چتردانش جوین_جغتای
80 members
382 photos
49 videos
59 files
130 links
مرکز تخصصی حقوقی
🔹وکالت
🔸قضاوت
🔹سردفتری
🔸ارشد و دکتری
💥آزمونهای آزمایشی💥بسته های مرجع

📲 09156926385عباس ابادی
@Zehneziba96 🆔
نمایندگی شهرستان های جوین و‌جغتای
🏡دفتر مرکزی:شهرستان جوین.نبش چهار راه اصلی سردارآبادآدرس کانال:

@chatre_jovein
Download Telegram
to view and join the conversation
💯نکته مهم حقوق جزا ء

🔻🔻🔻🔻

انتقال مال غیر :

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء #عینا_یا_منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند #کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی (ماده ١قانون تشدید) محکوم می شود و همچنین است که#انتقال گیرنده که در حین معامله #عالم به عدم مالکیت مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول #اطلاع_اظهاریه برای ابلاغ انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد و یا دفتر بدایت یا صلحیه(شورای حل اختلاف) یا یکی از دوایر دولتی تسلیم ننماید #معاون_جرم محسوب خواهد شد

💥 مال اعم است از مال منقول یا غیر منقول

💥انتقال مال غیر باید #حقوقی باشد تسلیم فیزیکی مال غیر به دیگری انتقال مال غیر نمی شود

💥انتقال مال غیر باید همراه با #سوءنیت باشد و سوءنیت در صورتی است که شخص با #علم و آگاهی و با #فقدان_سمت در انتقال مال غیر را منتقل می کند و این امر انتقال مال غیر را را از معاملات فضولی متمایز می کند (مواد ٢۴٧ تا ٢۶٣ ق. م)
معاملات فضولی #غیر_نافذ است اما انتقال مال غیر از اساس #باطل است

💥تمامی مقررات مربوط به کلاهبرداری در مورد جرم انتقال مال غیر نیز اعمال می شود

معامله معارض :

مطابق ماده ١١٧ قانون ثبت معامله معارض در صورتی محقق می شود که کسی به موجب سند #رسمی_یا_عادی نسبت به #عین_یا_منفعت مالی اعم از #منقول_یا_غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب #سند_رسمی معامله یا تعهدی معارض بنماید

⚠️به موجب این ماده انجام بیش از یک معامله به مال واحد را معامله معارض گویند به شرط آنکه معامله دوم با #سند_رسمی باشد

معامله اول با سند رسمی رسمی یا عادی معامله دوم با سند رسمی : #معامله_معارض

معامله اول با سند رسمی یا عادی و معامله دوم با سند عادی :#انتقال_مال_غیر

@chatre_jovein