گیفت پرشیا
348 subscribers
14 photos
انواع گیفت

1⃣استیم 2⃣ پلی استیشن 3⃣آیتونز 4⃣ گوگل پلی
و...

🔶در صورت عدم انجام عملیات احراز از ارسال کد گیفت و وجه شمامعذوریم🔶

🔴عملیات احراز فقط برای اولین خرید بوده و بعد از اولین خرید نیازی به احراز نیست🔴🗨 ارتباط با ادمین: @gift_persia
Download Telegram
🔴 تمام قیمت ها به روز🔴

99/2/27

گیفت پلی استیشن (play station)


1⃣-گیفت کارت 10 دلاری:  176,000 تومان
2⃣-گیفت کارت 20 دلاری: 342,000  تومان
3⃣-گیفت کارت26.7 دلاری:465.000 تومان
4⃣گیفت کارت33.4 دلاری:585.000 تومان
5⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 840,000 تومان


🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔵 تمام قیمت ها بروز 🔵

(99/2/28)

گیفت کارت های استیم(steam )


1⃣-گیفت کارت 5.16 دلاری 87,000 هزار تومان

2⃣-گیفت کارت 6.45 دلاری 110,000هزار تومان

3⃣-گیفت کارت 10.32 دلاری 175,000هزار تومان

4⃣-گیفت کارت 12.9 دلاری 222,000هزار تومان

5⃣-گیفت کارت 19.35 دلاری 330,000هزار تومان

6⃣-گیفت کارت 38.7 دلاری 640,000 هزار تومان

7⃣-گیفت کارت 51.6 دلاری 873,000 هزار تومان

8⃣-گیفت کارت 64.5 دلاری 1.090.000 (اضافه شد)

9⃣-گیفت کارت 96/7 دلاری 1.650.000 (اضافه شد)

🆔 @giftpersia

🆔 Admin:@gift_persia
🔴 تمام قیمت ها به روز 🔴

(99/2/31)

🔶اپل آیتونز Apple iTunes gift 🔶


1⃣-گیفت کارت 2 دلاری: 37,000 تومان

2⃣-گیفت کارت 3 دلاری: 55,000 تومان

3⃣-گیفت کارت 4 دلاری: 73,000 تومان

4⃣-گیفت کارت 5 دلاری: 90,000 تومان

5⃣-گیفت کارت 10 دلاری:  178,000 تومان

6⃣-گیفت کارت 15 دلاری: 268,000 تومان

7⃣-گیفت کارت 25 دلاری: 440,000 تومان

8⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 869,000 تومان

9⃣-گیفت کارت100دلاری:1.735.000تومان

@giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔴 تمام قیمت ها بروز 🔴

🔶 گوگل پلی Google play gift card 🔶

99/2/31

1⃣-گیفت کارت 5 دلاری: 92.000 تومان


2⃣-گیفت کارت 10 دلاری: 182,000 تومان


3⃣-گیفت کارت 15 دلاری: 274,000 تومان


4⃣-گیفت کارت 25 دلاری: 456,000 تومان


5⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 898,000 تومان

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔴 تمام قیمت ها به روز🔴

99/2/31

گیفت پلی استیشن (play station)


1⃣-گیفت کارت 10 دلاری:  178,000 تومان
2⃣-گیفت کارت 20 دلاری: 352,000  تومان
3⃣-گیفت کارت26.7 دلاری:475.000 تومان
4⃣گیفت کارت33.4 دلاری:600.000 تومان
5⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 867,000 تومان


🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔵 تمام قیمت ها بروز 🔵

(99/2/31)

گیفت کارت های استیم(steam )


1⃣-گیفت کارت 5.16 دلاری 89,000 هزار تومان

2⃣-گیفت کارت 6.45 دلاری 110,000هزار تومان

3⃣-گیفت کارت 10.32 دلاری 179,000هزار تومان

4⃣-گیفت کارت 12.9 دلاری 220,000هزار تومان

5⃣-گیفت کارت 19.35 دلاری 350,000هزار تومان

6⃣-گیفت کارت 38.7 دلاری 660,000 هزار تومان

7⃣-گیفت کارت 51.6 دلاری 877,000 هزار تومان

8⃣-گیفت کارت 64.5 دلاری 1.100.000 (اضافه شد)

9⃣-گیفت کارت 96/7 دلاری 1.670.000 (اضافه شد)

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔴 تمام قیمت ها به روز 🔴

(99/3/2)

🔶اپل آیتونز Apple iTunes gift 🔶


1⃣-گیفت کارت 2 دلاری: 37,000 تومان

2⃣-گیفت کارت 3 دلاری: 55,000 تومان

3⃣-گیفت کارت 4 دلاری: 73,000 تومان

4⃣-گیفت کارت 5 دلاری: 90,000 تومان

5⃣-گیفت کارت 10 دلاری:  178,000 تومان

6⃣-گیفت کارت 15 دلاری: 268,000 تومان

7⃣-گیفت کارت 25 دلاری: 440,000 تومان

8⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 869,000 تومان

9⃣-گیفت کارت100دلاری:1.735.000تومان

@giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔴 تمام قیمت ها بروز 🔴

🔶 گوگل پلی Google play gift card 🔶

99/3/2

1⃣-گیفت کارت 5 دلاری: 92.000 تومان


2⃣-گیفت کارت 10 دلاری: 182,000 تومان


3⃣-گیفت کارت 15 دلاری: 274,000 تومان


4⃣-گیفت کارت 25 دلاری: 465,000 تومان


5⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 900,000 تومان

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔴 تمام قیمت ها به روز🔴

99/3/2

گیفت پلی استیشن (play station)


1⃣-گیفت کارت 10 دلاری:  178,000 تومان
2⃣-گیفت کارت 20 دلاری: 352,000  تومان
3⃣-گیفت کارت26.7 دلاری:475.000 تومان
4⃣گیفت کارت33.4 دلاری:600.000 تومان
5⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 867,000 تومان


🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔵 تمام قیمت ها بروز 🔵

(99/3/2)

گیفت کارت های استیم(steam )


1⃣-گیفت کارت 5.16 دلاری 89,000 هزار تومان

2⃣-گیفت کارت 6.45 دلاری 110,000هزار تومان

3⃣-گیفت کارت 10.32 دلاری 179,000هزار تومان

4⃣-گیفت کارت 12.9 دلاری 220,000هزار تومان

5⃣-گیفت کارت 19.35 دلاری 350,000هزار تومان

6⃣-گیفت کارت 38.7 دلاری 660,000 هزار تومان

7⃣-گیفت کارت 51.6 دلاری 877,000 هزار تومان

8⃣-گیفت کارت 64.5 دلاری 1.100.000 (اضافه شد)

9⃣-گیفت کارت 96/7 دلاری 1.670.000 (اضافه شد)

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
📣تخفیف (off)📣

🎫گیفت کارت $25 (Google play)🎫

قیمت بازار 480.000

قیمت گیفت پرشیا 465.000

تخفیف 452.000

🔶 تعداد محدود 🔶

🆔 @giftpersia

🆔 Admin:@gift_pesia
Forwarded from گیفت پرشیا
🔴 تمام قیمت ها به روز 🔴

(99/3/5)

🔶اپل آیتونز Apple iTunes gift 🔶


1⃣-گیفت کارت 2 دلاری: 37,000 تومان

2⃣-گیفت کارت 3 دلاری: 55,000 تومان

3⃣-گیفت کارت 4 دلاری: 73,000 تومان

4⃣-گیفت کارت 5 دلاری: 90,000 تومان

5⃣-گیفت کارت 10 دلاری:  178,000 تومان

6⃣-گیفت کارت 15 دلاری: 268,000 تومان

7⃣-گیفت کارت 25 دلاری: 440,000 تومان

8⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 869,000 تومان

9⃣-گیفت کارت100دلاری:1.735.000تومان

@giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
Forwarded from گیفت پرشیا
🔴 تمام قیمت ها بروز 🔴

🔶 گوگل پلی Google play gift card 🔶

99/3/5

1⃣-گیفت کارت 5 دلاری: 92.000 تومان


2⃣-گیفت کارت 10 دلاری: 182,000 تومان


3⃣-گیفت کارت 15 دلاری: 274,000 تومان


4⃣-گیفت کارت 25 دلاری: 465,000 تومان


5⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 900,000 تومان

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
Forwarded from گیفت پرشیا
🔴 تمام قیمت ها به روز🔴

99/3/5

گیفت پلی استیشن (play station)


1⃣-گیفت کارت 10 دلاری:  178,000 تومان
2⃣-گیفت کارت 20 دلاری: 352,000  تومان
3⃣-گیفت کارت26.7 دلاری:475.000 تومان
4⃣گیفت کارت33.4 دلاری:600.000 تومان
5⃣-گیفت کارت 50 دلاری: 867,000 تومان


🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
Forwarded from گیفت پرشیا
🔵 تمام قیمت ها بروز 🔵

(99/3/5)

گیفت کارت های استیم(steam )


1⃣-گیفت کارت 5.16 دلاری 89,000 هزار تومان

2⃣-گیفت کارت 6.45 دلاری 110,000هزار تومان

3⃣-گیفت کارت 10.32 دلاری 179,000هزار تومان

4⃣-گیفت کارت 12.9 دلاری 220,000هزار تومان

5⃣-گیفت کارت 19.35 دلاری 350,000هزار تومان

6⃣-گیفت کارت 38.7 دلاری 660,000 هزار تومان

7⃣-گیفت کارت 51.6 دلاری 877,000 هزار تومان

8⃣-گیفت کارت 64.5 دلاری 1.100.000 (اضافه شد)

9⃣-گیفت کارت 96/7 دلاری 1.670.000 (اضافه شد)

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
گیفت کارت (steam wallet)10 دلاری موجود شد

💰قیمت: 177.000

⬅️تعداد محدود➡️

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
استیم والت 5.1 موجود شد

💰 قیمت:88.000

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔵 تمام قیمت ها بروز 🔵

(99/3/8)

گیفت کارت های استیم(steam )


1⃣-گیفت کارت 5.16 دلاری 88,000 هزار تومان

2⃣-گیفت کارت 6.45 دلاری 110,000هزار تومان

3⃣-گیفت کارت 10 دلاری 180.000هزار تومان

4⃣-گیفت کارت 12.9 دلاری 225,000هزار تومان

5⃣-گیفت کارت 19.35 دلاری 340,000هزار تومان

6⃣-گیفت کارت 38.7 دلاری 660,000 هزار تومان

7⃣-گیفت کارت 51.6 دلاری 877,000 هزار تومان

8⃣-گیفت کارت 64.5 دلاری 1.100.000 (اضافه شد)

9⃣-گیفت کارت 96/7 دلاری 1.670.000 (اضافه شد)

🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia
🔵 تمام قیمت ها بروز 🔵

(99/3/11)

گیفت کارت های استیم(steam )


1⃣-گیفت کارت 5.16 دلاری 88,000 هزار تومان

2⃣-گیفت کارت 6.45 دلاری 111,000هزار تومان

3⃣-گیفت کارت 10.32 دلاری 180.000هزار تومان

4⃣-گیفت کارت 12.9 دلاری 225,000هزار تومان

5⃣-گیفت کارت 19.35 دلاری
(فعلا موجود نیست)

6⃣-گیفت کارت 50 دلاری 875.000 هزار تومان


🆔 @giftpersia

🆔 Admin: @gift_persia