CuongDC
832 members
1.67K photos
95 videos
156 files
581 links
P A S S I O N. C U O N G D C. C O
Download Telegram
to view and join the conversation
CÁCH LY
NGÀY THỨ BẢY CÁCH LY
NGÀY THỨ TÁM CÁCH LY
Bệnh nhân đến nhà mình khám, kêu khó thở. Thấy
bệnh nhân khẩu trang bịt kín, mình bảo :'cởi ra anh xem". Vừa dứt lời ngẩng đầu lên thì thế này đây
Bệnh lây kinh thật! Mình cũng đang thấy khó thở rồi
CHỨNG MINH NGUỒN THU NHẬP

bank had asked for a copy of source of income
dịch tễ học cơ bản.pdf
3.4 MB
ebook, pdf | DỊCH TỂ HỌC CƠ BẢN
.
Dịch tễ học cơ bản là một tài liệu tham kh ảo r ất t ốt trong h ọc t ập, gi ảng d ạy và nghiên c ứu trong l ĩnh v ực Y tê công c ộng.

Phiên b ản 2 c ủa cu ốn sách ch ỉ ra nh ững lý do t ại sao môn d ịch t ễ c ơ b ản l ại c ần thi ết cho t ất c ả nh ững h ọc viên mu ốn hi ểu và ứng d ụng nh ững nguyên t ắc trong xác định c ăn nguyên và phòng ng ừa b ệnh t ật.

Cu ốn sách này cung c ấp nh ững phương pháp chính y ếu c ủa d ịch t ễ h ọc, đặc bi ệt nh ấn m ạnh vào nh ững ứng d ụng d ịch t ễ h ọc trong y t ế công c ộng t ại các nước đang phát tri ển.

Cu ốn sách này ch ỉ ra nh ững cách th ức để có th ể ứng d ụng d ịch t ễ h ọc trong phòng ng ừa b ệnh t ật và nâng cao s ức kho ẻ, nh ằm s ử d ụng các ngu ồn l ực đầu t ư cho s ức kho ẻ m ột cách hi ệu qu ả nh ất – và c ũng khuy ến khích vi ệc th ực hành lâm sàng t ốt khi nó gi ới thi ệu khá chi ti ết nh ững khái ni ệm d ịch t ễ h ọc ứng d ụng trong lâm sàng.
Em bảo anh đi đi
Sao anh lại đứng lại
Forwarded from loant.in
VIẾT BẬY !
Tác giả viết bài sai cơ bản về tính thị phần.

- - - - - -

16,7% theo số liệu công bố của GfK (nếu đúng) là tỷ lệ thị phần trong tổng số bán ra của tuần cuối cùng trong tháng 3 (xem bảng thống kê dưới comment). Đây là thị phần doanh số vào một thời điểm.

Còn để nói là cứ "6 người Việt" thì cũng càng trật bét, vì nếu chiếm 16,7% lượng user thì cũng chỉ là "cứ 6 người Việt dùng smartphone" thì có 1 người dùng Vinsmart.

Tui giải thích chi tiết thêm cho rõ nè. Ví dụ VN có 1 triệu người dùng smartphone, tuần cuối tháng 3 bán thêm 100.000 smartphone mới, trong đó Vinsmart bán 16.700 máy, rồi ông kết luận có đến 167.000 người dùng Vinsmart.

Đó là chưa kể Một bạn gửi số liệu đầy đủ thì tỷ lệ 16,7% là của tuần cuối tháng 3, ko phải của cả tháng 3.
TỘI THẰNG MÍA
NGƯỜI YÊU CŨ VẪN CÒN DÙNG ĐƯỢC
CHINA-CORONAVIRUS-WHO: BỘ BA NGUYÊN TỬ
Forwarded from ⛩ Ling