فرشیک
4 members
727 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
#1200شانه
طرح رهام
در رنگ های کرم ، سرمه ای و کاربنی
1200 شانه گل برجسته
💯اکریلیک هیت ست

👇🏻مشاهده و خرید👇🏼
yon.ir/UXpzn
#1200شانه
طرح رویا
در رنگ های کرم ، سرمه ای ، رویا و بژ
1200 شانه گل برجسته
💯اکریلیک هیت ست

👇🏻مشاهده و خرید👇🏼
yon.ir/sRHb3
#1200شانه
طرح سحر
در رنگ های کرم و سرمه ای
1200 شانه گل برجسته
💯اکریلیک هیت ست

👇🏻مشاهده و خرید👇🏼
yon.ir/a6FfK
#1200شانه
طرح شاهان
در رنگ های کرم و سرمه ای
1200 شانه گل برجسته
💯اکریلیک هیت ست

👇🏻مشاهده و خرید👇🏼
yon.ir/a6FfK
#1200شانه
طرح تندیس
در رنگ های کرم ، سرمه ای و بژ
1200 شانه گل برجسته
💯اکریلیک هیت ست

👇🏻مشاهده و خرید👇🏼
yon.ir/Jrdih