صرافی ملی تورنتو
318 members
64 photos
1 video
3 links
ارائه دهنده كليه خدمات ارزي
پرداخت همزمان با دستگاه كارتخوان
حواله مستقيم از كويت و امارات
داراى مجوز رسمى از كشور كانادا 🇨🇦
Tel:
416-388-8200
647-640-9949
416-804-0830

www.mellisarafi.com
https://instagram.com/mellisarafi
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 8950

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 9000


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 8980

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 9050


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 9090

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 9150


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 9070

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 9100


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 9100

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 9120


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 9090

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 9120


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 8850

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 8900


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 8700

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 8850


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎖صرافی ملی تورنتو🎖

💲 نرخ ویژه اعضا : فقط حضوری
نرخ فروش نقدی 8890

💲نرخ چک/درفت call. 0

💲واریز به حساب 8920


@mellisarafi

416-388-8200

021-87158058☎️تماس ازایران

⭐️⭐️اطمینان شما-اعتبار ماست⭐️⭐️y