دكترمهرنوش داريني(روانشناس)
327 members
1K photos
46 videos
414 links
... تلفن ٧٧٠٦٦٤٦٣-٢٢٧٢٩٦٨١-٠٩١٩٢١٥٠٠٢٦
روانشناس و مشاور خانواده....
براي گرفتن وقت به ايدي زير برويد
@darinisecretary
Download Telegram
to view and join the conversation
ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی ﭼﯿﺴﺖ؟

بسياري از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ مي آوريم ، درواقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستيم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ غیره... ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي زنيم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي ﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ:
١ - ﺧﻮﺍﺏ
٢ - غذاى ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ
٣ - ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
٤ - ﺗﻔﺮﯾﺢ
٥ - ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ
٦ - ﻃﺒﯿﻌﺖ ، ﻧﻮﺭﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ، ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ مي ﮑﻨﯿﻢ از دیگران، ﺍﻧﺮﮊﯼ دزدی ﮐﻨﯿﻢ.

معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل مي شود:

١ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ : ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهديد و ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﺗﺮﺳاندن ديگران ﻭ رفتارهاي پرخاشگرانه ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي ﮕﯿﺮﻧﺪ.
غ
٢ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ : ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ گفتن ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ها و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎي خود ، ﻣﺎ ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ مي كنند و در پايان مي گويند : ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ تو ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ . هدف ﺍﯾن افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. زيرا ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼه ﺑﮕوييد ، آنها ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند كرد و ﻓقط مي ﺨﻮﺍهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊي خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ كنند.

٣ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻏﺮﻭ : ﺑﺎ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺍﻧﺮﮊﯼ دزدی مي كنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظير ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ بسيار است.

٤ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ : ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊي هستند ﻭ معمولا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﻭ ﻣﯿﺘﻮانند ﺑﺰﻧند . ﻗﻬﺮ مي ﮑﻨﻨﺪ ﻭ سكوت مي كنند ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ مي ﺨﻮاهند ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.

ﺣﺎﻻ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ تا مجبور به ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ نشويم ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﯾﺎﺩﻣان ﺑﺎﺷد ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺍﺩ مي ﺰﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻏﺮﻏﺮ مي كنيم، مي خواهيم بيهوده ﺩﺭﺩﻝ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ بهانه ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمان بگوييم :
ﻣﻦ انرژی ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩه ام و ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺩﺯﺩﯼ نمي كنم و ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺎلم ﮐﻤﺒﻮﺩﻡ ﺭا ﺟﺒﺮﺍﻥ مي كنم.

ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺷﺎﺩ یا كمي ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭﯼ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ يا دقايقي ﻣﺪﯾتیشن و عبادت ... ﺷﺎﯾﺪ هم ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﯾﺎ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻥ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺭﻭ به ما مي كند.

ﺣﺎﻻ ﻗﺪﻡ ﺩﻭﻡ اين است که بدانيم ﺩﺭ مواجهه با افرادي ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭند، ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ:

اين افراد همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد ، انرژی ﮐﻢ ﺁﻭﺭده اند و بطور ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻣﻤﮑن است ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشند ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ منفی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ، انرژي حياتي از دست رفته خود را جبران كنند ﻭ احتمالا چنين راهكاري در ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ شان ﻣﺮﺳﻮﻡ شده است.

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﯾﻢ، ﻭﺍﺭﺩ این دزدی یا داد و ستد نا صحیح انرژی نمي شويم. ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشند ، ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﺮايشان به آرامي ﺷﺮﺡ مي دهيم ﮐﻪ ﮐﺎر نادرست آنها چه تاثير منفي و نامطلوبي روي ما دارد.

چنانچه ﺗﺸﺨﯿﺺ داديم كه در برابر پذيرش اين واقعيت ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ مي كنند ﻭ توضيح بيشتر بي فايده است ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﯼ آنها نشويم و انرژی حياتي خود را خرج چنين افرادي نكنيم ، ﺧﻮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮين ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ اين افراد ﺍﺯ اين ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ نادرست ﺍﺳﺖ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ابتدا ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ببينند مكانيسم دفاعي آنها ﺟﻮﺍﺏ نمي دهد ناراحت و عصبي مي شوند ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻭ بي تفاوتي مي كنند ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ مي دانيم ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻔﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ چه واكنشي را انتخاب نموده ايم ، ﺑﺪﻭن ﻭرود به اين ﺑﺎﺯﯼ ، ﮐﺎﺭ صحيح ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ مي دهيم.
.
‏( ﺍﻟﺒﺘﻪ آسان ﻧﯿﺴﺖ در ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ افراد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ مدل رفتاري خاصي عادت داشته اند ، ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ، نياز به ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺷﻬﺎﻣﺖ دارد.)
@drdarini
قبل از حرف زدن، خوب فکر کنید
تا مجبور نشوید پس از زدن حرفی، به فکر فرو روید.

@drdarini
Forwarded from Banafshe golestani
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 #مهرنوش_دارینی، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه در سی‌امین جلسه از سلسله نشست‌های #نقد_و_اندیشه با موضوع «همسریابی در فضای مجازی، دلایل و آسیب‌ها»

برای ترویج آشنایی صحیح در فضای مجازی، باید به افراد قبل از اینکه انتخاب قطعی کنند یاد بدهیم چگونه عمل کنند.

باید متناسب با زمان جلو برویم و استانداردهای خود را متناسب با استاندارد جوانان تغییر بدهیم.

ما نمیتوانیم فضای مجازی را از افراد بگیریم یا حذف کنیم فقط باید یاد بگیریم مدیریت کنیم.

گزارش کامل در لینک زیر 👇👇


https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/23690

🔺با نشست‌های #نقدواندیشه همراه شوید.

فیلم کامل نشست را در ict.gov.ir تماشا کنید.
امروز
شنبه

١١ آبان

دكتر مهرنوش داريني

ساعت ١٨.١٥
راديو سلامت

موج ١٠٢

برنامه زنده به رنگ زندگي
@drdarini
Forwarded from خبرآنلاين
🔸تمامی مقاطع تحصیلی تهران تا ۳ روز آینده تعطیل شد

▫️دانشگاه ها تعطیل نیستند/فارس

@khabaronline_IR
فردا
ساعت ١٨

دكترمهرنوش داريني

برنامه زنده عصرخانواده

از شبكه دو سيما

@drdarini
امروز
٩ ديماه

ساعت ١٨

دكتر مهرنوش داريني

شبكه ٢ سيما
برنامه زنده عصرخانواده
@drdarini
فردا
يكشنبه
١٥ ديماه

دكتر مهرنوش داريني

شبكه ٢ سيما

برنامه زنده عصرخانواده
@drdarini
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 تلوزیون هلند از چالش رقص پرستاران ايراني استقبال كرده و تلاش مي كند به مردم‌ رقص ايراني آموزش بدهد
@drdarini
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 تقويت سلامت روان برای مراقبت از بيمار كرونایی

📌 دكتر مهرنوش دارينی،روانشناس از اهميت افزايش روحيه و مقابله با حس‌های تضعيف كننده روانی برای مراقبت از بيمار كرونايی می‌گويد

🆔 @jamejamdaily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 التيام غم‌زدگی خانواده‌های داغديده از كرونا

📌 دكتر مهرنوش دارينی، روانشناس از اهمیت همدردی اجتماعی با خانواده بیماران فوت شده و نيز تلاش خانواده بيماران برای رسيدن به مرحله پذيرش اين سوگ می‌گويد.

🆔 @JamejamDaily
شكموها و اونايي كه بي دليل ميرن سر يخچال🙂🙂 لايو امشب را از دست ندهيد👇🏻👇🏻 https://instagram.com/stories/dr.mehrnooshdarini/2293764308953484337?utm_source=ig_story_item_share&igshid=17mu2rq959h2z
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 نگذاريد حس ناكامی ناشی از شيوع كرونا بر شما غلبه كند!

📌 دكتر مهرنوش دارينی، روانشناس و مشاور از جلوگيری از فاجعه سازی و بزرگ نمايی ذهنی و در مقابل ،تقويت حس خوش بينی و خلاق بودن برای غلبه بر ناكامی‌های ناشی از شيوع كرونا می‌گويد

🆔 @JamejamDaily
#خود_شناسی


هنگامی که در رستوران یا هتل هستید و شکر یا شیر چای خود را بیشتر از مقداری که در خانه مصرف می کردید مصرف می کنید بیانگر این است که شما زمینه فساد را دارید.

وقتی که در رستوران یا اماکن عمومی هستید و مقدار زیادی دستمال کاغذی، صابون یا عطر استفاده می کنید، در حالی که در منزل خودتان این گونه نیستید بدین معنا است که اگر شرایط اختلاس برای شما فراهم شود اختلاس می کنید.

اگر در جشن ها و بوفه های مفتوح زیاد می خورید در حالی که می دانید شخص دیگری آن را حساب می کند، بدین معناست که اگر فرصت خوردن مال دیگران را پیدا کنید این کار را خواهید انجام داد.

اگر معمولا هنگامی که در صف ‌هستید و حقوق در صف بودن را راعایت نمی کنید، و به دنبال پیدا کردن دوست و آشنایی میگردید که بدون رعایت صف و جلوتر کارتون را انجام بدید ..پس بدانید که شما زمینه ی این را دارید که برای رسیدن به هدف خود از کتف دیگران هم بالا بروید.. و حق دیگران را به راحتی تضییع کنید .

اگر بر این باور هستید که هر چه را در خیابان پیدا کردید حق شما است در حالی که مال دیگران بوده است، پس قابلیت دزدی در شما وجود دارد.

اگر جزو کسانی هستید که فامیلی دیگران بیشتر از اسم آن ها برای شما اهمیت دارد، یعنی این که در شما زمینه نژاد پرستی وجود دارد و احتمال دارد که تنها با توجه به اصل و نسب دیگران به آن ها کمک کنید، هم چنین ایده و افکار دیگران برای شما مهم نیست بلکه تنها خود شخص برای شما اهمیت دارد.

هنگامی که به قوانین راهنما و رانندگی توجهی ندارید و به آن اعتنایی نمی کنید، بیانگر این است که شما زمینه تجاوز و سرکشی را دارید حتی اگر قرار باشد اشخاص بی گناهی هم در این بین صدمه ببینند.

هنگامی که این پیام را خواندید و از خود سوال کردید که این مسایل ضروری نیستند، یعنی این که شما مصلحت خود را بر مصلحت مجتمع ترجیح می دهید.

مبارزه با فساد را از خود شروع کنید.

@drdarini