خدمات مجری ساختمان
3.97K members
423 photos
66 videos
29 files
13 links
ارایه خدمات انتخاب مجری به کارفرمایان و مهندسین مجری


راههای ارتباط با ما
ادمین کانال :
@khadamate_mohandesi

مدیریت سامانه :
88353900 - 09107676384
Download Telegram
to view and join the conversation
#درخواست_مجری
تاریخ: چهارشنبه ،1399/08/14
🔻 کد آگهی: MO394


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 17
🔹 متراژ زیربنا: 900 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 5


قیمت پیشنهادی: 15 میلیون

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: چهارشنبه ،1399/08/14
🔻 کد آگهی: MO395


🔸 نوع مجری: حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 17
🔹 متراژ زیربنا: 8000 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 9


قیمت پیشنهادی: توافقی$

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: چهارشنبه ،1399/08/14
🔻 کد آگهی: MO396


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 20
🔹 متراژ زیربنا: 1700 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 2


قیمت پیشنهادی: 17 میلیون

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: شنبه ،1399/08/17
🔻 کد آگهی: MO397


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 17
🔹 متراژ زیربنا: 600 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 5


قیمت پیشنهادی: 15 میلیون

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: شنبه ،1399/08/17
🔻 کد آگهی: MO398


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 4
🔹 متراژ زیربنا: 2800 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 7


قیمت پیشنهادی: 50 میلیون

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: شنبه ،1399/08/17
🔻 کد آگهی: MO399


🔸 نوع مجری: حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 3
🔹 متراژ زیربنا: 4000 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 10


قیمت پیشنهادی: توافقی$

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: دو شنبه ،1399/08/19
🔻 کد آگهی: MO400


🔸 نوع مجری: حقوقی یا حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 5
🔹 متراژ زیربنا: 1700 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 7


قیمت پیشنهادی: متری 28000

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: دو شنبه ،1399/08/19
🔻 کد آگهی: MO401


🔸 نوع مجری: حقوقی یا حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه:
🔹 متراژ زیربنا: 1730 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 7


قیمت پیشنهادی: 50 میلیون تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: چهار شنبه ،1399/08/21
🔻 کد آگهی: MO402


🔸 نوع مجری: حقوقی یا حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 5
🔹 متراژ زیربنا: 400 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 5


قیمت پیشنهادی: 15 میلیون تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: چهار شنبه ،1399/08/21
🔻 کد آگهی: MO403


🔸 نوع مجری: حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه:
🔹 متراژ زیربنا: 7000 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 9


قیمت پیشنهادی: متری 14000 تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: چهار شنبه ،1399/08/21
🔻 کد آگهی: MO404


🔸 نوع مجری: حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 1
🔹 متراژ زیربنا: 3000 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 8


قیمت پیشنهادی: متری 22000 تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: یکشنبه ،1399/08/25
🔻 کد آگهی: MO405


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: تهرانسر
🔹 متراژ زیربنا: 1550 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 7


قیمت پیشنهادی: توافقی$

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: یکشنبه ،1399/08/25
🔻 کد آگهی: MO406


🔸 نوع مجری: حقیقی یا حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 7
🔹 متراژ زیربنا: 420 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 5 و فونداسیون اجرا شده


قیمت پیشنهادی: 14 میلیون تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: یکشنبه ،1399/08/25
🔻 کد آگهی: MO407


🔸 نوع مجری: حقیقی یا حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 21
🔹 متراژ زیربنا: 1400 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 5


قیمت پیشنهادی:توافقی$

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: سه شنبه ،1399/08/27
🔻 کد آگهی: MO408


🔸 نوع مجری: حقیقی یا حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 21
🔹 متراژ زیربنا: 600 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 5


قیمت17 میلیون تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: سه شنبه ،1399/08/27
🔻 کد آگهی: MO409


🔸 نوع مجری: حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 1
🔹 متراژ زیربنا: 2800 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 8


قیمت متری 26000 تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: سه شنبه ،1399/08/27
🔻 کد آگهی: MO410


🔸 نوع مجری: حقوقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 16
🔹 متراژ زیربنا: 4000 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 7


قیمتمتری 22000 تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: چهار شنبه ،1399/09/05
🔻 کد آگهی: MO411


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 7
🔹 متراژ زیربنا: 850 مترمربع
🔹 تعداد طبقات: 7


قیمت: 50 میلیون تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: یکشنبه ،1399/09/09
🔻 کد آگهی: MO412


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 14
🔹 متراژ زیربنا: 500 مترمربع
🔹 تعداد طبقات:5


قیمت: 17 میلیون تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071
#درخواست_مجری
تاریخ: یکشنبه ،1399/09/09
🔻 کد آگهی: MO413


🔸 نوع مجری: حقیقی
به عنوان مجری در ساختمان
🔹 واقع در منطقه: 8
🔹 متراژ زیربنا: 700 مترمربع
🔹 تعداد طبقات:5


قیمت: 16 میلیون تومان

ادمین کانال:
🆔 @khadamate_mohandesi
لینک کانال:
🌍@e_mojri
مدیریت سامانه:
☎️ 02188353900 - 09193071071