کالای برق ژاندارک
116 subscribers
671 photos
96 links
ژاندارک الکتریک پخش انواع ☑️بست کمربندی ☑️ روکش حرارتی ☑️ سرسیم ☑️ وایرشو ☑️گلند ☑️ پلی کربنات ☑️ ابزار ☑️ پایه چسب ☑️ شماره سیم ☑️ کابلشو

وب سایت
Htpps//jandarkelectric.ir
شماره تلفن های فروشگاه :
021-33948326
021-33112517
تماس با ادمین
@Meghdadj
Download Telegram
Forwarded from کالای برق ژاندارک (Mohsen Maleki)
Forwarded from کالای برق ژاندارک (Mohsen Maleki)
Forwarded from کالای برق ژاندارک (Mohsen Maleki)
Forwarded from مقداد
Forwarded from کالای برق ژاندارک (Mohsen Maleki)
Forwarded from کالای برق ژاندارک (Mohsen Maleki)
Forwarded from کالای برق ژاندارک (Mohsen Maleki)
Forwarded from کالای برق ژاندارک (Mohsen Maleki)