هزار دانش | HezarDanesh
281 members
313 photos
12 videos
2 files
163 links
کانال رسمی سایت هزار دانش
مرکز آموزش نرم افزار ایران
وبسایت: www.hezardanesh.ir
ایمیل: info@hezardanesh.ir
ارتباط با مدیر:
مهندس فرهاد سوری
@Farhadd_Sourii

آدرس کانال تلگرام
@hezardanesh
Download Telegram
to view and join the conversation
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

@hezardanesh
@hezardanesh

لینک مشاهده ی آموزش های منتشر شده از نرم افزار ABAQUS:

https://hezardanesh.ir/آموزش-های-abaqus/

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

عضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh

لینک مشاهده ی فیلم های آموزشی نرم افزار ArcGIS:

https://hezardanesh.ir/آموزش-های-arcgis/هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم های آموزشی منتشر شده از نرم افزار FLOW3D در سایت هزار دانش

@hezardanesh
@hezardanesh

لینک مشاهده فیلم های منتشر شده از نرم افزار فلو تری دی:

https://hezardanesh.ir/آموزش-های-flow-3d/


هزاردانش
وبسایت آموزش نرم افزار

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.comعضویت در کانال هزار دانش:

@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh

لینک مشاهده ی فیلم های آموزشی نرم افزار ArcGIS:

https://hezardanesh.ir/آموزش-های-arcgis/هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh

لینک مشاهده ی فیلم های آموزشی نرم افزار SeismoSignal:

https://hezardanesh.ir/آموزش-های-siesmosignal/هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh

لینک مشاهده ی فیلم های آموزشی نرم افزار RocLab:

https://hezardanesh.ir/آموزش-های-rocklab/هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardaneshهزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardaneshهزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardaneshهزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardaneshهزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh


با عضویت در کانال تلگرامی هزار دانش، از فیلم های جدید منتشر شده با خبر شوید...
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardaneshهزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی جدید منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh

تاریخ انتشار: دی ماه ۹۹

هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی جدید منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh

تاریخ انتشار: دی ماه ۹۹

هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh


هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh


هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
معرفی نرم افزار HEC RAS

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh


هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم های آموزشی منتشر شده از نرم افزار HEC RAS در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh


هزاردانش، وبسایت عرضه فیلم های آموزشی نرم افزارهای مهندسیعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh


هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فراخوان دعوت به همکاری با هزار دانش در تهیه فیلم های آموزشی نرم افزار

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com
www.1000danesh.ir
www.1000danesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh
فیلم آموزشی منتشر شده در سایت هزار دانش

www.hezardanesh.ir
www.hezardanesh.com

@hezardanesh
@hezardanesh


هزاردانش، سایت فیلم های آموزشی نرم افزارعضویت در کانال هزار دانش:
@hezardanesh
@hezardanesh
@hezardanesh