🔴 قالیشویی گلرنگ 🔴
16 members
125 photos
28 videos
1 file
7 links
قالیشویی گلرنگ عضو منتخب اتحادیه قالیشوران تهران با کد 28
سرویس سراسر تهران :☎️ 22059282 ☎️
☎️ 22719812 ☎️t.me / @ghalishueigolrang


🇮🇷 پیشنهادات، نظرات، شکایات 🇮🇷👇

🔴 @the2018m 🔴
Download Telegram
to view and join the conversation
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻓﺮﺷﻬﺎ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻞ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ .
ﺍﻟﻒ‏) ﻏﺒﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
۱ - ﭼﻮﺏ ﺯﺩﻥ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﺵ
۲ - ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻓﺮﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺮﻭﺝ ﺫﺭﺍﺕ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
۳ - ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺵ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ‏( ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺵ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‏)
۴ - ﺩﺭ ﻓﺮﺷﻬﺎﯼ ﻣﻮﺯﻩ ﺍﯼ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﺮﺱ ﻧﺮﻡ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﺩﻫﺎﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺒﺎﺭ ﻓﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺏ ‏) ﻏﺒﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ :
۱ - ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﺮﺳﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﻏﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺯﻫﺎ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۲ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﮑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﯼ ﻏﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۳ - ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﻨﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪﻥ ﻓﺮﺷﻬﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﻭﺝ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
کارخانه قالیشویی گلرنگ در خدمت شما عزیزان می باشد.
02122059282
@ghalishueigolrang
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﻏﺒﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻓﺮﺵ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ: ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ
ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎﯼ ﻧﻮ ﻭ ﮐﻬﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺷﻬﺎﯼ ﺭﻓﻮ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﺭﻓﻮ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﻠﯿﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻓﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﻓﻮ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻓﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﻮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ
ﭘﺎﮎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﮑﻪ ﺑﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛
@ghalishueigolrang
قالیشویی گلرنگ با ارائه خدمات: رفوگری:شیرازه /پارگی/دوگره/چرم دوزی/ریشه کشی
@ghalishueigolrang
قالیشویی گلرنگ به مناسبت اعياد شعبانيه با درنظر گرفتن تخفیفات 15% در خدمت مشترکین محترم ميباشد.
@ghalishueigolrang
ڪــارخــانــه قــالــیــشــویــے گلرنگ وســعــتــے بــه انــدازه شــهر تــهرانــ
عــضــو رســمــے اتــحــادیــه (ڪــد:28)

☎️:02122059282
02188352495

پــیــشــنــهاداتــ،نــظــرات و شــڪــایــاتــ:

@ghalishuei
قالیشویی گلرنگ بمناسبت ماه مبارک رمضان خدمات خود را با 15%تخفیف به مشترکبن محترم ارائه میدهد.
02122059282
@ghalishueigolrang
شعبات قالیشویی گلرنگ
☝️☝️☝️
عضو منتخب اتحادیه قالیشوران تهران با کد 28
@ghalishueigolrang
قالیشویی گلرنگ عضو رسمی اتحادیه قالیشوران تهران مجری خدمات شستشو، رنگبرداری، لکه برداری، رفوگری انواع فرش های دستبافت و ماشینی و شستشوی انواع مبل و موکت تحویل 48 ساعته و تحویل لول شده با کاور و سرویس سراسر تهران
با استفاده از این آگهی از12%تخفیف برخوردار شويد
@ghalishueigolrang
قالیشویی گلرنگ مجری خدمات شستشو، رنگبرداری، لکه برداری، رفوگری انواع فرش های دستبافت و ماشینی و شستشوی انواع مبل و موکت تحویل 48 ساعته و تحویل لول شده با کاور و سرویس سراسر تهران
02122059282-02188865994
@ghalishueigolrang
خدمات مرمت فرش با مجرب ترین رفوگران بازار فرش تهران در کارخانه قالیشویی گلرنگ ارائه میگردد,انواع خدمات ریشه بافی, رفوکاری فرش, بافت فرش برای فرشهای دستبافت ابریشم، معمولی و قالیهای ماشینی با بهترین کیفیت ارائه میگردد

قالیشویی گلرنگ عضو منتخب اتحادیه قالیشوران تهران با کد 28
02122059282-02188865994
@ghalishueigolrang
شعبات قالیشویی گلرنگ
☝️☝️☝️
عضو منتخب اتحادیه قالیشوران تهران با کد 28
@ghalishueigolrang
قالیشویی مجاز گلرنگ در آستانه تابستان ضمن تجهیز کارخانه به دستگاههای تمام اتوماتیک آماده ارائه خدمات به همشهریان گرامی میباشد
عضو منتخب اتحادیه قالیشوران تهران با کد 28
@ghalishueigolrang
بیشترین آسیب دید‌گی‌های فرش دستباف بر اساس تجربیات مشاهده شده مربوط به ساییدگی، پوسیدگی، بیدخوردگی و تداخل رنگ است.

_ فرش دستباف را روی سطح هموار مانند سنگ، سرامیک، موزائیک، و پارکت پهن شود، این سطح باید صاف، خشک و عاری از گرد و خاک باشد.
@ghalishueigolrang
نباید فرش دستباف بر روی سطح گچی، خاکی یا آهکی گسترده شود، این مواد به علت قلیایی بودن باعث تجزیه پشم و ابریشم خواهند شد. هر چند فرش دستباف به اندازه کافی سنگین بوده و این امر جابجایی آن را محدود کند، ولی در طول زمان ممکن است که در یک جهت حرکت کند، در این صورت برای جلوگیری از حرکت فرش می‌توان از ترمز فرش که به صورت قطعه‌ای از لاستیک خاص است که در زیر فرش قرار می‌گیرد از حرکت آن جلوگیری کرد.
@ghalishueigolrang
شعبات قالیشویی گلرنگ
☝️☝️☝️
عضو منتخب اتحادیه قالیشوران تهران با کد 28
@ghalishueigolrang