ارتباط گستران هزاره
590 subscribers
2.35K photos
6 videos
11 files
2.2K links
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات٬ مزایدات و فرصتهای تجاری کل کشور

🌐www.hezarehinfo.net

📞02142714000

👤Admin: @hzr_admin
Download Telegram
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5471693
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مزایده پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/auctions/nid5472384
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5471545
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5483822
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
🔴علت ترک تشریفات مناقصه نصب دوربین در معبر پادگان زنجان

⏺️شهردار زنجان گفت: پادگان شهر زنجان در کوتاه مدت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، اما برخی مسائل درخصوص زیرساخت های آن به شهرداری مربوط است و برخی مسائل باید با الزام ارتش ایجاد شود.

⏺️با بیان اینکه ارتش ملزم کرده است که در محور پادگان، دوربین نصب شود افزود: این کار به #مناقصه گذاشته شد اما به خاطر قیمت بالای مناقصه، هیچ شرکت کننده ای نداشت و این در حالی است که ارتش نیز بدون نصب دوربین، اجازه بازگشایی معبر را نمی دهد.

⏺️شهردار زنجان گفت: از این رو شهرداری درخواست ترکت شریفات برای انجام سریعتر این کار را دارد.
⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مزایده پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/auctions/nid5486901
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!


https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5494370
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره


☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مزایده پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!


https://www.hezarehinfo.net/auctions/nid5495438
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!


https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5498984
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مزایده پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!


https://www.hezarehinfo.net/auctions/nid5504975
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!


https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5389142
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مزایده پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!


https://www.hezarehinfo.net/auctions/nid5512680
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5516350
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5526586
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مزایده پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/auctions/nid5527319
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مزایده پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/auctions/nid5534844
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net
مناقصه پر بازدید امروز را در سایت هزاره ببینید!!

https://www.hezarehinfo.net/tenders/nid5549028
برای دریافت کاملترین و بروزترین آگهی های مناقصات و مزایدات هزاره را دنبال کنید.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شرکت ارتباط گستران هزاره

☎️ 02142714000
🌐www.hezarehinfo.net