کانال رسیدهای ارسالی لباس کار
7 subscribers
50 photos
21 links
کانال رسیدها و بارنامه های ارسالی لباس کار
www.uniforms.ir
www.uniformo.ir
📡 @iran_lebasekar
📡 @rezayiyesomayeh
📲09141882561
Download Telegram
to view and join the conversation
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020151135181 از مبدا دامغان به مقصد تهران با هزینه حمل 182466 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020152050347 از مبدا دامغان به مقصد قزوین با هزینه حمل 202740 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020172040717 از مبدا دامغان به مقصد شیراز با هزینه حمل 215820 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020172043252 از مبدا دامغان به مقصد ماهشهر با هزینه حمل 215822 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020172047622 از مبدا دامغان به مقصد خرم آباد با هزینه حمل 245250 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020172049942 از مبدا دامغان به مقصد اردبیل با هزینه حمل 258330 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020172052524 از مبدا دامغان به مقصد همدان با هزینه حمل 233260 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس
مشتری محترم تیپاکس ، سلام ، مرسوله شما به شماره 11222020172057341 از مبدا دامغان به مقصد تهران با هزینه حمل 204920 ریال تحویل تیپاکس گردید.رهگیری در سایت تیپاکس