کنترل ارتباطات هوشمند آریا
713 members
95 photos
7 videos
13 links
کنترل ارتباطات هوشمند آریا

آموزش های برنامه نویسی در حوزه هوشمند سازی iot و همچنین مباحث هوش مصنوعی
همچنین فروشگاهی از تجهیزات بروز توسعه علمی و هوشمند سازی
وبسایت ما: www.icc-aria.ir
کانال تلگرام:t.me/icc_aria
اینستاگرام: @icc_aria
Download Telegram
to view and join the conversation
در این قسمت به بررسی بخش چهارم دستورات لینوکسی در سیستم عامل raspbian و debian میپردازیم.

🌐 https://goo.gl/Znkfw7
⭕️ #Raspberry_Pi 10
📢 @icc_aria
قسمت سی و سوم - list comprehension
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/vtv2k6
⭕️ #Python 33
📢 @icc_aria
قسمت سی و سوم - string format
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/WLtgkH
⭕️ #Python 34
📢 @icc_aria
در این قسمت به بررسی بخش پنجم دستورات لینوکسی در سیستم عامل raspbian و debian میپردازیم.

🌐 https://goo.gl/k3DVh4
⭕️ #Raspberry_Pi 11
📢 @icc_aria
قسمت سی و پنجم - توابع کاربردی
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/jhTX2b
⭕️ #Python 35
📢 @icc_aria
قسمت سی و ششم - آنالیز نوشته
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/7isg7o
⭕️ #Python 36
📢 @icc_aria
قسمت سی و هفتم - برنامه نویسی تابع گرا
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/Urs2Ce
⭕️ #Python 37
📢 @icc_aria
قسمت سی و هشتم - توابع lambda
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/CqEbtw
⭕️ #Python 38
📢 @icc_aria
قسمت سی و نهم - map و filter
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/S4Tptx
⭕️ #Python 39
📢 @icc_aria
قسمت چهلم - generators
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/6Gjqss
⭕️ #Python 40
📢 @icc_aria
قسمت اول - آشنایی با رنگ و تصویر
آموزش پردازش تصویر به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/4DVnXY
⭕️ #opencv 1
📢 @icc_aria
قسمت چهل و یکم - دکوراتور ها
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/VxWWRn
⭕️ #Python 41
📢 @icc_aria
قسمت دوم - آشنایی با numpy
آموزش پردازش تصویر به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/X76e4G
⭕️ #opencv 2
📢 @icc_aria
در این قسمت به بررسی نحوه استفاده و کنترل پایه های رزبری پای با پایتون می پردازیم

🌐 https://goo.gl/2mBDxm
⭕️ #Raspberry_Pi 12
📢 @icc_aria
قسمت چهل و دوم - بازگشتی یا recursion
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/VvEC2w
⭕️ #Python 42
📢 @icc_aria
قسمت سوم - آشنایی و نصب opencv
آموزش پردازش تصویر به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/stsNXZ
⭕️ #opencv 3
📢 @icc_aria
قسمت چهل و سوم تابع set
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/fzAwcJ
#Python 43
📢 @icc_aria
قسمت چهل و چهارم - آشنایی با itertools
آموزش زبان پایتون به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/D6nqRt
#Python 44
📢 @icc_aria
قسمت چهارم - فراخوانی عکس و ویرایش
آموزش پردازش تصویر به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/TspZ8D
#opencv 4
📢 @icc_aria
قسمت پنجم - برش و تغییر سایز تصویر
آموزش پردازش تصویر به همراه تمرینات و آموزش ویدئویی کاملا رایگان را با ما تجربه کنید.
🌐 https://goo.gl/gha8Cm
#opencv 5
📢 @icc_aria