Hamyardars
340 subscribers
75 photos
5 videos
66 links
نماد کیفیت در آموزش
سایت همیاردرس:
www.hamyar-dars.ir
اینستاگرام همیاردرس:
hamyardars
Download Telegram
to view and join the conversation
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=24283مدت زمان آموزش: 47 دقیقه

💰قیمت اصلی: رایگان
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=11706
مدت زمان آموزش: 10 ساعت و 45 دقیقه

💰قیمت اصلی: 40 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا شنبه اول آذرماه

🔐 کدتخفیف: برای استفاده از تخفیف این آموزش، به سایت همیاردرس مراجعه نمایید.
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=25526

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 3 دقیقه

💰قیمت اصلی: 20 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا سه شنبه چهارم آذرماه

🔐 کدتخفیف: برای استفاده از تخفیف این آموزش، به سایت همیاردرس مراجعه نمایید.
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐https://hamyar-dars.ir/?p=25930

مدت زمان آموزش: 2 ساعت و 46 دقیقه

💰قیمت اصلی: 12 هزار تومان
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=19814
مدت زمان آموزش: 10 ساعت

💰قیمت اصلی: 60 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا پنجشنبه سیزدهم آذرماه

🔐 کدتخفیف: برای استفاده از تخفیف این آموزش، به سایت همیاردرس مراجعه نمایید.
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=25906


مدت زمان آموزش: 2 ساعت

💰قیمت اصلی: 40 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا پنجشنبه 27 آذرماه

🔐 کدتخفیف: برای استفاده از تخفیف این آموزش، به سایت همیاردرس مراجعه نمایید.
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=23045

مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 22 دقیقه

💰قیمت اصلی: 30 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا چهارشنبه 17 دیماه

🔐 کدتخفیف: برای استفاده از تخفیف این آموزش، به سایت همیاردرس مراجعه نمایید.
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=27652

مدت زمان آموزش: 7 ساعت و 19 دقیقه

💰قیمت اصلی: 25000 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا پنجشنبه 18 دیماه

🔐 کدتخفیف: newst
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=28181


مدت زمان آموزش: 5 ساعت

💰قیمت اصلی: 30 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا دوشنبه 6 بهمن ماه

🔐 کدتخفیف: برای استفاده از تخفیف این آموزش، به سایت همیاردرس مراجعه نمایید.
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=30140


مدت زمان آموزش: 4 ساعت و 26 دقیقه

💰قیمت اصلی: 15 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا جمعه 20 فروردین ماه

🔐 کدتخفیف: new3
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=15826


مدت زمان آموزش: 32 ساعت و 30 دقیقه

💰قیمت اصلی: 59000 هزار تومان

🎁 تخفیف 30 درصدی این آموزش تا جمعه 20 فروردین ماه

🔐 کدتخفیف: new3
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=31777


مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 10 دقیقه

💰قیمت اصلی: 80 هزار تومان

🎁 تخفیف 30درصدی این آموزش تا جمعه 20 فروردین ماه

🔐 کدتخفیف: new3
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=33120


مدت زمان آموزش: 10 ساعت و 37 دقیقه

💰قیمت اصلی: 60 هزار تومان

🎁 تخفیف 30 درصدی این آموزش تا جمعه 10 اردیبهشت ماه

🔐 کدتخفیف: genetic
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=35074

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 45 دقیقه

💰قیمت اصلی: 25 هزار تومان

🎁 تخفیف 30 درصدی این آموزش تا شنبه 22 خردادماه ماه

🔐 کدتخفیف: proposal
🔗 لینک دسترسی به وبینار

🌐 https://hamyar-dars.ir/paper-webinar/

مدت زمان آموزش: 4 تا 6 ساعت

💰هزینه شرکت در وبینار: 120 هزار تومان
🔗 لینک دسترسی به وبینار

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=36004

مدت زمان وبینار: 3 الی 4 ساعت

💰هزینه ثبت نام: 70 هزار تومان

🎁 تخفیف 30 درصدی وبینار تا 25 تیرماه

🔐 کدتخفیف: apply
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=32259

مدت زمان آموزش:20 ساعت

💰قیمت اصلی: 75 هزار تومان

🎁 تخفیف 40 درصدی این آموزش تا پنجشنبه 4 شهریور ماه

🔐 کدتخفیف: fluid
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=5524

مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 52 دقیقه

💰قیمت اصلی: 95 هزار تومان

🎁 تخفیف 40 درصدی این آموزش تا پنجشنبه 4 شهریور ماه

🔐 کدتخفیف: apply
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=16855

مدت زمان آموزش: 27 ساعت

💰قیمت اصلی: 89 هزار تومان

🎁 تخفیف 30 درصدی این آموزش تا دوشنبه 10 آبان ماه

🔐 کدتخفیف: hamyar
🔗 لینک دسترسی به آموزش

🌐 https://hamyar-dars.ir/?p=40092

مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 27 دقیقه

💰قیمت اصلی: 60 هزار تومان

🎁 تخفیف 30 درصدی این آموزش تا دوشنبه 10 آبان ماه

🔐 کدتخفیف: hamyar