સરકારી નોકરી ભરતી માહિતી
8K members
20 photos
31 files
868 links
● PSI, TALATI, GPSC, Police જેવી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મદદરૂપ થતું ગ્રુપ

● ગુજરાતનું એકમાત્ર ગ્રુપ કે જેમાં 7,900 થી પણ વધુ વિધાર્થીઓ એકસાથે મળીને પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે

⭐️ Contact : https://t.me/maruojasin

~ By www.maruojas.in
Download Telegram
to view and join the conversation
*👨🏻‍✈આર્મી ભરતી મેળો ગુજરાત (હિંમતનગર)*

*🔹પોસ્ટ:*
*૧. સોલ્જર જનરલ ડ્યૂટી., 2)સોલ્જર ક્લાર્કે.,3)સોલ્જર ટેક્નિકલ.4),સોલ્જર ટેક્નિકલ એવિએશન.,5)સોલ્જર સ્ટોરકીપર.,6)સોલ્જર ટ્રેડસમેન.*

*🔹ઓનલાઈન ફોર્મ ચાલુ થવાની તારીખ:-* 29/06/2019

*કુલ 21 જિલ્લાઓ માટે*
*🔹લશ્કરી ભરતી મેળાની તારીખ:-* 21 ઓગસ્ટ થી 9 સપ્ટેમ્બર.

*📬ફોર્મ તેમજ સંપૂર્ણ માહિતી માટે :*
✍🏻https://maruojas.in/indian-army-recruitment/
*💥📮ઇન્ડિયન પોસ્ટ (ભારતીય ટપાલ વિભાગ) માં 1735 જગ્યાઓ GDS પોસ્ટ માટે ની ભરતી 2019*

*કોઈ પણ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે*

*▪️પોસ્ટ નામ-*
*▪️ ગ્રામીણ ડાક સેવક*
*▪️લાયકાત-* 10 પાસ
*▪️છલ્લી તારીખ-* 05-07-2019

*▪️ફોર્મ ભરવા અને વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક ઓપન કરો*
▪️https://maruojas.in/india-post-indian-postal-department-recruitment/

ગુજરાત સરકાર ની ભરતી ની માહિતી માટે દરરોજ www.maruojas.in ની મુલાકાત લો

આ મેસેજ તમારા મિત્રો સાથે શેર જરૂર કરજો
💥💥 *ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર સુધારા જાહેરાત (જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૬, ૨૦૧૮૧૯, ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯)*

*જો આપે અગાઉ નથી ભર્યું ફોર્મ તો ભરવાની તક*

▪️*લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન* :: 16 જગ્યાઓ

▪️*માઇન્સ સુપર વાઇઝર* :: 50 જગ્યાઓ

▪️*ટેક્નિકલ આસિસ્ટન્ટ* :: 20 જગ્યાઓ

https://maruojas.in/gsssb-recruitment-ojas/
ઓજસ પર નવી ભરતી ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા *64 જુનિયર ક્લાર્ક* અને અન્ય પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત

https://maruojas.in/bhavnagar-municipal-corporation-bmc/
*💥📮ઇન્ડિયન પોસ્ટ (ભારતીય ટપાલ વિભાગ) માં 1735 જગ્યાઓ GDS પોસ્ટ માટે ની ભરતી 2019*

*કોઈ પણ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે*

*▪️પોસ્ટ નામ-*
*▪️ ગ્રામીણ ડાક સેવક*
*▪️લાયકાત-* 10 પાસ
*▪️છલ્લી તારીખ-* 05-07-2019

*▪️ફોર્મ ભરવા અને વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક ઓપન કરો*
▪️https://maruojas.in/india-post-indian-postal-department-recruitment/

ગુજરાત સરકાર ની ભરતી ની માહિતી માટે દરરોજ www.maruojas.in ની મુલાકાત લો

આ મેસેજ તમારા મિત્રો સાથે શેર જરૂર કરજો
💥ઓજસ પર નવી ભરતી ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા *64 જુનિયર ક્લાર્ક* અને અન્ય પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત

▪️https://maruojas.in/bhavnagar-municipal-corporation-bmc/

💥જીલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર દ્વારા *કુલ 23 જગ્યાઓ* પર ભરતી ની જાહેરાત
▪️https://maruojas.in/district-health-society-gandhinagar-recruitment/

*💥📮ઇન્ડિયન પોસ્ટ (ભારતીય ટપાલ વિભાગ) માં 1735 જગ્યાઓ GDS પોસ્ટ માટે ની ભરતી 2019*

*કોઈ પણ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે*

*▪️પોસ્ટ નામ-*
*▪️ ગ્રામીણ ડાક સેવક*
*▪️લાયકાત-* 10 પાસ
*▪️છલ્લી તારીખ-* 05-07-2019

*▪️ફોર્મ ભરવા અને વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક ઓપન કરો*
▪️https://maruojas.in/india-post-indian-postal-department-recruitment/

💥💥 *ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર સુધારા જાહેરાત (જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૬, ૨૦૧૮૧૯, ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯)*

*જો આપે અગાઉ નથી ભર્યું ફોર્મ તો ભરવાની તક*

▪️*લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન* :: 16 જગ્યાઓ

▪️*માઇન્સ સુપર વાઇઝર* :: 50 જગ્યાઓ

▪️*ટેક્નિકલ આસિસ્ટન્ટ* :: 20 જગ્યાઓ

https://maruojas.in/gsssb-recruitment-ojas/


*💥રાજકોટ મહાનગરપાલિકા માં ભરતી ની જાહેરાત*

https://maruojas.in/rajkot-municipal-corporation-rmc-recruitment/


ગુજરાત સરકાર ની ભરતી ની માહિતી માટે દરરોજ www.maruojas.in ની મુલાકાત લો

આ મેસેજ તમારા મિત્રો સાથે શેર જરૂર કરજો
💥 *GPSC State Tax Inspector Question Paper (09-06-2019)*

*GPSC દ્વારા આજે લેવાયેલ રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક ની પરિક્ષા નું પ્રશ્ન પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો*
👉 https://maruojas.in/gpsc-state-tax-inspector/
*💥રોજગાર ભરતી મેળો પાટણ નોકરી માટે ઉત્તમ તક*
▪️https://maruojas.in/rojgar-bharti-melo-in-patan/


*💥રોજગાર ભરતી મેળો મોડાસા નોકરી માટે ઉત્તમ તક*
▪️https://maruojas.in/rojgar-bharti-melo-in-modasa/

💥ઓજસ પર નવી ભરતી ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા *64 જુનિયર ક્લાર્ક* અને અન્ય પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત

▪️https://maruojas.in/bhavnagar-municipal-corporation-bmc/

💥જીલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર દ્વારા *કુલ 23 જગ્યાઓ* પર ભરતી ની જાહેરાત
▪️https://maruojas.in/district-health-society-gandhinagar-recruitment/

*💥📮ઇન્ડિયન પોસ્ટ (ભારતીય ટપાલ વિભાગ) માં 1735 જગ્યાઓ GDS પોસ્ટ માટે ની ભરતી 2019*

*કોઈ પણ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે*

*▪️પોસ્ટ નામ-*
*▪️ ગ્રામીણ ડાક સેવક*
*▪️લાયકાત-* 10 પાસ
*▪️છલ્લી તારીખ-* 05-07-2019

*▪️ફોર્મ ભરવા અને વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક ઓપન કરો*
▪️https://maruojas.in/india-post-indian-postal-department-recruitment/

💥💥 *ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર સુધારા જાહેરાત (જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૬, ૨૦૧૮૧૯, ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯)*

*જો આપે અગાઉ નથી ભર્યું ફોર્મ તો ભરવાની તક*

▪️*લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન* :: 16 જગ્યાઓ

▪️*માઇન્સ સુપર વાઇઝર* :: 50 જગ્યાઓ

▪️*ટેક્નિકલ આસિસ્ટન્ટ* :: 20 જગ્યાઓ

https://maruojas.in/gsssb-recruitment-ojas/


*💥રાજકોટ મહાનગરપાલિકા માં ભરતી ની જાહેરાત*

https://maruojas.in/rajkot-municipal-corporation-rmc-recruitment/


ગુજરાત સરકાર ની ભરતી ની માહિતી માટે દરરોજ www.maruojas.in ની મુલાકાત લો

આ મેસેજ તમારા મિત્રો સાથે શેર જરૂર કરજો
*🎓બિન સચિવાલય ક્લાર્ક - ૩૦૪૩ જગ્યા*
https://maruojas.in/gsssb-bin-sachivalay-clerk-office-assistant-bharti-2019-at-gsssb-gujarat-gov-in/
*💥ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ પર કુલ જગ્યાઓ 137 પર ભરતી ની જાહેરાત*
https://maruojas.in/gscscl-recruitment/
*💥ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી માં ભરતી ની જાહેરાત કુલ જગ્યાઓ 257 પદો પર જુનિયર ક્લાર્ક ની ભરતી*
https://maruojas.in/tag/gujarat-agricultural-universities-recruitment/
*💥વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ જગ્યાઓ 98 પર ભરતી ની જાહેરાત*
https://maruojas.in/vmc-recruitment/
*💥ગુજરાત કર્મચારી રાજ્ય વિમા નિગમ માં ભરતી ની જાહેરાત*
https://maruojas.in/tag/esic-online-application/
*💥સ્ટેટ બેંક માં ભરતી કુલ જગ્યાઓ 579 પદો પર ભરતી ની જાહેરાત*
https://maruojas.in/tag/sbi-recruitment/
*💥ભારતીય જીવન વીમા નિગમ માં ભરતી કુલ જગ્યાઓ 1753 પદો પર ભરતી ની જાહેરાત*
https://maruojas.in/tag/lic-recruitment/
*💥નવોદય વિદ્યાલય માં ભરતી કુલ જગ્યાઓ 370 પદો પર ભરતી ની જાહેરાત*
https://maruojas.in/tag/navodaya-vidyalaya-online-form/
આઈ ખેડૂત પર પશુપાલન માં સરકારી સહાય યોજના ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ
https://maruojas.in/i-khedut-yojana-2019/
સુરત મહાનગરપાલિકામાં *૫૫૫ જગ્યાઓ* પર ભરતી
https://maruojas.in/surat-smc-recruitment-application-form-www-suratmunicipal-gov-in/
ઈપીએફઓ માં *280 જગ્યાઓ* પર ભરતી
https://maruojas.in/employees-provident-fund-organization-epfo-recruitment-for-280-assistant-posts-2019/
જનરલ કેટેગરી ઉમેદવાર માટે ૧૦ % અનામત સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે મેળવશો ?

● અરજીનો નમૂનો

● અરજી સાથે જોડવાના ડોક્યુમેન્ટ

● આવક અંગેનું સોગંદનામું

● ૧૦ % અનામતનો પરિપત્ર

જરૂરી માહિતી : https://maruojas.in/ebc-certificate-information-in-gujarati/

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ સરકારી નોકરી ભરતી ની માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો : https://maruojas.in/government-job-on-whatsapp-group-link/

👍 દરેક ગ્રુપ તથા મિત્રો સાથે શેર કરશો.
*ઈન્ડિયન ઓઈલ કંપની માં ભરતી ની જાહેરાત*
જરૂરી માહિતી : https://maruojas.in/ongc-recruitment/

*બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ના તમામ જુના પેપર ડાઉનલોડ કરો.*
https://maruojas.in/bin-sachivalay-clerk-old-papers-model-papers/

*અમદાવાદ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ માં ભરતી ની જાહેરાત કુલ જગ્યાઓ ૩૫*
https://maruojas.in/dhs-ahmedabad-recruitment/

જનરલ કેટેગરી ઉમેદવાર માટે ૧૦ % અનામત સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે મેળવશો ?

જરૂરી માહિતી : https://maruojas.in/ebc-certificate-information-in-gujarati/

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ સરકારી નોકરી ભરતી ની માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો : https://maruojas.in/government-job-on-whatsapp-group-link/

👍 દરેક ગ્રુપ તથા મિત્રો સાથે શેર કરશો.
*અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો મોટી સંખ્યામાં ભરતી*
https://maruojas.in/rozgaar-bharti-mela-ahmedabad/

*સુરેન્દ્રનગર રોજગાર ભરતી મેળો*
https://maruojas.in/rojgar-bharti-melo-in-surendranagar/

*ઈન્ડિયન ઓઈલ કંપની માં ભરતી ની જાહેરાત*
જરૂરી માહિતી : https://maruojas.in/ongc-recruitment/

*બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ના તમામ જુના પેપર ડાઉનલોડ કરો.*
https://maruojas.in/bin-sachivalay-clerk-old-papers-model-papers/

*અમદાવાદ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ માં ભરતી ની જાહેરાત કુલ જગ્યાઓ ૩૫*
https://maruojas.in/dhs-ahmedabad-recruitment/

👍 દરેક ગ્રુપ તથા મિત્રો સાથે શેર કરશો.
*💥ONGC પેટ્રો એડિશન્સ લિમિટેડ (OPaL) માં એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ્સ માટે ની ભરતી 2019*
https://maruojas.in/ongc-petro-additions-limited-opal-recruitment/

*💥અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો મોટી સંખ્યામાં ભરતી*
https://maruojas.in/rozgaar-bharti-mela-ahmedabad/

*💥સુરેન્દ્રનગર રોજગાર ભરતી મેળો*
https://maruojas.in/rojgar-bharti-melo-in-surendranagar/

*💥ઈન્ડિયન ઓઈલ કંપની માં ભરતી ની જાહેરાત*
જરૂરી માહિતી : https://maruojas.in/ongc-recruitment/

*💥બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ના તમામ જુના પેપર ડાઉનલોડ કરો.*
https://maruojas.in/bin-sachivalay-clerk-old-papers-model-papers/

*💥અમદાવાદ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ માં ભરતી ની જાહેરાત કુલ જગ્યાઓ ૩૫*
https://maruojas.in/dhs-ahmedabad-recruitment/

👍 દરેક ગ્રુપ તથા મિત્રો સાથે શેર કરશો.
💥 *GPSC State Tax Inspector Official Provisional Answer Key Declared (09-06-2019)*

*GPSC દ્વારા તા. ૦૯-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ લેવાયેલ રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક ની પરિક્ષા ની ઓફિસિયલ પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જાહેર.*
*આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો*
👉 https://maruojas.in/gpsc-state-tax-inspector/
💥ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા *64 જુનિયર ક્લાર્ક* અને અન્ય પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત

▪️https://maruojas.in/bhavnagar-municipal-corporation-bmc/

💥જીલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર દ્વારા *કુલ 23 જગ્યાઓ* પર ભરતી ની જાહેરાત
▪️https://maruojas.in/district-health-society-gandhinagar-recruitment/


*🚘ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢાવવું છે? સાવ સરળ છે રીત ખર્ચ છે માત્ર 400 રૂપિયા- મિત્રોને પણ શેર કરો*

▪️https://maruojas.in/driving-license-the-simple-way-is-to-spend-only-rs-400-share-it-with-friends/

*એમઝોન મહાઓફર બુટ ૫ જોડી ફક્ત ૮૯૯ માં લેવા માટે અહીં ક્લિક કરો*
Chevit Men's Combo Pack of 5 Casual Shoes (Loafers & Sneakers Shoes)

▪️https://amzn.to/2EKGVxe

આઈ ખેડૂત પર પશુપાલન માં સરકારી સહાય યોજના ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ

▪️https://maruojas.in/i-khedut-yojana-2019/

સરકારી નોકરી ભરતી માહિતી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં માં જોડાવા માટે ની લિંક જો તમારા મિત્રો ને એડ કરવા હોય તો આ લિંક એમને સેઠ કરો

▪️https://maruojas.in/government-job-on-whatsapp-group-link/
*💥ગુજરાતમાં જન્મેલા વિદ્યાર્થીઓને હવે ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ નહીં લેવું પડે:નીતિન પટેલ*

https://maruojas.in/domestic-certificate-of-domicile-in-gujarat-should-not-be-taken-nitin-patel/

*💥ONGC પેટ્રો એડિશન્સ લિમિટેડ (OPaL) માં એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ્સ માટે ની ભરતી 2019*
https://maruojas.in/ongc-petro-additions-limited-opal-recruitment/

*💥ઈન્ડિયન ઓઈલ કંપની માં ભરતી ની જાહેરાત*
જરૂરી માહિતી : https://maruojas.in/ongc-recruitment/

*💥બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ના તમામ જુના પેપર ડાઉનલોડ કરો.*
https://maruojas.in/bin-sachivalay-clerk-old-papers-model-papers/

*💥અમદાવાદ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ માં ભરતી ની જાહેરાત કુલ જગ્યાઓ ૩૫*
https://maruojas.in/dhs-ahmedabad-recruitment/

👍 દરેક ગ્રુપ તથા મિત્રો સાથે શેર કરશો.
*દરેક માટે ઉપયોગી માહિતી માગૅ અકસ્માત કેસમાં ગુજરાત સરકાર જે ૫૦ હજાર ની સહાય આપે છે તેનું અરજી ફોર્મ તથા જીઆર જરૂર ડાઉનલોડ કરો*

આ માહિતી એટલી ઉપયોગ છે કે ગમે ત્યારે ગમે તેને જરૂર પડે એટલે એક વાર જરૂર વાંચો અને શેર કરો

આ માહિતી ઓછા માં ઓછી ૧૦લાખ લોકો સુધી પહોચાડવી છે તમે ફક્ત ૧૦૦ લોકો ને મોકલો આભાર

▪️https://maruojas.in/vahan-akasmat-sahay-gujarat-sarkar-government-scheme-rs-50000-rs-help-from-gujarat-government/

*🙏🏻આ માહિતી તમામ ને શેર કરો કોઈ નું જીવન બચાવી શકે છે*
*ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ગુજરાતમાં ૧૯૪૯ જગ્યાની ભરતી*

ગ્રામ વિકાસ વિભાગમાં આઉટસોર્સિંગથી રાજય, જિલ્લા તથા તાલુકાકક્ષાની કુલ ૧૯૪૯ જગ્યાઓ ભરવામાં આવનાર છે.

અરજદારોએ પોતાની અરજી સાથે ચેકલીસ્ટ પણ મોકલવું. જેનો નમૂનો અહીં ફોરવર્ડ કરેલ છે.

અરજી , ચેકલીસ્ટ , ઇમેઇલ માટે લિંક ખોલવી : https://maruojas.in/gram-vikas-vibhag-gujarat-bharti/

નોકરીની જરૂરિયાત બધાને છે તો ગુજરાતના તમામ ગ્રુપમાં શેર કરશો..