آموزش لغات کتاب Fast 504
3 members
12 photos
1 video
آموزش حرفه ای و کامل لغات کتاب Fast 504 استاد مهرداد زنگیه‌وندی و استاد محمدرضا ربیعی
لینک تمام دروس در سایت فست زبان👇👇👇
https://fastzaban.com/504-vocabulary-education
Download Telegram
to view and join the conversation
کتاب #Fast_504
در این کتاب شما ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی را با شیوه یادگیری لایتنر، همراه با ترجمه فارسی و روان لغات یاد می گیرید.
همه متون ترجمه فارسی دارند و برای تمام لغات هم مثال با ترجمه فارسی آورده شده است.
این کتاب تالیف استاد مهرداد زنگیه وندی و استاد محمدرضا ربیعی می باشد.
#آموزش_لغات_504_واژه

لغت اول

Abandon (v.) /əˈbæn.dən/ desert; leave without planning to come back; quit

🔍 رها کردن، دست کشیدن از؛ صرف نظر کردن (از)

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت دوم

Keen (adj.) /ki:n/ sharp; eager; intense; sensitive

🔍 تیز، بُرنده؛ مشتاق؛ شدید؛ حساس؛ تیزهوش

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت سوم

Jealous (adj.) /ˈdʒel.əs/ afraid that the one you might prefer someone else; unhappy

🔍 حسود؛ غیرتمند، باغیرت

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت چهارم

Tact (n.) /tækt/ ability to say the right thing

🔍 درایت، تدبیر، ملاحظه

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت پنجم

Oath (n.) /əʊθ/ a promise that something is true; a curse

🔍 سوگند، قسم؛ ناسزا، فحش

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت ششم

Vacant (adj.) /ˈveɪ.kənt/ empty; not filled

🔍 خالی؛ اشغال نشده؛ بی‌متصدی؛ متروکه

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت هفتم

Hardship (n.) /ˈhɑːd.ʃɪp/ something that is hard to bear; difficulty

🔍 سختی، گرفتاری، مضیقه

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت هشتم

Gallant (adj.) /ˈɡæl.ənt/ brave; showing respect for woman

🔍 دلاور، شجاع؛ نجیب‌زاده؛ مؤدب

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت نهم

Data (n.) /ˈdeɪ.tə/ facts; information

🔍 داده‌ها، اطلاعات، معلومات، حقایق

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت دهم

Unaccustomed (adj.) /ˌʌn.əˈkʌs.təmd/ not used to something; not usual

🔍 ناآشنا (به)؛ عجیب، غیرعادی

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت یازدهم

Bachelor (n.) /ˈbætʃ.əl.ər/ a man who has not married

🔍 مرد مجرد

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
@fast504
#آموزش_لغات_504_واژه

#درس_اول - لغت دوازدهم

qualify (v.) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ become fit; show that you are able

🔍 صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن؛ (در مسابقات) به دور بعد راه یافتن

آموزش درس اول بصورت کامل با
✔️ تلفظ آمریکایی و بریتانیایی
✔️ تصویر مرتبط
✔️ معنی سلیس فارسی
✔️ مثال با ترجمه فارسی
✔️ مترادف کاربردی
برگرفته از کتاب #Fast_504 #استاد_مهرداد_زنگیه_وندی
#فست_زبان #انتشارات_جنگل
آموزش کامل و رایگان در لینک زیر
👉👉👉 🌐 bit.ly/504lesson1 👈👈👈
@fast504