ایران چنج-ایران تکنیکال
438 subscribers
882 photos
21 videos
125 files
7 links
ايران تكنيكال-دنياي معامله گري
✔️صفر تا صد متد هاي معامله گري
✔️آسترولوژي وتحليل زماني
✔️سرويس سيگنال دانش بنيان
www.Iran-Technical.com
@Iran_technical
Download Telegram
to view and join the conversation
🔻 ارزش معاملات: 9.960 میلیارد تومان

🔸 جریان نقدینگی: 895 + میلیارد تومان (ورود حقیقی)

🔻 نرخ دلار: 22.820 تومان
@iranforex_org
📊 نماد : فاسمین

📑 موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

🏭 شرکت: کالسيمين

تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

🗂 صورت سود و زیان:

🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+248%)
از مبلغ ۳,۸۸۸,۵۳۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۵۴۵,۸۹۲ میلیون ریال رسیده است.

🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+248%)
از مبلغ ۲,۵۶۹,۶۶۱ میلیون ریال به مبلغ ۸,۹۳۱,۰۴۸ میلیون ریال رسیده است.

🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+248%)
تحقق سود ۱,۴۸۹ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1846 ریال می باشد.

🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

💠 جمع دارایی ها : 🔼(+90%)
علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی مواد و کالا می باشد.

💠 جمع بدهی ها: 🔼(+197%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+63%)


🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

🔸
مانده موجودی نقد در پايان سال : 🔼(+31%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی
📊 نماد : گشان

📑 موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

🏭 شرکت: توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

🗂 صورت سود و زیان:

🔹جمع درآمدهای عملیاتی : 🔽(-93%)
از مبلغ ۵,۹۰۷,۷۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۴۰۰,۶۷۲ میلیون ریال رسیده است.

🔹 سود(زیان) خالص: 🔽(-94%)
از مبلغ ۵,۹۱۶,۲۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۴۵,۸۸۷ میلیون ریال رسیده است.

🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-98%)
تحقق سود ۲۳۳ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 256 ریال می باشد.

🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

💠 جمع دارایی ها : 🔼(+3%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.

💠 جمع بدهی ها: 🔼(+14%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های غیرتجاری است.

💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+2%)

🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

🔸
مانده موجودی نقد در پايان سال : 🔼(+3000%)
علت: افزایش جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
📊 نماد : غچین

📑 موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

🏭 شرکت: مجتمع کشت و صنعت چين چين

تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

🗂 صورت سود و زیان:

🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+33%)
از مبلغ ۱,۲۷۳,۶۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۹۲,۰۶۴ میلیون ریال رسیده است.

🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+95%)
از مبلغ ۲۸۱,۱۷۲ میلیون ریال به مبلغ ۵۴۶,۹۲۵ میلیون ریال رسیده است.

🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+94%)
تحقق سود ۲,۲۷۹ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 3907 ریال می باشد.

🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

💠 جمع دارایی ها : 🔼(+59%)
علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی مواد و کالا می باشد.

💠 جمع بدهی ها: 🔼(+67%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+48%)

🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 6 ماهه سال گذشته :

🔸
مانده موجودی نقد در پايان سال : 🔼(+10247%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری
‍ ‍ ‍ ‍ 📊نماد: ختراک

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/10/30

🏭شرکت: ريخته گري تراکتور سازي ايران

⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در دی ماه امسال ۸۸۰,۸۹۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه 15 درصد افزایش داشته است.

⭕️مقایسه فروش شرکت در دی ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می دهد میزان فروش شرکت 104 درصد افزایش یافته است.

🔹میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۵۵۵,۸۱۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر 99 کاهش 4 درصدی داشته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، قطعات ريخته چدني
به مبلغ ۵۵۵,۸۱۹ میلیون ریال بوده است.

🔸 فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۳۲۹,۲۴۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه 74 درصد افزایش داشته است.

▫️بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، قطعات ريخته چدني
به مبلغ ۳۲۹,۲۴۴ میلیون ریال بوده است .

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه99 در مجموع مبلغ ۵,۹۶۹,۹۳۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 77 درصدی داشته است.
📊نماد: فسرب

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/10/30

🏭شرکت: ملي سرب و روي ايران

⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در دی ماه امسال ۴۵۷,۱۵۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه 99 افت 61 درصدی داشته است.

⭕️مقایسه فروش شرکت در دی ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می دهد میزان فروش شرکت 46 درصد کاهش یافته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، شمش سرب به مبلغ ۴۵۶,۲۷۰ میلیون ریال بوده است.

🔸شرکت در دی ماه فروش صادراتی نداشته است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه99 در مجموع مبلغ ۳,۵۲۹,۵۶۲
میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 32 درصدی داشته است.
‍ ‍ 📊نماد: وبانک

📑موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/10/30

🏭شرکت: سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

⭕️ بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره برابر با ۴۷,۴۲۳,۹۲۹ میلیون ریال بوده است.

🔹 میزان سرمایه گذاری های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۱۹,۳۲۴,۷۰۴ میلیون ریال می باشد که 41 درصد از کل سرمایه گذاری ها را در بر می گیرد.

▪️بیشترین میزان سرمایه گذاری خارج از بورس در دی ماه واسطه‌گريهاي مالي و پولي می باشد.

🔸میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در انتهای دوره برابر با ۲۸,۰۹۹,۲۲۵ میلیون ریال می باشد که 59 درصد از کل سرمایه گذاری ها را در بر می گیرد.

▫️بیشترین میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در ماه دی محصولات شيميايي می باشد.

▫️ارزش بازار سرمایه گذاری هایی که پذیرفته شده در بورس هستند برابر با ۲۹۱,۸۶۶,۷۶۱ میلیون ریال می باشد و نسبت به بهای تمام شده خود در انتهای دوره 939 درصد بیشتر می باشد.

میزان جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره دی ماه امسال نسبت به آذر ماه امسال افزایش 3 درصدی داشته است و نسبت به دی سال گذشته افزایش 27 درصدی داشته است.
GOLD H4 در نزدیکی کف کانال نزولی و چرخه عددی هستیم / با توجه به واکنش بازار نسبت به کف کانال اقدام معامله میکنیم / احتمال اول برگشت به صعود از ناحیه مشخص شده هستیم اما شدت نزول روند رو نمیشه نادیده گرفت و باید با احتیاط تصمیم گیری کرد
EURUSD H4 روند میان مدت نزولی هست / خط روند نزولی شکسته شده و یک بار پولبک اتفاق افتاده / رسیدن مجدد به خط روند خرید نوسانی داره اما خلاف روند هست و باید محتاطانه انجام بشه
GBPUSD H4 به یک مقاومت مهم میان مدت برخورد کرده / نزول تا ناحیه مشخص شده رو براش متصور هستم
USDCHF daily در کانال نزولی بلند مدت هستیم / باتوجه به تحرکات میان مدت رشد کوتاه مدت تا تا سقف کانال رو متصور بود
USDCAD H4 شکست خط روند نزولی رشد شارپ رو به همراه داره / در نواحی حمایت سبز رنگ بدنبال موقعیت های خرید هستیم با حد ضرر زیر ناحیه / شکست ناحیه حمایتی هم ریزش شارپی داره که در صورت تحقق با موج همراه میشویم