کلام علی علیه السلام
3 subscribers
13 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
و درود خدا بر او فرمود: سرمایه ای از عقل سودمندتر نیست، و تنهایی ترسناكتر از خودبینی، و عقلی چون دوراندیشی، و بزرگواری چون توفیق الهی، و تجارتی چون عمل صالح، و سودی چون پاداش الهی، و پارسایی چون فروتنی، و شرافتی چون دانش، و عزتی چون بردباری، و پشتیبانی چون مشورت كردن نیست.
@kalameali
دنیا پر از عبرت است;
امّا پرده ی غفلت
جلوی آنها را گرفته است

پند های امیرالمؤمنین( ع)
نهج البلاغه
@kalameali
نزد خویش خوار است
کسی ک ...
زبانش را
حکمران خود گرداند

پند های امیر المؤمنین (ع)
نهج البلاغه
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: ای فرزند آدم! روزی دو گونه است، روزیی كه تو آن را جویی، و روزیی كه تو را می جوید، كه اگر به سراغش نروی به سوی تو آید، پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، كه برطرف كردن اندوه هر روز از عمر تو را كافی است، پس اگر سال آینده، در شمار عمر تو باشد همانا خدای بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آنچه كار است؟ كه هرگز جوینده ای در گرفتن سهم روزی تو بر تو پیشی نگیرد، و چیره شونده ای بر تو چیره نگردد، و آن چه برای تو مقدر گشته بی كم و كاست به تو خواهد رسید.
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: آبروی تو چون یخی جامد است كه درخواست آن را قطره قطره بچكاند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسی فرو می ریزی؟
@kalameali
حکمت 12
(آیین دوست یابی)

ناتوان ترین مردم کسی است که
در دوستیابی ناتوان است.
از او ناتوان تر آن است که
دوستان خود را از دست بدهد.
@kalameali
حکمت 14
(روش برخورد با خویشاوندان)

کسی را ک نزدیکانش واگذارند
بیگانه اورا پذیرا میگردد.
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: شما را به پنج چیز سفارش می كنم كه اگر برای آنها شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمل كنید سزاوار است. كسی از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از یكی سوال كردند و نمی داند، شرم نكند، و بگوید، نمی دانم، و كسی شرم نكند در آنچه نمی داند بیاموزد، و بر شما باد به شكیبایی، كه شكیبایی، ایمان را، چون سر است بر بدن، كه ایمان بدون شكیبایی چونان بدن بی سر ارزشی ندارد.
و درود خدا بر او فرمود: هرگاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور سازد.
و درود خدا بر او فرمود: كسی كه از دنیا اندوهناك می باشد، از قضاء الهی خشمناك است، و آن كس كه از مصیبت واردشده شكوه كند از خدا شكایت كرده، و كسی كه نزد توانگری رفته و به خاطر سرمایه اش برابر او كرنش كند، دو سوم دین خود را از دست داده است، و آن كس كه قرآن بخواند و وارد آتش جهنم شود پس او از كسانی است كه آیات الهی را بازیچه قرار داده است، و آن كس كه قلب او با دنیاپرستی پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشكل است، اندوهی رهانشدنی، حرصی جدانشدنی، و آرزویی نایافتنی.
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: ای اسیران آرزوها، بس كنید! زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، ای مردم كار تربیت خود را خود بر عهده گیرید، و نفس را از عادتهایی كه به آن حرص دارد باز گردانید.
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: در دگرگونی روزگار گوهر شخصیت مردان شناخته می شود.
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: قناعت مالی است كه پایان نمی پذیرد.
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: طمع ورزی بردگی همیشگی است
@kalameali
و درود خدا بر او فرمود: با هر انسانی دو فرشته است كه او را حفظ می كنند، و چون تقدیر الهی فرارسد، تنهایش می گذارند، كه همانا مرگ سپری نگهدارنده است.
@kalameali
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.