مرکز مجاز کوماکس ایران
471 subscribers
420 photos
9 videos
11 files
64 links
تماس : 0216123
وب سایت : www.COMMAXSHOP.COM
ارتباط با مدیر کانال : @commaxcenter
Download Telegram
to view and join the conversation
DRC-703LC/RF
قیمت : 12/000/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
DRC-7MBL/RF
قیمت : 13/000/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
CDS-4GS
قیمت : 1/200/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
CCU-4GF
قیمت : 6/900/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
VD-202G+
قیمت : 2/150/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
VD-103N
قیمت 700/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
RF-1A
قیمت : 390/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
RF-CARD
قیمت کره ای : 60/000 تومان
قیمت چینی : 35/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
CDL-30LR
قیمت : 4/000/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
CDL-811P
قیمت : 5/200/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
CDL-210P
قیمت : 5/200/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
DRC-2ML
پنل دربازکن کارتی
قیمت : 1/850/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
DRC-4ML
پنل دربازکن کارتی
قیمت : 1/950/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
DRC-6ML
پنل دربازکن کارتی
قیمت : 2/150/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
DRC-8ML
پنل دربازکن کارتی
قیمت : 2/400/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
DRC-10ML
پنل دربازکن کارتی
قیمت : 2/450/000 تومان

☎️ سازمان مرکزی فروش کوماکس کره : 0216123
https://commaxshop.com/
سفارش از طریق تلگرام
@COMMAXCENTER
Forwarded from مرکز مجاز کوماکس ایران (حاجیلویی 0216123 داخلی 124)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آیفون تصویری آینه ای و پنل کدینگ شیشه ای Goldکوماکس کره
اصل بخرید : 0216123
https://commaxshop.com/