فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی
43 members
46 links
مجله تخصصی "مدلسازی ریسک و مهندسی مالی"، با هدف انتشار یافته های مطالعات علمی-پژوهشی توسط دانشگاه خاتم راه اندازی شده است.
Download Telegram
to view and join the conversation
چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام
مقاله ششم، #دوره2شماره1، #بهار1396، صفحه 98-114
نویسندگان
یونس بادآور نهندی1؛ قادر داداش زاده 2
1دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2دانشجوی دکتری حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
چکیده
چرخه عمر شرکت نشان‌دهنده تکامل یک سازمان است‌ که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی‌که شرکت با آن روبرو می‌شود، روی می‌دهد. بر اساس تئوری رقابتی و تئوری علامت‌دهی، شرکت‌ها طی مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی هستند که ممکن است برکاهش و همچنین جهش قیمت سهام اثرگذار باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 144 شرکت طی سال‌های 1389 تا 1394 انتخاب‌ شدند و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین مراحل رشد و بلوغ شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط وجود ندارد و بین مرحله افول شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین مراحل چرخه عمر شرکت و ریسک جهش قیمت سهام ارتباط وجود ندارد.
کلیدواژه ها
چرخه عمر شرکت؛ ریسک سقوط قیمت سهام؛ ریسک جهش قیمت سهام
لینک مقاله :
http://jferm.khatam.ac.ir/article_46080.html
رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد
مقاله هفتم، #دوره2شماره1، #بهار1396، صفحه 115-132
نویسندگان
محمد اصولیان1؛ معین نیکوسخن 2
1استادیار گروه مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که به اطلاعات متفاوتی تکیه می‌کنند، در نتیجه ارتباط میان جریان سرمایه و بازده بازار میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین چگونگی ارتباط میان جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار بورس اوراق‌بهادار تهران براساس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران صندوق‌های خرد و نهادی طی دوره زمانی 1387 تا 1396 است. به‌منظور بررسی این ارتباط از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای نمونه‌ای شامل 101 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سهام استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از نمونه صندوق‌های خرد حاکی از وجود معاملات بازخوردی است، به طوری‌که 1 درصد افزایش در بازدة بازار سهام منجر به 84/2 درصد افزایش در جریان سرمایه در دوره‌های پس از آن می‌شود و این نشان‌دهنده وجود ریسک برای سرمایه‌گذاران خرد در کوتاه‌مدت است. در‌مقابل، شواهدی از ارتباط میان جریان سرمایه و بازده بازار برای نمونه صندوق‌های نهادی وجود ندارد. همچنین، هیچ شواهدی از این‌که جریان سرمایه، القاءکننده فشار قیمت در بازار سهام باشد، یافت نشد.
کلیدواژه ها
بازده بازار سهام؛ جریان سرمایه؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ فشار قیمت؛ معاملات بازخوردی
لینک مقاله :
http://jferm.khatam.ac.ir/article_47203.html
قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی
مقاله اول، #دوره2شماره2، #تابستان1396، صفحه 133-157
نویسندگان
علی فروش باستانی 1؛ خسرو صافی2
1استادیار گروه ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایة زنجان، زنجان، ایران
2کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایة زنجان، زنجان، ایران
چکیده
این مقاله یک جواب تقریبی با استفاده از روش تفاضل متناهی برای قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی در وضعیت اقتصادی ارائه می‌کند. می‌توان با استفاده از حسابان ایتو نشان داد که قیمت اختیار آمریکایی تحت این مدل در یک دستگاه با معادلة دیفرانسل انتگرالی جزئی (PIDEs) صدق می‌کند، به‌طوری‌که برای هر یک از این معادله‌ها یک مرز اجرای زود هنگام (بهینه) متناظر شده‌ است. پس از تعمیم این معادله به کل ناحیة هدف با استفاده از فرآیند سود تقسیمی، یک طرح عددی جدید به‌دست خواهیم آورد. نتایج عددی به‌دست آمده نشان‌دهندة دقت و سازگاری این طرح عددی است. در پایان به برخی از کاربردهای روش ارایه شده به‌ویژه ریسک اعتباری اشاره خواهد شد.
JEL: G00, G13
نحوه استناد به این مقاله : فروش باستانی، ع.، و صافی، خ. (1396). قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی. فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 1- 25.
کلیدواژه ها
قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی؛ فرآیند پرش محض؛ روش تفاضل متناهی؛ فرآیند رژیم متغیر
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_49570.html
بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله دوم، #دوره2شماره2، #تابستان1396، صفحه 158-178
نویسندگان
محمد ندیری 1؛ مریم بهزادی2؛ مرضیه نوراحمدی2
1استادیار گروه مالی و حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
2کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
چکیده
در این پژوهش، تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک در سه سطح ریسک کل، ریسک ورشکستگی و ریسک اعتباری در 8 بانک منتخب دولتی و خصوصی بورس اوراق بهادار، بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی سالانة این بانک‌ها در دورة 1384- 1394 با روش رگرسیونی پنل دیتا بررسی ‌شده است. نتایج به‌دست ‌آمده، نشان‌دهندة تأثیر منفی و معنادار فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک کل در کل بانک‌ها و بانک‌های دولتی و عدم معناداری آن در بانک‌های خصوصی است. همچنین فعالیت‌های خارج از ترازنامه منجر به کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی در بانک‌های دولتی می‌شود اما تأثیر این فعالیت‌ها بر ریسک اعتباری و ورشکستگی کل بانک‌ها و بانک‌های خصوصی معنادار نیست.
JEL: G2, G21
نحوه استناد به این مقاله : ندیری، م.، بهزادی، م.، و نوراحمدی، م. (1396). بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 26- 46.
کلیدواژه ها
ریسک اعتباری؛ ریسک کل؛ ریسک ورشکستگی؛ فعالیت‌های خارج از ترازنامه
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_47368.html
بررسی بی قاعدگی ها در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بر اساس رویکرد سلسله مراتبی بیز
مقاله سوم، #دوره2شماره2، #تابستان1396، صفحه 179-196
نویسنده
سیدجلال طباطبائی
مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، یزد، ایران
چکیده
در این پژوهش تلاش شده وجود بی‌قاعدگی‌ در مدل قیمت‌گذاری ‌دارایی ‌سرمایه‌ای در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور نمونه‌ای مشتمل بر 112 شرکت در طی سال‌های1384-1394 انتخاب شده است. ویژگی‌های شرکتی مورد بررسی به عنوان بی‌قاعدگی شامل اندازة ‌شرکت، ارزش‌دفتری به ارزش‌بازار، شتاب، حاشیة سود خالص، نرخ رشد دارایی‌ها و انتشار سهام است. در پژوهش حاضر رویکرد سلسله ‌مراتبی بیز برای مدل‌سازی آلفای ‌شرطی در سطح شرکتی به عنوان تابعی از ویژگی‌های شرکتی ارائه شده است. نتایج پژوهش در بررسی مجزای ویژگی‌های مؤثر بر آلفا نشان می‌دهد، بی‌قاعدگی‌ها در مدل قیمت‌گذاری ‌دارایی ‌‌سرمایه‌ای وجود دارد. اما در تحلیل همزمان ویژگی‌های یاد شده، این اثر کاهش می‌یابد. بازدهی ‌سهام با چهار متغیر ارزش دفتری به ارزش ‌بازار، شتاب، حاشیة سود خالص و انتشار سهام رابطة مستقیم دارد و با دو متغیر اندازة شرکت و نرخ رشد دارایی‌ها رابطة معکوس دارد.
JEL: G10,G12,G14
نحوه استناد به این مقاله : طباطبائی، س. ج. (1396). بررسی بی‌قاعدگی‌ها در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ سرمایه‌ای بر اساس رویکرد سلسله‌ مراتبی بیز. فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 47- 64.
کلیدواژه ها
بی‌قاعدگی‌؛ رویکرد سلسله ‌مراتبی بیز؛ قیمت‌گذاری ‌دارایی ‌سرمایه‌ای
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_47476.html
قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها
مقاله چهارم، #دوره2شماره2، #تابستان1396، صفحه 197-224
نویسندگان
سعید رحیمیان1؛ ماهرخ علی میرزایی سلوش 2
1پژوهشگر پسا دکتری، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش به منظور بررسی بحران اقتصادی امریکا و نقش بانک‌ها در این بحران به بررسی تأثیر نوسانات قیمت مسکن بر عملکرد وام‌دهی بانک‌ها با استفاده از داده‌های 50 بانک ایالت متحده امریکا بین سال‌های 2000 تا 2015 پرداخته شده است. برای این منظور از روش اقتصادسنجی پنل دیتا پویا بهره گرفته شده و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها با استفاده از دو متغیر تسهیلات غیرجاری و نرخ رشد وام در نظر گرفته شده است. همچنین بررسی شدت تأثیرپذیری در انواع تسهیلات (املاک و مستغلات، تجاری و صنایع و مصرفی) نیز انجام گرفته است. در نهایت نیز به بررسی اثر متقابل تسهیلات غیرجاری و نرخ رشد وام، پرداخته شده است. نتایج بیانگر تأثیرپذیری عملکرد وام‌دهی از نوسانات شاخص قیمت مسکن است. همچنین شدت این تأثیرپذیری، در انواع وام‌ها متفاوت است.
JEL: G00, G13
نحوه استناد به این مقاله : رحیمیان، س و علی میرزایی، م. (1396). قیمت مسکن و عملکرد وام دهی بانک‌ها. فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 197 -224.
کلیدواژه ها
عملکرد وام‌دهی؛ تسهیلات غیرجاری؛ نرخ رشد وام؛ نوسانات قیمت مسکن
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_46815.html
مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران
مقاله پنجم، #دوره2شماره2، #تابستان1396، صفحه 225-241
نویسندگان
رضا حبیبی 1؛ محمد رضا صالحی راد2؛ محمد زارع پور3
1استادیار گروه بانکداری دانشکدة بانکداری، مؤسسة عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران
2دانشیار، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3کارشناسی ارشد آمار، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
حباب‌های قیمتی از عوامل مخرب هر بازاری به شمار می‌آیند. روش‌های گوناگونی آماری و اقتصادی برای تشخیص حباب‌های قیمتی وجود دارد. این مدل‌ها به طور معمول از پیچیدگی‌های ریاضی رنج می‌برند. در این مقاله، یک مدل آماری ساده به منظور شناسایی حباب‌های قیمتی در بازارهای سهام ارائه می‌شود. به واسطة برآورد پارامترهای زمان متغیر مدل از جمله احتمال‌های انتقال، می‌توان تشخیص داد که چه وقت و به چه میزانی یک حباب که به تازگی شکل گرفته رشد کرده و چه هنگامی می‌ترکد. پارامترهای مدل یاد شده از طریق محاسبات بازگشتی قابل برآورد است. همچنین از آنجا که این محاسبات به حجم عظیمی از حافظة کامپیوترهای استاندارد نیاز دارد، تقریبی از محاسبات ارائه داده می‌شود که ویژگی بازگشتی بودن برآوردها را حفظ می‌کند. در پایان، برای تشخیص حباب، مدل در بازارهای بورس ایالات متحده، ژاپن و چین به کار گرفته شده و همچنین برای داده‌های بازار سهام ایران هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مزایای این مدل، می‌توان به سادگی، روابط بازگشتی، تقریب روابط بازگشتی، استفاده از استنباط بیزی اشاره نمود. نتایج تجربی نیز نشان‌دهندة کارایی این روش در شناسایی حباب‌های قیمتی است.
JEL: G23, G32
نحوه استناد به این مقاله : حبیبی، ر.، صالحی راد، م. ر.، و زارع‌پور، م. (1396). مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران. فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 225-241.
کلیدواژه ها
بازار سهام؛ مدل‌بندی بیزی؛ حباب‌های قیمتی
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_40422.html
رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
مقاله ششم، #دوره2شماره2، #تابستان1396، صفحه 242-262
نویسندگان
سامان محمدی 1؛ محسن دستگیر2؛ مهرداد قنبری3
1استادیار، گروه حسابداری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2استاد، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده
بی‌قاعدگی‌ها، رویداد و وقایعی هستند که نمی‌توان با تئوری غالب آن را توضیح داد. در مورد بازار سهام، بی‌قاعدگی‌ها در مواجهه با تئوری بازار کارآ قرار می‌گیرند به طوری که در صورت وجود الگوهای از پیش تعیین شده شرایط را برای استراتژی معاملة سهام با بازده‌های اضافی (بیش از مقدار ریسک معین) فراهم می‌آورد. از این‌رو در پژوهش حاضر به بررسی بی‌قاعدگی اثر چرخش ماه و اثر آن بر حجم معاملات سهام و نوسانات شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1384 الی 1394 پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع دو مدل طراحی شده و با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (تبدیل ویولت پیوسته و تبدیل فوریة زمان-کوتاه) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که بورس اوراق بهادار تهران ناکارا است و حجم معاملات سهام و نوسانات شاخص سهام در نیمة اول ماه تقویمی نسبت به نیمة دوم ماه تفاوت معناداری دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که تنش بازار در نیمة اول ماه نسبت به نیمة دوم ماه تقویمی بیشتر است.
JEL: G11, G14
نحوه استناد به این مقاله : محمدی، س.، دستگیر، م.، و قنبری، م. (1396). رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 242-262.
کلیدواژه ها
بی‌قاعدگی بازار؛ اثر چرخش ماه؛ مالی رفتاری؛ تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس؛ تنش بازار
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_57360.html
آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران
مقاله هفتم، #دوره2شماره2، #تابستان1396، صفحه 263-277
نویسندگان
مهدی آسیما 1؛ امیر علی عباس زاده اصل2
1دانشجوی دکترای مالی، بانکداری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای یکی از مدل‌های متداول در برآورد نرخ بازدة مورد انتظار است. در مدل یک دوره‌ای CAPM استاندارد، فرض می‌شود سرمایه‌گذاران انتظارات همگن در خصوص بازده، ریسک و کواریانس بین دارایی‌ها دارند، از این‌رو در این مدل ضریب بتا ثابت است. در حالی‌که در بازارهای مالی این امکان وجود دارد که با تغییر شرایط اقتصادی، هزینه-منفعت سرمایه‌گذاران در خصوص بازده و ریسک تغییر کند و در نتیجه بتا در طول زمان متغیر باشد، از مدل آستانه‌ای برای برآورد بتای زمان متغیر استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده در بازۀ زمانی 1385 تا 1394 قدرت پیش‌بینی مدل CAPM آستانه‌ای و مدل CAPM استاندارد در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شود. بدین منظور بازدة مورد انتظار بر اساس دو مدل یاد شده برآورد و نتایج با بازدة تحقق‌یافته مقایسه شد و از شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا برای سنجش قدرت پیش‌بینی مدل‌های پژوهش‌ استفاده شد. با استفاده از آزمون دایبولد-ماریانو بر روی شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطای مدل‌های پژوهش با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در نظرگرفتن مدل آستانه‌ای باعث افزایش قدرت پیش‌بینی بازدة تحقق‌یافته با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای می‌شود.
JEL: C22, G12
نحوه استناد به این مقاله : آسیما، م.، و علی عباس‌زاده اصل، ا. (1396). آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران. فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 263-277.
کلیدواژه ها
بتای زمان‌متغیر؛ رگرسیون آستانه‌ای؛ مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد؛ مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای آستانه‌ای
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_43103.html
ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن
مقاله اول، #دوره2شماره3، #پاییز1396، صفحه 278-296
نویسندگان
احمد پویانفر1؛ علی دمرلو ابهری 2
1استادیار گروه مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
چکیده
مسئله اصلی در مورد اندازه‌‌گیری ریسک بر مبنای معیار ارزش در معرض خطر با داده‌های پرفراوانی، وجود فواصل زمانی نامنظم میان داده‌ها است. مدلسازی این فواصل زمانی از روش‌های مختلفی صورت گرفته است. در این پژوهش به تخمین ارزش در معرض خطر درون‌روزی با توجه به اطلاعات معاملاتی برای 10 سهم نقدشونده از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل دیرش شرطی پرداخته شده است. فواصل زمانی معاملات برای داده‌های پرفراوانی با استفاده از مدل‌های دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن (AACD) و دیرش شرطی خودرگرسیو (ACD) مدلسازی شده و ارزش در معرض خطر درون‌روزی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو محاسبه شده است. نتایج به‌دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که ارزش در معرض خطر درون‌روزی محاسبه شده بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن در مقایسه با نتایج مدل دیرش شرطی خودرگرسیو (ACD) از دقت بالاتری برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از تخمین‌ها وجود یک الگوی روزانه در تغییرات ارزش در معرض خطر درون‌روزی را نشان می‌دهد.
JEL: G23, G32
نحوه استناد به این مقاله: پویان‌‌فر، ا.، و دمرلو، ع. (1396). تخمین ارزش در معرض خطر درون‌روزی برپایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3)، 278-296.
کلیدواژه‌ها
ارزش درمعرض خطر درون‌روزی؛ داده‌های پرفراوانی؛ مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_66580.html
ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مقاله دوم، #دوره2شماره3، #پاییز1396، صفحه 297-319
نویسندگان
احسان طیبی ثانی 1؛ سعید فلاح پور2
1دکترا مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران ، ایران
2استادیار گروه مدیریت مالی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران ، ایران
چکیده
در این پژوهش رابطه دینامیک میان بازدهی سهام و جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، از خرداد سال 1392 تا مرداد سال 1395، با استفاده از مدل VAR تعمیم‌یافته بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تکانه‌های سرریز جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تکانه‌های سرریز بازدهی سهام در مجموع بخش کمی از مجموع واریانس خطای پیش‌بینی بازدهی سهام و جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهند. در ادامه پژوهش نسبت به استخراج یک شاخص سرریز از تکانه‌های جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازدهی شاخص سهام اقدام و قدرت پیش‌بینی‌کنندگی شاخص یاد شده در پیش‌بینی بازدهی شاخص سهام بررسی می‌شود و در پایان معناداری آماری شاخص سرریز با استفاده از آماره FQGLS در رگرسیون مربوطه برای دوره مورد نظر تأیید می‌گردد.
JEL: G17, G23
نحوه استناد به این مقاله: طیبی ثانی. ا.، و فلاح‌پور، س. (1396). ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3)، 297-319
کلیدواژه‌ها
خودرگرسیون برداری؛ اثر سرریز؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری
لینک مقاله :
http://jferm.khatam.ac.ir/article_66581.html
پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله سوم، #دوره2شماره3، #پاییز1396، صفحه 320-339
نویسندگان
علیرضا عاطفت دوست1؛ مریم محمودی 2؛ نجمه راموز3
1استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران
2کارشناسی ‌‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه قم، قم، ایران
3استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
در این مقاله، به پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی (ترکیب دو مدل فوق) با استفاده از تکنیک‌های MLP و RBF شبکه‌های عصبی پرداخته شده و نتایج تکنیک‌های مذکور بر اساس شاخص میانگین مربعات خطا در سه مدل یاد شده با هم مقایسه شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شبکه عصبی RBF نسبت به شبکه MLP در هر سه مدل شامل(متغیرهای حسابداری، بازاری و ترکیبی) کاراتر است و دقت مدل ترکیبی بیشتر از مدل‌های حسابداری و بازاری است.
JEL: C45, G17, G33
نحوه استناد به این مقاله: عاطفت‌دوست، ع.، محمودی، م.، و راموز، ن. (1396). پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی( ترکیب دو مدل) با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3)، 320-339.
کلیدواژه‌ها
شبکه‌های عصبی؛ مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی؛ ورشکستگی مالی
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_66583.html
تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا
مقاله چهارم، #دوره2شماره3، #پاییز1396، صفحه 340-361
نویسندگان
محمدعلی رستگار1؛ محمد اوکی نژاد 2
1استادیار گروه مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
چکیده
بررسی تاثیر افق سرمایه‌گذاری به اندازه موضوعات ریسک و بازده در تشکیل سبد سهام بهینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش تاثیر افق سرمایه‌گذاری بر ریسک و بازده یک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. برای به‌دست آوردن سبد سهام بهینه از روش تجزیه داده‌ها (موجک)، برای تعیین توزیع حاشیه‌ای از مدل آریما-گارچ و برای تعیین توزیع توام سبد سهام از کاپولای تی استیودنت استفاده شده است. در این پژوهش معیار کارایی مدل، نسبت مبنی بر ارزش در معرض خطر انتخاب و وزن‌های بهینه سبد سهام تعیین می‌شود. نتایج نشان می‌دهد مدل انتخاب شده در مقایسه با مدل بوت‌استرپ و مدل ساده بدون تجزیه داده، بهتر عمل می‌کند. سایر نتایج بیان می‌کند، سرمایه‌گذاری با افق بلندمدت باید به داده‌های تجزیه شده در سطح تجزیه شده بالا، با فرکانس پایین توجه نماید. همچنین سرمایه‌گذاری با افق کوتاه‌مدت باید داده‌های تجزیه شده در سطح پایین با فرکانس بالا را مد نظر قرار دهد.
JEL: G32, G11
نحوه استناد به این مقاله: رستگار، م. ع.، و اوکی‌نژاد، م. (1396). تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3)، 340-361.
کلیدواژه‌ها
افق سرمایه‌گذاری؛ ریسک سبد سهام؛ موجک؛ گارچ-کاپولا
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_45201.html
بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات
مقاله پنجم، #دوره2شماره3، #پاییز1396، صفحه 362-379
نویسندگان
رضا راعی1؛ سعید باجلان2؛ مصطفی حبیبی 3؛ علی نیکعهد3
1استاد، گروه مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2استادیار، گروه مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
هدف این مقاله بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه است. از این‌رو معیاری جدید به نام آنتروپی معرفی می‌شود که برخلاف واریانس، وابسته به تقارن توزیع بازده دارایی‌ها نیست و می‌توان از آن به عنوان معیاری جدید برای محاسبه ریسک سبد سهام در کنار واریانس استفاده کرد. در پژوهش پیش رو مدلی بر مبنای میانگین-واریانس-آنتروپی برای حل مسئله بهینه‌سازی پرتفوی ارائه شده است. در این پژوهش بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی ((ARIMA-GARCH، ریسک (واریانس) و بازده برای شرکت‌های حاضر در پرتفوی برای دوره سه ماهه بعدی پیش‌بینی شده و با ورود داده‌ها به مدل پیشنهادی و از طریق الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) اقدام به حل مسئله بهینه‌سازی شده است. برای مقایسه مدل پژوهش با مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با استفاده از شاخص شارپ پرتفوی‌های محاسبه شده توسط هرکدام از روش‌ها نشان داده شده است که مدل پیشنهادی پژوهش (میانگین-واریانس-آنتروپی) با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات از کارایی بالاتری نسبت به مدل میانگین-واریانس مارکوویتز برخوردار است.
JEL: G10, G17, G19
نحوه استناد به این مقاله: راعی، ر.، باجلان، س.، حبیبی، م.، و نیک‌عهد، ع. (1396). بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3)، 362-379.
کلیدواژه‌ها
بهینه‌سازی چندهدفه؛ آنتروپی؛ روش ازدحام ذرات
لینک مقاله:
http://jferm.khatam.ac.ir/article_66584.html
تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها
مقاله ششم، #دوره2شماره3، #پاییز1396، صفحه 380-397
نویسندگان
محمد مهدی موسوی1؛ شهیره نادری 2؛ خدیجه حسنلو3
1استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
3استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
چکیده
یکی از مهمترین چالش‌های مورد بحث مدیریت سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی تخصیص دارایی در مقابل انتخاب سهام است. از سوی دیگر تغییرات رژیم‌ها تخصیص دارایی سنتی را با چالش جدی مواجه نموده که نیاز به یک رویکرد منعطف‌تر دارد. هدف پژوهش حاضر توسعه یک چارچوب مناسب برای مدلسازی استراتژی تخصیص دارایی پویا با در نظر گرفتن تغییرات رژیم‌ها است. با توجه به پژوهش‌های گذشته یک مدل ترکیبی از رژیم-متغیر مارکف و بلک-لیترمن برای تخصیص بهینه در طبقات مختلف دارایی در ایران طی دوره 212 ماهه از فروردین 1377 تا شهریور 1395 توسعه داده شده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رژیم‌های متفاوت مالی دارد که منجر به ترکیب بهینة متفاوت در هر رژیم شده است. در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود که اسـتراتـژی تخصیـص دارایـی در سـهام سپرده یک‌ساله بانکی با استفاده از مدل ترکیبی رژیم-متغیر مارکف و بلک-لیترمن، از نظر بازدهی و عملکرد مبتنی بر ریسک (معیار شارپ) بر سایر رویکردها برتری دارد.
کلیدواژه‌ها
انتخاب سهام؛ بلک-لیترمن؛ تخصیص دارایی؛ رژیم-متغیر
لینک مقاله :
http://jferm.khatam.ac.ir/article_45933.html
وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
مقاله هفتم، #دوره2شماره3، #پاییز1396، صفحه 398-425
نوع مقاله: کاربردی
نویسندگان
علی رئوفی 1؛ تیمور محمدی2
1دانشجوی دکترای اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
در سال‌های اخیر توجه به وجود حافظه بلندمدت در سری‌های زمانی، بخش اساسی و مهمی از تحلیل‌های این حوزه را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، استفاده از روش‌های مورد استفاده در سری‌های زمانی با حافظه کوتاه‌مدت مانند فرآیندهای ARMAبرای فرآیندهای با حافظه بلندمدت مناسب نیستند. از این‌رو در این مقاله حافظه سری زمانی بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون‌‌های R/S، MRS و GPH برای بررسی وجود حافظه بلندمدت در بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده و برای اعتباردهی به نتایج آزمون‌‌ها، با استفاده از به‌هم‌ریختگی داده‌ها، نتایج به‌دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون‌‌ها نشان از وجود حافظه بلندمدت در سری بازده بورس اوراق بهادار تهران دارد و از این‌رو برای تخمین و پیش‌بینی آن باید از مدل‌های با حافظه بلندمدت استفاده شود. همچنین با استفاده از نتایج به‌دست آمده می‌توان شکل ضعیف فرضیه کارایی بازار را نقض کرد. بنابراین برای پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران می‌توان از اطلاعات گذشته استفاده نمود. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد بررسی کاراتر شده است.
JEL: C16, G1, G14
نحوه استناد به این مقاله: رئوفی، ع.، و محمدی، ت. (1396). وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3)، 397-424.
کلیدواژه‌ها
حافظة بلندمدت؛ تفاضل کسری؛ پیش‌بینی سری‌های زمانی؛ بورس اوراق بهادار تهران
لینک مقاله :
http://jferm.khatam.ac.ir/article_66585.html
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 10 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.