❤️مدافعان حرم اهل بیت❤️
71 members
1.1K photos
615 videos
17 files
44 links
پیچ انیستا گرام👇👇👇

modafeanharam77_

لینک کانالمون ایتا👇👇👇


https://eitaa.com/modafeanharam77
Download Telegram
to view and join the conversation
🌹شــرط#شهیدشدن
#شهیدبودن است!🕊

🌷اگرامروزڪسےرادیدے
ڪہ بوے#شهادت از#ڪلام#رفتارو #اخلاق اواستشمام شد
بدانید او
#شهیدخواهدشد

این مشخصهٔ همهٔ
#شهداست🕊

🌹شھیدمدافع حࢪم مھدےایمانے🇮🇷

@modafeonhar
مےبینے؟
مےشنوے؟
هنوزدرڪربلاییم
هنوزعاشوراست
هنوزحرملہ ها
ڪودڪ چندماهه راگلومےدرند
این بارنامش لیلےاست...

🌹#لیلے_مقاومت
#شهید_هشت_ماهه
#شهید_لیلے_انور_الغندور🕊
💐#اللهـم_عجل_لولیڪ_الفرج

@modafeonha
💐قله‌ های افتخار را

آنهـایی فتـح ڪردند ،

کہ دل به پستی‌ها نسپردند ...🍃

#مدافعان_حـرم
🌹#شهید_علیرضا_نوری🕊
🌹#شهید_محمدجواد_قربانی🕊

@modafeonharem
🥀گفتندشهیدگمنامه,
پلاڪ هم نداشت،
اصلا هیچ نشونه اےنداشت؛امیدواربودم روی زیرپیرهنیش اسمش رونوشته باشه…
نوشته بود:“اگربراےخداست،بگذارگمنام بمانم”🕊

🌹#شهیدمدافع حرم حسن رجائےفر🕊
@modafeonharem
❤️دل مـــن
تــنــگ شهــ🌷ــیدے ســـت
ڪـه جـــایــش خــالـــیــست....🕊

🌹 #شهید_مدافع_حرم
حسین مشتاقی🕊

@modafeonharem
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹هرڪہ دارد سر سوداےخدا بسم الله
هرڪہ دارد دل مهمانےما بسم الله

🌹ماه ها،منتظر ماه مبارڪ بودیم
آمد اےمنتظران،ماه خدا بسم الله

#حلول_ماه_خدا🌙
#ماه‌رحمٺ_برڪٺ_وغفران📿
#مبارڪ_باد

@modafeonharem
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎤حاج میثم مطیعی

اللّٰهم ربَّ شهر رمضان ...

#شب_اول_ماه_‌مبارک_رمضان


@modafeonharem
🍃🌹🍃🌹

💐#صبح که می شود

بازکبوتردلمان پرمی ڪشد

به بام یادتوشهـ🌹ـید

به یادمان باش گرداب دنیا

داردغرقمان می کند...🍃

💐#صحبتون_معطربه_عطرشهدا🍃
🌷#شهیدمدافع حرم رضاحاجی زاده🕊

@modafeonhar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📸اولین تصویر از پیکر تکاور شهید مدافع وطن ، #دانیال_صفری
🕊محل شهادت: سیستان و بلوچستان

🌹 @modafeonharem
💐دست دراز کنید که بهترین شفیع روز قیامت شهید است...

📸تصویری ماندگار از وداع خانواده شهید مدافع حرم فاطمی #سیدناصرحسینی در معراج شهدا
#صلوات

🌹 @modafeonharem
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#عاشقانه_دو_مدافع
#قسمت_پنجاه_چهارم

. 🍃🌹🍃🕊🍃🌹🍃
.
امروز خودم برات غذا درست میکنم...
پلہ هارو دوتا یکے رفتم پاییـݧ
بابا رضا طبق معمول داشت اخبار نگاه میکرد
وارد آشپز خونہ شدم مادر علے داشت سبزے پاک میکرد.
سلام ماماݧ
إ سلام دخترم بیدار شدے؟؟حالت خوبہ؟؟
لبخندے زدم و گفتم:بلہ خوبم ممنوݧ.
ماماݧ ناهار کہ درست نکردید؟؟
ݧ الاݧ میخواستم پاشم بزارم.شماها هم کہ صبحونہ نخوردید
میل نداریم ماماݧ جاݧ .
اگہ اجازه بدید مـݧ ناهارو درست کنم
ݧ اسماء جاݧ خودم درست میکنم شما برو استراحت کــݧ.
بااصرار هاے مـݧ بالاخره راضے شد.
خوب قورمہ سبزے بزارم؟؟؟
الاݧ نمیپزه کہ
اشکال نداره یکم دیرتر ناهار میخوریم .علے دوست داره امشبم کہ میخواد بره گفتم براش درست کنم.
مادر علے از جاش بلند شدو اومد سمتم.کجا میخواد بره؟؟؟
واے اصلا حواسم نبود از دهنم پرید.
إم .إم هیچ جا ماماݧ
خودت گفتے امشب میخواد بره
ابروهامو دادم بالا و گفتم:مـݧ؟؟؟؟حتما اشتباه گفتم خدا فاطمہ رو رسوند .با موهاے بهم ریختہ و چهره ے خواب آلود وارد آشپز خونہ شد با دیدݧ مـݧ تعجب کرد :إ سلام زنداداش اینجایے تو؟؟؟؟
بہ سلام خانم .ساعت خواب??
واے انقد خستہ بودم بیهوش شدم
باشہ حالا برو دست و صورتتو بشور بیا بہ مـݧ کمک کـن با کمک فاطمہ غذا رو گذاشتم .تا آماده شدنش یکے دوساعت طول میکشید
علے پیش بابا رضا نشستہ بود
از پلہ هارفتم بالا .وارد اتاق علے شدم و درو بستم .
بہ در تکیہ دادم و نفس عمیقے کشیدم .اتاق بوے علے رو میداد
میتونست مرحم خوبے باشہ زمانے کہ علے نیست.همہ جا مرتب بود و ساک نظامیش و یک گوشہ ے اتاق گذاشتہ بود لباس هاش رو تخت بود
🍃🌹🍃🕊🍃🌹🍃

کنار تخت نشستم و سرمو گذاشتم رو لباس ها چشمامو بستم.نا خودآگاه یاد اوݧ باز و بند خونے کہ اردلاݧ آورده بود افتادم
اشک از چشمام جارے شد .قطرات اشک روے لباس ریخت
اشکهامو پاک کردم و چشمامو بستم ،دوست نداشتم بہ چیزے فکر کنم ،بہ یہ خواب طولانے احتیاج داشتم ،کاش میشد بعد از رفتنش بخوابم و ،وقتے کہ اومد بیدار شم.
با صداے بازو بستہ شدݧ در بہ خودم اومدم.
علے بود .
🍃🌹🍃🕊🍃🌹🍃

اسماء تنها اومدے بالا ؟؟چرا مـݧ صدا نکردے کہ بیام؟؟
آخہ داشتے با بابا رضا حرف میزدے
راستے علے نمیخواے بهشوݧ بگے؟؟
الاݧ با بابا رضا حرف زدم و گفتم بهش :بابا زیاد مخالفتے نداره اما مامان ،قرار شد بابا ماماݧ حرف بزنہ اسماء خوانواده ے تو چے؟؟
خوانواده ے مـݧ هم وقتے رضایت منو ببینـݧ راضے میشـن اسماء بگو بہ جوݧ علے راضے ام.راضے بودم اما ݧ ازتہ دل ،جوابے ندادم،غذارو بهونہ کردم و بہ سرعت رفتم پاییـن مادر علے یہ گوشہ نشستہ بود داشت گریہ میکرد پس بابا رضا بهش گفتہ بود .
با دیدݧ مـݧ از جاش بلند شد و اومد سمتم
چشماش پر از اشک بود
دوتا دستش و گذاشت رو بازومو گفت:اسماء ،دخترم راستش و بگو تو بہ رفتـݧ علے راضے
یا مامانم وقتے اردلاݧ میخواست بره افتادم،بغضم گرفت سرمو انداختم پاییـݧ و گفتم:بلہ پاهاش شل شد و رو زمیـݧ نشست
بر عکس ماماݧ آدم تو دارو صبورے بود و خودخوري میکرد .
دستش و گرفت بہ دیوار و بلند شد .و بہ سمت اتاقشوݧ حرکت کرد
خواستم برم دنبالش کہ بابا رضا اشاره کرد کہ نرو آهے کشیدم و رفتم بہ سمت آشپز خونہ .غذا آماده بود سفره رو آماده کردم و بقیہ رو صدا کردم .اولیـن نفر علے بود کہ با ذوق شوق اومد بعد هم فاطمہ و بابا رضا همہ نشستـݧ
علے پرسید:إ پس ماماݧ کو؟؟
بابا رضا از جاش بلند شد و گفت:شما غذارو بکشید مـݧ الاݧ صداش میکنم
بعد از چند دیقہ مادر علے بے حوصلہ اومد و نشست.غذا هارو کشیدم بہ جز علے و فاطمہ هیچ کسے دست و دلشوݧ بہ غذا نمیرفت علے متوجہ حالت مادرش شده بود و سعے میکرد با حرفاش مارو بخندونہ.
ساعت ۵بود گوشے و برداشتم و شماره ے اردلاݧ و گرفتم.
بعداز دومیـݧ بوق گوشے برداشت.
الو
الو سلام داداش
بہ اهلا وسهلا کربلایے اسماء خوبے خواهر؟؟یہ خبرے چیزے از خودت ندیا .مـݧ اخبارتو از شوهرت میگیرم
خندیدم و گفتم.خوبے داداش،زهرا خوبہ ؟؟
الحمدوللہ داداش میدونے کہ علے امروز داره میره ،میشہ تو قضیہ رو بہ ماماݧ اینا بگے؟؟
گفتم اسماء جان گفتے؟؟؟!!
آره خواهر.ما ساعت ۸میایم اونجا براے خدافظے آهے کشیدم و گفتم باشہ خدافظ.
ظاهرا مـݧ فقط نمیدونستم ،پس واسہ همیـݧ بهم زنگ نمیزنـݧ میخواݧ کہ تا قبل از رفتنش پیش علے باشم
. 🍃🌹🍃🕊🍃🌹🍃

ساعت بہ سرعت میگذشت .
باگذر زماݧ و نزدیک شدݧ بہ ترس ۸،طاقتم کم تر و کم تر میشد
تو دلم آشوب بود و قلبم بہ تپش افتاده بود
ساعت ۷و ربع بود.علے پاییـݧ پیش مامانش بود
تو آیینہ خودم ونگاه کردم .زیر چشمام گود افتاده بود ورنگ روم پریده بود .
لباس هامو عوض کردم و یکم بہ خودم رسیدم .
ساعت ۷ونیم شد
علے وارد اتاق شد بہ ساعت نگاهے کرد و بیخیال رو تخت نشست
میدونستم منتظر

《《کانال مــــــــــدافعان حـــــرم اهـل بیـــت🌴❤️
👇👇👇👇
خواهشا بیایید میخواهیم این کانال حذف کنیم🙏🌸
سلام از این پس کانالمون تو ایتا ادامه میدهیم و اونجا فعالیت میکنم

برنامه ایتارو نصب کنید از طریق لینگ زیر👇👇👇👇👇


https://eitaa.com/dl

بعدش از طریق لینگ زیر وارد بشید👇👇👇👇


http://eitaa.com/modafeanharam77


التماس دعا یا علی🙏
داستان های زیبا شهدا مدافع حرم

عکس های قدیمی از شهدا مدافع حرم

کلیپ هایی از شهدا مدافع حرم

و خبر های مهم شهدای مدافع حرم


با عضو شدن در کانال مدافعان حرم


در 🌹 ایتـــــا🌹