كليساى ايرانيان لندن ICF
368 members
90 photos
162 videos
34 links
تنها كانال رسمى كليساى ايرانيان لندن (ICF) در تلگرام.
آدرس سايت كليسا:
www.icfonline.co.uk
Download Telegram
to view and join the conversation
اعلانات هفتگى كليسا(٠٣ نوامبر ٢٠١٩)


١- چهارشنبه:
•ساعت ١٢.٠٠ ظهر جلسه بانوان
• ساعت ١٩.٠٠ جلسه جوانان

٢- پنجشنبه:
• ساعت ١٥:٠٠ تا ١٧:٠٠ كلاس زبان انگليسى
• ساعت ١٧:٠٠ تا ١٩:٠٠ كلاس اصول اعتقادات مسيحى

٣- جمعه : جلسه دعا ساعت ١٩:٣٠

٤- يكشنبه:
• ساعت ١٠:٠٠ صبح ، فعلا كلاس نخواهد بود
• ساعت ١١:٠٠ صبح جلسه عمومى كليسا برگزار خواهد شد.

اعلانات ويژه:

• دعاى متحد روز دوشنبه ساعت ٧:٠٠ تا ٨:٠٠ صبح يا ٧:٠٠ تا ٨:٠٠ شب
براي بيماران كليسا، براى محافظت ايران ، براى سازمانهاى فارسى زبان كه در اشاعه پيام انجيل فعاليت مى كنند، براى آرامش و صلح در خاورميانه
• جلسه زوجهاى كليسا روز شنبه ١٦ نوامبر ساعت ١٩:٣٠ در محل كليسا
@Icfchurch
آيا مرا محبت مى كنى؟
اول پطرس ١: ٨
يوحنا٢١: ١٥

واعظ: برادر مالكوم استير
در اين پيغام ما مى خواهيم اين موضوع را مورد بررسى قرار دهيم كه، آيا ما واقعا عيسى مسيح را دوست مى داريم يا نه؟ و از چه طريق مى توانيم نشان دهيم كه او را دوست داريم.
@Icfchurch
Audio
آيا مرا محبت مى كنى؟
اول پطرس ١: ٨
يوحنا٢١: ١٥
واعظ: برادر مالكوم استير
@Icfchurch
اعلانات هفتگى كليسا(١٠ نوامبر ٢٠١٩)

١- چهارشنبه:
• ساعت ١٩.٠٠ جلسه جوانان

٢- پنجشنبه:
• ساعت ١٥:٠٠ تا ١٧:٠٠ كلاس زبان انگليسى
• ساعت ١٧:٠٠ تا ١٩:٠٠ كلاس اصول اعتقادات مسيحى

٣- جمعه : جلسه دعا ساعت ١٩:٣٠

٤- يكشنبه:
• ساعت ١٠:٠٠ صبح بررسى كتاب حبحوق
• ساعت ١١:٠٠ صبح جلسه عمومى كليسا برگزار خواهد شد.

اعلانات ويژه:

• دعاى متحد روز دوشنبه ساعت ٧:٠٠ تا ٨:٠٠ صبح يا ٧:٠٠ تا ٨:٠٠ شب
براي بيماران كليسا، براى محافظت ايران ، براى سازمانهاى فارسى زبان كه در اشاعه پيام انجيل فعاليت مى كنند، براى آرامش و صلح در خاورميانه، دعا براى هموطنان عزيزمون كه در زلزله اخير در ايران آسيب ديدند.
@Icfchurch
قدرت شهادت يكنفر

لوقا٨: ٢٦-٣٩
واعظ: كشيش دكتر دينا آلن
عيسى فقط براى خدمت به يكنفر به آن سوى درياچه جليل مى رود و وقتى كه اين فرد كه پر از ارواح شرير بود، آزاد مى شود به او مى گويد برو و درباره كارى كه خدا برايت كرده شهادت بده. اين شخص در ماموريتى كه عيسى به او داد امين بود، و بواسطه او بيدارى روحانى بزرگى در آن منطقه اتفاق افتاد. خدا هريك از ما را مى خواند تا در مورد كارهاى عظيم كه او در زندگيمان انجام داده، شهادت دهيم و شاهدان امينى براى او باشيم.
@Icfchurch
Audio
قدرت شهادت يكنفر
واعظ: كشيش دكتر دينا آلن
@Icfchurch
بررسى كتاب حبقوق "از پريشانى تا پرستش"
جلسه اول
" خدا با كدام جنبه خود با حبقوق صحبت مى كند؟"
برادر حسام مرتضوى
@Icfchurch
اعلانات هفتگى كليسا(١٧ نوامبر ٢٠١٩)

١- چهارشنبه:
• ساعت ١٩.٠٠ جلسه جوانان

٢- پنجشنبه:
• ساعت ١٥:٠٠ تا ١٧:٠٠ كلاس زبان انگليسى
• ساعت ١٧:٠٠ تا ١٩:٠٠ كلاس اصول اعتقادات مسيحى

٣- جمعه : تعميد آب ساعت ١٩:٣٠

٤- يكشنبه:
• ساعت ١٠:٠٠ صبح كلاس بررسى كتاب حبقوق" از پريشانى تا پرستش"
• ساعت ١١:٠٠ صبح جلسه عمومى كليسا برگزار خواهد شد

اعلانات ويژه:

• دعاى متحد روز دوشنبه ساعت ٧:٠٠ تا ٨:٠٠ صبح يا ٧:٠٠ تا ٨:٠٠ شب
براي بيماران كليسا، براى محافظت ايران ، براى سازمانهاى فارسى زبان كه در اشاعه پيام انجيل فعاليت مى كنند، براى آرامش و صلح در خاورميانه، دعا براى هموطنان عزيزمون كه در زلزله اخير در ايران آسيب ديدند.

• شروع كلاس پرستش از يكشنبه ٢٤ نوامبر
• جشن كريسمس بانوان چهارشنبه ٤ دسامبر
@Icfchurch
Audio
بررسى كتاب حبقوق " از پريشانى تا پرستش"
جلسه اول
" خدا با كدام جنبه خود با حبقوق صحبت مى كند؟"
برادر حسام مرتضوى
@Icfchurch
بدترين روز در بهترين روز
روميان ٨: ٢٨

واعظ: كشيش فيروز فيروز پور

اولين و مهمترين سئوالى كه در مشكلات و رنجها براى يك ايماندار پيش، مى آيد، اينست كه اين مشكلات و رنجها چه خيريتى براى من دارد ؟
اما چطور بدترين روز من در مسيح عيسي، به بهترين روز من تبديل مى گردد؟
@Icfchurch