کشت آوران یزد
91 members
138 photos
50 videos
174 links
شرکت خدمات مهندسی و کشاورزی کشت آوران یزد
ساخت و تجهیز گلخانه های مدرن در سطح کشور
تولید و توزیع قطعات و لوازم گلخانه
Download Telegram
to view and join the conversation
شرکت خدمات مهندسی کشت آوران یزد
- مجهز به پیشرفته ترین و بزرگترین کارگاه تولید سازه های گلخانه ، قطعات و تجهیزات گلخانه
مدیرعامل : مهندس جلیلی 09131516414
مدیر مالی : مهندس محبی 09900370145
مدیر فروش : مهندس مدرسی 09134483764
کارشناس تغذیه و کشت هیدروپونیک : مهندس مباشری 09138215793
کارشناس نصب تجهیزات و سیستم ها : آقای صداقت 09101518192
تلفن دفتر مرکزی :
035-38249009
035-38246661
فکس : داخلی 16
ما در آیینه فردا به زمان می نگریم
www.keshtavaran.com
https://t.me/keshtavaranyazd
keshtavaranyazd_co@yahoo.com
https://www.instagram.com/keshtavaranyazd_co/
https://chat.whatsapp.com/EPSYM5CXjSR7IzI819FKzI
#گلخانه_اسپانیایی
#قطعات_گلخانه
#تجهیزات_گلخانه
#پوشش_گلخانه
#هیدروپونیک
#گلخانهکوچکمقیاس
شرکت خدمات مهندسی کشت آوران یزد
- ساخت و تهیه بسترهای کشت هیدروپونیک
- طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس (30 الی 300 مترمربع)
مدیرعامل : مهندس جلیلی 09131516414
مدیر مالی : مهندس محبی 09900370145
مدیر فروش : مهندس مدرسی 09134483764
کارشناس تغذیه و کشت هیدروپونیک : مهندس مباشری 09138215793
کارشناس نصب تجهیزات و سیستم ها : آقای صداقت 09101518192
تلفن دفتر مرکزی :
035-38249009
035-38246661
فکس : داخلی 16
ما در آیینه فردا به زمان می نگریم
www.keshtavaran.com
https://t.me/keshtavaranyazd
keshtavaranyazd_co@yahoo.com
https://www.instagram.com/keshtavaranyazd_co/
https://chat.whatsapp.com/EPSYM5CXjSR7IzI819FKzI
#گلخانه_اسپانیایی
#گلخانه_سازی
#قطعات_گلخانه
#تجهیزات_گلخانه
#پوشش_گلخانه
#هیدروپونیک
#گلخانه_کوچک_مقیاس
www.keshtavaran.comشرکت خدمات مهندسی کشت آوران یزد
بیش از دو دهه فعالیت در زمینه طراحی ، ساخت و اجرای صدها گلخانه مدرن در سراسرکشور
- ساخت و تهیه بسترهای کشت هیدروپونیک
- طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس (30 الی 300 مترمربع)
مدیرعامل : مهندس جلیلی 09131516414
مدیر مالی : مهندس محبی 09900370145
مدیر فروش : مهندس مدرسی 09134483764
کارشناس تغذیه و کشت هیدروپونیک : مهندس مباشری 09138215793
کارشناس نصب تجهیزات و سیستم ها : آقای صداقت 09101518192
تلفن دفتر مرکزی :
035-38249009
035-38246661
فکس : داخلی 16
ما در آیینه فردا به زمان می نگریم
www.keshtavaran.com
https://t.me/keshtavaranyazd
keshtavaranyazd_co@yahoo.com
https://www.instagram.com/keshtavaranyazd_co/
https://chat.whatsapp.com/EPSYM5CXjSR7IzI819FKzI
#گلخانه_اسپانیایی
#گلخانه_سازی
#قطعات_گلخانه
#تجهیزات_گلخانه
#پوشش_گلخانه
#هیدروپونیک
#گلخانه_کوچک_مقیاس
شرکت خدمات مهندسی کشت آوران یزد
بیش از دو دهه فعالیت در زمینه طراحی ، ساخت و اجرای صدها گلخانه مدرن در سراسرکشور
- ساخت و تهیه بسترهای کشت هیدروپونیک
- طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس (30 الی 300 مترمربع)
مدیرعامل : مهندس جلیلی 09131516414
مدیر مالی : مهندس محبی 09900370145
مدیر فروش : مهندس مدرسی 09134483764
کارشناس تغذیه و کشت هیدروپونیک : مهندس مباشری 09138215793
کارشناس نصب تجهیزات و سیستم ها : آقای صداقت 09101518192
تلفن دفتر مرکزی :
035-38249009
035-38246661
فکس : داخلی 16
ما در آیینه فردا به زمان می نگریم
www.keshtavaran.com
https://t.me/keshtavaranyazd
keshtavaranyazd_co@yahoo.com
https://www.instagram.com/keshtavaranyazd_co/
https://chat.whatsapp.com/EPSYM5CXjSR7IzI819FKzI
#گلخانه_اسپانیایی
#گلخانه_سازی
#قطعات_گلخانه
#تجهیزات_گلخانه
#پوشش_گلخانه
#هیدروپونیک
#گلخانه_کوچک_مقیاس
مهندسی، هنر رسیدن به یک‌راه حل خوب است
روزت مبارک مهندس
شرکت خدمات مهندسی کشت آوران یزد
بیش از دو دهه فعالیت در زمینه طراحی ، ساخت و اجرای صدها گلخانه مدرن در سراسرکشور
- ساخت و تهیه بسترهای کشت هیدروپونیک
- طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس (30 الی 300 مترمربع)
مدیرعامل : مهندس جلیلی 09131516414
مدیر مالی : مهندس محبی 09900370145
مدیر فروش : مهندس مدرسی 09134483764
کارشناس تغذیه و کشت هیدروپونیک : مهندس مباشری 09138215793
کارشناس نصب تجهیزات و سیستم ها : آقای صداقت 09101518192
تلفن دفتر مرکزی :
035-38249009
035-38246661
فکس : داخلی 16
ما در آیینه فردا به زمان می نگریم
www.keshtavaran.com
https://t.me/keshtavaranyazd
keshtavaranyazd_co@yahoo.com
https://www.instagram.com/keshtavaranyazd_co/
https://chat.whatsapp.com/EPSYM5CXjSR7IzI819FKzI
#گلخانه_اسپانیایی
#گلخانه_سازی
#قطعات_گلخانه
#تجهیزات_گلخانه
#پوشش_گلخانه
#هیدروپونیک
#گلخانه_کوچک_مقیاس
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اجرای پروژه 5 هکتاری کشت هیدروپونیک - اصفهان
شرکت خدمات مهندسی کشت آوران یزد
بیش از دو دهه فعالیت در زمینه طراحی ، ساخت و اجرای صدها گلخانه مدرن در سراسرکشور
- ساخت و تهیه بسترهای کشت هیدروپونیک
- طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس (30 الی 300 مترمربع)
مدیرعامل : مهندس جلیلی 09131516414
مدیر مالی : مهندس محبی 09900370145
مدیر فروش : مهندس مدرسی 09134483764
کارشناس تغذیه و کشت هیدروپونیک : مهندس مباشری 09138215793
کارشناس نصب تجهیزات و سیستم ها : آقای صداقت 09101518192
تلفن دفتر مرکزی :
035-38249009
035-38246661
فکس : داخلی 16
ما در آیینه فردا به زمان می نگریم
www.keshtavaran.com
https://t.me/keshtavaranyazd
keshtavaranyazd_co@yahoo.com
https://www.instagram.com/keshtavaranyazd_co/
https://chat.whatsapp.com/EPSYM5CXjSR7IzI819FKzI
#گلخانه_اسپانیایی
#گلخانه_سازی
#قطعات_گلخانه
#تجهیزات_گلخانه
#پوشش_گلخانه
#هیدروپونیک
#گلخانه_کوچک_مقیاس
آغوش گرم پدر میگفت:گرمای خورشید "افسانه" است...
«روز پـــــــــــــدر مبارک»
شرکت خدمات مهندسی کشت آوران یزد
بیش از دو دهه فعالیت در زمینه طراحی ، ساخت و اجرای صدها گلخانه مدرن در سراسرکشور
- ساخت و تهیه بسترهای کشت هیدروپونیک
- طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس (30 الی 300 مترمربع)
مدیرعامل : مهندس جلیلی 09131516414
مدیر مالی : مهندس محبی 09900370145
مدیر فروش : مهندس مدرسی 09134483764
کارشناس تغذیه و کشت هیدروپونیک : مهندس مباشری 09138215793
کارشناس نصب تجهیزات و سیستم ها : آقای صداقت 09101518192
تلفن دفتر مرکزی :
035-38249009
035-38246661
فکس : داخلی 16
ما در آیینه فردا به زمان می نگریم
www.keshtavaran.com
https://t.me/keshtavaranyazd
keshtavaranyazd_co@yahoo.com
https://www.instagram.com/keshtavaranyazd_co/
https://chat.whatsapp.com/EPSYM5CXjSR7IzI819FKzI
#گلخانه_اسپانیایی
#گلخانه_سازی
#قطعات_گلخانه
#تجهیزات_گلخانه
#پوشش_گلخانه
#هیدروپونیک
#گلخانه_کوچک_مقیاس