پيش دبستاني🍃مهد سبز🍃مهداد
1 subscriber
114 photos
39 videos
10 links
مهد كودك ٤ ستاره مهداد
پذيرش از 6 ماه تا 6 سال
www.mahdemahdad.com
instagram.com/mahde_koodak_mahdad
+98 2165280940
+98 2165280941
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel name was changed to «پيش دبستاني🍃مهد سبز🍃مهداد»
🍃بازي فرايندي لذت بخش ، محرک و غير مستقيم است که کودکان در جريان سيال آن به اکتشاف مفهوم " خود" مي رسند . بازي هايي که محور آن حرکت است راحت ترين و سريع ترين مسير را براي کشف دروني و تحرک قابليت هاي مغزي کودکان فراهم مي سازد . حرکت از يک سو اصلي ترين بازي و از سوي ديگر بنيادي ترين ابزار عصب شناختي رشد دوران کودکي است. در درون حرکت ويژگي هايي چون ريتم ، هماهنگي ، آهنگ و موسيقي وجود دارد . بخصوص بازي هاي قاعده دار که وجه ساده نمايش ، موسيقي و شعر و ترانه است . اين نوع بازي ها ظرفيت هاي حسي و حرکتي کودکان را به گونه اي هدفدار به کار مي گيرد . حرکات ريتميک بدليل برخورداري از دو ويژگي " حرکت " و " ريتم " از اهميت ويژه اي برخوردارند . اگر حرکت را به عنوان عامل تاثير گذار بر رشد همه جانبه کودک در نظر آوريم . از دو منظر مي توان به آن نگريست . يکي به معناي عام آن که از حرکت هاي به ظاهر بي هدف دوره نوزادي و جنب و جوش و فعاليت هاي کودکانه گرفته تا بازي ها و حرکت هاي هدفمند سنين بعدي را شامل مي شود و ديگري حرکت به معناي خاص و دقيق تر آن که در بر گيرنده ويژگي هايي است که از کاربرد آن به نتايج خاص و مورد نظر مي توان دست يافت مانند حرکات كششي)
     ناگفته پيداست گيرايي کلام و حرکات موزون براي کودکان تا حدي است که کودک بارها و بارها به تکرار مي پردازد و از تکرار خسته نمي شود و اين تکرار البته مي تواند مسيري باشد براي ايجاد فضاي تمرين در جهت تسلط مهارت هاي ادراکي – حرکتي .
      به همين صورت به جهت پيشرفت حافظه توالي ديداري و شنيداري ، افزايش آگاهي موزون فيزيکي ، پيشرفت هماهنگي چشم و دست و حرکات درشت مي توان از کودک خواست تا با يک روند منظم با انگشتان بشکن بزند ، با دست هايش کف بزند . بطور مثال : دو بار بشکن زده و سه بار کف بزند ، و يا از کودکان بخواهيم فعاليت را بصورت دو تايي با استفاده از موسيقي انجام دهند.  جهت اجتماعي شدن کودکان نيز با استفاده از موسيقي و نوعي بازي مشارکتي مي توان اهداف مهمي را دنبال نمود به عنوان مثال با پخش موسيقي کودکاني را که در دو گروه درون و بيرون يک دايره ايستاده اند در جهت هاي متفاوت به حرکت واداشته و با قطع موسيقي فرمان ايست و گرفتن دست نفر مقابل انجام مي شود فرامين آموزگار در طي بازي جنبه ادراکي – حرکتي داشته و هماهنگي و دقت کودک را مي طلبد 👇🍃.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لطفا در اينستاگرام به صورت استوري و دركانالهايي كه هستيد نشد بديد.
اميدوارم حتي شده يك خانواده از رفتن منصرف شود