نفر
3 members
گروه رسانه ای نفر
نیروی فدایی رهبر

سعی کردند ما را دفن کنند، غافل از اینکه ما بذر بودیم...

بهترین وسیله برای شکست یک ملت، ناتوان ساختن انرژی و اراده معنوی آن ملت است.

با به اشتراک گذاشتن محصولات و مطالب، از ما حمایت کنید
@mta1368
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
Channel photo updated
نفر pinned Deleted message
Channel photo updated
آدرس کانال به
@nafar_14
تغییر پیدا کرد
لطفا به آدرس جدید مراجعه کنید
رسانه تیپ ۲۵۸ و ارتش
Channel photo removed