صرافی چیتابیت | کانال اطلاع رسانی
30 members
21 photos
159 links
Download Telegram
to view and join the conversation
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/8/30 11:40

بیت کوین(BTC):18.176.99 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):491.13دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :254.53 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :164.09دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):80.23دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.30دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :82.81دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.08 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.03دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.70 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.11دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.620
26.000
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/8/30 5:03

بیت کوین(BTC):18.210.96 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):507.41دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :254.96 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :165.20دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):81.76دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.30دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :83.99دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.09 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.03دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.09 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.11دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.620
26.000
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/1 9:44

بیت کوین(BTC):18.716.77 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):511.62دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :262.87 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :173.79دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):82.50دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.36دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :84.86دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.09 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.03دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.62 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.11دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.620
26.000
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/1 9:44

بیت کوین(BTC):18.796.26 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):522.40دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :276.48 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :177.62دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):83.96دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.43دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :88.98دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.09 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.03دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.93 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.11دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.952
26.200
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/2 9:44

بیت کوین(BTC):18.412.32 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):539.72دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :287.67 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :182.06دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):83.18دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.43دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :88.83دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.09 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.03دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.84 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.11دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.950
26.050
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/3 10:30

بیت کوین(BTC):18.498.96 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):385.41دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :296.41 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :183.59دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):88.10دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.46دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :92.85دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.09 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.03دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :30.53 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.09دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.453
25.950
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/3 6:56

بیت کوین(BTC):18.402.67 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):594.35دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :299.80 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :186.27دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):88.27دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.54دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :90.82دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.11 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.03دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :30.80 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.09دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.546
25.590
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/4 10:37

بیت کوین(BTC):18.432.53 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):611.18دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :339.70 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :200.09دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):89.71دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.71دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :100.95دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.17 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :32.87 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.17دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.545
26.000
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/4 5:34

بیت کوین(BTC):19.188.70 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):604.66دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :350.60 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :206.44دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):89.24دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.64دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :113.95دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.17 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :33.25 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.17دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.046
25.400
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/5 11:58

بیت کوین(BTC):19.162.89 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):593.22دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :341.84 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :204.04دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):87.75دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.64دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :110.95دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.20 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :33.09 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.17دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.045
25.400
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/6 10:15

بیت کوین(BTC):17.968.96 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):530.97دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :290.79 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :179.18دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):78.06دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.57دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :94.03دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.20 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :29.95 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
24.850
25.054
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/6 5:27

بیت کوین(BTC):17.237.36 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):520.41دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :276.40 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :173.28دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):73.90دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.57دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :91.48دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.20 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.48 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
24.800
24.850
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/7 4:44

بیت کوین(BTC):17.034.29 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):514.87دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :266.38 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :162.43دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):69.45دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.54دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :90.94دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.19 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.18 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
24.700
24.850
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/8 6:06

بیت کوین(BTC):17.320.40 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):525.56دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :271.74 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :165.40دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):71.81دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.60دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :108.06دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.21 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :29.48 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
24.747
24.850
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/9 10:56

بیت کوین(BTC):17.796.59 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):540.33دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :277.17 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :165.52دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):74.37دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.60دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :109.28دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.21 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :29.11 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
24.753
24.900
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/9 4:49

بیت کوین(BTC):18.457.35 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):552.46دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :280.40 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :159.64دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):74.88دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.61دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :108.49دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.21 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :28.80 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
24.549
25.000
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/10 11:11

بیت کوین(BTC):18.654.06 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):586.66دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :289.57 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :174.26دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):79.12دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.61دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :111.71دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.20 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :30.34 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
24.551
25.250
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/10 6:04

بیت کوین(BTC):19.266.84 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):605.22دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :299.60 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :190.30دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):83.66دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.64دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :114.95دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.20 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :30.97 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.003
25.450
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/11 9:15

بیت کوین(BTC):19.432.84 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):606.45دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :317.32 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :180.09دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):89.33دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.65دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :112.36دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.20 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :31.46 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.003
25.550
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency
آخرین نرخ خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین های پرتقاضا
cheetabit - 1399/9/11 4:25

بیت کوین(BTC):18.802.06 دلار [چارت 📉]
اتریوم(ETH):580.24دلار [چارت 📉]
بیت کوین کش (BCH) :286.99 دلار [چارت 📉]
بیت کوین اس وی (BSV) :171.47دلار [چارت 📉]
لایت کوین(LTC):82.87دلار [چارت 📉]
ریپل(XRP):0.61دلار [چارت 📉]
دش(Dash) :105.53دلار [چارت 📉]
استلار(XLM) :0.18 دلار [چارت 📉]
ترون(TRX) :0.04دلار [چارت 📉]
باینانس کوین (BNB) :27.65 دلار [چارت 📉]
کاردانو (ADA):0.14دلار [چارت 📉]
تتر(Tether) : 1دلار [چارت 📉]

نرخ تقریبی فروش ارز در بازار آزاد
🇺🇸 دلار آمريكا$
25.627
26.400
مشاهده نرخ سایر ارز های دیجیتال

ارسال شده از کانال صرافی ارزهای دیجیتال چیتابیت
منبع: cheetabit.com/cryptocurrency