خدمات انجام شده جی اس ام آپدیت
276 subscribers
3.2K photos
3 videos
17 links
نمونه ( تنها قسمتی از ) خدمات انجام شده فایل های خریداری شده + بازگشت وجه و موارد مربوط به قفل شبکه و آیکلود سایت جی اس ام آپدیت

@gsmupdate
@rezaigi2004
www.gsmupdate.ir
Download Telegram