چتردانش جوین_جغتای
76 members
341 photos
38 videos
54 files
96 links
مرکز تخصصی حقوقی
🔹وکالت
🔸قضاوت
🔹سردفتری
🔸ارشد و دکتری
💥آزمونهای آزمایشی💥بسته های مرجع

📲 09156926385عباس ابادی
@Zehneziba96 🆔
نمایندگی شهرستان های جوین و‌جغتای
🏡دفتر مرکزی:شهرستان جوین.نبش چهار راه اصلی سردارآبادآدرس کانال:

@chatre_jovein
Download Telegram
to view and join the conversation
❇️نمایشگاه کتب #حقوقی چتر دانش

👈 از تاریخ ۱۱ الی ۱۸دی ماه

💠موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش جوین_جغتای

⬅️آدرس:شهرستان جوین_نبش چهارراه اصلی سردارآباد_موسسه چتردانش
09156926385عباس ابادی
💯نکته مهم حقوق جزا ء

🔻🔻🔻🔻

انتقال مال غیر :

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء #عینا_یا_منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند #کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی (ماده ١قانون تشدید) محکوم می شود و همچنین است که#انتقال گیرنده که در حین معامله #عالم به عدم مالکیت مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول #اطلاع_اظهاریه برای ابلاغ انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد و یا دفتر بدایت یا صلحیه(شورای حل اختلاف) یا یکی از دوایر دولتی تسلیم ننماید #معاون_جرم محسوب خواهد شد

💥 مال اعم است از مال منقول یا غیر منقول

💥انتقال مال غیر باید #حقوقی باشد تسلیم فیزیکی مال غیر به دیگری انتقال مال غیر نمی شود

💥انتقال مال غیر باید همراه با #سوءنیت باشد و سوءنیت در صورتی است که شخص با #علم و آگاهی و با #فقدان_سمت در انتقال مال غیر را منتقل می کند و این امر انتقال مال غیر را را از معاملات فضولی متمایز می کند (مواد ٢۴٧ تا ٢۶٣ ق. م)
معاملات فضولی #غیر_نافذ است اما انتقال مال غیر از اساس #باطل است

💥تمامی مقررات مربوط به کلاهبرداری در مورد جرم انتقال مال غیر نیز اعمال می شود

معامله معارض :

مطابق ماده ١١٧ قانون ثبت معامله معارض در صورتی محقق می شود که کسی به موجب سند #رسمی_یا_عادی نسبت به #عین_یا_منفعت مالی اعم از #منقول_یا_غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب #سند_رسمی معامله یا تعهدی معارض بنماید

⚠️به موجب این ماده انجام بیش از یک معامله به مال واحد را معامله معارض گویند به شرط آنکه معامله دوم با #سند_رسمی باشد

معامله اول با سند رسمی رسمی یا عادی معامله دوم با سند رسمی : #معامله_معارض

معامله اول با سند رسمی یا عادی و معامله دوم با سند عادی :#انتقال_مال_غیر

@chatre_jovein
نکته آیین دادرسی مدنی :

📝ادعای جعل قابل طرح هم از طریق شکایت #کیفری و هم دعوای #حقوقی است
‼️در حالی که انکار و تردید فقط از طریق حقوقی و آن هم در مقام #دفاع قابل طرح است

اسناد عادی که تاکنون در دادگاه ارائه نشده است #نمی تواند اساس تطبیق قرار بگیرد مگر آنکه مورد #توافق_طرفین باشد

اسناد رسمی که تاکنون در دادگاه ارائه
نشده اند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد

سند عادی یا رسمی که در #دادگاه ارائه شده ولی مورد تعرض قرار #نگرفته می توان اساس تطبیق قرار داد

⚠️#مفاد اسناد عادی که نسبت به آنها جعل، انکار یا تردید مطرح شده در صورتیکه اصالت سند اثبات شده باشد می تواند اساس تطبیق قرار گیرد
‼️#برخلاف_خط_مهر_امضا_و_اثر_انگشت اسناد عادی که نسبت به آنها ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید شده است #حتی اگر حکم به #اصالت آنها داده شده باشد

سندی را که مورد #توافق_طرفین است در هر حال می توان اساس تطبیق قرار داد مگر آنکه مطابق ماده 223 سند مذکور عادی بوده و قبلا مورد #تعرض قرار گرفته باشد زیرا ماده 223 آمره است

‼️سند مالکیت اگرچه از مصادیق بارز سند رسمی است اما لازم الا جرا بودن آن در هیچ قانونی پیش بینی #نشده است در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و ثالثی آنرا غصب نماید مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم
#لازم_الا_جرای خلع ید ندارد.