ارشد و دکتری الهیات - حافظون
1.13K subscribers
443 photos
29 videos
87 files
237 links
همه چیز درباره ارشد و دکتری الهیات و ليسانس حفاظ
"موسسه حافظون"
📍تهران، ميدان قیام، بلوار قیام، کوچه منفرد عادل، پلاک ۲

09198000970
http://haafezoon.com

ارتباط با ادمین:
@haafezoonadmin
Download Telegram
Haafezoon.com.Phd1.pdf
1.4 MB
🛑 دانلود دفترچه شماره ۱ دکتری ۱۴۰۱ (مجموعه های امتحانی)

@haafezoon14

سایت | آپارات | اینستاگرام
Haafezoon.com.ma1401.pdf
3.8 MB
📣دانلود دفترچه شماره ۱
ارشد ۱۴۰۱

(مجموعه ها ی امتحانی )

📱@haafezoon14

سایت|آپارات|اینستاگرام
لایو مشترک موسسه حافظون و مرکز الهیات ایران
برگزارکنندگان :
آقای دکتر محمدزاده
آقای احمدی

۲۰ شهریور ۱۴۰۰


آدرس صفحه های اینستاگرام موسسه حافظون :
https://instagram.com/haafezoon

https://instagram.com/iran_theology
لایو مشترک ارشد ۱۴۰۱
موسسه حافظون و مرکز الهیات ایران
برگزارکنندگان :
آقای دکتر محمدزاده
آقای احمدی
۲۲شهریور ۱۴۰۰


آدرس صفحه های اینستاگرام موسسه حافظون :
https://instagram.com/haafezoon

https://instagram.com/iran_theology
لایو مشترک ارشد ۱۴۰۱
موسسه حافظون و مرکز الهیات ایران
برگزارکنندگان :
آقای دکتر محمدزاده
آقای احمدی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰
ساعت ۱۷🕔


آدرس صفحه های اینستاگرام موسسه حافظون :
https://instagram.com/haafezoon

https://instagram.com/iran_theology
📌
سلام علیکم🌻🌻

عزیزانی که تو انتخاب رشته خودشون دانشگاه شاهد و رفاه و مطهری و... که دارای شرایط خاص بود رو زدند و براشون پیامک از طرف سازمان سنجش اومده، با مراجعه به سایت سنجش و مطالعه اطلاعیه، وارد سایت دانشگاه مورد نظر بشند و از تاریخ و زمان مصاحبه مطلع بشند.👇🏻

www.sanjesh.org
📌"" *بودجه بندی ازمون های ماهانه دکتری* ""
.
.
*ماهانه ۱ دکتری* (۱۲/آذر/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :همه مباحث قبلی به علاوه ترکیب وصفی.جمع مکسر در تعریب.فعل مجهول.مسند و مسند الیه.منادی.استغاثه
*علوم قرآن* :از ابتدای کتاب تا انتهای نسخ
*تفسیر* : ۱ تا ۹۲ آل عمران
*حدیث* :دانش رجال+معجم رجال اقای خویی_فصل ۱ تا ۴ حدیث ارشد
*صرف و نحو* : کل صرف فعل و صرف اسم
.
.
*ماهانه ۲ دکتری* (۱۰/دی/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :مباحث بعد از ازمون ماهانه قبلی به علاوه افعال مدح و ذم.عدد.انواع واو.انواع فاء.این کجا و آن کجا.افعال ناقصه
*علوم قرآن* :التمهید از ابتدا تا انتهای قرائات
*تفسیر* : ۹۳ تا ۱۸۰ ال عمران
*حدیث* : کل شناخت حدیث و مقاله مامقانی_فصل ۶و۷ حدیث ارشد
*صرف و نحو* : از ابتدای نحو تا انتهای مفعول به+منادا و ترخیم+مفعول مطلق+مفعول له+مفعول معه
.
.
*ماهانه ۳ دکتری* (۸/بهمن/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :مباحث بعد از ازمون قبلی به علاوه تاثیر حروف بر ترجمه برخی افعال.تاکید بر اهمیت ترجمه
*علوم قرآن* :از ناسخ و منسوخ به بعد التمهید+مباحثی از علوم قران ارشد
*تفسیر* : ۱۸۱تا اخر ال عمران_انسان_طارق_اعلی_علق
*حدیث* :فصول ۷تا۱۰ حدیث ارشد+فقه الحدیث مامقانی
*صرف و نحو* : از ابتدای حال تا انتهای نحو
.
.
.
.
.
.
""بودجه بندی آزمون های دکتری ۱۴۰۱ حافظون""

*مرحله ۱ دکتری* (۱۴/آبان/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :افعال مقاربه.فعل ماضی و انواع آن.اسلوب شرط.طالما و قلّماوکثرما.مذکر و مونث در ترجمه.معادل های اگر.به محض اینکه و هنوز نه و همچنان و... ، ترکیب وصفی اضافی.حروف مشبهه.سرعان ما.افعال شروع.کم و کاین و کذا
*علوم قران* :از ابتدای کتاب تا انتهای معجزات دیگر پیامبر
*تفسیر* : آیه ۱ تا ۱۷ آل عمران
*حدیث* :صفحات ۷تا۱۴ ، ۳۱تا۳۶ ، ۵۱ و ۵۳(از حدیث دکتری)_فصل ۱ حدیث ارشد
*صرف و نحو* : اقسام کله+ساختهای تصدیفی+مجرد ومزید+لازم و متعدی و معبوم و مجهول+مهموز و مضاعف
.
.
*مرحله ۲ دکتری* (۲۱/ابان/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :عمل مصدر.ادوات عرض و تحضیض.اسم تفضیل.اعجاب.معانی جعل.معانی دونَ
*علوم قران* :قاریان+قرائت های هفتگانه+آیاقرآن بر هفت حرف نازل شده است؟
*تفسیر* :۲۸تا۳۹ آل عمران
*حدیث* :صفحات ۱۵تا ۲۱ و ۵۳تا۵۶(از حدیث دکتری)_فصل ۲ حدیث ارشد
*صرف و نحو* : اعلال+نون تاکید
.
.
*مرحله ۳ دکتری* (۵/اذر/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :تمییز.وجوه داشتن.انواع لمّا.انواع حتی.معرفه و نکره.اضافه لفظیه و معنویه.کِلا و کِلتا.ابدا و قطُّ و عَوض.اسم و صفت اشاره.خیر و شر.معادل دیگر.ادوات حصر
*علوم قران* :از مصونیت قران تا تحریف تا انتهای حجیت ظواهرقران
*تفسیر* :۴۰تا۷۲ آل عمران
*حدیث* :صفحات ۲۲ تا۲۸+۳۷تا۵۰(ازحدیث دکتری)_فصل۳ حدیث ارشد
*صرف و نحو* : ساختهای تصریفی اسم+مصادر+مشتقات+تثنیه+جمع+تصغیر+نسبت+تذکیر و تاثیث
.
.
*مرحله ۴ دکتری* (۱۹/آذر/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :حال.انواع قد.جمله وصفیه.بیننا و حینئذ.داشتن.مفهوم وجوب
*علوم قرآن* :نسخ+بدا در افرینش
*تفسیر* : ۹۳ تا۱۱۴ ال عمران
*حدیث* :فصل ۱ تا ۴ شناخت حدیث+فصل ۵ حدیث ارشد
*صرف و نحو* : اقسام اعراب+اعراب نویس+تعلق+مصدر موول+فاعل و نائب فاعل
.
.
*مرحله ۵ دکتری* (۲۶/آذر/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :مفعول مطلق.اسلوب تعجب.ضمایر و مرجعشان.لای نفی جنس.لام جحود.مطابقت فعل با فاعل
*علوم قرآن* :پدیده وحی و نزول قران از التمهید
*تفسیر* : ۱۱۵تا ۱۳۹ال عمران
*حدیث* : درست ۵تا ۷شناخت حدیث
*صرف و نحو* : مبتدا و خبر+حروف مشبهه+افعال ناقصه
.
.
*مرحله ۶ دکتری* (۳/دی/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :انواع فعل مضارع.لازم و متعدی و افعال دو مفعولی.رب و ربّما.غیر منصرف در تعریب.توجه به نوع کلمه.که در عربی
*علوم قرآن* : اسباب نزول +تالیف قران
*تفسیر* : ۱۴۰ تا ۱۵۶ ال عمران
*حدیث* :درست ۸و۹ شناخت حدیث_فصل۶حدیث ارشد
*صرف و نحو* : حروف شبیه به لیس+لای نفی جنس+افعال مقاربه+افعال قلوب و تحویل+مفعول به+اشتغال و اختصاص و نعت مقطوع
.
.
*مرحله ۷ دکتری* (۱۷/دی/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :اسلوب چه،چه و خواه،خواه.مفرد و جمع.اختصاص.کلمات ربطی.جواب طلب.اسلوب مَن،مِن و مِن،ما و ما، مَن و مِن، مِن
*علوم قرآن* :التمهید(ناسخ و منسوخ_محکم متشابه_مصونیت قران از تحریف)
*تفسیر* : ۱۸۱ تا اخر ال عمران+ ۱ تا۷انسان
*حدیث* :فصل ۷و۸ حدیث ارشد+دوره دانش رجال
*صرف و نحو* : حال+تمیز+مستثنی(شروع سوالات تجزیه و ترکیب و حرکت گذاری)
.
.
*مرحله ۸ دکتری* (۲۴/دی/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :اسلوب تحذیر.مفعول له.عطف در جمله منفی.مازال.معنای کلِّ.مفعول له
*علوم قرآن* :مباحثی از ارشد
*تفسیر* : کل انسان و کل طارق
*حدیث* :دوره معجم رجال اقای خویی
*صرف و نحو* : مجزورات+کل توابع(نعت.توکید.عطف نسق.عطف بیان.بدل)
.
.
*مرحله ۹ دکتری* (۱/بهمن/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :ضمیر منفضل منصوبی.انواع ما.اذ و اذا فجائیه.
مصدر نوعی و عددی.ابواب ثلاثی مزید.تنازع
*علوم قرآن* :مباحث از ارشد
*تفسیر* : اعلی و علق
*حدیث* :فصل ۹ ارشد
*صرف و نحو* : اعمال شبه فعل+نواصب مضارع+جوازم مضارع
📌"" *بودجه بندی ازمون های ماهانه ارشد* ""
.
.

*ماهانه ۱ ارشد* ( ۱۲/آذر/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه:* مباحث قبلی به علاوه کِلا و کِلتا، ابداً و قطُّ و عَوض، اسم و صفت اشاره، خیر و شر، معادل دیگر، ادوات حصر، ترکیب وصفی، جمع مکسر در تعریب، فعل مجهول، مسند و مسند الیه، منادی، استغاثه
*علوم قران* : از ابتدای علوم قران تا انتهای تشبیه و استعاره
*تفسیر* : تحریم+طلاق+تغابن+منافقون+جمعه+ممتحنه+صف+حشر
*حدیث* : فصل ۱.۲.۳.۴
*صرف و نحو* : کل صرف فعل+کل صرف اسم
.
.


*ماهانه ۲ ارشد* ( ۱۷/ دی/۱۴۰۰)
*ترجمه* : مباحث بعد از آزمون ماهانه قبلی به علاوه افعال مدح و ذم، عدد، انواع واو، انواع فاء، این کجا و آن کجا، افعال ناقصه
اسلوب چه... چه و خواه.... خواه، مفرد و جمع، اختصاص، کلمات ربطی، جواب طلب، اسلوب مِن.... مَن و مِن.... ما و ما...... مِن و مَن...... مِن
*علوم قران* : از کنایه و تعریض تا انتهای اسباب نزول
*تفسیر* : مجادله+حدید+واقعه+الرحمن+قمر+نجم
*حدیث* : فصل ۵تا۸
*صرف و نحو* : از ابتدای نحو تا انتهای منصوبات(مستثنی)
.
.
*ماهانه ۳ ارشد* ( ۲۲/بهمن/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : ترجمه جامع کنکور
*علوم قران* : ادوات
*تفسیر* : طور+ذاریات+ق
*حدیث* : فصل ۹ و ۱۰
*صرف و نحو* :مجرورات+توابع+اعمال شبه فعل+نواصب و جوازم مضارع+قسم+تعجب+مدح
.
.
*ماهانه ۴ ارشد* ( ۲۰/ اسفند /۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : نکات جامع کنکور
*علوم قران* : کل تاریخ قران+از ابتدای نسخ تا انتهای کتاب(ادوات)
*تفسیر* : تاریخ تفسیر+نجم+طور+ذاریات+ق
*حدیث* : فصول ۹ و ۱۰
*صرف و نحو* : کل صرف و نحو
.
.
.
.
.
.
.

📌"" *بودجه،بندی ازمون های ارشد ۱۴۰۱ حافظون* ""
.
.
*مرحله ۱ ارشد* (۱۴ /ابان/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : افعال مقاربه و انواع آن،اسلوب شرط،طالما و قلما و کثرما،مذکر و مونث در ترجمه،معادل های اگر،به محض اینکه و هنوز نه و همچنان و... ،ترکیب وصفی اضافی،حروف مشبهه،سرعان ما،افعال شروع،کم و کاین و کذا
*علوم قران* : کلمات غیر عربی+وجوه و نظایر+محکم متشابه
*تفسیر* : تحریم+طلاق
*حدیث* : فصل ۱
*صرف و نحو* : اقسام کله+ساختهای تصریفی+مجرد ومزید+لازم و متعدی و معلوم و مجهول+مهموز و مضاعف
.
.
*مرحله ۲ ارشد* (۲۱ /ابان/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : عمل مصدر،ادوات عرض و تحضیض،اسم تفضیل،اعجاب،معانی جعل،معانی دوَن
*علوم قران* : تقدیم و تاخیر+عام و خاص
*تفسیر* : تغابن
*حدیث* : فصل ۲
*صرف و نحو* : اعلال +نون تاکید
.
.
*مرحله ۳ارشد* (۲۸ /ابان /۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : تمییز،وجوه داشتن،انواع لمّا،انواع حتی،معرفه و نکره،اضافه لفظیه و معنویه
*علوم قران* : مجمل مبین+مطلق و مقید+مفهوم و منطوق
*تفسیر* : منافقون +جمعه
*حدیث* : فصل ۲ و ۳
*صرف و نحو* : اقسام مصدر+مشتقات+تثنیه+جمع
.
.
*مرحله ۴ ارشد* ( ۱۹/ آذر /۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :حال ، انواع قد،جمله وصفیه،بیننا و حینئذ،داشتن ،مفهوم وجوب
*علوم قران* : کنایه و تعریض+حصر و اختصاص
*تفسیر* : مجادله
*حدیث* : فصل ۵
*صرف و نحو* : اقسام اعراب+اعراب نویس+تعلق+مصدر موول+فاعل و نایب فاعل
*مرحله ۵ ارشد* ( ۲۶/آذر/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* :مفعول مطلق،اسلوب تعجب،ضمایر و مرجعشان؟لای نفی جنس،لام جحود،مطابقت فعل با فاعل
*علوم قران* :ایجاز و اطناب
*تفسیر* :حدید
*حدیث* : فصل ۴ و۵
*صرف و نحو* : مبتدا و خبر+حروف مشبهه+افعال ناقصه
.
.
*مرحله ۶ ارشد* (۳ / دی /۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : انواع فعل مضارع،لازم و متعدی و افعال دو مفعولی،دبّ و ربّما،غیر منصرف در تعریب،توجه به نوع جمله،که در عربی
*علوم قران* : ایجاز و اطناب
*تفسیر* : واقعه
*حدیث* : فصل ۶
*صرف و نحو* :حروف شبیه لیس+لای نفی جنس+افعال مقاربه+افعال قلوب و تحویل+مفعول به+اشتغال و اختصاص و نعت مقطوع
.
.
*مرحله ۷ارشد* ( ۲۴/دی/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : اسلوب تحذیر،مفعول له،عطف در جمله منفی،مازال،معنای کل،مفعول فیه
*علوم قران* : اسباب نزول
*تفسیر* : طور+ذاریات
*حدیث* : فصل ۹
*صرف و نحو* : مجرورات +کل توابع
.
.
*مرحله ۸ ارشد* ( ۱/  بهمن/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : ضمیر منفصل منصوبی،انواع ما،اذ و اذا فجائیه،مصدر نوعی و عددی،ابواب ثلاثی مزید،تنازع
*علوم قران* : نسخ
*تفسیر* : ق
*حدیث* : فصل ۹
*صرف و نحو* : اعمال شبه فعل+نواصب مضارع+جوازم مضارع
.
.
*مرحله۹ ارشد* (۸ / بهمن/۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : ترجمه جامع کنکور
*علوم قران* : خبر و انشا
*تفسیر* : دوره الرحمن و واقعه
*حدیث* : فصل ۹
*صرف و نحو* : قسم+تعجب+مدح و ذم
.
.
*مرحله ۱۰ ارشد* ( ۲۹/ بهمن /۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : ترجمه جامع کنکور
*علوم قران* : تاریخ قران+از کلمات غیر عربی تا انتهای مفهوم و منطوق
*تفسیر* : تاریخ تفسیر+تحریم+طلاق+تغابن+منافقون+جمعه
*حدیث* : فصول ۱ تا ۳
*صرف و نحو* :صرف فعل(شروع تستهای تجزیه و ترکیب و حرکت گذاری)
.
.
*مرحله ۱۱ ارشد* (۶ /  اسفند /۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : ترجمه جامع کنکور
*علوم قران* : تاریخ قران+از حقیقت و مجاز تا انتهای حصر و اختصاص
*تفسیر* : تاریخ تفسیر+ممتحنه+صف+حشر+مجادله
*حدیث* : فصول ۴تا۵
*صرف و نحو* : صرف اسم
.
.
*مرحله ۱۲ ارشد* (۱۳ / اسفند /۱۴۰۰)
.
.
*ترجمه* : ترجمه جامع کنکور
*علوم قران* : تاریخ قران+از ایجاز و اطناب تا انتهای اسباب نزول
*تفسیر* : تاریخ تفسیر+حدید+واقعه+الرحمن+قمر
*حدیث* : فصول ۷و۸
*صرف و نحو* :از ابتدای نحو تا انتهای منصوبات
#دعوت به همکاری

موسسه آموزشی - قرآنی حافظون با محیطی مذهبی در محدودۀ خیابان 17 شهریور برای کادر دفتری (بخش روابط عمومی) یک نیروی خانم استخدام می کند.

شرایط اولیۀ عمومی :
1- تدین و التزام به اخلاق و رفتار و شئونات اسلامی
2- علاقه مندی به حوزۀ فعالیتی و جدیت در کار
3- مهارت و توانمندی در حوزۀ کاری خود
4- توانایی تعامل خوب و سازنده با محیط کار
5- نظم و دقت در کار

شرایط تخصصی:

1. آشنایی با نرم افزار های آفیس
2. تسلط بر اکسل و ورد
3. مسلط به تایپ و صفحه آرایی
4. آشنایی به اموردفتری
5. روابط عمومی خوب

اولویت ها:
1- سابقۀ کاری مرتبط
2- نزدیکی مسیر
3- تحصیلات دانشگاهی در رشته الهیات (با تأکید بر قرآن و حدیث)
4- شرایط سنی از 20 تا 30

توجه: پس از ارسال رزومه، در صورت احراز شرایط اولیه توسط مجموعه ، جهت مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. خواهشمند است ازهر گونه تماس دیگری به هر نحوی از انحاء جداً خودداری فرمایید.

رزومه خود را به فقط و فقط در واتس اپ به شماره 09198000970 ارسال کنید.
لایو انتخاب رشته ارشد الهیات
امروز دوشنبه ساعت۱۸
https://b2n.ir/h91566
🔔قابل توجه دانشجویان ارشد🔔
#دعوت به همکاری

موسسه آموزشی - قرآنی حافظون با محیطی مذهبی در محدودۀ خیابان 17 شهریور برای کادر دفتری (بخش روابط عمومی) یک نیروی خانم استخدام می کند.

شرایط اولیۀ عمومی :
1- تدین و التزام به اخلاق و رفتار و شئونات اسلامی
2- علاقه مندی به حوزۀ فعالیتی و جدیت در کار
3- مهارت و توانمندی در حوزۀ کاری خود
4- توانایی تعامل خوب و سازنده با محیط کار
5- نظم و دقت در کار

شرایط تخصصی:

1. آشنایی با نرم افزار های آفیس
2. تسلط بر اکسل و ورد
3. مسلط به تایپ و صفحه آرایی
4. آشنایی به اموردفتری
5. روابط عمومی خوب

اولویت ها:
1- سابقۀ کاری مرتبط
2-شرکت در کلاسها و کتابهای حافظون (حتما در رزومه ذکر بفرمایید)
2- نزدیکی مسیر
3- تحصیلات دانشگاهی در رشته الهیات (با تأکید بر قرآن و حدیث)
4- شرایط سنی ۲۵ تا ۳۵

توجه: پس از ارسال رزومه، در صورت احراز شرایط اولیه توسط مجموعه ، جهت مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. خواهشمند است ازهر گونه تماس دیگری به هر نحوی از انحاء جداً خودداری فرمایید.

رزومه خود را به فقط و فقط در واتس اپ به شماره 09198000970 ارسال کنید.