کمک یاری
162 subscribers
11 photos
746 links
جستجوی پرستار و مراقب برای نگهداری سالمند، کودک و معلول
جستجوی خانه دار و آشپز برای امور منزل
دارای نماد اعتماد الکترونیک
ارتباط مستقیم و بدون هزینه های سنگین موسسات
www.komakyari.com
02188391428
02188391702
Telegram ID: @komakyaricom
تلگرام 09901962095
Download Telegram
to view and join the conversation
📌 amir esmati
#پرستار_مرد
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13583
📌 لیلا رادمنش
#خانه_دار_زن 47 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
آشپزی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این خانه دار در
https://www.komakyari.com/chef/10445
📌 مرضیه اسماعیل زاده
#پرستار_زن 30 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
کار با کودک

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13589
📌 فرهاد حکمت
#پرستار_مرد 30 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی

توانایی کار با:
سالمند مرد
کودک پسر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13596
📌 معصومه حشمتی
#پرستار_زن 40 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13622
📌 کامل محمودی
#پرستار_مرد 25 ساله
شهر #تبریز

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
داشتن مدرک
توانایی کمک برای جابجایی فرد
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13657
📌 اسماعیل حیدری
#خانه_دار_مرد 22 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
آشپزی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این خانه دار در
https://www.komakyari.com/chef/13649
📌 اسماعیل حیدری
#پرستار_مرد 22 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
داشتن مدرک
توانایی کمک برای جابجایی فرد
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13649
📌 اسماعیل حیدری
#پرستار_مرد 22 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
داشتن مدرک
توانایی کمک برای جابجایی فرد
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13649
📌 حوری بابایی
#خانه_دار_زن 45 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
آشپزی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این خانه دار در
https://www.komakyari.com/chef/13647
📌 حوری بابایی
#پرستار_زن 45 ساله
شهر #تهران

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13647
📌 محمد علی افضلی
#سرایدار_مرد 39 ساله
شهر #شیراز

شرایط و قابلیت:
وضعیت تاهل: مجرد
دارای گواهی عدم سو پیشینه
سیگاری نیستم.

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این سرایدار در
https://www.komakyari.com/janitor/13643
📌 Leyli Arefi
#خانه_دار_زن 39 ساله
شهر #پردیس

توانایی و قابلیت:
آشپزی
کارهای ساده منزل

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این خانه دار در
https://www.komakyari.com/chef/13636
📌 بهزاد چگینی
#پرستار_مرد 32 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی

توانایی کار با:
سالمند مرد
معلول خانم
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13663
📌 صبا دولت آبادی
#پرستار_زن 42 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
داشتن مدرک
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13626
📌 حوری بابایی
#پرستار_زن 45 ساله
شهر #تهران

توانایی کار با:
سالمند مرد
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13647
📌 نارین گل شفیرلو
#پرستار_زن 51 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی

توانایی کار با:
سالمند خانم
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13670
📌 وجیهه سیری نژاد
#پرستار_زن 48 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی

توانایی کار با:
سالمند خانم
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13669
📌 معصومه حشمتی
#پرستار_زن 47 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی

توانایی کار با:
سالمند خانم
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13668
📌 سمیرا وحیدی
#پرستار_زن 30 ساله
شهر #تهران

توانایی و قابلیت:
توانایی حضور شبانه روزی

توانایی کار با:
سالمند خانم

تماس با پشتیبانی
اطلاعات کامل این پرستار در
https://www.komakyari.com/nurse/13675