تشریفات کهن
28 members
37 photos
1 video
2 files
6 links
تشریفات کهن در شیراز
Download Telegram
to view and join the conversation
https://t.me/kohancatering ◀️ لینک تلگرام
https://t.me/kohancatering ◀️ لینک تلگرام
جدول زمانبندی کارهای عروسی.pdf
766.1 KB
جدول زمانبندی کارهای عروسی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تشریفات کهن (خنچه عقد)
همکاری با برترین گریمور صورت کودکان https://t.me/kohancatering ▶️ لینک تلگرام
UV party https://t.me/kohancatering ◀️ لینک تلگرام
چیدمان میز کیک https://t.me/kohancatering ▶️ لینک تلگرام
https://t.me/kohancatering ◀️ لینک تلگرام
تشریفات کهن پیشاپیش فرا رسیدن نوروز باستانی، یادگار شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار تبریک می گوید.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 30 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 27 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 20 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 18 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 9 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.