هنرکده محمدی
505 members
556 photos
هنرکده محمدی

جهت ثبت سفارش با آیدی زیر در ارتباط باشید:
@HonareMohammadi
Download Telegram
to view and join the conversation
کد : 170-4
اندازه به گره : 360*530
اندازه به سانتی متر : 74*55
قیمت نخ و نقشه : 595000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 171-4
اندازه به گره : 699*479
اندازه به سانتی متر : 105*71
قیمت نخ و نقشه : 980000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 172-4
اندازه به گره : 580*700
اندازه به سانتی متر : 105*88
قیمت نخ و نقشه : 1200000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 175-4
اندازه به گره : 425*800
اندازه به سانتی متر : 120*64
قیمت نخ و نقشه : 1350000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 176-4
اندازه به گره : 1050*625
اندازه به سانتی متر :157*94
قیمت نخ و نقشه : 1950000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 178-4
اندازه به گره : 450*630
اندازه به سانتی متر : 67*94
قیمت نخ و نقشه : 850000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 180-4
اندازه به گره : 1000*620
اندازه به سانتی متر :150*93
قیمت نخ و نقشه : 1700000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 182-4
اندازه به گره : 860*540
اندازه به سانتی متر : 80*129
قیمت نخ و نقشه : 1400000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 183-4
اندازه به گره : 850*590
اندازه به سانتی متر : 127*89
قیمت نخ و نقشه : 1620000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 185-4
اندازه به گره : 250*550
اندازه به سانتی متر : 82*37
قیمت نخ و نقشه : 500000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 187-4
اندازه به گره : 800*500
اندازه به سانتی متر : 75*120
قیمت نخ و نقشه : 1100000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 188-4
اندازه به گره : 460*640
اندازه به سانتی متر : 68*96
قیمت نخ و نقشه : 890000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 189-4
اندازه به گره : 400*505
اندازه به سانتی متر : 60*75
قیمت نخ و نقشه : 700000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 190-4
اندازه به گره : 500*650
اندازه به سانتی متر : 75*97
قیمت نخ و نقشه : 950000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 191-4
اندازه به گره : 670*505
اندازه به سانتی متر :75*100
قیمت نخ و نقشه : 970000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 192-4
اندازه به گره : 720*551
اندازه به سانتی متر : 108*82
قیمت نخ و نقشه : 1300000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 193-4
اندازه به گره : 600*345
اندازه به سانتی متر : 51*90
قیمت نخ و نقشه : 700000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
کد : 1974
اندازه به گره : 800*587
اندازه به سانتی متر : 120*90
قیمت نخ و نقشه : 1500000
#خارجی
برای مشاهده طرح های بیشتر عضو کانال آلبوم تلگرامی ما شوید.

@carpetm_ir_album

برای اطلاع از جشنواره ها و تخفیف های ویژه و آموزش فرش عضو کانال اصلی ما شوید.

@carpetm_ir
Channel name was changed to «هنرکده محمدی»
⛔️توجه⛔️
قیمت های درج شده بروز نمیباشد
لطفا برای دریافت قیمت بروز تماس بگیرید