تو رو خدا بس کن.بگذار برسی،بعد شروع کن.آخه تو کی از لجاجت بر می داری؟دیشب دیدی که بچه از تو می ترسید.کپ کرده بود.اگه صبح تو رو می دید،من هم که نبودم بچه سکته می کرد.»
«باشه خانم.ولی بدون،سینا پسره منه.خیال خامه که ازمن جداش کنی.»
«دیوونه باور کن عقلت سر جاش نیست.»
با حرص گفت«آره.فقط تو خانوادت عاقلین.»لباس پوشید و رفت.
دستی به خانه کشیدم.سینا بیشتر به وجود سروش عادت کرد.هنوز بغلش نمی رفت ولی فرار هم نمی کرد.شام مفصلی درست کردم و به انتظارش ماندم.سرحال بود.شام رو خوردیم و به گپ زدن مشغول شدیم.
«خوب،سروش،حالا می خوایی چی کار کنی؟»
«فعلا که سرمایه ام دود شد رفت هوا.لامروتا همه رو گرفتن.ولی خوب باید از یه جا شروع کنم.»
«بازم؟»
«نه بابا!می خوام با اردشیر کار کنم.تو بازار تو کار کیف و کفشه.»
با ملایمت گفتم:«تو رو خدا بچسب به کار و زندگی.هر چی بوده گذشته.فقط دیگه دنبال این کارا نرو.از ما گفتن.»
در فکر بود.گفت:«این دفعه بلدم چی کار کنم.حالا می بینی.»
هر روز صبح می رت و بعد از ظهر می آمد.مثلا مشغول کار بود.اصرار داشت که سرکار نروم،ولی من کارم را رها نکردم.هر چند که سخت بود ولی عادت کرده بودم.سینا سه ساله شد.وضعمان رو بهراه تر شده بود.یک ماه نکشید که سروش دوباره برگشت سر خانه اولش.باز حشیش می کشید.مشروب می خورد.پارتی می رفت و از دختر بازی خودش را خفه می کرد.دائم تلفن زنگ می خورد و حتی زمانی که من گوشی را بر داشتم با وقاحت می گفتند:«آقای سلیمی هستند؟»
سروش هم جلوی من می نشست و حرف می زد و بعد هم می گفت:«همکار هستیم.فکر بد نکنی ها.»
خون خونم را می خود از سر تا پایم می جوشید.تحمل این یکی را نداشتم.از تحقیر شدنم اتش می گرفتم.من هم برای سروش یکی ازاین هرزه ها بودم و فرقی برایش نداشتم.لیاقتش چنین زنهایی بود و من هم به اشتباه برخورده بودم.از اینکه من سرکار می رفتم خوشحال تر بود.می دانستم دخترها را به خانه می آورد.هفته ای یکی دو بار،وقتی از محل کارم به خانه ام می امدم اثار برجا مانده اش را می دیم.مثلا روی بالشم،بوی عطر دیگری می داد.یا توی برسم،موهای رنگ دیگر پیدا می شد.گاهی زیر سیگاری روی میز بود و چند ته سیگار تویش که بعضی از آنها اثر رژلب رویشان باقی بود.خیلی سخت است اینها را ببینی و بگذری.در دلم اشوبی بر پا بود.گاهی وقتها با خودم فکر می کردمکه اخر چرا سروش دنبال اینها می رود؟من که در زیبایی چیزی کم نداشتم و آنها هم جز ظاهر چیزی نداشتند!پس چرا آنها را به من ترجیح می دهد؟ و در نهایت به نتیجه ای می رسیدم که بارها رسیده بودم.خودم را گول می زدم.خودم را به تجاهل می زدم.شوهرم و امثال او عادت به هرزگی داشتند.کارشان این بود.در خانواده امثال او تنها چیزی که اهمیت داشت این است که بچه هایشان چیزی از مادیات کم نداشته باشند.فقط درد بچه های آنها،پول تو جیبی است و هر کاری بکنند از نظر آنها مشکلی ندارد.
یک ماه به عید بود.مردم با وجود برف و باران و به خرید عید مشغول بودند.سینا بزرگ شده بود و شیطنت می کرد و برایم توی شرکت مشکل ساز شده بود.جرات پیدا کرده بود و به همه جای ساختمان می رفت.آنقدر همه او را دوست داشتند و به او محبت کرده بودند که با همه بی رو دربایستی شده بود.همه را اذیت می کرد و آنها هم به خاطر من دم نمی زدند.
کم و بیش در این فکر بودم که به سر کار نروم و بعد از عید به حاج آقا بگم که دیگه به سرکار نمی یام.اما برای بار دوم سروش را گرفتند.البته اینبار داخل ایران،نزدیک اصفهان با مواد گرفته بودند.ته دلم خوشحال بود.احساس می کردم خداوند می خواهد به سزای عملش برساندش.به تهران منتقل شد و به زندان افتاد.
باز بهار امد.ولی اینبار غربتش به حد نهایت بود.بهاری که لبخند را به لب همه آورد،برای من درد آور بود.تحمل دیدن شادی دیگران را نداشتم.دیدن مردهایی که بچه به بغل داشتند و دست بچه های دیگرشان را گرفته بودند و با همسرشان می رفتند.بغضم را باز می کرد.چرا هیچ کس مرا تسلی نمی داد؟چرا هیچ کس با من همدرد نبود؟امثال سروش
در خیابان ها زیاد بودند.دیگر وقتی صدای ضبط ماشینشان تا یک کیلومتر شنیده می شد،می دانستم که مست هستند.یا وقتی با سرعت بالا می رفتند می فهمیدم که کله هایشان داغ است و بیچاره دخترانی که گول انها را می خورند.دست در دست این جانورها،گوششان را برای واژهای عاشقانه می سپارند.خاطرات عید سال گذشته را مرور کردم.آرزو کردم که باز پدر و مادرم بیایند.اما وقتی به المان تلفن کردم وآنها جواب منفی دادند،رشته امیدم قطع شد.
اردیبهشت بود که اردشیر به خانه مان آمد.پرسیدم:«از سروش چه خبر؟»
«بد نیست بدجور بدبیاری اورده.»
خندیدم و گفتم:«آدم احمق،هر چی بکشه کمه.من منتظر چنین روزی بودم اقا اردشیر.»
اردشیر که نسبتا از دل پر خون من با خبر بودگفت:«بلاخره هر چی باشه برای سینا پدره.»
تیر به هدف خورد.آه از نهادم برآمد.راست می گفت.هر چه بود بچه من به او نیاز داشت.خیار توی پیش دستی را برداشت و در حالی که پوست می کند گفت:«برای آزادی سروش باید پول جور کنیم.»
با تعجب گفتم:«پول!»سرش پایین بود و سرگرم پوست کندن خیار.با همن خونسردی قبل گفت:«بله،پول»
«من که پولی ندارم.»
«می دونم ولی....»گازی به خیار زد و با دهان پر گفت:« می دونم ولی باید جور کنیم.»
«چطوری؟از کجا؟»
خیلی مکث می کرد.خونسرد بود و همین اعصابم را خرد می کرد.دلم می خواست خفه اش بکنم.خوب می جوید و بعد یک کلمه حرف می زد.
«خیلی راحت جور می شه.»
من ساکت نگاهش می کردم.می فهمیدم طفره می رود.مزه مزه کرد و گفت:«خونه رو بفروشیم.»
با داد گفتم:«خونه؟محاله!»

- چه فرمایشاتی می کنید ها، شوهرتون به این پول نیاز داره. اگه جریمه رو بدیم، دو، سه ماه دیگه میاد بیرون. اگه هم شما راضی نشید که فاتحه.

فکرم حسابی به هم ریخت. بین دو راهی مانده بودم. پرسیدم: خوب اگر فروختیم تکلیف ما چی می شه؟

خنده تمسخر امیزی کرد و گفت: ای بابا، رو زمین که نمی مونید. یه جایی رهن می کنیم. حالا فعلا باید خونه رو بفروشیم تا بهد.

اردشیر بلند شد. کف دست هایش را به هم مالید و گفت: خوب پس اگه فکر کردید به من تلفن بزنید.

- باشه تا ببینم چی می شه.

- اجازه مرخصی می دید؟

- خواهش می کنم.

و رفت.

چند روز فکر کردم . فایده ای نداشت. یعنی راه دیگری نبود. به بنگاه محل رفتم، قیمت گرفتم و بعد مشخصات خانه را دادم. لحظات بحرانی بود. باید می نشستم و به تاراج رفتن داشته هایم را نگاه می کردم. همه یزمان به باد رفته بود. می گویند پول باد اورده را باد می برد. تنها چیزی را که مایه ارامشامان بود از دست دادیم. مشتری ها می امدند و می رفتند. به همه جا سرک می کشیدند. دل دل می کردم کسی نپسندد. خانه ام ار دوست داشتم واقعا دلم نمی خواتس ترکش کنم. بالاخره زن و مرد مسنی طالب شدند. کمی بر سر قیمت چانه زدند، ولی اردشیر گفت یک ریال هم تخفیف نداددم. ولی بیچاره ها تن دادند. خانه فروخته شد. ما یک ماه مهلت گرفتیم. دست تنها بودم. وسایل را کارتن می کردمو اشک می ریختم. انگار غم عالم بر دلم نشسته بود. بهانه گیر شده بودم. مرتب به سینا می پریدم. طفل معصوم از حرکات عصبی من هاج و واج می ماند. چقدر در ان روزها کتکش زدم. سر هر چیز کوچکی چنان داد می زدم که بچه یا از دستش می افتاد یا در جا خودش را خیس می کرد. زبان نفهم بود و بی گناه. دلم نمی خواست من و سینا تاوان کارهای سروش را پس بدهیم. ولی سرنوشت بازی دیگری داشت. انگار تر و خشک باید با هم می سوختند. سوختیم و خاکستر هم شدیم. به اندازه یک زن مسن تجربه داشتیم، آبدیده شده بودم. سرد و گرم را چشیده بودم. ولی اخر خامی که کردم، در مورد خانه و پول خانه بود. در نهایت سادگی به رغم ب یاعتمادی که به اردشیر داشتم، پول ها را به شماره حسابی که او داده بود ریختم. چه غلطی کردم. کاش لحظه ای بیشتر فکر می کردم. ای کاش همه را به چشم پاک خودم نمی دیدم. ای کاش از ریسمان سیاه و سفید می ترسیدم. ولی که افسوس با سر به دهان اژدها رفتم. جوان بودم و ساده. اصلا نمی دانستم چطور باید ملکم را به نام دیگری بزنم. حتی اگر در نقل و انتقال سرم کلاه می گذاشتند ذزه ای نمی فهمیدم. اگر تمام چک پول ها را هم تقلبی می دادند، سر درنمی اوردم.

دختر خانه بودم. دخترر آفتاب، مهتاب ندیده. ناز پرورده پدر و مادر که با هزار امید قدم به خانه بخت می گذارد. تا اینجای کار هم خیلی صبوری کرده بودم. خیلی بیشتر از تحملم، دو سه روز بعد سر و کله اردشیر پیدا شد. طبق معمول ایفون را زدم و در ورودی را باز کردم. اما اردشیر، اردشیر همیشه نبود. چشمانش قرمز و نیمه باز بود. تعجب کردم. اما باز رودربایستی نگذاشت حرفی بزنم. داخل شد. در را پشت سر خودش بست و کلید را توی در چرخاند. بند قلبم پاره شد. با لبخند گفتم: چه عجب از این طرفا؟

به دیوار تکیه داده بود و مرا خیره خیره نگاه می کرد. هول شده بودم. دوباره گفتم: از سروش چه خبر؟
سینا به طرفش دوید . دستش را گرفت و خواست او را به اتاقش ببرد. اما دستش را از دست سینا محکم بیرون کشید: اه، ول ن بچه.

تازه متوجه شدم حرف زدنش طبیعی نیست. تلو تلو می خورد. مست مست بود. سینا زد زیر گریه. خودم را از تک و تا نیندناختم. سینا را بغل کردم و گفتم: مامان جان عمو خسته اس. تو برو بازی کن.

از جلوی در ورودی کنار نمی رفت. گفتم: بفرمایید. با دست به سمت مبل ها اشاره کردم.

فقط گفت: خیلی می خوامت. از روز اول که دیدمت دلم رفت. تو برای سروش حیفی.

به طرفم راه افتاد.

سینا بغلم بود. عقب عقب می رفتم. گفتم: اقا اردشیر، حالتون خوب نیست.

- اتفاقا زدم. سرحالم.

- تو رو خدا به ما رحم کنید. تو رو خدا برو بیرون.

می خندید و جلو می امد. پشت مبل ها رفتم و او طرف دیگر بود.

گفت: با زبون خوش بچه رو بذار زمین.

- نه تو رو خدا برو گمشو.

مثل دیوانه ها می خندید: گم شم؟ من عاشقتم. من دوستت دارم از من بدت میاد؟

جیغ کشیدم و به سمت پذیرایی دویدم.

- بی خود وقت تلف نکن. اگر دمق بشم، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی.

سینا گریه می کرد و من هم با او زار می زدم. مثل موش و گربه دور اتاق می دویدم. فرصت اینکه کلید را روی در بچرخانم نداشتم. گلدان کریستال بزرگی را که روی میز ناهارخوری بود به طرفش پرت کردم. جلوی پایش خرد شد: دِ از این کارها قرار نبود بکنی. دختر خوب. من فقط دوست دارم.

با تمام قدرت جیغ می زدم. هر چی جلوی دستم به طرفش پرت می کردم. یک لحظه پایش به صندلی گیر کرد و روی زمین ولو شد. من هم از فرصت استفاده کردم و با سرعت به طرف در ورودی رفتم. کلید را چرخاندم و با پای برهنه بیرون زدم.از پله ها پایین رفتم. دنیا دور سرم می چرخید. می ترسیدم اگر به انتظار اسانسور بمانم باز گیرش بیفتم. زدم به خیابان. مردم در خیابان از دیدن سر و وضعم و چشم گریانم با تعجب نگاهم می کردند. می دویدم و جیغ می زدم. پشت سرمان نمی امد ولی باز می دویدم. مدام برمی گشتم و پشتم را نگاه می کردم. بعضی ها با تعجب می پرسیدند چی شده. زبانم لال شده بود. هوا از گلویم پایین نمی رفت. نفس نفس می زدم . سینا هم پا به پای من زار می زد. از پا افتاده بودم. خانمی سینا را از بغلم گرفتو هر کی چیزی می گفت ولی من نه می شنیدم و نه متوجه کسی بودم. دو نفر زیر بغلم را گرفتند و روی پله ها مرا نشاندند. بیچاره پیرزنی که بعدا فهمیدم همسایه مان است. لیوانی اب قند جلویم گرفت و گفت: بخور مادر، الان از دست می ری. بخور.

زن جوان دیگری شانه هایم را می مالید. یکی بادم می زد. هنوز وحشت شده در ساختمان را نگاه می کردم. میان مردم قوت قلب گرفته بودم لیوان اب را خوردم و سرم را به شانه خانمی تکیه دادم. سینا ارام نمی گرفت. غریبی می کرد. از میان بازوان خانمی که او را در برگرفته بود پایین امد و گریه کنان روی پایم نشست. دستی به سر و رویش کشیدم. بمیرم برات مادر. بچه ام داشت جان می داد. نه، هر دو داشتیم جان می دادیم. همه می گفتند: خانم حالتون خوهب؟

سرم را به نشانه تایید تکان دادم. زبانم سنگین شده بود. خانمی که بادم می زد مدام سوال می کرد: شوهرت کتک زده؟ می خواست بکشدت؟ دزد خونه تونه؟

ده دقیقه ای طول کشید تا حالم جا امد. مردها هم ایتساده بودند. به چند دقیقه جمعیت زیادی جمه شد. از گرمای هوا خیس عرق بودم. پچ پچ مردم تمامی نداشت. مردی درشت یکل با سبیلی کلفت و صورت سوخته جلوامد. پیراهن گلدار به تن داشت و شلوار گشاد پیلی دار مشکی به پایش بود. گفت: ابجی حرف بزن. چی شده؟

دستم را روی سینه ام گذاشتم و بریده بریده گفتم: اقا تو رو خدا جون بچه هاتون برید اونو از خونم بیرون کنید. مرتیکه بی ابروی کثافت.

نگاهی به من کردو دوباره گفت: کی رو خانم؟

- اقا طبقه دهم. در خونمون بازه. تو خونه بود. مست مستم هست. بی شرف دنبال من افتاده بود.

همان اقا با چند جوان دیگر راهی طبقه بالا شدند. زن ها دور من بودند و هر کدام چیزی می گفتند. تازه متوجه شدم شلوار سینا خیس است. چند دقیقه ای کشید و مردها امدند: خانم هیچ کس توی خونه نبود.

- اقا تو رو خدا می خواستید همه جا رو بگردید.

جوان دیگری گفت: همه جا رو دیدیم. ولی کسی نبود.

بلند شدم و جلو راه افتادم: اقا ببخشید، ولی یک بار دیگه هم با من بیایید.

- باشه ابجی بیفت جلو.

پاهایم می لرزید. به ووضح حس می کردم. در را به ارامی باز کردم. اول سرک کشیدم. کسی نبود. داخل رفتم. همه جای خونه به هم ریخته بود. از دیدن خانه، دلم می لرزید. قیافه اش تداعی می شد. مردها هر کدام به یک طرف رفتند، اتاق خواب ها را گشتند، حتی داخل کمدها را دیدند. داخل اشپزخانه، روی بالکن، حمام و خلاصه همه جا را بازدید کردند. اما هیچ کس نبود. پس کجاست؟ پس ان جانور کجاست؟ همین جا بود. مردها رو به من گفتند:

- خانم خیالت راحت شد؟ هیچ کس اینجا نیست. شما تنهایید؟

مات و مبهوت دورم ا نگاه می کردم. بله. شوهرم مسافرت است.
- ابجی بیشتر مراقب خودت باش. در رو روی هر کس باز نکن. اعتبار نداره. دنیاست دیگه. هزار زیر و رو داره.

- اره خانم، کی به کیه. هیچ کس به داد کسی نمی رسه.

- اگر فرمایشی ندارید مرخص بشیم.

دلم نیم خواست بگویم ولی گفتم: نخیر، لطف کردین. برادری کردین.

رفتند و در را پشت سرشان بستم. چند قفل کردم. روی مبل نشستم و تازه با دل ارام زدم زیر گریه. وسایل خانه جمع شده بود و صدایم در خانه می پیچید. همه جا به هم ریخته بود. صدای جیغ سینا از توی پذیرایی بلند شد. با سرعت با چند قدم بلند بالای سرش رسیدم. نشسته بود و پایش را گرفته بود. کف پایش خون می امد. شیشه شکسته شده پایش را بریده بود. زدم به سرم. وای خدا اگر شیشه توی پایش رفته باشد. بغلش کردم. پایش را حسابی شستم. چند شت اب به صورت کوچکش زدم. روی پایم نشاندم. داخل بریدگی را وارسی کردم. ولی به لطف خدا چیزی نبود. جای نشستن نبود. بلند شدم و هر چه خرده شیشه بود، جارو کردم. از در و دیوار وحشت داشتم. از سایه خودم می ترسیدم. هوا رو به تاریکی می رفت. تمام چراغ ها را روشن کردم. هر از گاهی از پنجره بیرون را نگاه می کردم. با هر صدای تق می پریدم و سینا را بغل می کردم. مثل کابوس بود. اصلا باورم نیم شد به سروش بد و بیراه می گفتم. لعنت می فرستادم. لیاقتش امثال اردشیر بود. چقدر شب طولانی است. پس چرا صبح نمی شود. از فشار خواب پلک هایم سنگین شده بود. ولی جرات بر هم گذاشتن پلک هایم را نداشتم. مثل مجسمه بالای سر سینا که مست خواب بود نشسته بودم. یعنی حالا چه می شود؟ یعنی دوباره چشمم به چشم اردشیر می افتد؟ تکلیف پول ها چه می شود؟ سروش چی؟ اگر ازاد نشود؟ باز مرد بود و بالای سرم. خدایا خودت کمکم کن. یا امام رضا. اخ چقدر دلم هوای حرم امام رضا را کرده بود. چقدر دلم پر شده. ای کاش در کنار حرم امن اقا بودم. یا امام رضا، شما که دور و نزدیک ندارید، اقا، خودم و بچه ام را به شما سپردم. هوا خاکستری بود. دیگر تحمل نگه داشتم پلک هایم را نداشتم و خوابم رفت. صبح با صدای سینا بیدار شدم. می خواست دستشویی برود. روز دوباره مثل قبل اغاز شده بود. همه چیز از یادم رفته بود. به یاد اتفاق دیروز افتادم. تنم لرزید. دلم نمی خواست به هیچ عنوان از خانه بیرون بروم. به محل کارم تلفن زدم و گفتم چند روز نمی توانم بیایم. تا سه روز در خانه ماندم. کم کم مثل بقیه چیزها که فراموش می شود، موضوع کم رنگ شد. ترسم ریخته بود. برخلاف میلم روز چهارم به ارسلان دوست مشترک سروش و ارسلان تلفن زدم. از وقتی که با خاله مهری دیده بودمش، از دیدن قیافه و شنیدن صدایش حالم به هم می خورد. بعد از سلام و احوال پرسی گفتم: شما از اقا اردشیر خبر ندارید؟

با تعجب گفت: اردشیر؟ نه چطور؟ طوری شده؟

گفتم: نه طوری که نشده. قرار بود برای ازادی سروش کارهایی بکند. ولی چند روزه ازش خبری نیست.

- شما مطمئن هستید؟

- اره چطور مگه؟

- والا چند روز قبل اردشیر از همه بچه ها خداحافظی کرد و ....

- خداحافظی برای چی؟

- عازم امریکا بود. می گفت دیگه وقت رفتن شده. می گفت بالاخره به ارزویش رسیده.

ارسلان حرف می زد و من خشکم زده بود. تمام دنیا بر سرم کوبیده شد. گوشی کم کم سر خورد و از دستم رها شد. با دهان باز، به روبه رویم زل زده بود و اشم هایم از دو گوشه چشمم مثل ناودان پایین می امد. انقدر ضربه سنگین بود که جای ضجه و داد زدن نداشت. همه چیزم و تنها درایی ام به غارت رفته بود. دنیا در نظرم تیره و تار شده بود. فقط ارزوی مرگ می کردم. ای کاش همه اینها خواب و رویا بود. ای کاش الان مادرم صدایم کند و بیدار شوم. المان باشم. روی تخت خودم. تک و تنها و ازاد و بی دغدغه. ای کاش مهدی کنارم بود. ای کاش مرد خانه ام بود. الان می امد و سرم را روی شانه اش می گذاشتم و او تسکینم می داد. دیگر توان ندارم. دیگر پاهایم حرکت نمی کند. نگاهی به دور و برم انداختم. کجا بروم؟ این اسباب و زندگی را کجا ببرم؟ فکرم کار نمی کرد. مغزم ایستاده بود. خانه حاج صادق بروم؟ نه انجا جای من نیست. من طرد شده هستم. چطوری به صورت اقاجون نگاه کنم. نه نمی توانم. پس کجا بروم؟ خانه مامان مهین هم صد سال نمی روم. کجا را دارم؟ جایی نیست، چه کنم؟ قلبم درد می کرد. بغض فقط چانه ام را می لرزاند. سینا خوشحال و از همه جا بی خبر بازی می کرد. می خندید و دلم برای خنده اش فشرده می شد. پسرم نمی دانست چه مصیبتی بر سرمان امده. سبک و بی خیال می دوید و من بیشتر از شادی او اتش می گرفتم. چه روزهایی در پیش داشتیم.

از فردای ان روز دنبال خانه راه افتادم. یک پاپاسی هم نداشتم. به هر مسجد و خیره ای سر زدم. همه می گفتند: نوبت. شما باید توی نوبت بمانید.
من وقت نداشتم. فقط دو هفته دیگر مانده بود. باید خانه را تحویل می دادم. چرا هیچ کس درد مرا نمی فهمید؟ من مهلتم تمام شده. با یک بچه کوچک مستاصل مانده ام. چرا به دادم نمی رسید؟ همه راحت زندگی می کردند. همه در رفت و امد بودند. هیچ کس اضطراب و تشویش خاطر مرا نداشت. هیچ کس از دل من خبر نداشت. انقدر گرفته بودم که در شرکت همه از حال و روزم باخبر شدند. باز هم گلی به جمال حاج اقا یوسفی. باز هم او به دادم رسید. خدا از بزرگی کمش نکند. به من وام دادند. پانصد هزار تومن. البته سال 75 این مبلغ ارزش داشت. ولی نه انقدر که همه جا خانه بدهند. شب نفس راحتی کشیدم. حالا باید هم قسط این پول را می دادم و هم قسط خانه را. خورد و خوراکمان هم که به جا بود. به دیدم سروش رفتم، همه چیز را گفتم. باور نمی کرد. او به اردشیر وکالت داده بود. داد زد، هوار زد، با مشت چنان به در دیوار کوبید که دستش غرق خون شد. ولی حقیقت جز این نبود. چاره ای جز باور نداشت. قول دادم تلاش کنم که زودتر بیرون بیاید. ولی مشکلات یکی دو تا نبود. در تابستان داغ از این بنگاه به ان بنگاه می رفتم. هیچ کس با این مبلغ کم و اجازه ناچیز به ما خانه نمی داد. تازه درد انهایی که مسکن نداشتند می فهمیدم. ای کاش صاحبخانه ها ذره ای از درد انها را حس کنند. همه ابرو دار هستند و مستاصل. خیلی سخت بود. از همه جا رانده می شدم و سرخانه اول بودم. کم کم از مرکز شهر هم پایین تر رفتم. تقریبا منطقه کاملا جنوب شهر بود که کم و بیش دو سه خانه ای نشانم دادند، محله های قدیمی، کوچه های باریک و تنگ. خانه هایی که می گفتی هر ان فرو می ریزد. بچه های زیاد و خانه های کوچک. سر و وضعشان معلوم بود که به نان شب محتاجند. رنگ انها نبودم. هر جا می رفتیم با نگاههای متعجب و متحیر، مرا نظاره می کردند. از هر اتاق چند نفر بیرون می امد. بعضی همه زندگی شان توی دو دست رختخواب و یک چراغ خوراک پزی خلاصه می شد.

بالاخره خانه ای پیدا کردم. در انتهای کوچه ای باریک و دراز. در وسط کوچه جوب باریکی بود که بچه ها به راحتی از این طرف به ان طرف می پریدند. در کوچه بچه های مو تراشیده با صورت ها کثیف می لولیدند. انتهای کوچه در طوسی رنگی بود که یک زنگ بیشتر نداشت. پیرزنی خمیده قامت و تنها، صاحبخانه بود. در را باز

کرد با یک پله به حیاط داخل میشدیم.حیاط که چه عرض کنم یک غربیل بیشتر نبود.دستشویی گوشه ی حیاط بود و روبرو ساختمان کهنه ای قرار داشت.طبقه ی اول خود پیرزن زندگی میکرد دو اتاق و یک آشپزخانه.پله های آهنی از حیاط به طبقه ی بالا میبرد.دو اتاق بزرگ که به ایوانی یک متری مشرف بودند و یک اشپزخانه و حمام همه ی ملک بود.ملکی که باید در آن زندگی میکردم.به دلم نشست تمیز بود.قبول کردم و او نیز ما را پذیرفت.بیشتر وسایل خانه را فروختم مبلمان ناهار خوری وسایل اتاق سینا همه را فروختم.هر چه مانده بود بار کامیون کردیم و آمدیم.کامیون داخل کوچه نمیرفت.کارگرها وسایلمان را از همان سرکوچه تا خانه آوردند.سینا سر کیف بود.از چیزی سر در نمی آورد.فقط ذوق بچه های کوچه را داشت.میان بچه ها میپلکید و با آنها بازی میکرد.دوست نداشتم در کوچه بماند و با آنها همبازی شود ولی آنروز آنقدر سرم شلوغ بود که از او هم غافل بودم.تا ظهر وسایل جابجا شد.ظهر پیرزن که انیس خانم نام داشت یک سینی بزرگ برایمان آورد.در سینی یک دیس پلو با خورشت قیمه بود.شاید تا امروز قیمه ای به آن خوشمزگی نخوردم.آنقدر خسته و هلاک بودیم که با سینا مثل گرسنه های آفریقایی حمله کردیم.
انیس خانم زن مهربانی بود.مدام مرا به ارامش میخواند.همیشه میگفت خدا همه ی کارها را درست میکند فقط صبر ما کم است.او بعد از مادرم تنها کسی بود که داستان زندگیم را براش گفتم همه را بدون جا افتادگی.مثل عزیز بود.آرام و سنگ صبور.بچه نداشت و شوهرش فوت کرده بود.بعدازظهرا چای درست میکرد و با سینی هندوانه بالا می آمد.روی ایوان کوچکمان مینشستیم و دردل میکردیم.خدا را شکر تلفن هم داشت.به پدر و مادرم زنگ زدم و گفتم که جابجا شده ام. سرماه شد.حقوق گرفتم قسط وام از حقوقم کسر شد.اجاره خانه را هم به انیس خانم دادم.من ماندم و 90 هزار تومان پول آب پول برق پول تلفن به خارج از کشور داشتند کمرم را میشکستند.حقوقم کفاف زندگی محقرمان را هم نمیداد.سعی میکردم خورد و خوراک سینا را به بهترین نحو جور کنم.گرچه خودم گرسنه بمانم که میماندم.بارها میشد که با نان و پنیر و خیار خودم را سیر میکردم.سخت بود و طاقت فرسا همه ی کارها بر دوش خودم بود.شب خرد و خمیر در تخت می افتادم و به شماره سه نرسیده بیهوش میشدم.از خستگی انگار کف پایم میخ فرو میرفت.در خانه ی جدید مشکلات زیادی داشتیم.دستشویی در حیاط بود و برای سینا مشکل صد بار از پله های آهنی پایین رفته بودم ولی باز هم بچه به بغل با ترس و لرز پایین می آمدم.همیشه فکر میکردم الان سر میخورم و از لای پله پایین می افتم.نیمه شب ها طفل معصومم از
خواب بیدار میشد و باید اینهمه راه را به سختی پایین بیاورم تا دستشویی کند.مشکل بعد شستشو بود.ظرفها را باید در حیاط میشستیم.چمباتمه میزدم و میشستم و وقتی میخواستم بلند شوم کمر و پشتم تیر میکشید.نمیتوانستم صاف شوم.از همه اینها بدتر خانه قدیمی بود و پر از جانوران موذی سوکسههای درشت و گردن کلفت گاهی هزار پا و خرخاکی میدیدم.خیلی میترسیدیم وقتی سوسک میدیدیم.هر دو انقدر جیغ میزدیم تا انیس خانم بکشدش و تا جنازه اش را نمیدیدم نفس راحت نمیکشیدیم.سینا از من تقلید میکرد با دیدن مورچه هم جیغ میزد.
چندش آور بود.مخصوصا شبها که گاهی به رختخواب هم می آمدند.هر چه به انیس خانم میگفتم سمپاش بیاورم زیربار نمیرفت.عاقبت بدون آنکه به او بگویم خودم سمپاش آوردم و تمام خانه را سمپاشی کردم.بهتر شد خیلی بهتر از قبل.خودم حساب کردم و سمپاش راضی رفت.پول چشمگیری بود ولی تامین روانی نداشتم.شب تا صبح خواب سوسک و مارمولک میدیدم.هر جای بدنم میخارید دستم را به سرعت رویش میکشیدم و جیغ میزدم.
مشکل دیگر بچه های کوچه بودند.سینا غیر قابل کنترل شده بود.حریفش نمیشدم.از من حساب نمیبرد.اگر هم جلویش می ایستادم و نه میگفتم آنقدر گریه و زاری میکرد داد میکشید تا به کارش تن بدهم.اعصابم خراب شده بود و تحمل ضجه و جیغ او را نداشتم.هر روز در کوچه ولو بود.کثیف و خاکی با بچه ها بازی میکرد و لذت میبرد.گاهی بچه ها کتکش میزدند و چشم گریان به خانه می آمد.صورتش را میشستم بغلش میکردم و میگفتم:دیدی گفتم نرو!دیدی اینا بچه های بدی هستن.ولی یکساعت بعد همان آش و همان کاسه.اسباب بازی هایش را به کوچه میبرد بچه ها دورش جمع میشدند و با غرور دو دستی محکم میگرفت و فقط نشانشان میداد.بیچاره بچه ها هر چه التماس میکردند به دستشان نمیداد.با دهانهای باز و مبهوت نگاه میکردند.گاهی هم به یکی دو تا که حسابی رفیق شده بود میداد و بقیه تماشاچی بودند.خوراکی هایش را هم میبرد و بچه ها میریختند سرش و با چشم گریان بدون اینکه چیزی خورده باشد بازمیگشت.زنها دائم روی پله ی جلوی در خانه شان ولو بودند.تخمه میشکستند غیبت میکردند و از زمین و زمان حرف میزدند.بی زرق و برق اما خوشحال بودند.
دو خانه آن طرفتر از خانه ما خانمی که شوهرش شهید شده بود و در محله سرشناش بود زندگی میکرد.ماهی یکبار روضه داشت اولین بار با انیس خانم همراه شدم و رفتم.خانم با صلابت و شایسته ای بود.خیلی مرا تحویل گرفتند.در آخر هم که میخواستیم بیایم به اهستگی در گوشم نجوا کرد:اگر کاری داشتی رو من میتونی حساب کنی.چشمانش همیشه میخندید.با خجالت به صورتش نگاه کردم و گفتم:خیلی ممنونم شما لطف دارین.
-نه بخدا بدون تعارف گفتم.
دستی به سر سینا کشید و آمدیم.به دلم نشست.سادات خانم صدایش میزدند.باوقار بود و به زنهای بی سواد و عامی آنجا شباهت نداشت.پاییز از راه رسید.زندگی برایم سخت شده بود.در مضیقه بودم.ده روز به آخر برج پولهایم ته میکشید.قرضهایم تلنبار شده بود.کم کم خواب شب بر چشمم حرام شد.مدام در فکر حساب و کتاب بودم.نیمه ی مهرماه بود که انیس خانم متوجه ی پریشانی ام شد دو سه روز بعد سر و کله ی سادات خانم منزل ما پیدا شد.شستم خبردار شد.کار انیس خانم بود.با سینی چای داخل اتاق میانی شدم که به اصطلاح خانه مان بود:خوش آمدید.قدم سر چشم گذاشتید.
ادامه دارد