فروشگاه لنگرجوجه
353 subscribers
488 photos
28 videos
1 file
241 links
فروشگاه اینترنتی لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات دام و طیور و گلخانه
🔻مرکز پخش انواع جوجه‌ی یک‌روزه و نیمچه:
🔻مرغ بومی/گوشتی
🔻اردک
🔻بوقلمون
🔻بلدرچين
🔻شترمرغ
🐓آموزش نکات مربوط به پرورش طیور🐓۰۹۱۱۵۵۱۷۶۷۰📱
مهندس حسینی
Download Telegram
to view and join the conversation
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
سه‌شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 ریال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 410 – 420 ریال
پلاس 400 – 410 ریال
فلکس 400 – 410 ریال
هوبارد 390 – 400 ریال
کاب 390 – 400 ریال
آرین 000 - 000 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1550 - 1750 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1470 - 1480 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2030 - 2100 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 7550 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 2450 ریال
کره تهران 3720 ریال
چین تهران 3480 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 2450 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5550 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریاللنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 ریال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 420 – 430 ریال
پلاس 410 – 420 ریال
فلکس 410 – 420 ریال
هوبارد 400 – 410 ریال
کاب 400 – 410 ریال
آرین 000 - 000 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1550 - 1750 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1470 - 1480 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2030 - 2100 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 7550 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 2450 ریال
کره تهران 3720 ریال
چین تهران 3480 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 2450 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5550 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریاللنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 ریال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 460 – 470 ریال
پلاس 450 – 460 ریال
فلکس 450 – 460 ریال
هوبارد 440 – 450 ریال
کاب 440 – 450 ریال
آرین 000 - 000 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1600 - 1800 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1640 - 1650 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2220 - 2300 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 7550 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 2450 ریال
کره تهران 3720 ریال
چین تهران 3480 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 2450 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5550 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت نهاده‌های دام و طیور
پنجشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1780 - 1990 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1640 - 1650 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2220 - 2300 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 7550 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 2450 ریال
کره تهران 3720 ریال
چین تهران 3480 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 2450 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5550 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۱

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 ریال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 490 – 500 ریال
پلاس 480 – 490 ریال
فلکس 480 – 490 ریال
هوبارد 470 – 480 ریال
کاب 470 – 480 ریال
آرین 000 - 000 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1810 - 2030 ریال
مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1760 - 1770 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2390 - 2450 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 7550 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 2450 ریال
کره تهران 3720 ریال
چین تهران 3480 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 2450 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5550 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت نهاده‌های دام و طیور
دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1660 - 1860 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1690 - 1700 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2290 - 2360 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 9400 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3150 ریال
کره تهران 5200 ریال
چین تهران 4800 ریال
اندونزی تهران 5200 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3100 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5100 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 490 – 500 ریال
پلاس 480 – 490 ریال
فلکس 480 – 490 ریال
هوبارد 470 – 480 ریال
کاب 470 – 480 ریال
آرین 000 - 000 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1660 - 1860 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1690 - 1700 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2290 - 2360 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8950 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3150 ریال
کره تهران 5150 ریال
چین تهران 4750 ریال
اندونزی تهران 5150 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3050 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5050 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 490 – 500 ریال
پلاس 480 – 490 ریال
فلکس 480 – 490 ریال
هوبارد 470 – 480 ریال
کاب 470 – 480 ریال
آرین 000 - 000 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1660 - 1860 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1990 - 2000 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2600 - 2670 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8950 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3150 ریال
کره تهران 5150 ریال
چین تهران 4750 ریال
اندونزی تهران 5150 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3050 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5050 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت نهاده‌های دام و طیور
پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1660 - 1860 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1990 - 2000 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2600 - 2670 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8950 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3150 ریال
کره تهران 5150 ریال
چین تهران 4750 ریال
اندونزی تهران 5150 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3050 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5050 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت نهاده‌های دام و طیور
دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1600 - 1800 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1900 - 1910 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2460 - 2530 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8900 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3200 ریال
کره تهران 5200 ریال
چین تهران 4950 ریال
اندونزی تهران 5200 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3250 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5200 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
سه‌شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 330 – 340 ریال
پلاس 320 – 330 ریال
فلکس 320 – 330 ریال
هوبارد 310 – 320 ریال
کاب 310 – 320 ریال
آرین 300 - 310 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1600 - 1800 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1900 - 1910 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2460 - 2530 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8900 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3200 ریال
کره تهران 5200 ریال
چین تهران 4950 ریال
اندونزی تهران 5200 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3250 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5200 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 330 – 340 ریال
پلاس 320 – 330 ریال
فلکس 320 – 330 ریال
هوبارد 310 – 320 ریال
کاب 310 – 320 ریال
آرین 300 - 310 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1600 - 1800 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1900 - 1910 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2460 - 2530 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8900 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3200 ریال
کره تهران 5200 ریال
چین تهران 4950 ریال
اندونزی تهران 5200 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3250 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5200 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 360 – 370 ریال
پلاس 350 – 360 ریال
فلکس 350 – 360 ریال
هوبارد 340 – 350 ریال
کاب 340 – 350 ریال
آرین 330 - 340 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1620 - 1820 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
2090 - 2100 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2710 - 2780 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8900 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3200 ریال
کره تهران 5200 ریال
چین تهران 4950 ریال
اندونزی تهران 5200 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین nb تهران 3250 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 5200 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 390 – 400 ریال
پلاس 380 – 390 ریال
کاب 380 – 390 ریال
فلکس 380 – 390 ریال
هوبارد 370 – 380 ریال
آرین 360 - 370 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1400 - 1570 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
2150 - 2160 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
3000 - 3300 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 9000 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3750 ریال
کره تهران 6150 ریال
چین تهران 5750 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین اوکتور تهران 3650 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 7150 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
فروشگاه لنگرجوجه گیلان
فروش ویژه سینی نشا به قیمت تعاونی
فقط ۷۰۰۰تومان بصورت عمده
با ۲ سال گارانتی بی قید و شرط
ارسال به سراسر کشور
تعداد محدود
لنگرود_کیاکلایه_۲۰۰متر قبل از میدان الغدیر
مهندس حسینی
۰۹۱۱۵۵۱۷۶۷۰
۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 410 – 420 ریال
پلاس 400 – 410 ریال
کاب 400 – 410 ریال
فلکس 400 – 410 ریال
هوبارد 390 – 400 ریال
آرین 380 - 390 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1370 - 1540 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1440 - 2160 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
3000 - 3200 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 9000 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3750 ریال
کره تهران 6150 ریال
چین تهران 5750 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین اوکتور تهران 3650 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 7150 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 490 – 500 ریال
پلاس 480 – 490 ریال
کاب 480 – 490 ریال
فلکس 480 – 490 ریال
هوبارد 470 – 480 ریال
آرین 460 - 470 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1350 - 1520 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 144100ریال
کارمزد و حق العمل
1440 - 2220 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 204000 ریال
کارمزد و حق العمل
2040 - 3200 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 8800 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3600 ریال
کره تهران 5900 ریال
چین تهران 5400 ریال
اندونزی تهران 5900 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین اوکتور تهران 3500 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 6900 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله تهران 1580 ریال
کارمزد سویا تصفیه فله مازندران 1600 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh
قیمت جوجه‌ی یکروزه‌ی گوشتی و نهاده‌های دام و طیور
شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

جوجه یکروزه گوشتی :
قیمت مصوب کلیه نژادها 42000 یال
هزینه کارمزد و حق العمل
راس 520 – 530 ریال
پلاس 510 – 520 ریال
کاب 510 – 520 ریال
فلکس 510 – 520 ریال
هوبارد 500 – 510 ریال
آرین 490 - 500 ریال
واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری
واریز وجه کارمزد به حساب شرکت
مجموع وجه جوجه و کارمزد 42000 ریال

تخم مرغ:
قیمت مصوب 145000 ریال
کارمزد و حق العمل
تهران 1170 - 1300 ریال

مرغ گوشتی زنده تهران:
قیمت مصوب 171000ریال
کارمزد و حق العمل
1710 - 1720 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :
قیمت مصوب 249000 ریال
کارمزد و حق العمل
2330 - 2490 ریال

ذرت خارجی:
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازرگاه

جو خارجی :
قیمت مصوب 17000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 33000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه سویا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 26500 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

دانه کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 29000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

سبوس گندم :
قیمت مصوب 14000 ریال
خرید صرفا از طریق بازارگاه

کنجاله کلزا :
وارداتی در مبادی ورودی کشور 25500 ریال

متیونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 9200 ریال

لیزین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
دگوسا تهران 3900 ریال
کره تهران 6200 ریال
چین تهران 5700 ریال
اندونزی تهران 6200 ریال

کولین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین اوکتور تهران 3800 ریال

ترئونین :
قیمت مصوب 00000 ریال
کارمزد و حق العمل
چین فوفنگ تهران 7200 ریال

سبوس برنج :
دو کوب سنتی 10000 ریال
کامپیوتری مدرن 8500 ریال
درجه (1) 11500 ریال

روغن :
قیمت مصوب خام سویا وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
کارمزدخام سویا فله مازندران 1660 ریال
قیمت مصوب خام کلزا وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال
قیمت مصوب پالم وارداتی در مبادی ورودی کشور 51000 ریال
قیمت مصوب خام آفتاب وارداتی در مبادی ورودی کشور 55000 ریال


لنگرجوجه عرضه‌کننده‌ی تجهیزات مرغداری، دامداری، گلخانه‌ای و انواع جوجه‌ی زنده
☎️ ۰۱۳۴۲۵۵۵۱۵۵
@langarjoojeh