دوره های آموزشی باشگاه کوه نوردان آرش
322 members
386 photos
6 files
13 links
با مدرک رسمی از فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
آدرس : تهران-میدان انقلاب-ابتدای خیابان آزادی-کوچه مهرناز-ساختمان 36-طبقه 5-واحد 18
تلفن : 66900471-021
www.arashmountainclub.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
دوره مقدماتی سنگنوردی آقایان
۲۲و۲۳و۲۴آبان ۹۸
هزینه ۳۰۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره مقدماتی سنگنوردی بانوان
۲۲و۲۳و۲۴آبان ۹۸
هزینه ۳۰۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
کارگاه جست وجودر کوهستان -آقایان و بانوان
۷و۸آذرماه
هزینه ۱۲۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
کارگاه آموزشیGPS -آقایان و بانوان
۷و۸آذرماه
هزینه ۱۶۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره پیشرفته سنگنوردی آقایان
۱۴و۱۵و۱۶و۱۷آبان ماه۹۸
هزینه ۳۸۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره پیشرفته سنگنوردی بانوان
۱۴و۱۵و۱۶و۱۷آبان ماه۹۸
هزینه ۳۸۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
کارگاه نقشه خوانی و کار با قطب نما- آقایان و بانوان
۱۶و۱۷آبان ماه۹۸
هزینه ۱۵۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان-آقایان وبانوان
۲۱و۲۲ آذرماه۹۸
هزینه ۱۰۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره کوهپیمایی آقایان
۱۵و۱۶و۱۷آبان ماه ۹۸
هزینه۱۵۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره کوهپیمایی بانوان
۱۵و۱۶و۱۷آبان ماه ۹۸
هزینه۱۵۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
کارگاه آموزشی دیواره نوردی بانوان
هزینه دوره ۴۰۰هزار تومان
۳و۴و۵آبان ۹۸
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
کارگاه آموزشیGPS -آقایان و بانوان
۱۵و۱۶آبان ماه ۹۸
هزینه ۱۶۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره مقدماتی سنگنوردی بانوان
۳و۴و۵آبان ۹۸
هزینه ۳۰۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره مقدماتی سنگنوردی آقایان
۳و۴و۵آبان ۹۸
هزینه ۳۰۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره پیشرفته سنگنوردی بانوان
۱۴و۱۵و۱۶و۱۷آبان ماه۹۸
ظرفیت باقیمانده ۱نفر
هزینه ۳۸۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
برگزاری دوره کوهپیمایی آقایان ۱۵و۱۶و۱۷آبان ۹۸
مربی:آقای پیمان ثروت
@educationarashclub
دوره مقدماتی سنگنوردی آقایان
۲۹آبان الی ۱آذر۹۸
هزینه ۳۰۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره مقدماتی سنگنوردی بانوان
۲۹آبان الی ۱آذر۹۸
هزینه ۳۰۰هزارتومان
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub
دوره پیشرفته سنگنوردی بانوان
۱۹الی ۲۲آبان ماه۹۸
مربی : خانم فاطمه حاج کریملو

@educationarashclub
دوره پیشرفته سنگنوردی آقایان
۲۸آبان الی ۱آذر ماه۹۸
هزینه ۳۸۰هزارتومان
مدرس:آقای حسن گرامی
جهت ثبت نام به آيدی زیرمراجعه کنید:
@farzan4114
@educationarashclub