گروه بازرگانی اریزان
42 members
313 photos
14 links
كانال رسمي اريزان
كالاي خانه و اشپزخانه ايرانيان
شيراز - بلوار سياحتگر
071-38214174_09170204721
www.irizan.com
@irizanstore
http://instagram.com/Irizan_onlines
Download Telegram
to view and join the conversation
#فلاسک ۱ لیتر فیلتر دار ریتا
‏‌‎💰قیمت کالا: ۸۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۳۳
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱/۳ لیتر فیلتر دار ریتا
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۲۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۳۴
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱/۶ لیتر فیلتر دار ریتا
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۳۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۳۵
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱/۹ لیتر فیلتر دار ریتا
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۵۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۳۶
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۲ لیتر نویا 20K
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۰۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۶۸
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک نیم لیتر تخم مرغی ایمانیکس
‏‌‎💰قیمت کالا: ۴۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۶۹
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱ لیتر تخم مرغی ایمانیکس
‏‌‎💰قیمت کالا: ۵۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۰
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۳۰۰ سی سی تزریقی
‏‌‎💰قیمت کالا: ۲۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۱
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۳۰۰ سی سی تزریقی
‏‌‎💰قیمت کالا: ۲۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۱
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱ لیتری رمانتیک RDJ
‏‌‎💰قیمت کالا: ۸۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۲
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱،۳ لیتر رمانتیک RDJ
‏‌‎💰قیمت کالا: ۹۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۳
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱،۶ لیتری رمانتیکRDJ
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۰۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۴
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک تمام استیل ۱/۲ لیتر زوجیروشی
‏‌‎💰قیمت کالا: ۳۵۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۲۱
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.com
#فلاسک ۱ لیتر رایگال FAR
‏‌‎💰قیمت کالا: ۹۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۶
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱،۳ لیتر رایگال FAR
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۰۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۷
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱،۹ لیتر رمانتیک RDJ
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۱۵،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۵
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۲ لیتر نویا 20G
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۰۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۸۰
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱،۶ رایگال FAR
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۱۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۸
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#فلاسک ۱،۹ لیتر رایگال FAR
‏‌‎💰قیمت کالا: ۱۲۰،۰۰۰ تومان
📟كد سفارش كالا ؛ ۱۴۷۹
📲ارتباط با بخش فروش ؛
071- 38214174 -09170204721
https://t.me/irizanstore
‌‏http://www.irizan.c
#سرویس چای خوری 17پارچه زرین
قیمت کالا: 208،000 تومان
کد سفارش : 31032
ارتباط با بخش فروش : 07138214174 - 09170204721
https://t.me/irizanstore
i