فروشگاه اینترنتی لاله‌زار
425 subscribers
130 photos
7 links
فروش کالای برق ساختمان، برق صنعتی، ابزار دقیق

تلفن : 02186036801
همراه : 09917888760
فکس : 02188946063

تماس با ادمین : @lalezaar_admin
ایمیل : info@lalezaar.com
آدرس اینترنتی : www.lalezaar.com
Download Telegram
فروشگاه لاله زار www.lalezaar.com

🌔 دوشنبه 31تیر1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
فروشگاه لاله زار www.lalezaar.com

🌔 سه شنبه 1 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
فروشگاه لاله زار www.lalezaar.com

🌔 چهارشنبه 2 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
فروشگاه لاله زار www.lalezaar.com

🌔 شنبه 5 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
فروشگاه لاله زار www.lalezaar.com

🌔 دوشنبه 7 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔 چهارشنبه 9 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔شنبه 19 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔پنجشنبه 24 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔دوشنبه 28 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔پنجشنبه 31 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔شنبه 2 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
فروشگاه لاله زار www.lalezaar.com


✳️ محصولات زانیس موجود شد.📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔یکشنبه 10 مرداد 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔دوشنبه 11 شهریور 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔چهارشنبه13 شهریور 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔یکشنبه 17 شهریور 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔شنبه 23 شهریور 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔سه شنبه 26 شهریور 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔چهارشنبه 27 شهریور 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online
🌔دوشنبه 8 مهرماه 1398لامپ حبابی 7 وات هالی استار : 13096 تومان

لامپ حبابی 9 وات هالی استار : 13866 تومان

لامپ حبابی 12 وات هالی استار : 16388 تومان

لامپ حبابی 15 وات هالی استار : 19434 تومان

لامپ حبابی 20 وات هالی استار : 29414 تومان

📞 تماس 02186036801 - 09917888760 - @lalezaar_admin

#قیمت_لامپ_LED


@lalezaar_online